Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji RM - archiwum: Protokoł XXXIV sesji Rady Miejskiej (17.09.2010)

PROTOKOŁ Nr XXXIV/10

z sesji Rady Miejskiej w Witkowie, odbytej w dniu 17 września 2010r. o godz. 13,00 w sali posiedzeń Urzędu GiM, pod przewodnictwem p.Bogusława Mołodeckiego – Przewodniczącego Rady

Uczestniczący w sesji Radni – zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

Uczestniczący w sesji goście oraz sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli – zgodnie z listami obecności, stanowiącymi załączniki do niniejszego protokołu.

Otwarcia sesji dokonał p.Bogusław Mołodecki – Przewodniczący Rady. Powitał zebranych, stwierdził na podstawie listy obecności, że w sesji uczestniczy 15 Radnych, na ogólną liczbę 15, a zatem Rada Miejska jest kompetentna do podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie zebrani wysłuchali hejnału gminy w wykonaniu saksofonisty p.Witolda Biegalskiego.

Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłej w dniu 18 lipca br. Ewy Wiatrowskiej - sołtysa Sołectwa Małachowo Kępe.

Pan Przewodniczący poinformował, że w związku ze śmiercią sołtysa, w dniu 16 sierpnia br. odbyło się w Sołectwie zebranie wyborcze. Na sołtysa wybrano panią Henrykę Stejakowską.

Zebrani na sali obrad oklaskami powitali nową panią Sołtys.

Pan Przewodniczący przypomniał, że porządek obrad został podany Radnym w zawiadomieniach o sesji. Proponował dokonać w porządku sesji następujących zmian:

1/ na wniosek Burmistrza wykreślić z porządku punkt „11” dotyczący zmiany uchwały o trybie prac nad projektem uchwały budżetowej, z uwagi na zmianę stanowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej w kwestii uregulowanej w tej uchwale;

2/ na wniosek Komisji Finansów wykreślić z porządku punkt „13” dotyczący udzielenia pomocy finansowej dla Bogatyni. Komisja proponuje rozpatrzyć ten temat na kolejnej sesji Rady.

Jeśli Rada wyrazi zgodę na powyższe zmiany, numeracja pozostałych punktów uległaby odpowiedniej zmianie.

Innych uwag do porządku obrad nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał pod głosowanie ww. propozycje zmian.

Propozycję wykreślenia punktu „11” Rada Miejska przyjęła jednogłośnie.

Propozycję wykreślenia punktu „13” Rada Miejska przyjęła większością głosów (13 głosów „za”, 2 wstrzymujące się).

Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
2. Interpelacje, zapytania i wnioski.
3. Informacja o działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Podsumowanie przebiegu sezonu letniego (informacja Dyrektora OKSiR-u i informacja Komendanta Komisariatu Policji).
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Witkowo.
7. Ustosunkowanie się kompetentnych osób do spraw przedstawionych w punkcie 2 porządku sesji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/192/09 w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata, w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVII/233/09 Rady Miejskiej w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXI/288/10 dotyczącą pomocy finansowej na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej.
12. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy i miasta za I półrocze 2010r.
13. Podjęcie uchwały dot. zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu w budżecie gminy.
14. Dokonanie zmian w budżecie gminy i miasta na 2010r.
15. Wyrażenie Opinii o celowości budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2011r. w ramach rekultywacji, finansowanych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
16. Inne sprawy.
17. Zamknięcie obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Witkowie.


Ad.1. Jak wyżej.


