Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Protokoły z sesji RM - archiwum » Protokoł XXXI sesji Rady Miejskiej (30.04.2010)
A A A

Protokoły z sesji RM - archiwum: Protokoł XXXI sesji Rady Miejskiej (30.04.2010)

PROTOKOŁ Nr XXXI/10

z sesji Rady Miejskiej w Witkowie, odbytej w dniu 30 kwietnia 2010r. o godz. 12,00 w sali posiedzeń Urzędu GiM, pod przewodnictwem p.Bogusława Mołodeckiego – Przewodniczącego Rady

Uczestniczący w sesji Radni – zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

Uczestniczący w sesji goście oraz sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli – zgodnie z listami obecności, stanowiącymi załączniki do niniejszego protokołu.


Otwarcia sesji dokonał p.Bogusław Mołodecki – Przewodniczący Rady. Powitał zebranych i stwierdził na podstawie listy obecności, że w posiedzeniu uczestniczy 14 Radnych, na ogólną liczbę 15, a zatem Rada Miejska jest kompetentna do podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie zebrani wysłuchali hejnału gminy w wykonaniu p.Witolda Biegalskiego.

Minutą ciszy uczczono pamięć 96 ofiar katastrofy samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem, w dniu 10 kwietnia br.

Pan Przewodniczący przypomniał, że porządek obrad został podany Radnym w zawiadomieniach o sesji. Na wniosek Burmistrza zaproponował poszerzenie porządku o punkt brzmiący: „Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. „Skorzęcin – turystyczna atrakcja Wielkopolski.” i rozpatrzenie go jako punkt „18”, przed punktem dotyczącym zmian w budżecie. Numeracja pozostałych punktów uległaby odpowiedniej zmianie.

Innych uwag do porządku obrad nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał ww. propozycję poszerzenia porządku pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie przyjęła propozycję poszerzenia porządku obrad.

Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
2. Interpelacje, zapytania i wnioski.
3. Informacja o działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy i Miasta i Urzędu Gminy i Miasta za 2009r.
5. Sprawozdanie z realizacji „Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy i Miasta Witkowo” uchwalonej uchwałą Nr XXII/228/01 z dnia 26 stycznia 2001r.
6. Wystąpienie Starosty Gnieźnieńskiego.
7. Wystąpienie przedstawiciela Stowarzyszenia „Światowid”.
8. Ustosunkowanie się kompetentnych osób do spraw przedstawionych w punkcie 2 porządku sesji.
9. Nadanie Honorowego Obywatelstwa Gminy i Miasta Witkowo.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości gminnych położonych w Witkowie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do ceny wody na rzecz odbiorców ze wsi Królewiec.
12. Uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
13. Dokonanie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na realizację zadania przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 260 – ul.Gnieźnieńskiej z ul.Armii Poznań i ul.Dworcową w miejscowości Witkowo.
15. Podjęcie uchwały o inwestycji wieloletniej pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowościach: Odrowąż, Malenin, Mąkownica, Gorzykowo, Małachowo Kępe”.
16. Podjęcie uchwały o zaciągnięciu pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowościach: Odrowąż, Malenin, Mąkownica, Gorzykowo i Małachowo Kępe.
17. Podjęcie uchwały o zaciągnięciu długoterminowego kredytu bankowego na budowę hali widowiskowo-sportowej w Witkowie.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. „Skorzęcin – turystyczna atrakcja Wielkopolski.”
19. Dokonanie zmian w budżecie gminy i miasta na 2010r.
20. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy i miasta za 2009r. i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta.
21. Inne sprawy.
22. Zamknięcie obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Witkowie.


Ad.1. Jak wyżej.


