Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji RM - archiwum: Protokoł XXXIII sesji Rady Miejskiej (25.06.2010)

PROTOKOŁ Nr XXXIII/10

z sesji Rady Miejskiej w Witkowie, odbytej w dniu 25 czerwca 2010r. o godz. 12,00 w sali posiedzeń Urzędu GiM, pod przewodnictwem p.Bogusława Mołodeckiego – Przewodniczącego Rady


Uczestniczący w sesji Radni – zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

Uczestniczący w sesji goście oraz sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli – zgodnie z listami obecności, stanowiącymi załączniki do niniejszego protokołu.

Otwarcia sesji dokonał p.Bogusław Mołodecki – Przewodniczący Rady. Powitał zebranych i stwierdził na podstawie listy obecności, że w posiedzeniu uczestniczy 14 Radnych, na ogólną liczbę 15, a zatem Rada Miejska jest kompetentna do podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie zebrani wysłuchali hejnału gminy w wykonaniu p.Witolda Biegalskiego.

Pan Przewodniczący przypomniał, że porządek obrad został podany Radnym w zawiadomieniach o sesji. Na wniosek Burmistrza zaproponował poszerzenie porządku o dwa punkty brzmiące:

1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXI/290/10 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowościach: Odrowąż, Malenin, Mąkownica, Gorzykowo, Małachowo Kępe” i zabezpieczenia jej spłaty w formie weksla in blanco.

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010 r.

Proponowane punkty zostałyby rozpatrzone jako odpowiednio punkt „17” i punkt „18”, tuż przed zmianami w budżecie, a numeracja pozostałych punktów uległaby odpowiedniej zmianie.

Ponadto w związku z negatywnymi opiniami Komisji, pan Przewodniczący zaproponował wykreślenie punktu „13” dotyczącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ulicy Kwiatowej i Powidzkiej i wprowadzenie w to miejsce punktu dotyczącego „Ustosunkowania się kompetentnych osób do spraw przedstawionych w punkcie „2” porządku sesji”, który to punkt nie został ujęty w porządku, w wyniku błędu maszynowego.

Innych uwag do porządku obrad nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał ww. propozycje zmian, kolejno pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie przyjęła propozycje zmian w porządku obrad.


Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
2. Interpelacje, zapytania i wnioski.
3. Informacja o działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Dyrektora OKSiR-u o przygotowaniu do sezonu letniego.
5. Informacja o przygotowaniu Komisariatu Policji do zabezpieczenia porządku publicznego w OW w Skorzęcinie.
6. Zatwierdzenie Planów Odnowy Miejscowości (Skorzęcin, Gorzykowo, Malenin, Ruchocinek, Mielżyn, Jaworowo, Strzyżewo).
7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w Witkowie, przeznaczonych na realizację infrastruktury technicznej.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XI/98/04 w sprawie ustalenia zasad zarządu oraz korzystania z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Stypendiów Naukowych dla uczniów gimnazjów w Gminie Witkowo.
12. Uchylenie uchwały Nr XIII/121/08 Rady Miejskiej z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Gorzykowo.
13. Ustosunkowanie się kompetentnych osób do spraw przedstawionych w punkcie 2 porządku sesji.
14. Uchylenie uchwały Nr XXVII/239/09 Rady Miejskiej z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za pierwsze półrocze, zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz zakresu i formy informacji o wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury.
16. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXI/290/10 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowościach: Odrowąż, Malenin, Mąkownica, Gorzykowo, Małachowo Kępe” i zabezpieczenie jej spłaty w formie weksla in blanco.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010r.
19. Dokonanie zmian w budżecie gminy i miasta na 2010r.
20. Inne sprawy.
21. Zamknięcie obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Witkowie.


Ad.1. Jak wyżej.


