Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji RM - archiwum: Protokoł XXXVIII sesji Rady Miejskiej (09.11.2010)

PROTOKOŁ Nr XXXVIII/10

z sesji Rady Miejskiej w Witkowie, odbytej w dniu 9 listopada 2010r. o godz. 12,00 w sali posiedzeń Urzędu GiM, pod przewodnictwem p.Bogusława Mołodeckiego – Przewodniczącego Rady

Uczestniczący w sesji Radni – zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

Uczestniczący w sesji sołtysi, przewodniczący Zarządów Osiedli i goście – zgodnie z listami obecności, stanowiącymi załączniki do niniejszego protokołu.

Otwarcia sesji dokonał p.Bogusław Mołodecki – Przewodniczący Rady. Powitał zebranych i stwierdził na podstawie listy obecności, że w sesji uczestniczy 14 Radnych, na ogólną liczbę 15, a zatem Rada Miejska jest kompetentna do podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie zebrani wysłuchali hejnału gminy, w wykonaniu saksofonisty – p.Witolda Biegalskiego z Witkowa.

W związku z ostatnią sesją i ostatnim hejnałem w kadencji 2006r.-2010r., p.Przewodniczący wręczył p.Witoldowi Biegalskiemu pisemne podziękowanie, a p.Burmistrz upominek w formie książki o tematyce przyrodniczej, za muzyczne uświetnianie sesji.

Zebrani przyjęli powyższe oklaskami.

Pan Przewodniczący przypomniał, że porządek obrad został podany Radnym w zawiadomieniach o sesji. Spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono.

Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
2. Interpelacje, zapytania i wnioski.
3. Informacja o działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych na 2011r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na remont komunalnych budynków mieszkalnych gminy i miasta Witkowo.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Witkowo na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Witkowo na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017”.
8. Ustosunkowanie się kompetentnych osób do spraw przedstawionych w punkcie 2 porządku sesji.
9. Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących Gminę i Miasto Witkowo.
10. Podjęcie uchwały dot. przeznaczenia umorzonej pożyczki.
11. Dokonanie zmian w budżecie gminy i miasta na 2010r.
12. Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie w okresie kadencji 2006-2010.
13. Podsumowanie działalności Rady Miejskiej i jej organów za okres kadencji 2006-2010.
14. Inne sprawy.
15. Zamknięcie obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Witkowie.


Ad.1. Jak wyżej.


Ad.2. W punkcie tym Radni, Sołtysi i Przewodniczący Zarządów Osiedli, przedstawili następujące sprawy:

- p.Krzysztof Bykowski – Radny Rady Miejskiej, Sołtys Sołectwa Jaworowo, w imieniu Rady Sołeckiej Jaworowa podziękował za adaptację budynku gminnego na świetlicę wiejską;

- p.Adolf Pławczyk – Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 5 podziękował Radzie Miejskiej i Burmistrzowi za 4 lata kadencji. Dodał, że Osiedle Nr 5 jest piękniejsze niż 4 lata temu;

- p.Piotr Jóźwik – poinformował, że mieszkańcy ul. Mickiewicza pytają, czy będzie ich ulica modernizowana;

- p.Stanisław Przybylski – Sołtys Sołectwa Mielżyn w imieniu swoim i wszystkich Sołtysów, podziękował za współpracę w okresie 4 lat kadencji i życzył pomyślności w nadchodzących wyborach;

- p.Telesfor Gościniak – Radny Rady Powiatu podziękował za możliwość uczestniczenia w sesjach Rady Miejskiej, na których panuje zrozumienie i wspaniała atmosfera, którą należałoby przenieść na inne rady i inne gminy. Nawiązał do osiągnięć gminy, m.in. uzyskania I miejsca w zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski konkursie na najaktywniejszego beneficjenta środków unijnych, podkreślił, że w gminie Witkowo aż 17 mln przeznacza się na inwestycje i aż 30% budżetu – na oświatę. Na zakończenie swego wystąpienia, p.Gościniak podziękował za dobrą współpracę z Radą Miejską, sołtysami i mieszkańcami i życzył nowej Radzie by się nie zawiedli, a Burmistrzowi i Zastępcy Burmistrza, by kolejna kadencja była dla nich stosunkowo łatwą i efektywną.
Wystąpienie przyjęto oklaskami;

- p.Krystyna Żok – Radna Rady Powiatu podziękowała za możliwość uczestniczenia w sesjach, za życzliwe przyjęcie jej jako kobiety, za przychylność, za dbałość o sprawy oświaty i funkcjonowanie świetlicy środowiskowej. Życzyła spełnienia marzeń.
Wystąpienie przyjęto oklaskami.