Ad.2. W punkcie tym Radni, Sołtysi i Przewodniczący Zarządów Osiedli zgłosili następujące sprawy:

- p.Tadeusz Jaskólski – Sołtys Sołectwa Strzyżewo pytał, czy aktualna jest wycinka krzewów oraz o termin zakończenia prac na drodze powiatowej Witkowo – Wiekowo;

- p.Tomasz Deskowski zgłosił wniosek o rozpatrzenie możliwości ustawienia masztu flagowego przy pomniku Powstańców Wielkopolskich;

- p.Stanisław Przybylski – Sołtys Sołectwa Mielżyn podziękował za remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej;

- p.Adolf Pławczyk – Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 5 w Witkowie:
1/ poinformował, że ustawione przez Zakład Gospodarki Komunalnej znaki na parkingu na Osiedlu Nr 5, zostały po kilku dniach usunięte. Teren parkingu to teren prywatny Wspólnoty Mieszkaniowej i Przewodniczący Zarządu Osiedla winien być informowany o takich sprawach;
2/ poinformował, że w planach na 2010r. jest uporządkowanie znaków drogowych na Osiedlu Nr 5, a znaków dużo przybyło i nie wie kto o tym decyduje. Jako Przewodniczący Zarządu winien być o tym informowany;

- Janina Wędzikowska – Sołtys Sołectwa Mąkownica podziękowała za wykonany chodnik;

- p.Bernard Kopacki – członek Rady Sołeckiej w Dębinie, wskazał na konieczność zniwelowania nawierzchni drogi od Mąkownicy;

- p.Edward Rutecki – Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 2 w Witkowie poinformował, że naprawiane na jego zgłoszenie oświetlenie uliczne nie zostało naprawione;

- p.Danuta Stefańska – mieszkanka Witkowa:
1/ podziękowała za upiększenie Strzelnicy, piękny park i kompleks sportowy „ORLIK 2012”, po czym stwierdziła, że animatorzy sportu zajmują się na obiekcie młodzieżą, ale zdarza się, że nikogo na ORLIKU nie ma, „stoi pusto”, a winien tętnić życiem. Zdarza się również, że nauczyciele zapominają zamknąć furtki;
2/ poinformowała, że mieszkańców nie poinformowano o zakończeniu jesienią prac przy kanalizacji, zniszczono mieszkańcom drzewa i krzewy, a nie otrzymali odszkodowania;
3/ jako członek Związku Emerytów i Rencistów prosiła o podanie, jaką kwotę przeznaczono w budżecie na organizacje pozarządowe, bo w listopadzie ubr. Związek wnioskował o pewne kwoty, ale nie otrzymali odpowiedzi. Przedstawicieli Związku nie zaprasza się też do komisji wyborczych.


Ad.3. Informację o działalności Burmistrza Gminy i Miasta w okresie międzysesyjnym przedstawił p.Krzysztof Szkudlarek – Burmistrz Gminy i Miasta.

W trakcie czytania ww. informacji dokonano za pomocą rzutnika prezentacji zdjęć z ważniejszych wydarzeń i z realizacji ważniejszych inwestycji.
 
Pan Marek Sucholas nawiązując do prac przy rewitalizacji Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie i nie przewidzianego rozwiązania komunikacyjnego do mola, wskazał na konieczność rozwiązania problemu dojazdu samochodów dostawczych z tyłu obiektów handlowych, by nie niszczyć nowej nawierzchni.

Innych uwag i pytań nie zgłoszono, informacja została przez Radę Miejską przyjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy i Miasta i Urzędu Gminy i Miasta za 2009r. przedstawił p.Krzysztof Szkudlarek – Burmistrz Gminy i Miasta.

W trakcie czytania ww. sprawozdania, dokonano za pomocą rzutnika prezentacji zdjęć z ważniejszych wydarzeń i z realizacji ważniejszych inwestycji.

Po odczytaniu ww. sprawozdania, p.Burmistrz stwierdził, że zgodnie z sugestią p.Przewodniczącego, skrócił obszerne opracowanie i dodał, że w całości jest ono dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta.

Do treści sprawozdania pytań nie zgłoszono, sprawozdanie zostało przez Radę Miejską przyjęte i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Pan Przewodniczący Rady poinformował, że na sesję przybyli: p.Krzysztof Ostrowski – Starosta Gnieźnieński, p.Telesfor Gościniak – Radny Rady Powiatu i p.Katarzyna Jórga – Prezes Stowarzyszenia „Światowid” z Łubowa. Po ich powitaniu, kontynuowano obrady.


Ad.5. Sprawozdanie z realizacji „Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy i Miasta za 2008r.” przedstawił p.Krzysztof Szkudlarek – Burmistrz Gminy i Miasta.