Ad.2. W punkcie tym zgłoszono następujące sprawy:

- p.Beata Starczewska – Sołtys Sołectwa Sokołowo podziękowała Burmistrzowi Gminy i Miasta za zakup kosiarki na potrzeby Sołectwa;

- p.Adolf Pławczyk – Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 5 podziękował Burmistrzowi za wykonane na Osiedlu Nr 5 prace, szczególnie parking i uporządkowanie parku. Podziękował również Radnym, którzy przyczynili się do podjęcia działań upiększających Osiedle;

- p.Janina Wędzikowska – Sołtys Sołectwa Mąkownica podziękowała Burmistrzowi i Radnym za zakup kosiarki na potrzeby Sołectwa oraz za to, że w Mąkownicy zostały zorganizowane półkolonie;

- p.Jerzy Nowak – Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 1:
1/ przekazał słowa podziękowania za odnowioną nawierzchnię ul.Jasnej i przy tej okazji prosił, by ponownie zamontować na tej ulicy próg zwalniający;
2/ przypomniał o koniecznym namalowaniu przejścia dla pieszych z ul.Wrzesińskiej na ul.Skośną.


Ad.3. Informację o działalności Burmistrza Gminy i Miasta w okresie międzysesyjnym przedstawił p.Krzysztof Szkudlarek – Burmistrz Gminy i Miasta.

W trakcie czytania ww. informacji dokonano za pomocą rzutnika prezentacji zdjęć z ważniejszych wydarzeń i z realizacji ważniejszych inwestycji.
 
Do treści informacji uwag nie zgłoszono. Informacja została przez Radę Miejską przyjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.4. Informację o przebiegu sezonu letniego przedstawił p.Stanisław Rajkowski – Dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie.
Przedmiotowa informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Uwag i pytań nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący stwierdził, że Rada Miejska informację przyjęła.

Informację o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy w okresie sezonu letniego, w tym na terenie Ośrodka Wypoczynkowego przedstawił p.Jan Rabiej – Komendant Komisariatu Policji.
Przedstawiona przez p.Rabieja informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Uwag i pytań nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący stwierdził, że Rada Miejska informację przyjęła i poinformował o awansie pana Komendanta na podinspektora.

Powyższą informację zebrani przyjęli oklaskami.
 

Ad.5. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały dotyczący konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi Komisje Rady analizowały na przedsesyjnych posiedzeniach i zaopiniowały go pozytywnie. Spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał przedmiotowy projekt pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXXIV/317/10 w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.6. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały dotyczący tygodniowego wymiaru godzin dla nauczycieli pedagogów, psychologów i logopedów uzyskał pozytywną opinię Komisji Rady. Spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXXIV/318/10 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Witkowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.7. W punkcie tym p.Burmistrz ustosunkował się do następujących spraw poruszonych w punkcie 2 porządku obrad:

- odnośnie progu zwalniającego na ul.Jasnej poinformował, że próg zostanie zamontowany w ramach zadania modernizacji tej ulicy;

- odnośnie przejścia dla pieszych przez ul.Wrzesińską na ul.Skośną p.Burmistrz poinformował, że zostanie wykonany pewien odcinek chodnika na ul.Wrzesińskiej.


Ad.8. Pan Przewodniczący poinformował, że Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/192/09 z 2009r. o wynagrodzeniach dla nauczycieli. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przedmiotowy projekt został uzgodniony ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. Spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXXIV/319/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/192/09 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.9. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały dotyczący wydzierżawienia gruntu w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie na okres dłuższy niż 3 lata, Radni analizowali na przedsesyjnych posiedzeniach Komisji. Komisja Szkolnictwa oraz Komisja Finansów negatywnie zaopiniowały przedmiotowy projekt, sugerując kompleksowe rozwiązanie kwestii zagospodarowania tego terenu. Po czym p.Przewodniczący spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Za podjęciem uchwały nie głosował żaden Radny, 15 Radnych było przeciwnych podjęciu.

Wobec powyższego wyniku głosowania, p.Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została przez Radę Miejską podjęta.