Pan Przewodniczący poinformował, że p.Gościniak i p.Żok spieszą się na sesję Rady Powiatu i w związku z tym prosił ich o odczytanie na sesji i przekazanie Staroście Gnieźnieńskiemu pisemnego podziękowania od Rady Miejskiej i Burmistrza, za współpracę w kończącej się kadencji.

Następnie p.Przewodniczący wspólnie z p.Burmistrzem wręczyli p.Krystynie Żok i p.Telesforowi Gościniakowi pisemne podziękowania od Rady Miejskiej i Burmistrza za współpracę w okresie kadencji 2006-2010. Prosili o przekazanie podziękowania również dla p.Waldemara Webnera.

- p.Henryk Mucha – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej na wstępie swego wystąpienia nawiązał do wręczenia Burmistrzowi certyfikatu w konkursie Aktywny Europejczyk, za efektywne wykorzystanie funduszy unijnych. Stwierdził, że wiele gmin zazdrości nam takiego przedsiębiorczego, dobrze zorganizowanego i sympatycznego Burmistrza i życzył p.Burmistrzowi kolejnych lat na tym stanowisku. Podziękował również p.Marianowi Gadzińskiemu – Zastępcy Burmistrza, który, jak stwierdził, jest bardzo sympatyczny, pomocny i życzliwy. Następnie słowa podziękowania p.Mucha skierował do p.Haliny Rzepeckiej – Skarbnika Gminy, która jest profesjonalistką i dzięki jej pomocy wnioski Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi były wysoko oceniane. Podziękował również p.Halinie Koźniewskiej za pomoc w organizowaniu pracy Komisji, p.Annie Kwapich za organizację imprez gminnych, p.Adolfowi Pławczykowi – Przewodniczącemu Zarządu Osiedla Nr 5 i członkom Komisji Rewizyjnej za dobrą współpracę. Kandydującym życzył udanej reelekcji.
Powyższe wystąpienie przyjęto oklaskami;

- p.Jolanta Jakubas-Zawiślak – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 podziękowała p.Burmistrzowi za to, że szkoła tak pięknie się zmieniła i za to, że Burmistrz ma dla nich zawsze czas, mimo ogromu pracy. Życzyła wszystkiego dobrego na przyszłość. Po wręczeniu p.Burmistrzowi bukietu kwiatów, pani Dyrektor zwróciła się do Przewodniczącego Rady i Radnych ze słowami podziękowania za inwestowanie w przyszłość i z życzeniami pomyślności w wyborach. Wręczyła na ręce p.Przewodniczącego bukiet kwiatów, a Radnym rozdała „zaczarowane” ołówki, jak się wyraziła, do zapisywania marzeń uczniów Szkoły Nr 2, co przyjęto ze śmiechem i oklaskami;

- p.Marian Łukowski – Dyrektor Gimnazjum w Witkowie w imieniu społeczności i uczniów Gimnazjum podziękował za dokonane w mijającej kadencji dzieła, życzył by Radni dalej dzierżyli władzę i na ręce p.Burmistrza złożył bukiet kwiatów.
Wystąpienie p.Dyrektora przyjęto oklaskami;

- p.Anna Jędrzejczak w zastępstwie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 – p.Anny Pawluk, która nie mogła w dzisiejszej sesji uczestniczyć, odczytała podziękowanie dla p.Burmistrza i podziękowanie dla p.Przewodniczącego Rady i Radnych za dobrą współpracę i wiele inicjatyw na rzecz oświaty, po czym wręczyła te podziękowania wraz z bukietami kwiatów. Następnie p.Anna Jędrzejczak, jako Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, w imieniu Zarządu ZNP podziękowała p.Burmistrzowi i Radzie Miejskiej za współpracę, spotkania, rozmowy, uzgodnienia.
Powyższe wystąpienie przyjęto oklaskami.

Pan Przewodniczący Rady podziękował za życzenia, po czym przystąpiono do kolejnego punktu porządku sesji.


Ad.3. Informację o działalności Burmistrza Gminy i Miasta w okresie międzysesyjnym przedstawił p.Krzysztof Szkudlarek – Burmistrz Gminy i Miasta.

W trakcie czytania ww. informacji dokonano za pomocą rzutnika prezentacji zdjęć z ważniejszych wydarzeń i z realizacji ważniejszych inwestycji.

Pytań nie zgłoszono, informacja została przez Radę Miejską przyjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.4. W punkcie tym uchwalono stawki podatkowe i opłat lokalnych na 2011r.:
 
Przed przystąpieniem do uchwalania podatku rolnego, p.Ireneusz Kwapich – Przewodniczący Komisji Rolnictwa zgłosił wniosek formalny o ogłoszenie przerwy w obradach.

