Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Protokoły z sesji RM - archiwum » Protokoł I sesji Rady Miejskiej (01.12.2010)
A A A

Protokoły z sesji RM - archiwum: Protokoł I sesji Rady Miejskiej (01.12.2010)

PROTOKOŁ Nr I/10

z I inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Witkowie odbytej w dniu 1 grudnia 2010r. o godz. 10,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie

Uczestniczący w sesji Radni – zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

Uczestniczący w sesji goście oraz sołtysi i przewodniczący Zarządów Osiedli – zgodnie z listami obecności, stanowiącymi załączniki do niniejszego protokołu.

Pan Bogusław Mołodecki powitał uczestników sesji, po czym poinformował, że na podstawie art.20 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, jako Przewodniczący Rady Miejskiej ubiegłej kadencji, zwołał I inauguracyjną sesję Rady Miejskiej w Witkowie. Następnie p.Mołodecki oddał głos p.Henrykowi Mucha, by zgodnie z art.20 ust. 2c ww. ustawy, jako najstarszy wiekiem Radny, poprowadził obrady do czasu wyboru Przewodniczącego Rady.

Pan Henryk Mucha podziękował za powierzenie mu prowadzenia sesji, zajął miejsce przy stole prezydialnym, po czym dokonał otwarcia sesji. Powitał zebranych Radnych i zaproszonych gości i na podstawie listy obecności Radnych stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 Radnych na ogólną liczbę 15, co stanowi quorum, przy którym Rada Miejska może obradować i podejmować uchwały.

Następnie zebrani wysłuchali hejnału gminy, w wykonaniu saksofonisty p.Witolda Biegalskiego.

Informację o wynikach wyborów do Rady Miejskiej i wynikach wyborów Burmistrza przedstawiła p.Alicja Wentland – Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej.

Przedstawiona przez panią Wentland informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie p.Wentland wręczyła p.Krzysztofowi Szkudlarkowi – Burmistrzowi Gminy i Miasta oraz Radnym Rady Miejskiej zaświadczenia o wyborze, gratulując każdemu wyboru.

Wręczaniu zaświadczeń towarzyszyły oklaski uczestników sesji.

Po czym Rada przystąpiła do aktu ślubowania Radnych.

Prowadzący obrady p.Henryk Mucha poprosił wszystkich o powstanie i odczytał rotę ślubowania w poniższym brzmieniu:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.”

Radni złożyli ślubowanie w kolejności alfabetycznej, wyczytywani przez najmłodszego Radnego – p.Łukasza Grabowskiego. Jako ostatni ślubowanie złożył Radny senior.

Nawiązując do złożonego ślubowania p.Henryk Mucha stwierdził, że Radni są już pełnoprawnymi członkami Rady, pogratulował szczególnie młodym Radnym i życzył powodzenia w pełnieniu mandatu. Po czym przedstawił dalszą część porządku obrad i spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Informacja Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie o wynikach wyborów do Rady Miejskiej i wynikach wyboru Burmistrza.
3. Złożenie ślubowania przez Radnych.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej.
6. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
7. Powołanie stałych Komisji Rady Miejskiej i ustalenie ich składów osobowych.
8. Informacja o działalności Rady Miejskiej w kadencji 2006r.-2010r.
9. Informacja Burmistrza o stanie Gminy.
10. Inne sprawy.
11. Zamknięcie obrad I inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Witkowie.


Ad.1., Ad.2., Ad.3. i Ad.4. jak wyżej.


Ad.5. Na wstępie prowadzący obrady p.Henryk Mucha poinformował, że zgodnie z art.19 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego – bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym. Tajny tryb głosowania wymaga powołania Komisji Skrutacyjnej, która głosowanie przeprowadzi. Zaproponował, by Komisja liczyła 3 osoby i została powołana po ustaleniu listy kandydatów na Przewodniczącego Rady.

Uwag nie zgłoszono.

Po czym przystąpiono do zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Pan Ireneusz Kwapich zgłosił kandydaturę p.Bogusława Mołodeckiego, p.Marek Sucholas zgłosił kandydaturę p.Tomasza Radacza, a p.Paweł Skudzawski - kandydaturę p.Mariana Walczaka.

