Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji RM - archiwum: Protokoł XXXII sesji Rady Miejskiej (28.05.2010)

PROTOKOŁ Nr XXXII/10

z uroczystej sesji Rady Miejskiej w Witkowie, odbytej w dniu 28 maja 2010r. o godz. 14,00 w Klubie Garnizonowym w Witkowie, pod przewodnictwem p.Bogusława Mołodeckiego – Przewodniczącego Rady

Uczestniczący w sesji Radni Rady Miejskiej – zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

Uczestniczący w sesji goście oraz sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli – zgodnie z listami obecności, stanowiącymi załączniki do niniejszego protokołu.

Otwarcia sesji dokonał p.Bogusław Mołodecki – Przewodniczący Rady. Powitał zebranych, a w szczególności:
- Posła na Sejm Rzeczypospolitej p.Tadeusza Tomaszewskiego;
- Starostę Powiatu Gnieźnieńskiego p.Krzysztofa Ostrowskiego;
- Radnych Rady Powiatu Gnieźnieńskiego;
- przedstawicieli Wojska Polskiego na czele z gen.bryg.pil.Tadeuszem Mikutelem i dowódcą 33.Bazy Lotnictwa Transportowego płk dypl.pil.Maciejem Trelką;
- obecnych i byłych Radnych Rady Miejskiej oraz obecnych i byłych Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli;
- dyrektorów i kierowników zakładów pracy, dyrektorów szkół i przedszkoli;
- prezesów organizacji społecznych i stowarzyszeń;
- uczniów gimnazjów z Witkowa i Mielżyna;
- mieszkańców gminy, którzy przybyli na sesję oraz przedstawicieli lokalnej prasy.

Po czym p.Przewodniczący stwierdził na podstawie listy obecności, że w sesji uczestniczy 14 Radnych, na ogólną liczbę 15, a zatem Rada Miejska jest kompetentna do podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie zebrani wysłuchali hejnału gminy w wykonaniu saksofonisty p.Witolda Biegalskiego.

Jak poinformował p.Przewodniczący, hejnał gminy zabrzmiał po raz pierwszy na sesji w 1998r., a jego autorem jest mieszkaniec Witkowa – p.Łukasz Lemiesz.

Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych samorządowców.

Pan Przewodniczący przypomniał, że porządek sesji został podany Radnym w zawiadomieniach o sesji i spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono.

Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
2. Prezentacja dorobku samorządu terytorialnego w Gminie Witkowo w latach 1990-2010.
3. Wystąpienie Przewodniczącego Kapituły.
4. Wręczenie tytułów „Honorowego Obywatelstwa Gminy i Miasta Witkowo.”
5. Wystąpienie gości.
6. Wręczenie nagród uczniom biorącym udział w Młodzieżowej Akcji Obywatelskiej „20 lat wspólnie”.
7. Podjęcie uchwał:
- w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. „Skorzęcin – turystyczna atrakcja Wielkopolski”;
- w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowościach: Odrowąż, Malenin, Mąkownica, Gorzykowo, Małachowo Kępe, gm. Witkowo”;
- w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2010r.
8. Zamknięcie obrad XXXII uroczystej sesji Rady Miejskiej w Witkowie.


Ad.1. Jak wyżej.


Ad.2. Prezentacji dorobku samorządu terytorialnego w Gminie Witkowo w latach 1990-2010 dokonał p.Krzysztof Szkudlarek – Burmistrz Gminy i Miasta.

Wystąpienie pana Burmistrza zostało przyjęte przez zebranych oklaskami i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Pan Przewodniczący poinformował, że z okazji 20-lecia samorządu, p.Burmistrz przyznał pamiątkowe medale.

Po czym p.Marian Gadziński wyczytywał nazwiska osób, którym te medale zostały przyznane,* a p.Burmistrz z p.Przewodniczącym Rady dokonywali wręczenia.

Wręczaniu medali towarzyszyły oklaski uczestników sesji.


Ad.3. Pan Przewodniczący Rady poprosił p.Romana Popka – Przewodniczącego Kapituły opiniującej kandydatów, którym zostanie nadany tytuł Honorowego Obywatelstwa Gminy i Miasta Witkowo, o zabranie głosu.