Ad.2. W punkcie tym Radni, Sołtysi i Przewodniczący Zarządów Osiedli zgłosili następujące sprawy:

- p.Bernard Malawko – Sołtys Sołectwa Ruchocin w imieniu mieszkańców postulował, by Zakład Gospodarki Komunalnej nie obciążał mieszkańców za wywóz nieczystości z pojemników, ponieważ w okresie letnim nie ma tyle śmieci, co w pozostałym okresie roku;

- p.Tomasz Deskowski poruszył następujące sprawy:
1/ wskazał na potrzebę monitorowania budowy składowiska w Lulkowie i poruszył kwestię środków z budżetu gminy na ten cel;
2/ pytał, czy Rada Sportu opiniowała powstawanie nowych obiektów sportowych np. w Mielżynie i co dzieje się z wiejskimi boiskami, czy są wykorzystywane;
3/ stwierdził, że nie wszystkie przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic przy Urzędzie Gminy i Miasta, umożliwiają przejście niepełnosprawnym i z wózkami, z uwagi na wysoki krawężnik. Prosił o interwencję;
4/ stwierdził, że przejście dla pieszych przy Urzędzie Pocztowym (ul.Armii Poznań), na zielonym świetle jest niebezpieczne, proponował rozważyć zamontowanie w tym miejscu światła pulsującego;
5/ wskazał na konieczność wyrugowania korzenia (pnia), pozostałego po budowie parkingu przy ul.Parkowej i Polnej;

- p.Janina Wędzikowska – Sołtys Sołectwa Mąkownica:
1/ podziękowała za pomalowanie pasów i ustawienie znaków drogowych w Mąkownicy;
2/ prosiła o poprawę bezpieczeństwa poprzez budowę chodnika dla rowerów przy drodze z Mąkownicy do Witkowa (ok. 800m);

- p.Tadeusz Jaskólski – Sołtys Sołectwa Strzyżewo prosił o rozważenie zamontowania większego szamba na potrzeby świetlicy wiejskiej;

- p.Henryk Szymański – Sołtys Sołectwa Ruchocinek proponował zamówić na potrzeby świetlic wiejskich sztalugi, aby nie niszczyć ścian przyklejaniem plakatów, obwieszczeń itp., jak ma to miejsce obecnie, przy okazji wyborów;

- p.Marek Sucholas:
1/ przypomniał o wniosku Komisji Rady o zakup maszyny do konserwacji sztucznej trawy;
2/ pytał o koszty obchodów Dni Witkowa i sesji uroczystej;
3/ stwierdził, że niewykonano przejścia dla pieszych z ul.Wrzesińskiej na ul.Skośną;

- p.Piotr Jóźwik poruszył sprawę wjeżdżania samochodami na ścieżkę rowerową, w Skorzęcinie, od strony Jeziora Białego. Proponował ustawienie znaku zakazu wjazdu samochodami (z wyłączeniem samochodów Nadleśnictwa).


Ad.3. Informację o działalności Burmistrza Gminy i Miasta w okresie międzysesyjnym przedstawił p.Krzysztof Szkudlarek – Burmistrz Gminy i Miasta.

W trakcie czytania ww. informacji dokonano za pomocą rzutnika prezentacji zdjęć z ważniejszych wydarzeń i z realizacji ważniejszych inwestycji.
 
Uwag i pytań nie zgłoszono, informacja została przez Radę Miejską przyjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.4. Informację dotyczącą przygotowania Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie do sezonu letniego przedstawił p.Stanisław Rajkowski – Dyrektor OKSiR-u.

W związku z pytaniem p.Tomasza Deskowskiego, czy wobec trwających w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie prac możliwe jest funkcjonowanie kąpieliska, pan Dyrektor poinformował, na czym polegają prace realizowane w ramach rewitalizacji Ośrodka. Poinformował również o pozytywnej opinii wyrażonej przez WOPR odnośnie kąpieliska.

Innych pytań nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący stwierdził, że informacja została przez Radę Miejską przyjęta.
Przedmiotowa informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.5. Informację o przygotowaniu Komisariatu Policji do zabezpieczenia porządku publicznego w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie przedstawił p.Jan Rabiej – Komendant Komisariatu Policji w Witkowie.

Pytań nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący stwierdził, że Rada Miejska informację przyjęła.
Przedmiotowa informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.6. Pan Przewodniczący poinformował, że w niniejszym punkcie zostanie podjętych siedem uchwał o Planach Odnowy Miejscowości, odrębnie dla: Skorzęcina, Gorzykowa, Malenina, Ruchocinka, Mielżyna, Jaworowa i Strzyżewa. Komisje Rady na swych przedsesyjnych posiedzeniach, pozytywnie zaopiniowały przedmiotowe projekty. Pan Przewodniczący wyjaśnił, że Plany Odnowy ww. miejscowości były uchwalone przez Radę Miejską w lutym br., ale z uwagi m.in. na zmianę przepisów, konieczne jest dokonanie zmian.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekty uchwał kolejno pod głosowanie:

