Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji RM - archiwum: Protokoł XXXVI sesji Rady Miejskiej (08.10.2010)

PROTOKOŁ Nr XXXVI/10

z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Witkowie, odbytej w dniu 8 października 2010r. o godz. 15,30 w sali posiedzeń Urzędu GiM, pod przewodnictwem p.Mariana Walczaka – Wiceprzewodniczącego Rady

Uczestniczący w sesji Radni – zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

Ponadto w sesji uczestniczyli:
- p.Marian Gadziński  -  Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta
- p.Elżbieta Kiełpińska  -  Sekretarz Gminy i Miasta
- p.Halina Rzepecka  -  Skarbnik Gminy i Miasta

Otwarcia sesji dokonał p.Marian Walczak - Wiceprzewodniczący Rady. Powitał zebranych i poinformował, że na podstawie §7 ust.3 Regulaminu Rady Miejskiej, został wyznaczony przez Przewodniczącego Rady, do zwołania niniejszej sesji i prowadzenia jej obrad. Pismo w tej sprawie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Następnie p.Wiceprzewodniczący stwierdził na podstawie listy obecności, że w posiedzeniu uczestniczy 10 Radnych, na ogólną liczbę 15, a zatem Rada Miejska jest kompetentna do podejmowania prawomocnych uchwał. Poinformował również, że sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta (wniosek ten stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Porządek sesji został Radnym podany w zawiadomieniach o sesji. Pan Wiceprzewodniczący spytał o ewentualne uwagi dodając, że ponieważ sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta, zmian porządku nie można wprowadzić bez jego zgody.
Uwag nie zgłoszono.

Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku sesji.
2. Dokonanie zmian w budżecie gminy i miasta na 2010r.
3. Inne sprawy.
4. Zamknięcie obrad XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Witkowie.


Ad.1. Jak wyżej.


Ad.2. Pan Wiceprzewodniczący poprosił p.Mariana Gadzińskiego – Zastępcę Burmistrza Gminy i Miasta o tematyczne wprowadzenie do tematu.

Pan Marian Gadziński poinformował, że w dniu dzisiejszym w godzinach rannych, otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego informację, o konieczności dokonania zmiany w budżecie gminy i miasta. Jeśli Rada nie dokona zmiany, nie będzie możliwe dofinansowanie świetlicy wiejskiej w Kołaczkowie, ze środków unijnych. Następnie p.Gadziński wyjaśnił, że w kwietniu br. składając wniosek o dofinansowanie na powyższy cel, gmina podała koszt zadania według kosztorysu inwestorskiego w wysokości 1.145tys.zł. W wyniku przetargu wybrano ofertę na to zadanie za kwotę 900tys.zł, w związku z tym zmniejszono na to zadanie kwotę do 900tys.zł. Według Urzędu Marszałkowskiego nie może być podana kwota z przetargu, ale kwota na którą opiewa ww. wniosek z kwietnia br. Jeśli Rada zaakceptuje proponowaną zmianę, w poniedziałek uchwała o zmianach w budżecie zostanie dostarczona do Urzędu Marszałkowskiego. Po powyższym wprowadzeniu p.Zastępca Burmistrza poprosił p.Halinę Rzepecką – Skarbnika Gminy i Miasta o przedstawienie projektu uchwały zmieniającej budżet gminy i miasta.

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Wiceprzewodniczący Rady poddał przedmiotowy projekt pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXXVI/325/10 w sprawie zmiany budżetu na 2010r. została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.3. W punkcie tym zgłoszono następujące sprawy:

- p.Marek Sucholas:
1/ poruszył sprawę przejścia dla pieszych na ul.Wrzesińskiej.
Jak wyjaśnił p.Marian Walczak, Zakład Gospodarki Komunalnej będzie korytować ulicę;
2/ wskazał na potrzebę lampy oświetlenia ulicznego na ul.Jana Pawła II, przy Lecznicy Zwierząt;

- p.Piotr Jóźwik poinformował o uszkodzonej przez ciężarówkę lampie i znaku drogowym na ul.Czerniejewskiej (przy sklepie).


Ad.4. Wobec wyczerpania się porządku XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Witkowie, p.Wiceprzewodniczący zamknął jej obrady o godz. 15,45.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Marian Walczak

Protokołowała:
H. Koźniewska

drukuj pobierz pdf    

wstecz