Wystąpienie p.Popka zostało przyjęte oklaskami i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.4. Prezentacji wyróżnionych: p.Janiny Fałdzińskiej i p.Krzysztofa Szkudlarka dokonał p.Piotr Jóźwik – członek Kapituły.
Przedstawione charakterystyki stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Następnie p.Przewodniczący odczytał podjętą przez Radę Miejską na sesji w dniu 30 kwietnia br. uchwałę Nr XXXI/282/10 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy i Miasta Witkowo p.Janinie Fałdzińskiej i p.Krzysztofowi Szkudlarkowi.

Po czym p.Przewodniczący wspólnie z Wiceprzewodniczącymi Rady p.Romanem Popkiem i p.Marianem Walczakiem, dokonali wręczenia wyróżnionym medali „Za zasługi dla Witkowa – Nagroda Rycerza Wita”. Wyróżnieni otrzymali ponadto w ozdobnej obwolucie egzemplarz ww. uchwały nadającej im Honorowe Obywatelstwo oraz wiązanki kwiatów.

Wręczeniu tytułów towarzyszyły oklaski zebranych.

Pani Janina Fałdzińska podziękowała wnioskodawcom i Kapitule za podjęcie decyzji o nominowaniu jej do nadania Honorowego Obywatelstwa, a Radzie Miejskiej za usankcjonowanie tej decyzji. Stwierdziła, że jest jej miło, że w takim towarzystwie przyznano jej tak zaszczytne wyróżnienie. Nawiązała do faktu, że jest to również dzień podsumowania dorobku 20-lecia w Szkole w Mielżynie, w której była dyrektorem i podała przykłady zmian, jakie dokonały się w tych latach zarówno w Szkole jak i we wsi Mielżyn (m.in. budowa nowej szkoły, budowa sali gimnastycznej, telefonizacja wsi, sygnalizacja świetlna, budowa nowych dróg), dzięki działalności samorządu gminnego. Dziękując przedstawicielom samorządu za tę ogromną pracę, życzyła dalszych sukcesów i osiągnięć, a p.Burmistrzowi złożyła serdeczne gratulacje.

Pan Krzysztof Szkudlarek stwierdził, że jest to dla niego doniosłe wydarzenie, najwyższe wyróżnienie, uznanie i uhonorowanie, jakie może otrzymać zwykły obywatel od miasta, reprezentowanego przez samorząd. Przyznany tytuł to deklaracja, pewne zobowiązanie. Zdaję sobie sprawę, stwierdził dalej pan Burmistrz, że w jego przyznaniu pomogło mi moje stanowisko, moja praca, albo inaczej sposób jej wykonywania. W dalszej wypowiedzi nawiązał do pracy w samorządzie, która jest służbą publiczną mającą na celu poprawę warunków życia mieszkańców i podkreślił, że jest tylko reprezentantem tych wszystkich, z którymi przed laty i obecnie ma przyjemność współpracować. Na zakończenie swego wystąpienia pan Burmistrz podziękował za tak zaszczytny tytuł.

Po złożeniu gratulacji i życzeń wyróżnionym (m.in. przez delegację Sołtysów i delegację pracowników Urzędu Gminy i Miasta), kontynuowano obrady.


Ad.5. W punkcie tym głos zabrali:

- Tadeusz Tomaszewski – Poseł na Sejm RP podziękował za zaproszenie na sesję, za otwartość władzy samorządowej i dyrektorów placówek oświatowych. Podkreślił, że gmina ma ogromne sukcesy i jest przyjazna organizacjom pozarządowym, a wyzwaniem w kolejnych latach jest samorządowa obywatelska gmina, choć należy zastanowić się co zrobić, by większa liczba obywateli chciała współuczestniczyć w zarządzaniu gminą. Pan Tomaszewski stwierdził również, że rzadkością jest, by Rada nadała tytuł Honorowego Obywatela „swojemu” urzędującemu Burmistrzowi, jest to wyraz szacunku za 16 lat służby publicznej. Na zakończenie wystąpienia, pan Tomaszewski podziękował za współpracę i przekazał w imieniu swoim i w imieniu Starosty Gnieźnieńskiego p.Fałdzińskiej i p.Szkudlarkowi gratulacje oraz wyrazy uznania;

