Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Protokoły z sesji RM - archiwum » Protokoł III sesji Rady Miejskiej (29.12.2010)
A A A

Protokoły z sesji RM - archiwum: Protokoł III sesji Rady Miejskiej (29.12.2010)

PROTOKOŁ Nr III/10

z sesji Rady Miejskiej w Witkowie, odbytej w dniu 29 grudnia 2010r. o godz. 12,00 w sali posiedzeń Urzędu GiM, pod przewodnictwem p.Bogusława Mołodeckiego – Przewodniczącego Rady

Uczestniczący w sesji Radni – zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

Uczestniczący w sesji goście oraz sołtysi i przewodniczący Zarządów Osiedli – zgodnie z listami obecności, stanowiącymi załączniki do niniejszego protokołu.

Otwarcia sesji dokonał p.Bogusław Mołodecki – Przewodniczący Rady. Powitał zebranych, po czym stwierdził na podstawie listy obecności, że w sesji uczestniczy 15 Radnych na ogólną liczbę 15, a zatem Rada Miejska jest kompetentna do podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie zebrani wysłuchali hejnału gminy, w wykonaniu saksofonisty – p.Witolda Biegalskiego.

Pan Przewodniczący przypomniał, że porządek obrad został podany Radnym w zawiadomieniach o sesji. Spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
2. Interpelacje, zapytania i wnioski.
3. Informacja o działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej, stanowiącej część działki nr 159, położonej w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata.
6. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011r.
7. Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2015.
8. Ustosunkowanie się kompetentnych osób do spraw przedstawionych w punkcie 2 porządku sesji.
9. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na II sesji Rady Miejskiej.
10. Uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Witkowie (w obrębie ul.Kwiatowej i ul.Powidzkiej; w obrębie ul.Nowej i ul.Dworcowej; w obrębie ul.Północnej; w obrębie ul.Dworcowej).
11. Dokonanie zmian w budżecie gminy i miasta na 2010r.
12. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Witkowo na lata 2011-2020.
13. Uchwalenie budżetu gminy i miasta na 2011r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad na jakich radnym przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowych.
15. Inne sprawy.
16. Zamknięcie obrad III sesji Rady Miejskiej w Witkowie.


Ad.1. Jak wyżej.


Ad.2. W punkcie tym Radni i Sołtysi zgłosili następujące sprawy:

- p.Marek Sucholas zwrócił się do p.Burmistrza z prośbą o spowodowanie, by wszystkie skrzyżowania i rondo posypać piaskiem, ponieważ jest ślisko;

- p.Bernard Malawko – Sołtys Sołectwa Ruchocin stwierdził, że drogą z Wrześni do Witkowa trudno jest przejechać i prosił o interwencję w tej sprawie w Powiecie;

- p.Janina Wędzikowska – Sołtys Sołectwa Mąkownica podziękowała za realizację programu unijnego, dzięki któremu doposażono świetlicę wiejską w Mąkownicy;

- p.Tomasz Radacz:
1/ w związku z kończącym się rokiem proponował, by zaprosić mieszkańców do wypowiedzi na temat pracy samorządu i umieścić na łamach biuletynu gminnego „Witkowskich Wiadomości Samorządowych” informację o takiej możliwości;
2/ prosił o rozważenie możliwości przeznaczenia ostatniej czarno-białej strony w „Witkowskich Wiadomościach Samorządowych”, na informacje Radnych na temat różnych spraw dotyczących naszej gminy;

- p.Łukasz Grabowski proponował podwyższenie od nowej kadencji diet sołtysów o 20%, w związku ze wzrostem cen paliwa;

- p.Stanisław Przybylski – Sołtys Sołectwa Mielżyn podziękował za przesłane przez Przewodniczącego Rady i Burmistrza życzenia świąteczne i noworoczne i również przekazał życzenia. Poinformował ponadto, że Sołectwo otrzymało życzenia od dotkniętej powodzią Gminy Szczurowa, dla której rolnicy zebrali dary;

- p.Jadwiga Walerczyk – Sołtys Sołectwa Malenin poinformowała, że również Sołectwo Malenin otrzymało podziękowania od Gminy Szczurowa.