UCHWAŁA Nr XXXIII/298/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Skorzęcin na lata 2010-2017 została podjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 13 Radnych) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

UCHWAŁA Nr XXXIII/299/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gorzykowo na lata 2010-2017 została podjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 13 Radnych) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

UCHWAŁA Nr XXXIII/300/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Malenin na lata 2010-2017 została podjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 13 Radnych) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

UCHWAŁA Nr XXXIII/301/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ruchocinek na lata 2010-2017 została podjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 13 Radnych) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

UCHWAŁA Nr XXXIII/302/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mielżyn na lata 2010-2017 została podjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 13 Radnych) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

UCHWAŁA Nr XXXIII/303/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jaworowo na lata 2010-2017 została podjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 13 Radnych) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

UCHWAŁA Nr XXXIII/304/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Strzyżewo Witkowskie na lata 2010-2017 została podjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 13 Radnych) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.7. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały o zwolnieniu z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu dotyczy trafostacji i został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady. Spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał przedmiotowy projekt pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXXIII/305/10 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w Witkowie, przeznaczonych na realizację infrastruktury technicznej została podjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 13 Radnych) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.8. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały zmieniającej uchwałę z 2004r. o zasadach zarządu i korzystania z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie, Radni analizowali na przedsesyjnych posiedzeniach i wyrazili następujące opinie:

 1/ Komisja Szkolnictwa proponuje:
 a/ w §1 ust.1 projektu wykreślić słowa „w dniach od poniedziałku do soboty”, odnoszące się do wjazdu samochodów dostawczych;
 b/ w §1 ust. 4 projektu wykreślić zapis o zakazie poruszania się po terenie Ośrodka motocyklami, skuterami i quadami;

 2/ Komisja Rolnictwa proponuje:
 a/ w §1 ust.1 wykreślić słowa „w dniach od poniedziałku do soboty” ;

 3/ Komisja Finansów proponuje:
 a/ w §1 ust.1 wykreślić słowa „w dniach od poniedziałku do soboty” ;
 b/ w §1 ust. 3 zdanie o organizacji imprez podzielić na dwa zdania w brzmieniu:

„1a. organizacja imprez sportowych, kulturalnych i innych publicznych w tym również wieczorków muzycznych lub tanecznych;
1b. po godz. 24,00 organizacja dyskotek i wieczorków tanecznych w obiektach zamkniętych”.

Po powyższym wprowadzeniu, p.Przewodniczący otworzył dyskusję.

Jako pierwszy głos zabrał p.Stanisław Rajkowski – Dyrektor OKSiR-u. Stwierdził m.in., że zapewnienie bezpieczeństwa to jedno z nadrzędnych zadań, więc pozwolił sobie zgłosić pewne uwagi do regulaminu korzystania z Ośrodka Wypoczynkowego, w zakresie bezpieczeństwa. W obecnie obowiązującym regulaminie brakuje np. zapisu o wyrażaniu przez zarządcę Ośrodka zgody na organizację imprez kulturalnych czy sportowych, po godzinie 24,00, więc wnioskuje do Rady o wprowadzenie zapisu na ten temat. Następnie pan Dyrektor poinformował m.in. o wystosowaniu w tym roku pisemnych próśb do podmiotów prowadzących działalność kulturalną czy sportową i poruszył problem hałasu.

Jak zapewnił p.Grzegorz Kaźmierczak, Radni są za wprowadzeniem wnioskowanego przez pana Dyrektora zapisu. Wyjaśnił ponadto, że członkom Komisji Finansów chodzi o to, by dyskoteki odbywały się tylko w obiektach zamkniętych i by zapis na ten temat był czytelny.

Odnosząc się do propozycji Komisji Finansów odnośnie ww. imprez, p.Burmistrz proponował określić, że zgody zarządcy wymaga „1a/ organizacja imprez sportowych, kulturalnych i innych publicznych w tym również wieczorków muzycznych lub tanecznych na terenach otwartych; 1b/ organizacja dyskotek i wieczorków tanecznych w obiektach zamkniętych po godz. 12,00.”

Propozycja p.Burmistrza wywołała dalszą dyskusję.

Pan Piotr Jóźwik wyraził zdanie, że również dyskoteki winny odbywać się w zamkniętych obiektach, ponieważ używane w czasie tych imprez basy, powodują bardzo duży hałas.

