Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2003: Uchwała VIII / 69 / 2003

Uchwała Nr VIII/69/03
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 19 września 2003r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położonej w Witkowie przy ul. Gnieźnieńskiej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 zmiana: Dz. U. z 1997r. Nr 141, poz. 943, Dz. U. z 1999r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, Dz. U. z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, Dz. U. z 2001r. Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, Nr 5, poz. 42, Dz. U. z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 25, poz. 253) w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1
Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położonej w Witkowie przy ul. Gnieźnieńskiej.


ROZDZIAŁ 1
Przepisy ogólne

§ 2
1. Plan obejmuje działki nr 13/4, 14/17, 14/8 i 14/19 o łącznej powierzchni ca 1,0 ha w Witkowie.

2. Granicę obszaru opracowania planu, o którym mowa w ust. 1 przedstawiono na podkładzie mapowym sytuacyjno-wysokościowym w skali 1:1000, stanowiącym załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3
1. Cele wynikające z unormowań zawartych w planie są następujące:
  1) określenie rodzajów funkcji możliwych do realizacji na danym terenie, w związku z potrzebą restrukturyzacji przedmiotowego terenu,
  2) określenie uwarunkowań tych realizacji.

§ 4
1. Przedmiotem ustaleń planu są:
  1) tereny usługowo-mieszkaniowe,  oznaczone na rysunku planu symbolem UM,
  2) teren zieleni izolacyjnej oznaczony na rysunku planu symbolem ZI,
  3) teren komunikacji kolei wąskotorowej oznaczony na rysunku planu symbolem KK,
  4) tereny ulic i urządzeń obsługi komunikacji oznaczone na rysunku planu symbolami:
KG i KD,
  5) teren urządzeń elektroenergetycznych oznaczony na planie symbolem EE,
  6) tereny wyznaczone do realizacji celów publicznych oznaczone na rysunku planu symbolem początkowym X.

2. Uwarunkowania zabudowy wymienionych terenów i ustalenia w zakresie infrastruktury podano w rozdziale II niniejszej  uchwały.

§ 5
1. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Następujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu:
  1) granica uchwalenia planu,
  2) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania,
  3) linie podziału wewnętrznego,
  4) linie zabudowy, stanowiące minimalne odległości obiektów budowlanych od krawędzi jezdni,
  5) osie ulic,
  6) obiekty przeznaczone do rozbiórki,
  7) oznaczenia funkcji terenu zgodnie z § 4 ust.1 uchwały i rysunkiem planu.

§ 6
1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
  1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w niniejszej uchwale,
  2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Witkowie,
  3) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000 pt.:
"Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położonej w Witkowie przy ul. Gnieźnieńskiej”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
  4) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na obszarze w obrębie linii rozgraniczających,
  5) przeznaczenie dopuszczalne - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które je uzupełniają względnie je obsługują i które mogą być dopuszczone pod warunkiem spełnienia wymagań wynikających z przepisów szczególnych i ustaleń planu,
  6) obszarze - należy przez to rozumieć teren o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i symbolem literowym,
  7) przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.

§ 7
Dotychczasowe użytkowanie wynikające ze stanu istniejącego, do czasu realizacji funkcji właściwej określonej w planie jest tymczasowo dopuszczalne.