Do treści sprawozdania pytań nie zgłoszono, sprawozdanie zostało przez Radę Miejską przyjęte i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.6. Pan Przewodniczący oddał głos p.Krzysztofowi Ostrowskiemu – Staroście Gnieźnieńskiemu.

Pan Starosta podziękował za zaproszenie, po czym zaproponował, że tradycyjnie, jego wystąpienie będzie się składać z części dotyczącej Powiatu i części dotyczącej Gminy Witkowo.
W pierwszej części pan Starosta poinformował m.in. co udało się, a czego nie udało zrealizować przez Powiat. Poinformował o czterech dużych inwestycjach (m.in. modernizacja budynku administracyjnego przy ul.J.Pawła II, modernizacja Szpitala), o opóźnieniu w realizacji modernizacji kompleksu oświatowego przy ul.Sobieskiego, o realizowanych 10 projektach „miękkich” dla wspierania edukacji, za co Powiat otrzymał nagrodę w Wielkopolsce, o rozwiązaniu problemu szkoły specjalnej w Gnieźnie, o wspieraniu sportu kwalifikowanego. Poinformował również, że na inwestycje udało się pozyskać ogółem 26 mln środków zewnętrznych. W drugiej części swego wystąpienia pan Starosta poinformował m.in. o planowanych na terenie Gminy Witkowo inwestycjach. Wykonano boisko w Witkowie, planuje się m.in. dokończenie do końca sierpnia br. modernizacji drogi Witkowo – Wiekowo, ułożenie nakładki bitumicznej na ul.Słonecznej i w Ostrowitym Prymasowskim, wykup gruntu w Folwarku. Jak stwierdził na zakończenie swego wystąpienia pan Starosta, nie wszystkie zadania uda się zrealizować.

W tematycznej dyskusji uczestnicy sesji zwrócili się do pana Starosty z następującymi pytaniami i uwagami:

Pan Grzegorz Kaźmierczak zwrócił uwagę na niedokończony odcinek drogi powiatowej w Ostrowitym Prymasowskim, łączący trzy drogi. Stan nawierzchni jest bardzo zły.

Pan Starosta potwierdził, że zadanie to jest planowane do realizacji, w zależności od środków finansowych, jako pierwsze. Ustalił z p.Kaźmierczakiem, że wspólnie dokonają oględzin ww. drogi.

W związku z pytaniem p.Mariana Walczaka o powód przerwania prac przy modernizacji drogi Witkowo – Wiekowo, pan Starosta wyjaśnił, że przyczyna leży po stronie wykonawcy.

Pan Bernard Kopacki – członek Rady Sołeckiej w Dębinie zwrócił uwagę na zły stan drogi Witkowo – Dębina na odcinku ok. 1,5 km – 2 km. Ponieważ naprawiane dziury odnawiają się, prosił by na ww. odcinku ułożyć nową nawierzchnię.

Pan Starosta zapewnił, że dziury zostaną naprawione. Dodał, że aby zaspokoić wszystkie potrzeby drogowe, Powiat musiałby dysponować dwukrotnym budżetem, ale dokona oględzin ww. odcinka drogi.

Pan Tadeusz Jaskólski – Sołtys Sołectwa Strzyżewo zwrócił się do pana Starosty z prośbą o wykonanie ścieżki rowerowej w Strzyżewie.

W związku z pytaniem p.Romana Popka o zaawansowanie prac przy budowie składowiska nieczystości w Lulkowie, pan Starosta wyjaśnił, że zadanie to nie jest realizowane przez Powiat, to sprawa Stowarzyszenia.

Innych pytań nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący podziękował panu Staroście za wystąpienie.


Ad.7. Pan Przewodniczący oddał głos p.Katarzynie Jórga – Prezesowi Stowarzyszenia „Światowid” w Łubowie.

Pani Prezes poinformowała o możliwościach pozyskania znacznych środków unijnych przez organizacje pozarządowe, za pośrednictwem Stowarzyszenia „Światowid”, rozpoczął się czas naboru na programy. Stowarzyszenie uruchomiło również program na wkład własny organizacji pozarządowych, na realizację małych projektów. Zainteresowanych zaprasza do siedziby Stowarzyszenia. Pani Prezes poinformowała również, że w dniu 13 maja o godz.17,00 odbędzie się w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie szkolenie na temat małych projektów, a od 1 czerwca rusza kolejna edycja projektu „Działaj lokalnie”, dla lokalnych liderów.