Ad.3. Informację o działalności Burmistrza Gminy i Miasta w okresie międzysesyjnym przedstawił p.Krzysztof Szkudlarek – Burmistrz Gminy i Miasta.

W trakcie czytania ww. informacji dokonano za pomocą rzutnika prezentacji zdjęć z ważniejszych wydarzeń i z realizacji ważniejszych inwestycji.

Uwag nie zgłoszono, informacja została przez Radę Miejską przyjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.4. Pan Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały dotyczący wydzierżawienia nieruchomości w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie na okres powyżej 3 lat, został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady.

Spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr III/10/10 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej, stanowiącej część działki nr 159, położonej w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.5. Pan Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały dotyczący wydzierżawienia nieruchomości w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie.

Spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał przedmiotowy projekt pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr III/11/10 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.6. O omówienie projektu uchwały dotyczącej Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011r. p.Przewodniczący poprosił p.Mariana Gadzińskiego – Zastępcę Burmistrza Gminy i Miasta.

Pan Gadziński poinformował m.in., że za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wpływa do budżetu gminy co roku ok. 190tys.zł. Środki te przeznacza się na działania profilaktyczne.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr III/12/10 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Witkowo na 2011r. została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.7. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały dotyczący Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady i poprosił p.Mariana Gadzińskiego – Zastępcę Burmistrza o krótkie omówienie przedmiotowego Programu.

Pan Gadziński poinformował m.in., że gmina jest zobligowana uchwalić taki Program, na kolejne lata. W omawianym Programie zarezerwowano na 2011r. kwotę 10tys.zł, przeznaczoną na przeciwdziałanie narkomanii. W ramach tych działań m.in. zatrudniony jest psycholog i realizowane są inne działania, o których była mowa na posiedzeniach Komisji.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr III/13/10 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Witkowo na lata 2011-2015 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.8. W punkcie tym p.Krzysztof Szkudlarek – Burmistrz Gminy i Miasta ustosunkował się do następujących spraw, zgłoszonych w punkcie 2 porządku obrad:

- odnośnie zimowego utrzymania dróg – poinformował, że niemal codziennie interweniuje u zarządców dróg powiatowych i wojewódzkich, interweniował również w sprawie drogi w kierunku Wrześni. Niezależnie od tego dzwoni do ZGK i SKR, by doraźnie te drogi posypali. Pan Burmistrz dodał, że mieszkańcy dzwonią do Urzędu Gminy i Miasta w sprawach związanych z zimowym utrzymaniem wszystkich dróg, nie tylko dróg gminnych;

- odnośnie biuletynu „Witkowskie Wiadomości Samorządowe” - poinformował, że mieszkańcy miasta i gminy mają możliwość wypowiadania się na różnych spotkaniach i zebraniach. Taka możliwość będzie również w styczniu i lutym, na 31 zebraniach, zwołanych dla dokonania wyboru sołtysów, rad sołeckich i zarządów osiedli. A odnośnie ostatniej strony ww. biuletynu, to traktuje zgłoszoną propozycję jako sugestię, choć WWS nie są biuletynem, by umieszczać prywatne polemiki, ale informować o sprawach gminy. Pan Burmistrz podkreślił, że biuletyn ma charakter wyłącznie informacyjny. Dodał, że propozycję rozpatrzy zespół redakcyjny.

