Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji RM - archiwum: Protokoł XXXVII sesji Rady Miejskiej (22.10.2010)

PROTOKOŁ Nr XXXVII/10

z sesji Rady Miejskiej w Witkowie, odbytej w dniu 22 października 2010r. o godz. 12,00 w sali posiedzeń Urzędu GiM, pod przewodnictwem p.Bogusława Mołodeckiego – Przewodniczącego Rady

Uczestniczący w sesji Radni – zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

Uczestniczący w sesji goście oraz sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli – zgodnie z listami obecności, stanowiącymi załączniki do niniejszego protokołu.

Otwarcia sesji dokonał p.Bogusław Mołodecki – Przewodniczący Rady. Powitał zebranych i stwierdził na podstawie listy obecności, że w posiedzeniu uczestniczy 14 Radnych, na ogólną liczbę 15, a zatem Rada Miejska jest kompetentna do podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie zebrani wysłuchali hejnału gminy w wykonaniu p.Witolda Biegalskiego.

Minutą ciszy uczczono pamięć ś.p. Henryka Drzazgowskiego, długoletniego sołtysa Sołectwa Mąkownica, który pełnił tę funkcję do końca 2006r.

Pan Przewodniczący przypomniał, że porządek obrad został podany Radnym w zawiadomieniach o sesji. Spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono.

Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
2. Interpelacje, zapytania i wnioski.
3. Informacja o działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja o funkcjonowaniu Gimnazjum w Witkowie i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/317/10 dot. konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego.
6. Podjęcie uchwały dot. zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych przypadających Gminie lub jej jednostkom podległym.
7. Ustosunkowanie się kompetentnych osób do spraw przedstawionych w punkcie 2 porządku sesji.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XX/173/08 dot. Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/254/01 w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XX/186/05 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Witkowo.
12. Uchwalenie Programu współpracy Gminy Witkowo z organizacjami oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011r.
13. Dokonanie zmian w budżecie gminy i miasta na 2010r.
14. Informacje nt. analizy oświadczeń majątkowych osób, które zostały zobowiązane do ich złożenia.
15. Inne sprawy.
16. Zamknięcie obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Witkowie.


Ad.1. Jak wyżej.


Ad.2. W punkcie tym Radni, Sołtysi i Przewodniczący Zarządów Osiedli zgłosili następujące sprawy:

- p.Bernard Malawko – Sołtys Sołectwa Ruchocin podziękował za przeprowadzenie remontu świetlicy wiejskiej i jej doposażenie;

- p.Tomasz Deskowski poruszył problem ruchu ciężkiego transportu przez centrum Witkowa. Stwierdził, że obiecane przez Burmistrza działania nie spełniły oczekiwań i dodał, że brak jest informacji, do kiedy trwać będzie remont drogi Gniezno-Września;

- p.Renata Robaszkiewicz – Sołtys Sołectwa Kamionka podziękowała za odnowienie świetlicy wiejskiej i za połatanie dziur na drodze we wsi;

- p.Beata Starczewska – Sołtys Sołectwa Sokołowo podziękowała za odnowienie świetlicy wiejskiej;

- p.Jerzy Nowak – Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 1 przypomniał, że na jednej z ostatnich sesji zwracał się do p.Burmistrza m.in. w sprawie garbu na jezdni i garb został zamontowany. Wnioskował również o przejście dla pieszych na ul.Wrzesińskiej, ale Burmistrz znalazł lepsze rozwiązanie – szeroki chodnik. W imieniu swoim i mieszkańców Osiedla podziękował p.Burmistrzowi za obydwie inwestycje, a p.Marianowi Walczakowi – za nadzór nad budową ww. chodnika;

- p.Krystyna Żok – Radna Rady Powiatu poinformowała, że złożyła na sesji Rady Powiatu interpelację odnośnie uciążliwego ruchu na ul.Poznańskiej w Witkowie. Interpelacja została przekazana do Wojewódzkiego Zarządu Dróg.


Ad.3. Informację o działalności Burmistrza Gminy i Miasta w okresie międzysesyjnym przedstawił p.Krzysztof Szkudlarek – Burmistrz Gminy i Miasta.

W trakcie czytania ww. informacji dokonano za pomocą rzutnika prezentacji zdjęć z ważniejszych wydarzeń i z realizacji ważniejszych inwestycji.

Uwag nie zgłoszono, informacja została przez Radę Miejską przyjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.4. Informację na temat funkcjonowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie przedstawiła p.Urszula Potaś – Dyrektor Zespołu. Na zakończenie swego wystąpienia pani Dyrektor podziękowała Burmistrzowi, Zastępcy Burmistrza i Radnym za zrozumienie potrzeb szkoły, a w związku z kończącą się kadencją życzyła reelekcji.