Następnie zastanawiano się nad znaczeniem określeń „dyskoteka” i „wieczorki taneczne”.

Podsumowując powyższe rozważania, p. Przewodniczący podkreślił, że to dyrektor OKSiR-u będzie decydował, czy wyrazić zgodę na organizację danej imprezy i zwrócił się do p.Burmistrza z prośbą, by przedstawił swój wniosek (autopoprawkę).

Pan Burmistrz przedstawił wniosek, by w projekcie uchwały zawrzeć następujący zapis, dotyczący wymogu zgody zarządcy Ośrodka:
„1a/ organizacja imprez sportowych, kulturalnych i innych publicznych w tym również wszelkich imprez muzyczno-tanecznych na terenach otwartych;
1b/ organizacja dyskotek i wieczorków tanecznych w obiektach zamkniętych – po godz. 24,00.”

Pan Przewodniczący zwrócił się do p.Dyrektora OKSiR-u o jego ewentualne uwagi do przedstawionej autopoprawki, a uzyskawszy odpowiedź o braku uwag, poddał powyższą autopoprawkę pod głosowanie.

Autopoprawka p.Burmistrza została przyjęta przez Radę Miejską jednogłośnie.

Następnie p.Przewodniczący zwrócił się do p.Komendanta Komisariatu Policji z pytaniem, czy w zmienianym regulaminie Ośrodka konieczny jest wyraźny zapis, zezwalający na interwencję Policji, w przypadku złamania zasad regulaminu.

Pan Komendant wyjaśnił, że nie ma takiej potrzeby, ponieważ jest to prawo miejscowe, które wszyscy winni przestrzegać.

W związku ze skierowaną przez p.Przewodniczącego do p.Piotra Jóźwika prośbą o sprecyzowanie proponowanego przez Komisję Szkolnictwa wykreślenia zakazu poruszania się motocykli, skuterów i quadów, p.Jóźwik wyjaśnił, że chodzi o zakaz poruszania się po terenie całego Ośrodka.

Jak stwierdził p.Przewodniczący, ww. pojazdy musiałyby wjeżdżać wzdłuż J.Białego, konieczny byłby znak zakazu wjazdu wszelkich pojazdów do centrum. W związku z uwagą p.Romana Popka, by omawiane pojazdy wpuszczać tylko na parking, p.Przewodniczący stwierdził, że nie ma takiej możliwości, ponieważ są drogi, gdzie nie ma zakazu poruszania się pojazdami.

Następnie dyskutowano na temat wjazdu na teren Ośrodka Wypoczynkowego samochodów dostawczych.

Pan Burmistrz stwierdził, że wprawdzie w projekcie uchwały proponował godziny wjazdu samochodów dostawczych od 6,00 do 10,00, ale handlowcy sugerowali, by wydłużyć ten czas do godz. 11,00, co poddaje pod rozwagę.

W powyższym kontekście p.Przewodniczący stwierdził, że samochody dostawcze nie powinny wjeżdżać do centrum Ośrodka. W związku z uwagą p.Henryka Muchy, by ograniczyć wydawanie dzierżawcom gruntu kart wjazdu na teren OW, p.Przewodniczący wyjaśnił, że każdy może wykupić taką kartę.

Następnie p.Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek p.Burmistrza o zmianę godzin wjazdu samochodów dostawczych – 6,00 – 11,00.

Za powyższą zmianą głosowało 13 Radnych, 1 Radny wstrzymał się od głosu.
Wniosek został przez Radę Miejską przyjęty.

Za proponowanym przez Komisje wykreśleniem słów: „w dniach od poniedziałku do soboty” głosowali wszyscy Radni.

Następnie ponownie dyskutowano na temat zakazu poruszania się motorów, skuterów i quadów.

Pan Marian Walczak wyraził obawy, że mimo zakazu ww. pojazdy będą wjeżdżać, a p.Tomasz Deskowski stwierdził, że nie można zakazać ich wjazdu, ponieważ te kwestie regulują przepisy kodeksu drogowego.

Po czym p.Przewodniczący poddał propozycję Komisji Szkolnictwa wykreślenia z projektu uchwały zakazu poruszania się motocykli, skuterów i quadów, pod głosowanie.

Za powyższą propozycją głosowało 10 Radnych, 3 było przeciwnych, a 1 wstrzymał się od głosu.
Propozycja została przez Radę Miejską przyjęta.