Ad.10. Pan Przewodniczący poinformował, że Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały zmieniającej uchwałę z 2009r. o inkasie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. Zmiana związana jest ze śmiercią Ewy Wiatrowskiej, Sołtysa Sołectwa Małachowo Kępe. W wykazie sołtysów – inkasentów, konieczne jest wprowadzenie nazwiska nowego Sołtysa – p.Henryki Stejakowskiej.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał przedmiotowy projekt pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXXIV/320/10 zmieniająca uchwałę Nr XXVII/233/09 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.11. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały zmieniającej uchwałę o pomocy finansowej na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej, został przez Komisje Rady zaopiniowany pozytywnie. Spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXXIV/321/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/288/10 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na realizację zadania przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 260 – ul.Gnieźnieńskiej z ul.Armii Poznań i Dworcowej w miejscowości Witkowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Przerwa w obradach – od godz. 14,10 do godz. 14,30.


Ad.12. Pan Przewodniczący poinformował, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych, informację o przebiegu wykonania budżetu gminy i miasta za I półrocze br. Rada otrzymała – na ręce Przewodniczącego – pod koniec sierpnia. Radni otrzymali przedmiotową informację w wersji elektronicznej na początku września i była ona analizowana na przedsesyjnych posiedzeniach Komisji. Komisje pozytywnie, bez uwag zaopiniowały wykonanie budżetu za I półrocze br. Następnie p.Przewodniczący zgłosił wniosek o nieodczytywanie przedmiotowej informacji, z uwagi na jej obszerność i spytał o ewentualne uwagi.

Powyższy wniosek został przez Radę przyjęty jednogłośnie.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący stwierdził, że Rada Miejska przyjęła informację o przebiegu wykonania budżetu gminy i miasta za I półrocze 2010r.
Przedmiotowa informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.13. Pan Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały dotyczący zaciągnięcia kredytu został pozytywnie zaopiniowany przez Radnych, na przedsesyjnych posiedzeniach Komisji. Spytał o ewentualne pytania.

Pytań nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał przedmiotowy projekt pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXXIV/322/10 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010r. została podjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 

Ad.14. Proponowane zmiany w budżecie gminy i miasta na 2010r. przedstawiła wraz z uzasadnieniem p.Halina Rzepecka – Skarbnik Gminy i Miasta.
Pytań nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXXIV/323/10 w sprawie zmiany budżetu na 2010r. została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.15. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt Opinii dotyczącej budowy dróg dojazdowych do dróg rolniczych w ramach rekultywacji na 2011r., został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady.

Po czym p.Burmistrz Gminy i Miasta odczytał przedmiotowy projekt. W trakcie odczytywania p.Burmistrz wyraził wątpliwość co do długości jednej z dróg proponowanych do rekultywacji.

Pan Przewodniczący stwierdził, że w omawianej Opinii długości dróg mogą być podane orientacyjnie, z określeniem „około” i spytał o ewentualne inne propozycje.

Innych propozycji i uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt Opinii pod głosowanie.

Opinia została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.16. W punkcie tym p.Przewodniczący Rady poruszył następujące sprawy:

1/ poinformował o unieważnieniu przez Wojewodę uchwały Nr XXXI/285/10 i uchwały Nr XXXI/286/10 z dnia 30 kwietnia br. dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Witkowie przy ul.Nowej i ul.Dworcowej;

2/ poinformował o unieważnieniu przez Wojewodę uchwały Nr XXXIII/307/10 z dnia 25 czerwca br. o wymiarze godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów i logopedów w szkołach (na dzisiejszej sesji Rada podjęła nową, poprawioną uchwałę tym przedmiocie);

3/ odczytał pismo Koordynatora kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” (przedmiotowe pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu);

4/ odczytał „Podziękowanie” p.Pawła Nejmana, byłego Komendanta Powiatowego Policji, w związku z jego przejściem na emeryturę (przedmiotowe pismo stanowi złącznik do niniejszego protokołu);

5/ poinformował, że kolejna sesji Rady Miejskiej planowana jest na dzień 22 października br.


Ad.17. Wobec wyczerpania się porządku obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Witkowie, p.Przewodniczący zamknął jej obrady o godz. 15,00.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

Protokołowała:
H. Koźniewska

drukuj pobierz pdf    

wstecz