Nawiązując do odpowiedzi p.Burmistrza na temat zimowego utrzymania dróg, p.Jerzy Nowak – Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 1 prosił, by posypywać również skrzyżowania na drogach gminnych, np. na ul.Jasnej, a p.Eugeniusz Czaplicki pytał o koszty zimowego utrzymania dróg.
Jak poinformował p.Burmistrz, jest to do tej pory kwota ok. 130tys.zł. Jednorazowo jeździ dużo sprzętu, odśnieżanie kosztuje średnio 100,-zł za godzinę. Drogi muszą być przejezdne, odśnieżone, natomiast nie muszą być całe ciągi posypywane mieszaniną, a jedynie skrzyżowania.

Nawiązując do wniosku p.Radacza, p.Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesjach uczestniczą przedstawiciele prasy, którzy dokładnie informują mieszkańców o sprawach samorządowych, ponadto w „Witkowskich Wiadomościach Samorządowych” ukazuje się informacja o pracy Komisji i Rady i być może ta informacja może być rozszerzona. Zespół redakcyjny WWS rozważy wniosek.


Ad.9. Pan Burmistrz odczytał złożone na II sesji dwie interpelacje i udzielone na nie odpowiedzi.
Interpelacje dotyczyły oczyszczalni ścieków i planów odnośnie powstania w Witkowie Domu Kultury.
Interpelacje wraz z odpowiedziami stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Odnosząc się do sprawy powstania Domu Kultury, p.Przewodniczący poinformował o ukazaniu się informacji o możliwości budowy w ramach ORLIKA sali kinowej, koncertowej lub widowiskowej w gminach do 15tys. mieszkańców, z dofinansowaniem z budżetu Państwa. Poruszył też kwestię ewentualnego przejęcia przez gminę Klubu Garnizonowego (wojsko nie ma środków na modernizację).


Przerwa w obradach – od godz. 12,55 do godz. 13,20.


Ad.10. Pan Przewodniczący poinformował, że w niniejszym punkcie Burmistrz przedstawia do uchwalenia 4 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, tj. 4 projekty uchwał. Po czym kolejno je omówił:

 1/ projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ulicy Kwiatowej i Powidzkiej.
Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt. Komisja Rolnictwa i Komisja Oświaty proponują ustalenie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 20% (tereny budownictwa mieszkaniowego z dopuszczeniem nieuciążliwych usług). Natomiast na posiedzeniu Komisji Finansów proponowano 20% lub 15%, ale żadna z tych propozycji nie uzyskała większości głosów. Konieczne jest również ustalenie opłaty dla pozostałych terenów, tj. dróg i zieleni. Komisja Finansów proponuje, by opłata ta wynosiła 1%.
Po powyższej informacji p.Przewodniczący poddał pod głosowanie propozycję opłaty 20%, jako najdalej idącej i propozycję opłaty 1% dla pozostałych terenów.
Rada większością głosów (12 głosów „za”, 3 przeciw) ustaliła opłatę w wysokości 20% oraz jednogłośnie opłatę w wysokości 1%.
Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
UCHWAŁA Nr III/14/10 w sprawie jak wyżej została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu;

 2/ projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ulicy Nowej i Dworcowej.
Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt planu. Komisja Rolnictwa i Komisja Oświaty proponują ustalenie opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości:
20% dla terenów budownictwa mieszkaniowego z dopuszczeniem nieuciążliwych usług;
25% dla terenów budownictwa mieszkaniowego z usługami;
30% dla terenów przeznaczonych pod usługi.
Komisja Finansów podzieliła stanowisko ww. Komisji co do terenów budownictwa mieszkaniowego z usługami (25%) i terenów pod usługi (30%), natomiast nie wypracowała propozycji co do wysokości opłaty dla terenów budownictwa mieszkaniowego. Proponowano 20% lub 15%, ale żadna z tych propozycji nie uzyskała większości. Konieczne jest również ustalenie opłaty dla pozostałych terenów, tj. dróg i zieleni. Komisja Finansów proponuje, by opłata ta wynosiła 1%.
Następnie p.Przewodniczący poddał pod głosowanie opłatę w wysokości 20% (dla terenów budownictwa mieszkaniowego), jako propozycję najdalej idącą i propozycję 1%.
Rada większością głosów (12 „za”, 3 przeciw) przyjęła opłatę w wysokości 20% i jednogłośnie – 1%.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
UCHWAŁA Nr III/15/10 w sprawie jak wyżej została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu;