Wobec powyższego p.Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach, która trwała od godz. 12,45 do godz. 13,00.

Po przerwie p.Przewodniczący poinformował, że w związku z obowiązkami służbowymi, p.Jan Rabiej - Komendant Komisariatu Policji i p.Marian Łukowski - Dyrektor Gimnazjum nie mogą uczestniczyć w dalszych obradach. W związku z tym, p.Przewodniczący wspólnie z p.Burmistrzem wręczyli p.Komendantowi i p.Dyrektorowi pisemne podziękowania za współpracę w okresie kadencji i upominki w postaci książek.
Pan Komendant podziękował p.Burmistrzowi i Radzie Miejskiej za 18 miesięcy współpracy, dzięki której poprawiły się warunki pracy Komisariatu i życzył, by spotkać się w tym samym składzie.

Po czym kontynuowano obrady:

a/ podatek rolny:
Pan Przewodniczący poinformował, że p.Burmistrz proponuje obniżenie ustalonej przez GUS średniej ceny skupu żyta za III kwartały br. (która służyć będzie naliczaniu podatku rolnego na 2011r.) z kwoty 37,64zł do kwoty 29,00zł za jeden kwintal. Wielkopolska Izba Rolnicza (Rada Powiatowa w Gnieźnie) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie. Powyższa propozycja została zaakceptowana przez wszystkie Komisje Rady, na ich wspólnym posiedzeniu.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał go pod głosowanie.
UCHWAŁA Nr XXXVIII/334/10 w sprawie obniżenia ceny żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010r. została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ww. Opinia Wielkopolskiej Izby Rolniczej stanowi załącznik do niniejszego protokołu;

b/ podatek od nieruchomości:
W oparciu o materiał pomocniczy zawierający proponowane przez Burmistrza i przez Komisje stawki podatku, p.Przewodniczący stwierdził, że w dwóch pozycjach były rozbieżności (pkt 2 i pkt 6), ale w przerwie Radni doszli z p.Burmistrzem do porozumienia i w punkcie 2 – podatek od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, proponują stawkę 14,50zł/m2, a w poz. 6 – podatek od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz związanych z poborem i uzdatnianiem wody – 1,2%.
Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
UCHWAŁA Nr XXXVIII/335/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości została podjęta większością głosów (11 „za”, 3 przeciw) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu;

c/ opłata targowa:
Pan Przewodniczący poinformował o zgodności propozycji stawek p.Burmistrza z propozycjami Komisji i spytał o ewentualne uwagi.
Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
UCHWAŁA Nr XXXVIII/336/10 w sprawie określenia opłaty targowej została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu;

Pan Przewodniczący poinformował również, że wszystkie Komisje zgodnie zaakceptowały propozycję p.Burmistrza, by stawki opłaty klimatycznej (1,-zł i 0,50zł), stawki podatku od środków transportowych i stawkę opłaty od posiadania psów (30,-zł) pozostawić bez zmian, w związku z czym nie będą w tym przedmiocie podejmowane nowe uchwały. Będą obowiązywać w tym zakresie dotychczasowe uchwały, podjęte w poprzednich latach.

Uwag nie zgłoszono.


Ad.5. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały dotyczący stawek dotacji przedmiotowej dla ZGK na remont budynków mieszkalnych został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady. Proponowana stawka wynosi 47,28zł do 1m2 powierzchni. Spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXXVIII/337/10 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na remont komunalnych budynków mieszkalnych gminy i miasta Witkowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.6. Pan Przewodniczący poinformował, że Komisje Rady zapoznały się z projektem uchwały o „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami…” na wspólnym posiedzeniu i spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXXVIII/338/10 w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Witkowo na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017” została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.7. Pan Przewodniczący poinformował, że Komisje Rady zapoznały się z projektem uchwały o „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska…” na wspólnym posiedzeniu i spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXXVIII/339/10 w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Witkowo na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017” została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.8. W punkcie tym p.Burmistrz ustosunkował się do zgłoszonej w punkcie 2 porządku sesji, sprawy ulicy Mickiewicza w Witkowie. Poinformował, że zgodnie z umową, przebudowa tej ulicy winna być zakończona do końca października. Ponieważ jednak firma nie wywiązała się z umowy (przekroczono termin), naliczane są kary i zapewne z tego powodu prace będą niebawem wykonane. Pan Burmistrz poinformował również o wykonanych nowych nawierzchniach, m.in. na ul.Pięknej i ul.Dworcowej.