Pytań nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący podziękował pani Prezes za wystąpienie i ogłosił przerwę w obradach.


Przerwa trwała od godz. 14,00 do godz. 14,25.
 

Ad.8. W punkcie tym p.Burmistrz Gminy i Miasta ustosunkował się do następujących spraw, poruszonych w punkcie 2 porządku obrad:

- odnośnie wycinki krzewów - poinformował, że Spółdzielnia Kółek Rolniczych otrzymała zlecenie na wykonanie tych prac, które zostaną wykonane w najbliższym czasie;

- odnośnie modernizacji drogi powiatowej w kierunku Powidza – jak wynika z informacji od inwestora, prace mają być przyspieszone;

- odnośnie masztu – już wcześniej taka propozycja była rozważana. Jeden maszt w najbliższym czasie zostanie zamontowany;

- odnośnie wyremontowanej świetlicy w Mielżynie – p.Burmistrz stwierdził, że cieszy go fakt, że mieszkańcy doceniają starania gminy;

- odnośnie oznakowania miejsc dla niepełnosprawnych – w wyniku nieporozumienia, źle ustawiono znaki określające miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych. Wspólnie z p.Przewodniczącym Zarządu Osiedla Nr 5, zostanie przyjęte rozwiązanie w tej sprawie;

- odnośnie znaków drogowych na terenie Osiedla Nr 5 – znaki o których mowa są znakami Wspólnot Mieszkaniowych;

- odnośnie pasów dla pieszych – pasy zostaną pomalowane;

- odnośnie drogi w Dębinie – p.Burmistrz poinformował, że prawie co roku ta droga jest profilowana. W tym roku również planowane jest jej profilowanie;

- odnośnie oświetlenia ulicznego - p.Burmistrz stwierdził, że wymaga, aby firma dokonująca napraw oświetlenia skutecznie dokonywała napraw, aby była gwarancja na naprawiane lampy i nie było potrzeby po kilku dniach kolejnej naprawy tych samych lamp;

- odnośnie kompleksu sportowego „ORLIK 2012” – jak stwierdził p.Burmistrz, nie do końca prawdziwe są stwierdzenia pani Stefańskiej. Od wiosny zatrudniony jest animator sportu, który pełni również obowiązki gospodarza obiektów. Obowiązuje rezerwacja, ale może się zdarzyć, że ktoś zrezygnuje z rezerwacji. Pan Burmistrz przedstawił również grafik wykorzystania ORLIKA.
Pan Marian Gadziński – Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta dodał, że obiekt wykorzystywany jest intensywnie, do godz. 15,00 przez szkoły, a od 15,00 przez inne podmioty. Zamykany jest o godz. 22,00;

- odnośnie szkód wyrządzonych w trakcie prac kanalizacyjnych – p.Burmistrz wyjaśnił, że budowa kanalizacji jest inwestycją publiczną, mającą służyć mieszkańcom, dlatego nikomu nie wypłacano odszkodowania. Oczywiście firma winna należycie wykonać prace i ustalać z mieszkańcami kwestie np. krzewów czy drzew. Sprawdzi tę sprawę;

- odnośnie finansowego wspierania organizacji pozarządowych przez gminę – p.Burmistrz podał przykłady takiej pomocy (m.in. półkolonie, rozwój sportu, upowszechnianie kultury). Podał również przykłady dofinansowania Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w ramach bieżącej działalności (m.in. zakup strojów dla członków Chóru, wyjazdy rekreacyjne na basen, wyjazd na występ „Mazowsza”, zajęcia aerobik, dofinansowanie obchodów 15-lecia Związku). W związku z pytaniem p.Stefańskiej, p.Burmistrz wyjaśnił, że dofinansowanie może być przeznaczone na organizowane przez Związek imprezy kulturalne czy sportowe. Poinformował ponadto, że na dzisiejszej sesji zostanie zaplanowana w budżecie kwota 10tys.zł na wsparcie działalności organizacji pozarządowych, które będą mogły złożyć wnioski na 5 projektów. Pan Burmistrz dodał, że ogłaszając konkurs na realizację zadania publicznego, daje się szansę wszystkim organizacjom.
Pan Przewodniczący proponował, by Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów zaprosił p.Burmistrza na spotkanie, w celu omówienia spraw związanych z możliwościami finansowego wspierania Związku z budżetu gminy.