Uzasadniając zgłoszenie, p.Kwapich wskazał na duże doświadczenie p.Mołodeckiego w pełnieniu omawianej funkcji, a p.Sucholas – na najwyższą liczbę głosów uzyskanych przez p.Radacza w wyborach na Radnego i uzyskanie znaczącego poparcia społeczeństwa w wyborach na Burmistrza.

Pan Mołodecki i p.Radacz wyrazili zgodę na kandydowanie, natomiast p.Walczak nie wyraził zgody.

Do składu Komisji Skrutacyjnej Radni zgłosili następujące kandydatury:
1/ p.Pawła Skudzawskiego
2/ p.Piotra Jóźwika
3/ p.Mariana Marciniaka.

Ww. osoby wyraziły zgodę na pracę w omawianej Komisji.

Rada zaakceptowała powyższy skład Komisji Skrutacyjnej, a po dokonaniu wyboru p.Piotra Jóźwika na Przewodniczącego tejże Komisji, Komisja przystąpiła do pracy.

W trakcie przygotowywania przez Komisję Skrutacyjną kart do głosowania, p.Henryk Mucha przedstawił zasady głosowania stosowane dotychczas podczas wyborów Przewodniczącego Rady, a mianowicie:

1. Głosowanie jest tajne.
2. Radni głosują na karcie zawierającej nazwiska i imiona zgłoszonych kandydatów, według kolejności zgłoszenia.
Karta do głosowania opieczętowana jest pieczęcią Rady Miejskiej w Witkowie.
3. Przewodniczącego wybieramy jednego, wobec czego:
a/ głos jest ważny tylko wtedy, gdy odda się go na jednego z kandydatów umieszczonych na karcie do głosowania. Głosowanie polega na postawieniu znaku „x” w kratce z prawej strony obok nazwiska wybranego kandydata;
b/ postawienie znaku „x” w więcej niż jednej kratce lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.
4. Wybranym do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady zostaje ten kandydat, który uzyska bezwzględną większość głosów ważnych.
(bezwzględna większość oznacza, iż wymagana jest liczba głosów „za” przewyższająca co najmniej o jeden pozostałe ważnie oddane głosy).
5. W sytuacji uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów – głosowanie przeprowadza się ponownie na tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

Uwag i pytań nie zgłoszono. Zasady głosowania przyjęto jednogłośnie.

Następnie p.Jóźwik odczytywał nazwiska Radnych w porządku alfabetycznym, wręczał im kartę do głosowania, a po dokonaniu wyboru przy mównicy, Radni kolejno wrzucali głosy do urny.

Na czas obliczania głosów przez Komisję Skrutacyjną, p.Mucha ogłosił krótką przerwę.


Przerwa trwała od godz. 10,35 do godz. 10,50.


Po przerwie p.Piotr Jóźwik – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokoł z przeprowadzonego tajnego głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady.
Zebrani przyjęli wynik głosowania oklaskami.

Protokoł Komisji Skrutacyjnej (wraz z głosami) w sprawie jak wyżej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie na podstawie przedstawionego protokołu Komisji Skrutacyjnej, p.Henryk Mucha stwierdził, że Rada Miejska podjęła swą pierwszą uchwałę – w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Witkowie. Pogratulował p.Mołodeckiemu wyboru, przekazał insygnia sprawowanej władzy, nakładając mu ozdobny łańcuch z tabliczką „Przewodniczący Rady Miejskiej” i prosił o dalsze prowadzenie obrad.

UCHWAŁA Nr I/1/10 w sprawie jak wyżej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Nowo wybrany Przewodniczący Rady – p.Bogusław Mołodecki podziękował Radnym za oddane na niego głosy, a p.Henrykowi Mucha – za prowadzenie obrad. Dodał, że jego doświadczenie pozwoli na sprawne prowadzenie obrad Rady Miejskiej i sprawne posiedzenia Komisji.


Ad.6. Na wstępie p.Przewodniczący Rady przytoczył treść art.19 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym mówiącego m.in. o wyborze 1 – 3 Wiceprzewodniczących Rady – bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

Wobec określenia w Statucie Gminy i Miasta Witkowo liczby Wiceprzewodniczących – 2 - przystąpiono do ich wyboru.

