Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Protokoły z sesji RM - archiwum » Protokoł II sesji Rady Miejskiej (06.12.2010)
A A A

Protokoły z sesji RM - archiwum: Protokoł II sesji Rady Miejskiej (06.12.2010)

PROTOKOŁ Nr II/10

z sesji Rady Miejskiej w Witkowie, odbytej w dniu 6 grudnia 2010r. o godz. 13,00 w sali posiedzeń Urzędu GiM, pod przewodnictwem p.Bogusława Mołodeckiego – Przewodniczącego Rady

Uczestniczący w sesji Radni – zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

Uczestniczący w sesji goście oraz sołtysi i przewodniczący Zarządów Osiedli – zgodnie z listami obecności, stanowiącymi załączniki do niniejszego protokołu.

Otwarcia sesji dokonał p.Bogusław Mołodecki – Przewodniczący Rady. Powitał zebranych, a w szczególności p.Tadeusza Tomaszewskiego – Posła na Sejm RP, po czym stwierdził na podstawie listy obecności, że w sesji uczestniczy 15 Radnych na ogólną liczbę 15, a zatem Rada Miejska jest kompetentna do podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie zebrani wysłuchali hejnału gminy, w wykonaniu saksofonisty – p.Witolda Biegalskiego.

Pan Przewodniczący przypomniał, że porządek obrad został podany Radnym w zawiadomieniach o sesji. Na wniosek p.Burmistrza proponował poszerzenie porządku o punkt w brzmieniu:

„Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn.: „Dodatkowe zajęcia dla dzieci klas I-III szkół podstawowych z Gminy Witkowo.”

Proponowany temat zostałby rozpatrzony jako punkt „8”, przed punktem „Inne sprawy”, a numeracja kolejnych punktów uległaby przesunięciu.

Uwag bądź innych propozycji nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał propozycję poszerzenia porządku obrad pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie przyjęła ww. propozycję zmiany porządku obrad.

Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
2. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Gminy i Miasta.
3. Interpelacje, zapytania i wnioski.
4. Wybór przedstawiciela Rady Miejskiej do Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego.
5. Dokonanie zmian w budżecie gminy i miasta na 2010r.
6. Ustalenie wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta.
7. Ustosunkowanie się kompetentnych osób do spraw przedstawionych w punkcie 3 porządku sesji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn.: „Dodatkowe zajęcia dla dzieci klas I-III szkół podstawowych z Gminy Witkowo”.
9. Inne sprawy.
10. Zamknięcie obrad II sesji Rady Miejskiej w Witkowie.


Ad.1. Jak wyżej.


Ad.2. Pan Przewodniczący poprosił wszystkich o powstanie, po czym p.Krzysztof Szkudlarek – Burmistrz Gminy i Miasta złożył wobec Rady Miejskiej ślubowanie, powtarzając za Przewodniczącym Rady:
„Obejmując urząd burmistrza gminy i miasta uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy i miasta.”
Pan Burmistrz dodał do treści ślubowania zdanie: „Tak mi dopomóż Bóg”.

Po złożeniu ww. ślubowania, p.Przewodniczący Rady nałożył Burmistrzowi jako insygnium władzy - ozdobny łańcuch z napisem „Burmistrz Gminy i Miasta”.

Następnie p.Przewodniczący Rady odczytał i wręczył p.Burmistrzowi gratulacje i życzenia od Rady Miejskiej.

Pan Burmistrz kolejny raz podziękował mieszkańcom, którzy obdarzyli go zaufaniem. Stwierdził, że ślubowanie to dla niego ważny moment, będzie kierował samorządem kolejną kadencję. Obowiązki przyjmuje z satysfakcją, zdając sobie sprawę, że wiążą się one z odpowiedzialnością. To służba, stwierdził p.Burmistrz w dalszej części swego wystąpienia, liczy na dobrą, merytoryczną współpracę z Radą Miejską, dla dobra wszystkich mieszkańców. Dodał, że jest pracowity, konsekwentny i chce doskonalić rozwiązania skuteczne, dla dalszego rozwoju i dobra gminy.

Po czym przedstawiciele Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli, dyrektorzy placówek oświatowych, dyrektorzy miejscowych zakładów pracy, p.Krystyna Żok – Radna Rady Powiatu, złożyli p.Burmistrzowi gratulacje i kwiaty.

Zebrani przy akompaniamencie akordeonu odśpiewali p.Burmistrzowi „Sto lat” oraz nagrodzili go oklaskami.


Ad.3. W punkcie tym poruszono następujące sprawy:

- p.Tomasz Radacz złożył na ręce p.Przewodniczącego 2 pisemne interpelacje i 3 pisemne zapytania (podpisane przez p.Radacza, p.Kowalskiego, p.Skudzawskiego i p.Sucholasa);

- p.Adam Kowalski złożył na ręce p.Przewodniczącego pisemny wniosek (podpisany przez p.Kowalskiego, p.Pawła Skudzawskiego, p.Radacza i p.Sucholasa) o rozważenie odbywania posiedzeń w godzinach popołudniowych oraz zgłosił wniosek o rozważenie zamontowania w Mielżynie oświetlenia świątecznego.