Ad.9. Pan Przewodniczący poprosił p.Romana Popka – Przewodniczącego doraźnej Komisji – Kapituły opiniującej kandydatów, którym nadane zostanie Honorowe Obywatelstwo Gminy i Miasta Witkowo, o wystąpienie.

Przedstawione przez p. Popka wystąpienie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Przewodniczący poinformował, że uroczyste wręczenie nadanych tytułów, planowane jest na uroczystej sesji w dniu 28 maja br. Wtedy też zostanie przedstawiona charakterystyka nominowanych, tj. p.Krzysztofa Szkudlarka – Burmistrza Gminy i Miasta oraz p.Janiny Fałdzińskiej – byłej Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszklnego w Mielżynie.

Uwag i pytań nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXXI/282/10 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy i Miasta Witkowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W imieniu Radnych Rady Miejskiej, p. Przewodniczący pogratulował Burmistrzowi Gminy i Miasta nadania ww. tytułu.

Pan Burmistrz podziękował Radzie Miejskiej i podkreślił, że jest to dla niego bardzo ważne wyróżnienie.


Ad.10. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości gminnych położonych w Witkowie, został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady i spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał przedmiotowy projekt pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXXI/283/10 w sprawie jak wyżej została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.11. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały w sprawie dopłaty do ceny wody na rzecz odbiorców ze wsi Królewiec analizowany był na przedsesyjnych posiedzeniach Komisji i zaopiniowano go pozytywnie. Spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał przedmiotowy projekt pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXXI/284/10 w sprawie jak wyżej została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.12. Pan Przewodniczący poinformował, że w niniejszym punkcie pan Burmistrz przedstawia do uchwalenia projekty czterech planów zagospodarowania przestrzennego, tj. cztery projekty uchwał. Po czym kolejno je omówił:
 
 1/ projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Witkowo w obrębie ulicy Nowej i Dworcowej.

Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt planu i proponują ustalenie opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości: 20% dla terenów budownictwa mieszkaniowego z dopuszczeniem nieuciążliwych usług; 25% dla terenów budownictwa mieszkaniowego z usługami i 30% dla terenów z przeznaczeniem pod usługi.

Po powyższej informacji, p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXXI/285/10 w sprawie jak wyżej została podjęta większością głosów (12 „za”, 1 wstrzymujący się – w głosowaniu uczestniczyło 13 Radnych) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu;

 2/ projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Witkowo w obrębie ulicy Kwiatowej i Powidzkiej.

Komisja Rolnictwa i Komisja Szkolnictwa pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy projekt i proponują ustalenie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – w wys. 20%. Natomiast Komisja Finansów proponuje odłożyć rozpatrzenie tego tematu na sesję czerwcową.

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie ww. propozycję Komisji Finansów.

Za rozpatrzeniem projektu uchwały na kolejnej, czerwcowej sesji Rady głosowali wszyscy Radni;

 3/ projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Witkowo w obrębie ulicy Północnej.

 Komisja Rolnictwa i Komisja Finansów negatywnie zaopiniowały przedstawiony projekt planu, natomiast Komisja Szkolnictwa nie wyraziła opinii.

Pan Przewodniczący spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał omawiany projekt pod głosowanie.

Za podjęciem uchwały nie głosował żaden Radny, 14 Radnych było przeciwnych.

W związku z powyższym p.Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta;

 4/ projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Witkowo w obrębie ulicy Dworcowej.

Komisja Rolnictwa zaopiniowała przedmiotowy projekt negatywnie, natomiast Komisja Szkolnictwa i Komisja Finansów nie wyraziły opinii, w związku ze zgłoszonymi zastrzeżeniami.

Pan Ireneusz Kwapich – Przewodniczący Komisji Rolnictwa stwierdził, że ponieważ Zarząd Powiatu zapewnił, że do czasu przełożenia kolektora melioracyjnego posadowionego na części działki objętej omawianym planem, część zabudowana tym kolektorem nie będzie podlegała podziałowi i sprzedaży, Komisja Rolnictwa wyraża pozytywną opinię.