ROZDZIAŁ II
Przepisy szczegółowe

§ 8
Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1. Na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem UM, ustala się następujące zasady zagospodarowania:
  1) podstawowe przeznaczenie terenu:
  - usługi centrotwórcze obszaru w zakresie handlu (w tym obiekty handlowe poniżej 1000 m2 pow. sprzedażowej), gastronomii, nieuciążliwe punkty i pracownie usług rzemieślniczych,
  - administracja gospodarcza (banki, instytucje ubezpieczeniowe i inne),
  - plac handlowy (handel owocowo - warzywny, spożywczy, handel obwoźny itp.),
  - zaplecze gospodarczo - techniczne w tym obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej służące obsłudze całego zespołu administracji i usług,
  - zabudowa usługowa z wykluczeniem należących do inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska lub mogących pogorszyć stan środowiska np.: stacja paliw itp.,
  2) dopuszczalne przeznaczenie terenu :
  - zabudowa mieszkaniowa
  - obiekty i urządzenia dla obsługi zabudowy o funkcji mieszkaniowej,
  3) zasady zagospodarowania i kształtowania zabudowy :
    a) istniejąca zabudowa może podlegać wymianie, przebudowie lub rozbudowie, względnie rozbiórce pod warunkiem utrzymania wymienionego w pkt.1 przeznaczenia terenu,
    b) nowa zabudowa winna być gabarytowo dostosowana do otoczenia; obiekty realizować jako 1 lub 2 kondygnacyjne, zharmonizowane z otoczeniem; forma architektoniczna może stanowić dominantę przestrzenną na tym terenie, funkcje mieszkalne dopuszczone zgodnie z pkt.2 mogą być łączone z funkcją usługową w jednej kubaturze względnie dobudowane do budynku usługowego lub w odrębnym budynku, zgodnie z przepisami szczególnymi; budynki mieszkalne wolnostojące 2 kondygnacyjne z dachem stromym w granicach 450; możliwość podpiwniczenia obiektów uzależniona jest od wykonania badań szczegółowych warunków gruntowo - wodnych lecz z piwnicami wyniesionymi nie więcej niż 1,2m ponad istniejący poziom terenu,
    c) uciążliwości powstałe w wyniku prowadzonej usługi muszą zamknąć się w granicach własnej działki,
    d) dopuszczalna zabudowa mieszkaniowa możliwa jest do realizacji w wypadku nie uciążliwości funkcji podstawowej; nowa zabudowa może być lokalizowana w taki sposób, aby oddziaływania poszczególnych funkcji nie wykluczały się wzajemnie,
    e) realizacja obiektów winna odbywać się zgodnie z wymogami przepisów szczególnych przy uwzględnieniu istniejącej w tym terenie infrastruktury technicznej,
    f) użytkowanie budynków i terenu niezgodne z przeznaczeniem podstawowym lub dopuszczalnym uznaje się jako przeznaczenie tymczasowe; należy dążyć do zmiany sposobu użytkowania zgodnie z wymienionym w pkt.1 i 2 oraz przepisami szczególnymi,
    g) miejsca parkingowe na placu postoju lub w podziemnych garażach, proporcjonalnie do prowadzonej działalności,
    h) udział powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie powinien przekraczać 50%,
    i) ustala się minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynną wielkości 30% powierzchni zabudowy działki,
    j) dopuszcza się podział własnościowy terenu, a także scalania działek sąsiednich pod warunkiem nie naruszania praw osób trzecich oraz określonych w planie powiązań z komunikacją zewnętrzną.

2. Na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem ZI ustala się następujące zasady zagospodarowania:
  1) przeznaczenie podstawowe - urządzona zieleń niska i wysoka,
  2) zasady zagospodarowania terenu:
    a) teren stanowi zieleń niedostępna, kształtowana odpowiednio nasadzeniami drzew i krzewów liściastych i iglastych, stanowiąca granicę pomiędzy różnymi formami użytkowania,
    b) teren ten stanowi część składową działek o przeznaczeniu określonym na rysunku planu symbolem UM.

3. Na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem KK ustala się następujące zasady zagospodarowania :
  1) przeznaczenie podstawowe – teren toru kolejowego kolei wąskotorowej,
  2) zasady zagospodarowania:
    a) istniejące zainwestowanie może podlegać wymianie, przebudowie pod warunkiem utrzymania określonego w pkt.1 przeznaczenie terenu,
    b) zakazuje się sytuowania budowli i nasadzeń w pasie torów kolei wąskotorowej,
    c) w przypadku likwidacji linii kolejowej teren ten wraz z ulica dojazdową KD, może stanowić poszerzenie ulicy Gnieźnieńskiej.