- gen.bryg.pil. p.Tadeusz Mikutel poinformował, że 15 lat związany jest zawodowo z Witkowem. Gdy po 15 latach po raz kolejny wrócił do Garnizonu Powidz widzi jak dużo się zmieniło, że czas nie został zmarnowany. Pozytywny jest wpływ na życie wojskowych, a ocena pracy Burmistrza, który kontynuuje działalność dla dobra Witkowa, i Rady Miejskiej wśród społeczności wojskowej jest bardzo pozytywna. Na zakończenie swego wystąpienia pan Mikutel podziękował za zaproszenie, złożył również podziękowanie Radzie Miejskiej i Burmistrzowi oraz wszystkim zaangażowanym w pracę społeczną;

- p.Krzysztof Szkudlarek – Burmistrz Gminy i Miasta poinformował, że w dniu dzisiejszym uczestniczył w spotkaniu z księdzem biskupem, który za jego pośrednictwem przekazuje uczestnikom sesji gratulacje i życzenia z okazji 20-lecia samorządu;

- p.Antoni Popek – Burmistrz Gminy i Miasta w latach 1992-1994 dziękując za zaproszenie na uroczystą sesję stwierdził, że ma wiele wspomnień z okresu, gdy dane mu było pełnić stanowisko Burmistrza. Przyznał, że dzisiejsza gmina Witkowo, a ta którą tworzyli przed dwudziestu laty, w I kadencji, to zupełnie inne rzeczywistości. Wspomniał o działalności wielu społecznych komitetów (ds. telefonizacji, wodociągów itd.), które tworzyły zręby samorządności. Chyli przed nimi czoło, bo ci ludzie poświęcili swój czas, nieraz i swoje pieniądze, by dokonać wielu rzeczy. Podziękował tym wszystkim zwykłym ludziom, którzy tworzyli samorządność i radnym I kadencji, którzy wybrali go ze stanowiska Zastępcy Burmistrza na stanowisko Burmistrza i wspierali go swymi radami. Słowa podziękowania skierował również do obecnych samorządowców za to, że kontynuują ich zaczęte działania, za to że ich pierwotny wysiłek został rozwinięty. Stwierdził również, że wtedy nie było możliwości realizacji aż tak dużych inwestycji, nie było też środków unijnych. Podziękował Burmistrzowi i Radzie Miejskiej za wykorzystywanie obecnych możliwości;

- p.Joanna Czekała – była Przewodnicząca Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” (obecnie Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie) zwróciła się do tych wszystkich ludzi, którzy tworzyli KO „Solidarność”. Stwierdziła, że to również wielkie święto tych wszystkich ludzi, dzięki którym dziś możemy cieszyć się samorządnością. Dzięki niewielkiej grupie osób, społeczeństwo obywatelskie na terenie Witkowa w 1989r. zaczęło kiełkować. Wielką rolę odegrała „Gazeta Witkowska”, pierwsze tego typu wydawnictwo lokalne. Podała nazwiska wydawców tej gazety i stwierdziła dalej, że w skład Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” wchodzili ludzie z różnych środowisk, o różnych poglądach, ale łączyło ich to, że chcieli stworzyć w Witkowie niezależny lokalny samorząd. W 1990r. odnieśli spektakularny sukces, obsadzając większość mandatów w Radzie Miejskiej. Zachęciła uczestników sesji do obejrzenia wystawy, której scenariusz opracował p.Grzegorz Musidlak, a która dokumentuje czasy „Gazety Witkowskiej” i Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Dziękując za ten okres pani Czekała stwierdziła, że dla niej i dla wielu z nas jest to jeden z ważniejszych okresów życia. Burmistrzowi i obecnemu samorządowi złożyła gratulacje za kontynuację zapoczątkowanych przez nich działań, z dobrym skutkiem. Ponadto panu Burmistrzowi i pani Fałdzińskiej pogratulowała nadanego Honorowego Obywatelstwa.