Odczytane przez p.Kwapicha zapewnienie Zarządu Powiatu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Innych uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXXI/286/10 w sprawie jak wyżej została podjęta większością głosów (9 głosów „za”, 3 przeciw, 2 wstrzymujące się) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.13. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały zmieniającej Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010r. został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady.

Pan Marian Gadziński – Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta wyjaśnił, że w związku z wpływem dodatkowych 50 tys.zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu, środki te zostają wprowadzone do Programu i rozpisane na konkretne zadania.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXXI/287/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/249/09 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Witkowo na 2010r. została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.14. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały dotyczący udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w wysokości 50tys.zł na przebudowę skrzyżowania ulic Gnieźnieńskiej, Armii Poznań i Dworcowej w Witkowie, został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady. Spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczacy poddał powyższy projekt pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXXI/288/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na realizację zadania przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 260 – ul.Gnieźnieńskiej z ul.Armii Poznań i Dworcową w miejscowości Witkowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.15. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały o inwestycji wieloletniej został pozytywnie zaopiniowany przez Radnych na przedsesyjnych posiedzeniach. Spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał przedmiotowy projekt pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXXI/289/10 w sprawie inwestycji wieloletniej pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowościach: Odrowąż, Malenin, Mąkownica, Gorzykowo, Małachowo Kępe została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.16. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały dotyczący zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji w Witkowie, został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady, na przedsesyjnych posiedzeniach. Spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał przedmiotowy projekt uchwały, pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXXI/290/10 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowościach: Odrowąż, Malenin, Mąkownica, Gorzykowo, Małachowo Kępe” i zabezpieczenia jej spłaty w formie weksla in blanco została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.17. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały o zaciągnięciu kredytu bankowego, został pozytywnie zaopiniowany na przedsesyjnych posiedzeniach Komisji. Spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał przedmiotowy projekt pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXXI/291/10 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego na realizację zadania pn. „Hala widowiskowo-sportowa” została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.18. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały dotyczący zadania pn. „Skorzęcin – turystyczna atrakcja Wielkopolski”, analizowany był na posiedzeniu Komisji Finansów i został zaopiniowany pozytywnie.

Po czym głos zabrał p.Burmistrz Gminy i Miasta. Poinformował, że to nowy temat, w związku z możliwością złożenia wniosku na dofinansowanie zadania, które dotyczy promocji. Zadanie chcielibyśmy realizować w tym i w przyszłym roku. Skoro jest szansa na pozyskanie środków, to podjęcie uchwały jest zasadne.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał przedmiotowy projekt pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXXI/292/10 w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. „Skorzęcin – turystyczna atrakcja Wielkopolski” została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.19. Proponowane zmiany w budżecie gminy i miasta na 2010r. omówiła p.Halina Rzepecka – Skarbnik Gminy i Miasta.

Po czym p.Przewodniczący spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono.

UCHWAŁA Nr XXXI/293/10 w sprawie zmiany budżetu na 2010r. została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.20. Pan Przewodniczący poinformował, że realizację budżetu gminy i miasta za 2009r. Radni analizowali na przedsesyjnych posiedzeniach Komisji, a wcześniej otrzymali sprawozdanie na ten temat. Otworzył dyskusję, prosząc na jej wstępie p.Henryka Muchę – Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie wniosku Komisji w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta.
Odnosząc się do faktu, że wniosek Komisji Rewizyjnej został podpisany przez czterech spośród pięciu członków Komisji, p.Henryk Mucha wyjaśnił, że p.Jerzy Skrzypek nie uczestniczył w ostatnim posiedzeniu Komisji, na którym formułowano wniosek, z uwagi na bardzo ważne obowiązki służbowe. Po czym p.Mucha złożył odczytany wniosek na ręce p.Przewodniczącego Rady.
Sprawozdanie z wykonania budżetu oraz przedstawiony przez pana Muchę wniosek stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Pan Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ww. wniosek Komisji przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej i został on przez tę Izbę uznany za uzasadniony. Odczytał ważniejsze fragmenty uchwały Nr 40/SO-7/Ab/2010/Ko Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 kwietnia br. w sprawie wyrażenia opinii o ww. wniosku Komisji Rewizyjnej. Następnie Pan Przewodniczący odczytał ważniejsze fragmenty uchwały Nr 32/SO-7/2010/Ko Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 12 kwietnia br. stanowiącej pozytywną opinię o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy i miasta za 2009r.
Przedmiotowe opinie RIO stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