4. Uwarunkowania w zakresie  komunikacji:
Plan wpisany jest w istniejący i projektowany układ komunikacji, który stanowi:
  1) od strony wschodniej obszar planu styczny jest do istniejącej ul. Gnieźnieńskiej (będącej poza granicami opracowania), o funkcji ulicy głównej-zbiorczej, oznaczonej na planie symbolem KG,
    a) ulica szerokości 15,0 m w liniach rozgraniczających, jednojezdniowa o szerokości jezdni ok. 6,0 m,
    b) dostępność do ulicy poprzez skrzyżowania z dopuszczeniem istniejących wjazdów bramowych,
    c) w obszarze tym obowiązują ustalenia jak w ust. 3 pkt. 2 lit. c,
  2) ulica dojazdowa projektowana oznaczona na rysunku planu symbolem KD,  o szerokości 12,0 m w liniach rozgraniczających, z 6,0 m pasem jezdnym i chodnikami min. 2,0 m szerokości.

5. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
  1) zaopatrzenie w wodę należy realizować poprzez sieć rozdzielczą, podłączoną do istniejącej miejskiej sieci wodociągowej, w pasie ulic wyznaczonych liniami rozgraniczającymi,
  2) kanalizację sanitarną należy realizować poprzez sieć rozdzielczą zgodnie z projektem sieci kanalizacyjnej tej części miasta, w pasie ulic wyznaczonych liniami rozgraniczającymi,
  3) kanalizację deszczową realizować zgodnie z jej projektem dla tej części miasta, w pasie ulic wyznaczonych liniami rozgraniczającymi,
  4) zaopatrzenie w gaz należy realizować poprzez sieć rozdzielczą, w pasie ulicy wyznaczonym liniami rozgraniczającymi, zgodnie z projektem gazyfikacji tej części miasta,
  5) zasilanie w energię elektryczną:
    a) pobór energii elektrycznej z sieci oraz projektowanego transformatora w miejscu oznaczonym na rysunku planu symbolem EE, na warunkach podanych każdorazowo przez aktualnego dysponenta energii i sieci; stacje transformatorowe jako obiekty jednokondygnacyjne o nachyleniu połaci dachowych 20-45%, w nawiązaniu do otoczenia lub jako stacje transformatorowe słupowe; brakujące stacje transformatorowe należy lokalizować na granicach własnościowych działek dla pojedyńczych odbiorców lub zespołu,
    b) projektuje się linie energetyczne w pasach ulic wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, prowadzone poprzez złącze pomiarowo-kablowe zintegrowane lub pojedyńcze.
  6) w sytuacjach wyjątkowych niemożności prowadzenia liniowej infrastruktury technicznej w pasie technicznym ulic, prowadzenie jej poza nimi nie jest odstępstwem od planu
  7) należy zachować odległości od istniejącego uzbrojenia zgodnie z przepisami szczególnymi.

6. Na cele nierolnicze tereny objęte niniejszym opracowaniem zostały przeznaczone we wcześniejszych opracowaniach obejmujących całe miasto Witkowo.


ROZDZIAŁ III
Przepisy końcowe.

§ 9
Ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 25% dla terenów nie stanowiących własności miasta Witkowa.

§ 10
Traci moc uchwała Nr 78/XI/91 Rady Miejskiej w Witkowie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Konińskiego nr 6, poz. 54 z 1991r. w sprawie miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Witkowo w granicach obszaru objętego niniejszą uchwałą.

§ 11
Niniejszy plan jest zgodny  z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Witkowa, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Witkowie Nr XXVI/198/97 z dnia 22.11.1997r.

§ 12
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§ 13
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki


U z a s a d n i e n i e

do uchwały Nr VIII/ 69 /03 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 19 września 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położonej w Witkowie przy ul. Gnieźnieńskiej.

Opracowanie niniejszego planu stanowi wykonanie uchwały Nr XXXVI/333/02 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położonej w Witkowie przy ulicy Gnieźnieńskiej.
Plan ten jest zmianą dotychczasowej funkcji terenu wynikającej ze stanu faktycznego i zapisu Miejscowego planu ogólnego miasta Witkowo zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Witkowie Nr 78/XI/91 z dnia 27 czerwca 1991r. (Dz. Urz. Woj. Konińskiego Nr 6, poz. 54 z 1991r.).

drukuj pobierz pdf    

wstecz