Ad.9. Pan Przewodniczący poinformował, że Komisje Rady na wspólnym przedsesyjnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały dotyczący oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXXVIII/ 340/10 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących gminę i miasto Witkowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.10. Pan Przewodniczący poinformował o pozytywnej opinii wyrażonej przez Komisje w odniesieniu do projektu uchwały o przeznaczeniu umorzonej pożyczki. Wyjaśnił, że chodzi o kwotę umorzenia 374tys.zł, z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na budowę kanalizacji sanitarnej. Po czym spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXXVIII/341/10 w sprawie przeznaczenia umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.11. Pani Halina Rzepecka – Skarbnik Gminy i Miasta przedstawiła proponowane zmiany w budżecie gminy i miasta na 2010 rok wraz z uzasadnieniem.

Pytań nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXXVIII/342/10 w sprawie zmiany budżetu na 2010r. została podjęta większością głosów (13 „za”, 1 wstrzymujący się) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.12. Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie w okresie kadencji 2006-2010r. przedstawił Burmistrz Gminy i Miasta.
Przedmiotowe sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W trakcie sprawozdania, dokonano za pomocą rzutnika prezentacji zdjęć z ważniejszych wydarzeń i z realizacji ważniejszych inwestycji.

Przedstawione sprawozdanie zebrani na sali przyjęli oklaskami.

Pytań nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący stwierdził, że Rada Miejska sprawozdanie przyjęła.


Przerwa w obradach od godz. 14,10 do godz. 14,20.


Ad.13. Informację o działalności Rady Miejskiej w Witkowie w okresie kadencji 2006r.-2010r. przedstawił p.Przewodniczący Rady.
Przedmiotowa informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Po czym sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady w okresie kadencji przedstawili:

 1/ p.Henryk Mucha Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 2/ p.Grzegorz Kaźmierczak Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

 3/ p.Ireneusz Kwapich Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego

 4/ p.Piotr Jóźwik Przewodniczący Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej.

Po odczytaniu sprawozdania p.Henryk Mucha podziękował p.Magdalenie Podsiadłowskiej-Pawlak – radcy prawnemu w Urzędzie Gminy i Miasta za udzielaną Komisji Rewizyjnej pomoc prawną, a p.Piotr Jóźwik podkreślił, że dużo dokonano w mijającej kadencji w zakresie oświaty i podziękował za to Burmistrzowi i Radzie Miejskiej.

Wszystkie sprawozdania przyjęto oklaskami, sprawozdania te stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Następnie zabrał głos p.Przewodniczący Rady. Poinformował, że Komisje odbyły w czasie kadencji średnio po 60 posiedzeń. Dzięki dobrej pracy Komisji można było sprawnie prowadzić sesje, za co Radnym dziękuje. Kadencja Radnych kończy się 12 listopada, ale Burmistrz dalej pełni swoją funkcję. W imieniu swoim i Radnych pogratulował Burmistrzowi osiągnięć w okresie ostatnich 4 lat i życzył kolejnych sukcesów, po czym wręczył p.Krzysztofowi Szkudlarkowi - Burmistrzowi Gminy i Miasta pisemne podziękowanie i upominek w postaci książki „Wielki Atlas Polski – Historia – Geografia - Kultura”. Pisemne podziękowanie i upominek w postaci ww. Atlasu, p.Przewodniczący wręczył również p.Marianowi Gadzińskiemu – Zastępcy Burmistrza.

Po czym p.Przewodniczący zwrócił się ze słowami podziękowania za pomoc i życzliwość okazywaną Radnym w okresie kadencji, do następujących pań: Haliny Rzepeckiej – Skarbnika Gminy i Miasta, Elżbiety Kiełpińskiej – Sekretarza Gminy i Miasta, Magdaleny Podsiadłowskiej-Pawlak – radcy prawnego Urzędu Gminy i Miasta oraz Haliny Koźniewskiej i Anny Kwapich – pracownic biura Rady Miejskiej. W imieniu wszystkich Radnych, p.Przewodniczący z Wiceprzewodniczącymi Rady wręczyli ww. paniom pisemne podziękowania i bukiety kwiatów.