W dalszej dyskusji głos zabrali:

- p.Grzegorz Kaźmierczak – Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego poinformował, że Komisja analizowała wykonanie budżetu za 2009r., zaopiniowała go pozytywnie i w związku z tym popiera wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie Burmistrzowi absolutorium;

- p.Ireneusz Kwapich – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego poinformował, że Komisja również analizowała wykonanie budżetu za 2009r. i wyraziła pozytywną opinię. Stwierdził dalej, że Burmistrz włożył dużo pracy w przygotowanie projektu budżetu i dużo pracy w jego realizację. Budżet był ambitny, pozyskano dużo środków pozabudżetowych. Pogratulował Burmistrzowi tak dobrego wykonania;
 
- p.Piotr Jóźwik – Przewodniczący Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej stwierdził, że Komisja pozytywnie oceniła wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Budżet wykonano w 100%, a nawet można powiedzieć, że w 150%, ponieważ powstał kompleks sportowy „ORLIK 2012”;

- p.Marek Sucholas zwrócił się do p.Burmistrza z pytaniem, czego nie udało się wykonać.
Pan Burmistrz stwierdził, że generalnie zadania zostały zrealizowane. Nie udało się wykonać małego zadania – modernizacji domków letniskowych w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie oraz przyłącza gazowego do budynków Urzędu Gminy i Miasta i Gimnazjum, choć wykonanie tego zadania uzależnione było od Spółki Gazowniczej. W kontekście powyższych zadań, p.Burmistrz stwierdził, że ostateczna wersja budżetu na koniec roku była dużo bogatsza od pierwszej z początku roku.

W związku z wyczerpaniem się tematu dyskusji, p.Przewodniczący poddał wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta, pod głosowanie.

Za udzieleniem absolutorium głosowali wszyscy Radni.

Podjęta przez Radę Miejską uchwała Nr XXXI/294/10 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie z tytułu wykonania budżetu za 2009r. została odczytana przez p.Przewodniczącego Rady i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Przewodniczący pogratulował p.Burmistrzowi jednogłośnie uzyskanego absolutorium, dodając, że to ostatnie absolutorium w tej kadencji.

Pan Burmistrz podziękował p.Przewodniczącemu Rady, Komisji Rewizyjnej i Radnym za udzielone absolutorium i za dobrą współpracę, dzięki której można było zrealizować budżet. Podziękował również pracownikom Urzędu Gminy i Miasta. W kontekście realizacji ubiegłorocznego budżetu, p.Burmistrz poinformował, że był to ogrom pracy w zakresie inwestycji, jakiego wcześniej nie było. Budżet 2009 roku był ambitny, w trakcie roku rozbudowany i jak podkreślił, miniony czas był dobrze wykorzystany. Wykonano dużo zadań i przygotowano kolejne projekty na które uzyskano unijne środki, np. projekt z zakresu rozwoju wsi czy turystyki.


Ad.21. W punkcie tym p.Przewodniczący Rady poruszył następujące sprawy:

- przypomniał, że w dniu dzisiejszym upływa termin złożenia oświadczenia majątkowego za 2009r.;

- przypomniał Radnym i pozostałym członkom Komitetu Obchodów 20-lecia Samorządu, że kolejne, trzecie spotkanie Komitetu odbędzie się w dniu 6 maja br. o godz. 14,00;

- poinformował, że kolejna sesja Rady Miejskiej planowana jest na dzień 28 maja br. i będzie sesją uroczystą, w ramach obchodów 20-lecia Samorządu. Natomiast kolejna sesja robocza planowana jest na dzień 25 czerwca;

- apelował do Radnych o udział w obchodach 3 Maja.


Ad.22. Wobec wyczerpania się porządku obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Witkowie, p.Przewodniczący zamknął jej obrady o godz. 15,35.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

Protokołowała:
H. Koźniewska

drukuj pobierz pdf    

wstecz