Ad.4. Pan Przewodniczący Rady zwrócił się do Radnych z prośbą o zgłaszanie kandydatur na przedstawiciela Rady do Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego.

Pan Ireneusz Kwapich zgłosił kandydaturę p.Bogusława Mołodeckiego, a p.Marek Sucholas zgłosił kandydaturę p.Pawła Skudzawskiego.
Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Następnie p.Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturę p.Mołodeckiego, zgłoszoną jako pierwsza.

Pan Przewodniczący stwierdził, że większością głosów (10 „za, 3 przeciw, 2 wstrzymujące się) Rada wybrała p.Mołodeckiego. Po czym odczytał projekt uchwały w sprawie powołania członka Rady Miejskiej do reprezentowania Gminy Witkowo w organach Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego.

UCHWAŁA Nr II/6/10 w sprawie jak wyżej została podjęta większością głosów (12 „za”, 2 przeciw, 1 wstrzymujący się) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.5. Proponowane zmiany w budżecie gminy i miasta na 2010r. przedstawiła wraz z uzasadnieniem p.Halina Rzepecka – Skarbnik Gminy i Miasta.

Po czym p.Przewodniczący spytał o ewentualne pytania.

Pytań nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr II/7/10 w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.6. Pan Przewodniczący poinformował, że aktualne wynagrodzenie Burmistrza wynosi brutto 9.194,-zł w tym: wynagrodzenie zasadnicze 4.600,-zł, dodatek funkcyjny 1.800,-zł, dodatek za wysługę lat 19% 874,-zł i dodatek specjalny 30% 1.920,-zł. Stwierdził, że jest to jedno z najniższych uposażeń w okolicy i zaproponował, by podwyższyć wynagrodzenie zasadnicze o 500,-zł tj. do kwoty 5.100,-zł, co spowoduje wzrost pozostałych składników wynagrodzenia i łączna kwota wynagrodzenia brutto wyniesie ok. 9.900,-zł. Spytał o ewentualne inne propozycje.

Innych propozycji nie zgłoszono, w związku z czym p.Przewodniczący poddał pod głosowanie zgłoszony przez siebie wniosek o podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego o 500,-zł.

Za ww. wnioskiem głosowało 13 Radnych, 1 był przeciwny, 1 wstrzymał się od głosu.

Wniosek został przez Radę Miejską przyjęty.

Następnie p.Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w omawianym temacie.
 
UCHWAŁA Nr II/8/10 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie została podjęta większością głosów (13 „za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.7. W punkcie tym ustosunkowano się do spraw przedstawionych w punkcie 3 porządku sesji:

- p.Burmistrz Gminy i Miasta odnośnie oświetlenia świątecznego w Mielżynie wyjaśnił, że traktuje wniosek w tej sprawie jako propozycję. Ponieważ wcześniej zgłoszono takie propozycje przez inne wsie, rozważy tę sprawę kompleksowo;

- p.Przewodniczący Rady odnośnie złożonych interpelacji i zapytań poinformował, że zgodnie z Regulaminem Rady przekaże je Burmistrzowi, który udzieli zgłaszającym odpowiedzi pisemnych.


Ad.8. Pan Przewodniczący poinformował, że z projektem uchwały dotyczącym realizacji zadania „Dodatkowe zajęcia dla dzieci klas I-III …” Radni zapoznali się na przedsesyjnym, organizacyjnym spotkaniu. Spytał, czy obecnie Radni mają uwagi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr II/9/10 w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn.: „Dodatkowe zajęcia dla dzieci klas I-III szkół podstawowych z Gminy Witkowo” została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.9. W punkcie tym poruszono następujące sprawy:

- Przewodniczący Rady poinformował, że kolejna sesja Rady Miejskiej planowana jest na dzień 29 grudnia br. (środa);

- p.Tadeusz Tomaszewski – Poseł na Sejm RP podziękował za zaproszenie na sesję, pogratulował p.Burmistrzowi, rozpoczynającemu V kadencję na tym stanowisku, życzył mu energii i satysfakcji i podtrzymał deklarację współpracy z Burmistrzem, Radnymi i Sołtysami.
Korzystając z okazji przekazał gratulacje również Radnym Rady Miejskiej i Radnym Rady Powiatu.
Wystąpienie pana Posła przyjęto oklaskami;

- p.Piotr Gruszczyński – Senator RP złożył gratulacje p.Burmistrzowi i Radnym Rady Miejskiej. Zapewnił, że będzie wspierał ich działania i życzył, by kolejna kadencja również była skuteczna, tak jak poprzednia, w której pozyskano dużo środków unijnych.
Wystąpienie pana Senatora przyjęto oklaskami;

- p.Bernard Malawko – Sołtys Sołectwa Ruchocin zgłosił do projektu budżetu gminy i miasta na 2011r. propozycję, by gmina zabezpieczyła kruszywo na utwardzanie dróg i w większym stopniu dofinansowała konserwację rowów melioracyjnych.


Ad.10. Wobec wyczerpania się porządku obrad II sesji Rady Miejskiej w Witkowie, p.Przewodniczący Rady zamknął jej obrady o godz. 13,45.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

Protokołowała:
H. Koźniewska

drukuj pobierz pdf    

wstecz