Kolejne pisemne podziękowania i Atlasy za współpracę w okresie kadencji p.Przewodniczący wręczył wspólnie z p.Burmistrzem następującym uczestnikom sesji:

 1/ ks. Stanisławowi Goc – proboszczowi witkowskiej parafii,
 2/ p.Jolancie Jakubas-Zawiślak – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 2 w Witkowie,
 3/ p.Annie Jędrzejczak – Prezesowi ZNP i na jej ręce podziękowanie dla p.Anny Pawluk – Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Witkowie,
 4/ p.Ewie Skrzypskiej – Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego w Witkowie,
 5/ p.Elżbiecie Jagielskiej – Kierownikowi M-G Ośrodka Pomocy Społecznej,
 6/ p.Wiesławie Gąsiorowskiej – Dyrektorowi Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy,
 7/ p.Stanisławowi Rajkowskiemu – Dyrektorowi Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji.

Kolejne słowa podziękowań p.Przewodniczący skierował do Przewodniczących Zarządów Osiedli i Sołtysów, po czym wspólnie z Wiceprzewodniczącymi Rady wręczyli im pisemne podziękowania, do których dołączono upominek w postaci ww. Atlasu.

Następnie p.Burmistrz odczytał treść podziękowań dla Radnych Rady Miejskiej, po czym wspólnie z p.Przewodniczącym wręczyli je Radnym wraz z ww. Atlasem.

Po czym p.Przewodniczący poprosił o wystąpienie przed stół prezydialny przedstawicieli lokalnej prasy i wspólnie z p.Burmistrzem i p.Zastępcą Burmistrza, wręczyli upominki w postaci ksiązki „Dzieje Polski” następującym osobom: p.Ewie Socha – dziennikarce „Przemian na Szlaku Piastowskim”, p.Marcie Białeckiej – dziennikarce „Gazety Słupeckiej” i p.Marcinowi Janasowi – dziennikarzowi „Kuriera Słupeckiego”.

Wszystkim podziękowaniom towarzyszyły oklaski uczestników sesji.

Pan Przewodniczący poinformował, że osoby nieobecne na dzisiejszej sesji, otrzymają podziękowania w późniejszym terminie.
 

Ad.14. W punkcie tym poruszono następujące sprawy:

Pan Przewodniczący Rady:
1/ zaprosił Radnych i gości na obchody Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada, które rozpoczną się mszą św. o godz. 10,30 w kościele w Witkowie;
2/ w podziękowaniu za współpracę z Radą Miejską wręczył p.Jolancie Drelli – pracownicy Sekretariatu Burmistrza, bukiet kwiatów.

Następnie o głos poprosił p.Krzysztof Szkudlarek – Burmistrz Gminy i Miasta. Jeszcze raz podziękował Radnym za okres mijającej kadencji i stwierdził m.in., że życzyłby każdemu szefowi gminy tak dobrej Rady. Dzięki dobrej współpracy z Radnymi, dyrektorami jednostek organizacyjnych gminy, sołtysami, przewodniczącymi zarządów osiedli i dzięki dobremu zespołowi pracowników Urzędu Gminy i Miasta udało się dużo osiągnąć. Jest już długo na tym stanowisku i mimo dużego doświadczenia rok 2010 należy do trudniejszych. Wysiłek zależy od tego, jaki zadajemy sobie stopień trudności związanych z aplikowaniem różnych środków i projektów, biurokracji jest nieporównywalnie więcej. Na koniec kadencji możemy powiedzieć, stwierdził dalej p.Burmistrz, że wykorzystaliśmy szansę i czas. Bycie Burmistrzem to służba, ale też przyjemność współpracy z takimi ludźmi, z jakimi współpracował. Pan Burmistrz dodał, że w jego ocenie kadencja 2006-2010 to najlepsza kadencja, jeśli chodzi o konstruktywne i merytoryczne działanie.

Pan Marian Gadziński – Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta zwrócił się do Rady z podziękowaniem za 4-letni okres bardzo dobrej współpracy. Radnym starającym się o reelekcję życzył wyboru, a wszystkim sukcesów w życiu osobistym. Podziękował również za współpracę Przewodniczym Zarządów Osiedli, Sołtysom i Dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy. Ze szczególnymi słowami podziękowania p.Gadziński zwrócił się do p.Burmistrza. Podziękował za wspieranie go, rady, podpowiedzi w okresie ich 14 - letniej współpracy. Dodał, że czuje się doświadczonym samorządowcem, ale codziennie spotyka się z innymi problemami i tematami. Pogratulował p.Burmistrzowi osiągnięć, życzył reelekcji i by mieszkańcy zauważyli osiągnięcia.

Wystąpienia p.Burmistrza i jego Zastępcy przyjęto oklaskami.
 

Ad.15. Wobec wyczerpania się porządku obrad ostatniej, XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Witkowie, p.Przewodniczący zamknął jej obrady – o godz. 15,20.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

Protokołowała:
H. Koźniewska

drukuj pobierz pdf    

wstecz