Do przedstawionej informacji pytań nie zgłoszono, została ona przez Radę przyjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Informację o funkcjonowaniu Gimnazjum w Witkowie w minionym roku szkolnym przedstawił wraz z multimedialną prezentacją p.Marian Łukowski – Dyrektor tej placówki. Na zakończenie wystąpienia pan Dyrektor podziękował Radzie Miejskiej, Burmistrzowi i Zastępcy Burmistrza za wszelkie działania na rzecz Gimnazjum, za środki na remonty, za wykonanie przejścia dla uczniów na ul.Powstańców Wlkp. Przekazał również życzenia Radnym.

Pytań nie zgłoszono, informacja została przez Radę przyjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Przerwa w obradach – od godz. 13,30 do godz. 14,00.


Ad.5. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/317/10 dot. konsultacji z organizacjami pozarządowymi został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady i spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p-.Przewodniczący poddał przedmiotowy projekt pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXXVII/326/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/317/10 w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.6. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały dotyczący umarzania należności pieniężnych Komisje zaopiniowały pozytywnie. Spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXXVII/327/10 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminy i Miastu Witkowo lub jej jednostkom podległym została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.7. W punkcie tym p.Krzysztof Szkudlarek – Burmistrz Gminy i Miasta ustosunkował się do następujących spraw zgłoszonych w punkcie 2 porządku sesji:

- odnośnie ruchu ciężkiego transportu poinformował, że po jego i mieszkańców interwencji doszło do spotkania z Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie i Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w celu skorygowania przejazdu pojazdów przez centrum miasta. Po dalszej interwencji Dyrekcji Krajowej Dróg i Autostrad częściowo udało się skorygować trasę objazdu, większość pojazdów przejeżdża sugerowaną trasą od Słupcy ulicą Jana Pawła II. Nie udało się natomiast skorygować przejazdu od strony Gniezna, ze względu na trudny dla samochodów ciężarowych skręt w prawo, na stosunkowo wąską ulicę Armii Poznań i rosnące tam drzewa. Objazd planowany jest do połowy grudnia, ale może wcześniej uda się inwestycję drogową Gniezno-Września zakończyć. Pan Burmistrz poinformował ponadto o planowanym rozpoczęciu przebudowy skrzyżowania ul.Armii Poznań w Witkowie.
W nawiązaniu do wyjaśnień p.Burmistrza nt. objazdu, p.Tomasz Deskowski zgłosił uwagę, że już na skraju województwa kujawsko-pomorskiego winna być ustawiona odpowiednia informacja, bo kierowcy dowiadują się o objeździe dopiero w Gnieźnie;

- w nawiązaniu do spraw poruszonych przez p.Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 1, p.Burmistrz poinformował o planowanym przesunięciu lampy na wysokości Lecznicy. W związku z sugestią p.Przewodniczącego ww. Zarządu by lampy nie przesuwać, p.Burmistrz wyjaśnił, że ma akceptację mieszkańców.


Ad.8. Pan Przewodniczący poinformował, że Komisje Rady na przedsesyjnych posiedzeniach pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały dotyczący zmiany uchwały Nr XX/173/08 i spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXXVII/328/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/173/08 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie” została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.9. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały dotyczący sieci publicznych szkół podstawowych Komisje analizowały na przedsesyjnych posiedzeniach. Komisja Szkolnictwa i Komisja Finansów zaopiniowały przedmiotowy projekt pozytywnie, natomiast Komisja Rolnictwa proponuje, by ulicę Różaną i ulicę Magnoliową dopisać do obwodu Szkoły Podstawowej Nr 3, a ulicę Bolesława Chrobrego do obwodu Szkoły Nr 2. Po czym p.Przewodniczący spytał o ewentualne inne uwagi.

Pan Ireneusz Kwapich – Przewodniczący Komisji Rolnictwa poinformował, że w porozumieniu z członkami Komisji Rolnictwa, wycofuje powyższy wniosek (propozycję) i przychyla się do propozycji p.Burmistrza zawartej w projekcie uchwały.

Innych uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXXVII/329/10 zmieniająca uchwałę Nr XXV/254/01 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 kwietnia 2001r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.10. Pan Przewodniczący poinformował, że w wyniku analizy projektu uchwały dotyczącej regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów, Komisje zgłosiły następujące propozycje:

1/ Komisja Szkolnictwa proponuje ustalenie wysokości stypendium w I grupie do 200%, a w II grupie – do 150%;

2/ Komisja Rolnictwa zaakceptowała proponowane w projekcie wysokości stypendiów tj. w I grupie – do 120%, w II grupie – do 100% (propozycja p.Burmistrza);

3/ Komisja Finansów proponuje stypendium w wysokości: w I grupie do 150%, w II grupie – do 120%. Po powyższej informacji, p.Przewodniczący spytał o ewentualne uwagi.

Pan Piotr Jóźwik – Przewodniczący Komisji Szkolnictwa wyjaśniając stanowisko Komisji stwierdził, że ustawa umożliwia ustalenie stypendiów od 80 do 200% stypendium w pełnej wysokości, a skoro gmina otrzymuje więcej środków, należy je wykorzystać, nie ograniczać takich możliwości uchwałą Rady.