 3/ projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ulicy Północnej.
Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt. Komisja Rolnictwa i Komisja Oświaty proponują ustalenie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 20% (tereny budownictwa mieszkaniowego z dopuszczeniem nieuciążliwych usług). Natomiast Komisja Finansów nie wypracowała propozycji. Konieczne jest również ustalenie opłaty dla pozostałych terenów, tj. dróg i zieleni. Komisja Finansów proponuje, by opłata ta wynosiła 1%.
Po powyższym wprowadzeniu, p.Przewodniczący poddał pod głosowanie propozycję opłaty w wysokości 20% i w wysokości 1%.
Rada większością głosów (12 „za”, 3 przeciw) ustaliła opłatę w wysokości 20% i jednogłośnie opłatę w wysokości 1%.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
UCHWAŁA Nr III/16/10 w sprawie jak wyżej została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu;

 4/ projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ulicy Dworcowej.
Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt planu. Komisja Rolnictwa i Komisja Oświaty proponują ustalenie opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości:
 20% dla terenów budownictwa mieszkaniowego z dopuszczeniem nieuciążliwych usług;
 25% dla terenów budownictwa mieszkaniowego z usługami;
 30% dla terenów przeznaczonych pod usługi.
Komisja Finansów podzieliła stanowisko ww. Komisji co do terenów budownictwa mieszkaniowego z usługami (25%) i terenów pod usługi (30%), natomiast nie wypracowała propozycji co do wysokości opłaty dla terenów budownictwa mieszkaniowego. Konieczne jest również ustalenie opłaty dla pozostałych terenów, tj. dróg i zieleni. Komisja Finansów proponuje, by opłata ta wynosiła 1%.
Po powyższej informacji p.Przewodniczący poddał pod głosowanie propozycję stawki w wysokości 20% i stawki 1%.
Rada większością głosów (12 „za”, 3 przeciw) przyjęła stawkę 20% i jednogłośnie stawkę w wysokości 1%.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
UCHWAŁA Nr III/17/10 w sprawie jak wyżej została podjęta jednogłośnie.


Ad.11. Autopoprawkę do projektu uchwały o zmianach w budżecie gminy i miasta na 2010r. przedstawił p.Burmistrz Gminy i Miasta.

Powyższa autopoprawka została przez Radę Miejską przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Po czym p.Halina Rzepecka – Skarbnik Gminy i Miasta przedstawiła proponowane zmiany w budżecie gminy i miasta na 2010r. z uwzględnieniem przyjętej autopoprawki.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr III/18/10 w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.12. Pan Przewodniczący poinformował, że Wieloletnia Prognoza Finansowa to nowum wynikające z ustawy o finansach publicznych. Projekt omawianej Prognozy Komisje analizowały na przedsesyjnych posiedzeniach. Komisja Finansów proponuje wykreślić z projektu Prognozy zadanie pn. „Skorzęcin – turystyczna atrakcja Wielkopolski”, z uwagi na to, że gmina nie otrzyma środków pozabudżetowych na realizację tego zadania.

Następnie p.Przewodniczący odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej (ważniejsze fragmenty) na temat Prognozy, dodając, że zawarte w opinii uwagi są typowo finansowe, zainteresowani mogą się z nimi zapoznać. Poinformował, że zmiany w budżecie skutkują zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w związku z tym zaproponował, by głosowanie nad omawianą Prognozą zostało poprzedzone omówieniem projektu budżetu na 2011r. wraz z autopoprawką.

Uwag nie zgłoszono.