Innych uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały z przyjętymi poprawkami, pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXXIII/306/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/98/04 ustalającej zasady zarządu oraz korzystania z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie została podjęta większością głosów (13 „za”, 1 wstrzymujący się) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Przerwa w obradach – od godz. 13,30 do godz. 13,50.


Ad.9. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały dotyczący tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów, został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady. Pan Przewodniczący dodał, że również Związek Nauczycielstwa Polskiego wyraził pozytywną opinię w tym przedmiocie (pismo ZNP – w załączeniu). Spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał przedmiotowy projekt pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXXIII/307/10 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Witkowo, została podjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 13 Radnych) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.10. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały dotyczący nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli, został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady oraz przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał przedmiotowy projekt pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXXIII/308/10 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Witkowo, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.11. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały dotyczący Stypendiów Naukowych został pozytywnie zaopiniowany przez Radnych, na przedsesyjnych posiedzeniach Komisji. Spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał przedmiotowy projekt pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXXIII/309/10 w sprawie ustalenia zasad udzielania Stypendiów Naukowych dla uczniów gimnazjów w Gminie Witkowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.12. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały uchylającej uchwałę Nr XIII/121/08 został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady. Spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXXIII/310/10 w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/121/08 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Gorzykowo gm. Witkowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.13. W punkcie tym p.Burmistrz Gminy i Miasta ustosunkował się do następujących spraw zgłoszonych w punkcie „2” porządku sesji:

- odnośnie odstąpienia od opłat za wywóz nieczystości w sezonie letnim – p.Burmistrz poinformował, że regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, nie przewiduje możliwości zaniechania opłat;
- odnośnie wysypiska nieczystości w Lulkowie – poinformował, że na posiedzeniu Konwentu w dniu 19 kwietnia br. zawarto porozumienie o wyborze wariantu inwestycji, udostępni p.Deskowskiemu interesujące go dokumenty. Inwestycja tylko wtedy będzie realizowana, o ile pozyska się środki zewnętrzne. Na każdym posiedzeniu zgłasza zamiar wniesienia aportem składowiska w Chłądowie, jako udział naszej gminy w omawianej inwestycji;

- odnośnie Rady Sportu – na posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2009r. dyskutowano m.in. na temat hali sportowej przy Szkołach Podstawowych Nr 2 i 3, boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym i na temat przebudowy i budowy boisk w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie;

- odnośnie skrzyżowania ulic – na wsparcie finansowe przebudowy tego skrzyżowania, przeznaczyliśmy 50tys.zł. Cały koszt zadania to kwota ok. 300tys.zł. Zwróci się do zarządcy drogi z pismem na temat krawężników i rozważenie poprawy bezpieczeństwa przejścia dla pieszych przy Urzędzie Pocztowym;

- odnośnie parkingu przy ul.Polnej – w najbliższym czasie Zakład Gospodarki Komunalnej usunie pozostałości po drzewie;

- odnośnie chodnika dla rowerów w Mąkownicy – w pierwszej kolejności planowany jest chodnik w Małachowie Złych Miejsc, na który opracowano już dokumentację techniczną, a chodnik w Mąkownicy – w drugiej kolejności. Pan Burmistrz dodał, że problem ten jest poruszany od dłuższego czasu;

- odnośnie szamba przy świetlicy w Strzyżewie – rozważymy powiększenie szamba, by jego pojemność była taka, jak pojemność samochodu wywożącego nieczystości;

- odnośnie plakatów w świetlicach wiejskich – plakaty nie mogą być umieszczane na ścianach, rozważymy zakupienie na kolejne wybory sztalug;

- odnośnie boisk ze sztuczną nawierzchnią – już wcześniej była mowa, że przy tak dużej liczbie boisk ze sztuczną nawierzchnią, można zakupić sprzęt do ich konserwacji. Taki sprzęt kosztuje ok. 100tys.zł. Pan Burmistrz poinformował dalej o kosztach niedawnej konserwacji nawierzchni kompleksu „ORLIK 2012” (2tys.zł) i tendencji do obniżania cen takiej usługi. Poinformował, że na dzisiejszą sesję nie udało się znaleźć wolnych środków w budżecie gminy. Temat jest aktualny, otwarty;

- odnośnie kosztów ostatnich imprez – koszt obchodów „Dni Witkowa” wyniósł 40tys.zł, 11tys.zł od sponsorów, a koszt obchodów 20-lecia samorządu – to 39tys.zł;

- odnośnie przejścia na ul.Skośną – przekazaliśmy pismo do Powiatowego Zarządu Dróg i oczekujemy na odpowiedź;

- odnośnie zabezpieczenia szlaków rowerowych – uszczegółowi z Radnym ten problem, po sesji.
Pan Przewodniczący dodał, że na drodze leśnej straż leśna może nałożyć mandat, ruch na takiej drodze winien nadzorować leśniczy, a my możemy poruszać się duktem.