Pan Marian Gadziński – Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta wyjaśnił, że problem pojawił się w tym roku (mniejsza liczba ubiegających się o stypendia), konieczne było zwrócenie niewykorzystanych środków. Być może uchwała będzie martwa, jeśli Wojewoda zmniejszy gminie kwotę dotacji na omawiane stypendia socjalne.

Innych uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał wniosek Komisji Szkolnictwa (do 200% i do 150%), jako najdalej idący, pod głosowanie.

Za powyższym wnioskiem opowiedziało się 13 Radnych, 1 Radny wstrzymał się od głosu.

Wniosek został przez Radę Miejską przyjęty.

UCHWAŁA Nr XXXVII/330/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/186/05 Rady Miejskiej w Witkowie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów została podjęta większością głosów (13 „za”, 1 wstrzymujący się) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.11. O przedstawienie projektu uchwały dotyczącej opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli, p.Przewodniczący poprosił p.Mariana Gadzińskiego – Zastępcę Burmistrza Gminy i Miasta.

Pan Gadziński poinformował, że najpóźniej od września 2011r. gmina jest zobowiązana wprowadzić nowe zasady odpłatności za przedszkola. Ale wychodząc naprzeciw potrzeb mieszkańców, chcemy wprowadzić je wcześniej, na dzisiejszej sesji. Przedszkola w całości finansowane są z budżetu gminy. Ustawa o systemie oświaty określa jednoznacznie, że w placówkach realizujących podstawę programową do 5 godzin dziennie, jest ona za darmo. Powyżej tych 5 godzin, gmina może ustalić opłaty. Proponujemy, by za każdą godzinę ponadwymiarową, ustalić symboliczne 1,-zł.

Po powyższym tematycznym wprowadzeniu p.Przewodniczący spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXXVII/331/10 w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Witkowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.12. Pan Przewodniczący poinformował, że Radni pozytywnie zaopiniowali projekt Programu współpracy Gminy z organizacjami i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXXVII/332/10 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Witkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011r. została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 
Ad.13. Proponowane zmiany w budżecie gminy i miasta na 2010r. przedstawiła wraz z uzasadnieniem p.Halina Rzepecka – Skarbnik Gminy i Miasta.
Po czym p.Przewodniczący spytał o ewentualne pytania.

Pan Tomasz Deskowski prosił o wyjaśnienie kwestii umniejszonej subwencji oświatowej.

Jak wyjaśnili pan Burmistrz i pani Skarbnik, wydatki zostają zmniejszone o kwotę 48tys.zł.

Innych pytań nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXXVIII/333/10 w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.14. W punkcie tym p.Przewodniczący Rady przedstawił następujące informacje nt. oświadczeń majątkowych osób, które zostały zobowiązane do ich złożenia:

1/ pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr KN.V.-1.0046-718/10 nt. złożonych przez Burmistrza – Krzysztofa Szkudlarka i Przewodniczącego Rady Miejskiej – Bogusława Mołodeckiego oświadczeń majątkowych za 2009r.
Przedmiotowe pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu;

2/ pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gnieźnie dotyczące dokonanej analizy oświadczeń majątkowych za 2009r. przesłanych do Urzędu Skarbowego (dot.Burmistrza i Przewodniczącego Rady) oraz pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupcy dotyczące oświadczenia majątkowego Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej;
Przedmiotowe pisma stanowią załączniki do niniejszego protokołu;

3/ informację Przewodniczącego Rady dotyczącą realizacji obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez Radnych Rady Miejskiej.
Przedmiotowa informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu;

4/ informację Burmistrza dotyczącą realizacji obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez zobowiązanych (tj. pracowników Urzędu Gminy i Miasta i kierowników jednostek organizacyjnych gminy).
Przedmiotowa informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.15. W punkcie tym poruszono następujące sprawy:

- p.Przewodniczący Rady:
1/ poinformował, że kolejna, ostatnia w tej kadencji sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 9 listopada 2010r.;
2/ poinformował, że zainteresowani Radni mogą zapoznać się z porządkiem sesji Rady Powiatu w biurze Rady;

- p.Krystyna Żok – Radna Rady Powiatu podziękowała za zorganizowanie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na rzecz powodzian. Gmina Witkowo jako jedyna w Powiecie włączyła się w te działania, witkowska młodzież zebrała 7 tys.zł. Po czym pani Żok wręczyła okolicznościowe podziękowania m.in. p.Burmistrzowi i Dyrektorowi OKSiR-u;

- p.Franciszek Kozanecki – Sołtys Sołectwa Ćwierdzin wskazał na konieczność zebrania pobocza drogi w Ćwierdzinie (w kierunku na Gaj).


Ad.16. Wobec wyczerpania się porządku obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Witkowie, p.Przewodniczący zamknął jej obrady o godz. 14,10.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

Protokołowała:
H. Koźniewska

drukuj pobierz pdf    

wstecz