Ad.13. Pan Przewodniczący poinformował, że zgodnie z procedurą uchwalanie budżetu poprzedzone jest przedstawieniem projektu uchwały budżetowej, opinii stałych Komisji Rady oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, przedstawieniem ewentualnych autopoprawek wniesionych przez Burmistrza, dyskusją i głosowaniem nad autopoprawkami, głosowaniem nad poprawkami wniesionymi w toku debaty nad projektem budżetu, a następnie poddanie pod głosowanie projektu uchwały budżetowej wraz z przyjętymi poprawkami.

Po czym p.Przewodniczący poprosił p.Burmistrza o omówienie projektu budżetu gminy i miasta na 2011r.

Pan Burmistrz przedstawił projekt budżetu z tematycznym komentarzem, w którym poinformował m.in. o planowanych dochodach i wydatkach budżetu z podziałem na bieżące i majątkowe, o deficycie, przychodach i rozchodach, o dotacjach, rezerwach finansowych, o udzielanych Burmistrzowi upoważnieniach.

Następnie p.Przewodniczący poinformował, że opracowany przez Burmistrza Gminy i Miasta projekt budżetu na 2011r. Komisje analizowały na posiedzeniach w grudniu br. Wypracowane przez Komisję Rolnictwa i przez Komisję Oświaty opinie, zostały przekazane Komisji Finansów, która zgodnie z procedurą uchwalania budżetu zapoznała się z nimi i wypracowała własną opinię w tym przedmiocie. Następnie opinie Komisji zostały przekazane p.Burmistrzowi, który na dzisiejszej sesji przedkłada Radzie projekt budżetu do uchwalenia.

Po powyższej informacji, p.Przewodniczący poprosił p.Grzegorza Kaźmierczaka – Przewodniczącego Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego o przedstawienie opinii Komisji na temat projektu budżetu.
Przedstawione przez p.Kaźmierczaka opinie stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Następnie p.Przewodniczący przedstawił uchwałę Nr SO-0952/I/29/7/Ko/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyrażającą pozytywną opinię o projekcie budżetu oraz uchwałę Nr SO-0951/21/7/Ko/2010 Składu Orzekającego RIO wyrażającą pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy i miasta przedstawionego w projekcie budżetu na 2011r. W kontekście ww. opinii p.Przewodniczący zwrócił uwagę na stosunkowo nieduży stopień zadłużenia gminy.

Do treści ww. uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej pytań i uwag nie zgłoszono, stanowią one załączniki do niniejszego protokołu.

Pan Burmistrz Gminy i Miasta przedstawił propozycje dokonania poprawek w projekcie budżetu gminy i miasta, tzw. autopoprawka, z uzasadnieniem.

Po czym p.Przewodniczący stwierdził, że w autopoprawce uwzględniono zgłoszone wnioski i deficyt nieco wzrasta i otworzył dyskusję nad projektem budżetu.

Pan Burmistrz odnośnie wniosku Komisji Rolnictwa o zwiększenie środków na utrzymanie rowów stwierdził, że środki zostaną zwiększone z przeznaczeniem na konserwację rowów.

Pan Henryk Mucha prosił o wyjaśnienie wnioskowanej przez Komisję Rolnictwa kwestii zmniejszenia środków na „ulice”.
Jak wyjaśnił p.Burmistrz, z wstępnie zaplanowanych na ulice środków w wysokości 500tys.zł planuje się wykonać m.in. ulicę Jasną, Krótką, Wojska Polskiego i Stary Rynek (dokumentacja). Umniejszenie środków na ten cel o 100tys.zł, nie rzutuje znacząco na zaplanowane zadania. Uwzględniając wniosek Komisji Rolnictwa zwiększono o 100tys.zł środki na drogi i wprowadzono nowe zadanie – droga Kołaczkowo-Ćwierdzin (Wierzchowiska).

Innych pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawioną przez p.Burmistrza autopoprawkę.