Ponadto okolicznościowe gratulacje, życzenia oraz kwiaty złożyli: p.Jan Blaszyński – Prezes Polskiego Związku Rencistów, Emerytów i Inwalidów, p.Anna Pawluk – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Witkowie, p.Marian Łukowski – Dyrektor Gimnazjum w Witkowie, p.Zdzisław Bosacki – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gorzykowie; p.Jolanta Jakubas-Zawiślak – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Witkowie, p.Ewa Skrzypska – Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Witkowie, p.Wiesława Gąsiorowska – Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Witkowie; p.Urszula Potaś – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie, p.Anna Jędrzejczak – Prezes ZNP w Witkowie, p.Franciszek Bosacki – Radny Rady Miejskiej I i II kadencji, przedstawicielki Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa”.


Ad.6. Pan Przewodniczący poprosił o podejście do stołu prezydialnego następujących uczniów Gimnazjum w Witkowie i Gimnazjum w Mielżynie: Jakuba Krzyśkowiaka, Karolinę Szefer, Karolinę Borys, Łukasza Jareckiego, Paulinę Owczarzak, Luizę Szczepańską, Agnieszkę Olejniczak, Filipa Kowalskiego i Jakuba Bondalskiego.

Po czym p.Przewodniczący wspólnie z p.Burmistrzem i p.Zastępcą Burmistrza dokonali wręczenia ww. uczniom nagród za udział w Młodzieżowej Akcji Obywatelskiej „20 lat wspólnie”.

Wręczaniu nagród towarzyszyły oklaski.

Pan Przewodniczący pogratulował nagrodzonym, po czym przystąpiono do kolejnego punktu porządku sesji.


Ad.7. Pan Przewodniczący poinformował, że w niniejszym punkcie Rada Miejska podejmie trzy uchwały dotyczące: zadania pn. „Skorzęcin – turystyczna atrakcja Wielkopolski”, budowy kanalizacji sanitarnej, zmian w budżecie gminy i miasta.

1/ projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. „Skorzęcin – turystyczna atrakcja Wielkopolski”.
Pan Przewodniczący spytał Radnych o ewentualne uwagi.
Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał przedmiotowy projekt pod głosowanie.
UCHWAŁA Nr XXXII/295/10 w sprawie jak wyżej została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu;

2/ projekt uchwały w sprawie inwestycji wieloletniej pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowościach: Odrowąż, Malenin, Mąkownica, Gorzykowo, Małachowo Kępe Gm.Witkowo”.
Radni nie zgłosili do projektu uchwały uwag, wobec czego p.Przewodniczący poddał go pod głosowanie.
UCHWAŁA Nr XXXII/296/10 w sprawie jak wyżej została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu;

3/ projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2010r.
Do projektu nie wniesiono uwag.
UCHWAŁA Nr XXXII/297/10 w sprawie jak wyżej została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.8. Pan Przewodniczący poinformował o następujących sprawach:

1/ zaprosił uczestników sesji na uroczystą mszę św. w intencji żyjących i zmarłych samorządowców, która odbędzie się w dniu 29 maja o godz. 18,00 w kościele w Witkowie;

2/ poinformował, że zainteresowani mogą obejrzeć wystawy okolicznościowe związane z 20-leciem samorządu, w dniu dzisiejszym w Klubie Garnizonowym, a w kolejnych dniach w Sali Historii;

3/ poprosił uczestników sesji, by po zakończeniu obrad ustawili się przed budynkiem Klubu Garnizonowego (przy samolocie), do wspólnego, pamiątkowego zdjęcia.

Wobec wyczerpania się porządku obrad XXXII uroczystej sesji Rady Miejskiej w Witkowie, p.Przewodniczący zamknął jej obrady o godz. 16,40.


(* uwaga protokolantki: medale zostały przyznane wszystkim zaproszonym gościom, ale wyczytano nazwiska tylko tych osób, które przybyły na sesję)

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

Protokołowała:
H. Koźniewska

drukuj pobierz pdf    

wstecz