Radni zgłosili następujące kandydatury na Wiceprzewodniczących Rady:
 1/ p.Marka Sucholasa
 2/ p.Tomasza Radacza
 3/ p.Mariana Walczaka
 4/ p.Ireneusza Kwapicha.
Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Pan Przewodniczący Rady poinformował, że procedura związana z wyborem Wiceprzewodniczących jest taka sama jak przy wyborze Przewodniczącego, z tą różnicą, że dla ważności głosu należy postawić znak „x” najwyżej przy dwóch nazwiskach kandydatów. Postawienie znaku „x” w więcej niż dwóch kratkach lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu. Nazwiska kandydatów zostaną umieszczone na jednej karcie.

Do powyższej procedury Radni nie zgłosili pytań bądź uwag, przyjęto ją jednomyślnie.

W związku z tym, że żaden z członków Komisji Skrutacyjnej nie został zgłoszony jako kandydat na wiceprzewodniczącego Rady, na wniosek p.Przewodniczącego Rada jednogłośnie prace związane z przeprowadzeniem wyboru powierzyła Komisji Skrutacyjnej powołanej w punkcie 5 porządku obrad.

Po czym Komisja przystąpiła do pracy.

Aktu głosowania dokonano w taki sam sposób, jak przy wyborze Przewodniczącego Rady.

Po dokonaniu przez Radnych wyboru i wrzuceniu kart do urny Komisja udała się na salę narad, a na czas obliczania głosów p.Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach.


Przerwa trwała od godz. 11,10 do godz. 11,30.


Po przerwie p.Piotr Jóźwik – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokoł z przeprowadzonego głosowania.
Wyniki wyborów zebrani przyjęli oklaskami.

Protokoł z ww. głosowania (wraz z głosami) stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Po czym na podstawie ww. protokołu Komisji Skrutacyjnej p.Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada podjęła kolejną uchwałę, w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady. Na prośbę p.Przewodniczącego, Wiceprzewodniczący panowie: Marian Walczak i Ireneusz Kwapich zajęli miejsca za stołem prezydialnym.

UCHWAŁA Nr I/2/10 w sprawie jak wyżej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.7. Na początku niniejszego punktu przystąpiono do ustalenia liczby i rodzajów Komisji Rady.

Pan Przewodniczący poinformował, że jedynie Komisja Rewizyjna jest komisją obligatoryjną, a inne komisje problemowe Rada powołuje dowolnie, w głosowaniu jawnym. Statut Gminy i Miasta nie określa ani liczby ani rodzajów komisji, §15 ust.3 Statutu stanowi jedynie, że powołanie Komisji następuje w drodze uchwały Rady. Dla ułatwienia podjęcia decyzji Radni otrzymali wykaz zawierający nazwy Komisji, jakie działały w poprzedniej kadencji. Otrzymali również projekt uchwały o powołaniu stałych komisji na obecną kadencję. Po powyższym wprowadzeniu p.Przewodniczący zwrócił się do Radnych z pytaniem, czy ktoś chciałby się w omawianej kwestii wypowiedzieć.

O głos poprosił p.Piotr Jóźwik i zgłosił wniosek o zmianę nazwy Komisji Szkolnictwa, Kultury Sportu i Opieki Społecznej na Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej. Wyjaśnił, że słowo „oświata” jest szerszym określeniem.

Innych wniosków i uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał powyższy wniosek p.Jóźwika pod głosowanie.
Wniosek został przyjęty przez Radę Miejską jednogłośnie.
 
Po czym p.Przewodniczący zwrócił się do Radnych z pytaniem o ewentualne uwagi do projektu uchwały dotyczącej powołania stałych komisji Rady.

Uwag nie zgłoszono.

UCHWAŁA Nr I/3/10 w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Witkowie oraz określenia przedmiotu ich działania została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie p.Przewodniczący poinformował, że jak stanowią przepisy ustawy o samorządzie gminnym, Rada kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy i w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną. Komisja Rewizyjna jest więc komisją szczególną, powoływaną obligatoryjnie, w związku z czym zaproponował, by jej skład osobowy ustalić w pierwszej kolejności, a następnie ustalić składy osobowe pozostałych komisji.
 