Autopoprawka została przez Radę Miejską przyjęta większością głosów (11 głosów „za”, 4 wstrzymujące się) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie p.Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z ustaleniem dokonanym w punkcie „12”, przystępujemy obecnie do zakończenia rozpatrywania Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Pani Halina Rzepecka - Skarbnik Gminy i Miasta wyjaśniła, że uchwała o przedmiotowej Prognozie, musi być podjęta przed uchwaleniem budżetu. Każda bowiem zmiana w budżecie zmienia WPF i rzutuje na lata następne, te dwie uchwały muszą więc być skorelowane. Następnie pani Skarbnik wyjaśniła, w jaki sposób zmieniła się Wieloletnia Prognoza, w wyniku przyjęcia przez Radę Miejską zgłoszonej przez p.Burmistrza autopoprawki do budżetu na 2011r.

W trakcie powyższych wyjaśnień protokolantka rozdała Radnym projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej, w aktualnym brzmieniu.

W związku z uwagą p.Henryka Muchy, by projekty uchwał przekazywać Radnym wcześniej, p.Przewodniczący wyjaśnił, że w tym przypadku jest to niemożliwe, ponieważ dopiero kilka minut temu Rada przyjęła autopoprawkę Burmistrza do budżetu. Aby Radni mogli zapoznać się z nowym brzmieniem omawianej Prognozy, p.Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach.


Przerwa w obradach – od godz. 14,20 do godz. 14,45.


Pan Przewodniczący zwrócił się do Radnych z pytaniem o ewentualne uwagi do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
UCHWAŁA Nr III/19/10 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Witkowo na lata 2011-2020 została podjęta większością głosów (10 głosów „za”, 5 wstrzymujące się) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie p.Przewodniczący spytał o ewentualne uwagi do projektu uchwały o budżecie na 2011r.

Uwag i pytań nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał przedmiotowy projekt, wraz z przyjętą autopoprawką, pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr III/20/10 w sprawie budżetu na 2011 rok została podjęta większością głosów (10 „za”, 5 wstrzymujące się) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.14. Pan Przewodniczący Rady poinformował, że jest projektodawcą uchwały dotyczącej diet Radnych. Poprzednia uchwała nie była zmieniana od kilkunastu lat (dieta wzrastała wraz z wysokością tzw. diety pracowniczej), proponuje by zmienić zasady poprzez wprowadzenie diet w formie ryczałtu. Komisje pozytywnie odniosły się do tej propozycji. Po czym p.Przewodniczący spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr III/21/10 w sprawie ustalenia zasad na jakich radnym przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowych została podjęta większością głosów (14 „za”, 1 wstrzymujący się) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.15. W punkcie tym poruszono następujące sprawy:

- p.Przewodniczący Rady
1/ poinformował, że kolejna sesja Rady Miejskiej planowana jest na dzień 25 lutego 2011r.
2/ wyjaśnił, że w dniu dzisiejszym odbywa się również III sesja Rady Powiatu, w związku z tym Radni Rady Powiatu z naszego terenu nie uczestniczyli w sesji w Witkowie;
3/ poruszył problem zimowego utrzymania dróg (brak środków w budżecie Powiatów, brak odpowiedniego sprzętu);

- p.Piotr Jóźwik w nawiązaniu do ostatniej wypowiedzi p.Przewodniczącego proponował zaprosić radnych Rady Powiatu i przedstawiciela Zarządu Powiatu na robocze spotkanie, dla omówienia tematu zimowego utrzymania dróg.
Jak stwierdził p.Przewodniczący, Przewodniczący Komisji mogą zapraszać na posiedzenia Komisji dowolne osoby, np. radnych powiatowych.


Ad.16. Wobec wyczerpania się porządku obrad III sesji Rady Miejskiej w Witkowie, p.Przewodniczący zamknął jej obrady o godz. 15,10.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

Protokołowała:
H. Koźniewska

drukuj pobierz pdf    

wstecz