Ad.14. Pan Przewodniczący poinformował, że zmieniło się stanowisko Wojewody w kwestii kompetencji do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i zmieniły się przepisy ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W związku z tym konieczne jest uchylenie uchwały Nr XXVII/239/09, jaką podjęła Rada Miejska w tym temacie. Spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały uchylającej uchwałę z 2009r.

UCHWAŁA Nr XXXIII/311/10 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/239/09 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.15. Pan Przewodniczący poinformował, że Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały dotyczący informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze. Dodał, że uchwała ta będzie miała zastosowanie do najbliższego okresu i spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono.

UCHWAŁA Nr XXXIII/312/10 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za pierwsze półrocze, zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.16. Pan Przewodniczący poinformował, że konieczność podjęcia uchwały o trybie prac nad projektem uchwały budżetowej również wynika ze zmiany przepisów o finansach publicznych. Spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał przedmiotowy projekt pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXXIII/313/10 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.17. Pan Burmistrz przypomniał, że wcześniej, na kwietniowej sesji Rada Miejska podjęła uchwałę o zaciągnięciu pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej. W związku z tym, że możemy otrzymać kwotę pożyczki od kwoty netto, a nie brutto, pomniejszamy na kwotę 1.200.000,-zł, co jest dla gminy korzystne.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały zmieniającej ww. uchwałę pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXXIII/314/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/290/10 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowościach: Odrowąż, Malenin, Mąkownica, Gorzykowo, Małachowo Kępe gm. Witkowo” i zabezpieczenia jej spłaty w formie weksla in blanco została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.18. Pan Burmistrz zgłosił autopoprawkę – propozycję, by w §2 projektu uchwały dotyczącej zaciągnięcia kredytu bankowego, zmienić kwoty spłaty w poszczególnych latach, następująco: w 2012r. – 1.200.000,-zł, w 2013r. – 1.200.000,-zł i 2014r. – 1.100.000,-zł.

Pan Grzegorz Kaźmierczak zwrócił się do p.Burmistrza z pytaniem, jaki to jest kredyt i w jakim banku zostanie zaciągnięty.

Jak wyjaśnił p.Burmistrz, proponuje uchylić wcześniejszą uchwałę Rady o zaciągnięciu kredytu na halę sportową i podjąć uchwałę o zaciągnięciu kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetowego. Proponowana uchwała daje większą swobodę korzystania z kredytu. Bank zostanie wybrany w drodze przetargu.

Innych uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał pod głosowanie zgłoszony przez p.Burmistrza ww. wniosek, o zmianę zapisu w §2 projektu uchwały.

Powyższy wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Następnie p.Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010r., uwzględniającej przyjętą poprawkę.

UCHWAŁA Nr XXXIII/315/10 w sprawie jak wyżej została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.19. Proponowane zmiany w budżecie gminy i miasta na 2010r. przedstawiła wraz z uzasadnieniem p.Halina Rzepecka – Skarbnik Gminy i Miasta.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXXIII/316/10 w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok została podjęta większością głosów (13 „za”, 1 wstrzymujący się) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.20. W punkcie tym p.Przewodniczący Rady Miejskiej:

1/ odczytał pismo Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gnieźnie o finansowe wsparcie na zakup sztandaru.
Przedmiotowe pismo będzie do wglądu w biurze Rady Miejskiej, do rozważenia przez Radnych;

2/ poinformował, że kolejna sesja Rady Miejskiej planowana jest na dzień 24 września br.


Ad.21. Wobec wyczerpania się porządku obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Witkowie, p.Przewodniczący Rady zamknął jej obrady o godz. 14,20, życząc zebranym udanych wakacji i urlopów.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

Protokołowała:
H. Koźniewska

drukuj pobierz pdf    

wstecz