Rada Miejska jednogłośnie wyraziła zgodę na powyższą propozycję, wobec czego przystąpiono do ustalania składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
 
Pan Przewodniczący poinformował, że zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji Rewizyjnej, stanowiący załącznik nr 7 do Statutu Gminy i Miasta. Jak stanowi art.18a ustawy o samorządzie gminnym, w skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić Radni pełniący funkcje przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady. Ponadto zgodnie z §15 ust.5 Statutu Gminy i Miasta, członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być radny – pracownik jednostki organizacyjnej gminy, ani też radny – małżonek , krewny I stopnia czy powinowaty II stopnia pracownika jednostki organizacyjnej gminy. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz 3 członków, w sumie 5 Radnych. Komisja powoływana jest uchwałą podejmowaną zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.

Radni zgłosili następujące kandydatury do składu Komisji Rewizyjnej:

 1/ p.Marka Biadasza
 2/ p.Eugeniusza Czaplickiego
 3/ p.Mariana Marciniaka
 4/ p.Adama Kowalskiego
 5/ p.Henryka Mucha
 6/ p.Romana Popka.

Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Pan Przewodniczący zaproponował, by z powyższych kandydatur wybrać Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego Komisji, a na końcu członków.

Poproszona przez p.Przewodniczącego o zabranie głosu w powyższej sprawie, p.Magdalena Podsiadłowska-Pawlak radca prawny Urzędu Gminy i Miasta stwierdziła, że Rada może dowolnie głosować nad składem Komisji, ponieważ nie jest to sprecyzowane w Statucie Gminy.

Pan Ireneusz Kwapich zgłosił wniosek, by najpierw wybrać spośród zgłoszonych kandydatów 5 osób, a w dalszej kolejności dokonać wyboru Przewodniczącego, Zastępcy i członków.

Wniosek p.Kwapicha został przez Radę Miejską przyjęty.

Wobec powyższego p.Przewodniczący poinformował, że będzie 6 głosowań (nad każdą kandydaturą jedno), z tym że Radni mają 5 głosów. Po czym poddał poszczególne kandydatury pod głosowanie.
Za kandydaturą p.Marka Biadasza głosowało 14 Radnych, 1 był przeciwny.

Za kandydaturą p.Eugeniusza Czaplickiego głosowało 15 Radnych.

Za kandydaturą p.Mariana Marciniaka głosowało 12 Radnych, 3 wstrzymało się od głosu.

Za kandydaturą p.Adama Kowalskiego głosowało 4 Radnych, 10 było przeciwnych, 1 wstrzymał się od głosu.

Za kandydaturą p.Henryka Muchy głosowało 11 Radnych, 4 było przeciwnych.

Za kandydaturą p.Romana Popka głosowało 15 Radnych.

Podsumowując wyniki powyższego głosowania, p.Przewodniczący stwierdził, że do składu Komisji Rewizyjnej nie zostaje powołany p.Adam Kowalski.

Radni zgłosili następujące kandydatury na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej:

 1/ p.Henryk Mucha
 2/ p.Marek Biadasz.

Pan Henryk Mucha wyraził zgodę na kandydowanie, natomiast p.Marek Biadasz zgody nie wyraził.

Większością głosów (11 „za”, 4 przeciw) Rada Miejska wybrała p.Henryka Muchę na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Po czym zgłoszono kandydaturę p.Romana Popka do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Rada Miejska większością głosów (przy 1 wstrzymującym się), dokonała jego wyboru.

Do przedstawionego przez p.Przewodniczącego Rady projektu uchwały dot. składu osobowego Komisji Rewizyjnej uwag nie zgłoszono.

UCHWAŁA Nr I/4/10 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Witkowie została podjęta większością głosów (12 „za”, 3 wstrzymujące się) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie przystąpiono do ustalania składów osobowych pozostałych Komisji Rady.

Pan Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z § 49 ust.3 Regulaminu Rady Radny może być członkiem najwyżej dwóch komisji stałych, po czym ogłosił przerwę, prosząc by w czasie jej trwania Radni zdeklarowali się, w której Komisji chcieliby pracować.


Przerwa trwała od godz. 11,50 do godz. 12,05.


Po przerwie p.Przewodniczący odczytał propozycje składów osobowych Komisji, wg dokonanych przez Radnych deklaracji i stwierdził, że Radni zadeklarowali się do Komisji zgodnie z ww. regulaminowymi zasadami. Następnie poinformował, że zgodnie z §15 ust.4 Statutu, Rada winna dokonać wyboru Przewodniczących Komisji, w głosowaniu jawnym, z tym, że zgodnie z §49 ust.2 Regulaminu Rady, Radny może być przewodniczącym tylko jednej komisji stałej. Zaproponował, by każdy Radny głosował jedynie „za” jednym kandydatem na przewodniczącego danej Komisji.

Powyższa propozycja została przyjęta jednogłośnie, innych propozycji nie zgłoszono.

Przystąpiono do wyboru Przewodniczących poszczególnych Komisji:

 1/ na Przewodniczącego Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego zgłoszono kandydaturę p.Grzegorza Kaźmierczaka i kandydature p.Marka Sucholasa.
Rada większością głosów (11 „za”) wybrała p.Grzegorza Kaźmierczaka na Przewodniczącego tejże Komisji;

 2/ na Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego zgłoszono kandydaturę p.Pawła Skudzawskiego i kandydaturę p.Ireneusza Kwapicha.
Rada większością głosów (11 „za”) wybrała p.Ireneusza Kwapicha na Przewodniczącego tejże Komisji;

 3/ na Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zgłoszono kandydaturę kandydaturę p.Piotra Jóźwika i kandydaturę p.Tomasza Radacza.
Rada większością głosów (10 „za”, 4 przeciw, 1 wstrzymujący się) wybrała p.Piotra Jóźwika na Przewodniczącego tejże Komisji.

Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej i poddał go pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr I/5/10 w sprawie jak wyżej została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Przewodniczący poinformował, że zgodnie ze Statutem, zastępców przewodniczących Komisji Komisje wybiorą na swych pierwszych posiedzeniach.


Ad. 8. Informację o działalności Rady Miejskiej w Witkowie w kadencji 2006r. – 2010r. przedstawił p.Bogusław Mołodecki – jako Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji.

Do przedstawionej przez p.Przewodniczącego ww. informacji nie zgłoszono uwag, wobec czego p.Przewodniczący stwierdził, że Rada przyjęła informację do wiadomości. Przedmiotowa informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.9. Informację o sytuacji finansowej gminy na dzień 30.09.2010r. przedstawił p.Krzysztof Szkudlarek – Burmistrz Gminy i Miasta.

Uwag i pytań nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący stwierdził, że Rada Miejska przyjęła informację do wiadomości.


Ad.10. W punkcie tym poruszono następujące sprawy:

- p.Przewodniczący Rady:
1/
poinformował o obowiązku złożenia przez Radnych Przewodniczącemu Rady oświadczeń majątkowych. Zgodnie z art. 24h ustawy o samorządzie gminnym pierwsze oświadczenie majątkowe składa się w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania tj. do 31 grudnia br.;
2/ prosił Radnych o dostarczenie do biura Rady fotografii na legitymację Radnego;
3/ poinformował, że II sesja Rady Miejskiej, na której Burmistrz złoży ślubowanie, odbędzie się w dniu 6 grudnia br. o godz. 13,00;
4/ poinformował, że Radni otrzymali projekt budżetu gminy i miasta na 2011r. wraz z zawiadomieniem o I sesji;
5/ zaproponował, by Radni na pierwszych posiedzeniach Komisji zapoznali się ze Statutem Gminy i Miasta i poinformował, że Radni otrzymają w późniejszym terminie ustawę o samorządzie gminnym;

- p.Krzysztof Szkudlarek – Burmistrz Gminy i Miasta pogratulował Radnym wyboru i zapewnił, że dołoży wszelkich starań, by współpraca układała się dobrze. Nawiązując do budżetu na 2011r., który wkrótce zostanie uchwalony, p.Burmistrz stwierdził, że kwoty po stronie dochodów jak i po stronie wydatków są znaczące, gmina ma zabezpieczone środki unijne m.in. na kanalizację sanitarną i rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego, co zwiększa budżet i określa priorytety inwestycyjne. Pan Burmistrz dodał, że ceni sobie uwagi i sugestie mieszkańców na temat również drobnych, małych działań. Na zakończenie swego wystąpienia jeszcze raz pogratulował Radnym.


Ad.11. Wobec wyczerpania się porządku obrad I inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Witkowie, p.Przewodniczący zamknął jej obrady o godz. 12,50.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

Protokołowała:
H. Koźniewska

drukuj pobierz pdf    

wstecz