Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Protokoły z sesji RM - archiwum » Protokoł XXX sesji Rady Miejskiej (26.03.2010)
A A A

Protokoły z sesji RM - archiwum: Protokoł XXX sesji Rady Miejskiej (26.03.2010)

PROTOKOŁ Nr XXX/10

z sesji Rady Miejskiej w Witkowie, odbytej w dniu 26 marca 2010r. o godz. 12,00 w sali posiedzeń Urzędu GiM, pod przewodnictwem p.Bogusława Mołodeckiego – Przewodniczącego Rady

Uczestniczący w sesji Radni – zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

Uczestniczący w sesji goście oraz sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli – zgodnie z listami obecności, stanowiącymi załączniki do niniejszego protokołu.

Otwarcia sesji dokonał p.Bogusław Mołodecki – Przewodniczący Rady. Powitał zebranych, a w szczególności Komendanta Komisariatu Policji, Dyrektorów Szkół, Dyrektora Banku Spółdzielczego i Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej. Stwierdził na podstawie listy obecności, że w posiedzeniu uczestniczy 14 Radnych, na ogólną liczbę 15, a zatem Rada Miejska jest kompetentna do podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie zebrani wysłuchali hejnału gminy w wykonaniu saksofonisty p.Witolda Biegalskiego.

Pan Przewodniczący przypomniał, że porządek obrad został podany Radnym w zawiadomieniach o sesji. Na wniosek Burmistrza, proponował wykreślenie z porządku obrad punktu „13” dotyczącego zaciągnięcia długoterminowego kredytu. Temat ten zostanie rozpatrzony na kwietniowej sesji Rady. Spytał o ewentualne inne uwagi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał pod głosowanie ww. propozycję wykreślenia punktu „13”.

Rada Miejska jednogłośnie zdecydowała o dokonaniu ww. zmiany w porządku obrad.

Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
2. Interpelacje, zapytania i wnioski.
3. Informacja o działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy i miasta Witkowo za 2009r.
5. Informacja o funkcjonowaniu szkół podstawowych na terenie miasta i gminy (Szkoły Podstawowe Nr 2 i Nr 3, Szkoła Podstawowa w Gorzykowie).
6. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia współdziałania z Miastem Gniezno w celu zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu miasta i gminy Witkowo.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.
8. Ustosunkowanie się kompetentnych osób do spraw przedstawionych w punkcie 2 porządku sesji.
9. Rozstrzygnięcie o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVI/248/06 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 lutego 2006r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Witkowo.
11. Powołanie doraźnej Komisji – Kapituły opiniującej kandydatów, którym nadany zostanie tytuł „Honorowego Obywatelstwa Gminy i Miasta Witkowo.
12. Powołanie doraźnej Komisji do spraw Komunalizacji Mienia.
13. Dokonanie zmian w budżecie gminy i miasta na 2010r.
14. Inne sprawy.
15. Zamknięcie obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Witkowie.


Ad.1. Jak wyżej.


Ad.2. W punkcie tym zgłoszono następujące sprawy:

- p.Bernard Kopacki – członek Rady Sołeckiej w Dębinie:
1/ prosił o rozważenie, czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby położenie nawierzchni asfaltowej na drodze Witkowo-Dębina, zamiast łatania dziur;
2/ poruszył sprawę gazyfikacji. Poinformował, że mieszkańcy Dębiny zamieszkali w pewnej odległości od głównej drogi mają obawy, czy gaz zostanie doprowadzony do ich posesji i czy będą ponosić koszty podłączenia;

- p.Stanisław Przybylski – Sołtys Sołectwa Mielżyn poruszył sprawę wywozu nieczystości przez ZGK (mieszkańcy płacą za wywóz nawet wtedy, gdy faktycznie śmieci nie ma i pojemnik nie zostaje wystawiony);

- p.Edward Rutecki – Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 2 poruszył sprawę koniecznego utwardzenia nawierzchni parkingu przy ul.Powstańców Wlkp., ponieważ samochody parkują na chodniku, blokując pieszym przejście. Proponował ponadto ustawienie znaku zakazu parkowania (zatrzymywania się) po lewej stronie, od ulicy Oświatowej do ul.Szkolnej;

- p.Janina Wędzikowska – Sołtys Sołectwa Mąkownica:
1/ podziękowała za sprawne odśnieżanie we wsi;
2/ zwróciła uwagę na dziury w jezdni, na drodze wojewódzkiej, we wsi w pobliżu figury;
3/ prosiła o namalowanie pasów przejścia dla pieszych;


Ad.3. Informację o działalności Burmistrza Gminy i Miasta w okresie międzysesyjnym tj. od 15 lutego do 25 marca br. przedstawił p.Krzysztof Szkudlarek – Burmistrz Gminy i Miasta.

W trakcie czytania ww. informacji dokonano za pomocą rzutnika prezentacji zdjęć z ważniejszych wydarzeń i z realizacji ważniejszych inwestycji.
 
Do treści informacji uwag nie zgłoszono. Informacja została przez Radę Miejską przyjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.4. Informację o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy i miasta Witkowo za 2009r. przedstawił p.Jan Rabiej – Komendant Komisariatu Policji w Witkowie.
Przedmiotowa informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Na zakończenie przedstawiania przedmiotowej informacji, p.Komendant zwrócił się do Radnych i Sołtysów z apelem, o informowanie Policji o niepokojących zdarzeniach. Ponadto podziękował p.Burmistrzowi i samorządowi za dobrą współpracę, wyrażającą się m.in. zakupem dla Komisariatu sprzętu i wyremontowaniu dyżurki. Dodał, że policjanci mogą się odwdzięczyć za to dobrą pracą.

Pan Bernard Kopacki poruszył sprawę nieestetycznego wyglądu budynku Komisariatu.

Jak poinformował p.Komendant, remont jest planowany, ale można ten temat omówić.

Pan Przewodniczący dodał, że gmina walczy o to już 10 lat.

Nawiązując do ww. apelu p.Komendanta, p. Henryk Mucha stwierdził, że policjanci wymagają podania danych osoby zgłaszającej sprawy np. zakłócania porządku publicznego, co stwarza zagrożenie dla zgłaszającego, gdy policjanci informują podczas interwencji, na kogo wniosek podjęli działania.

Pan Komendant wyjaśnił, że policjanci nie mogą podawać takich danych.

Pan Adolf Pławczyk – Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 5 zwrócił się do p.Komendanta z prośbą, by chociaż raz na dwa tygodnie w godzinach wieczornych (po godz. 19,00) wysyłać patrol policyjny w rejon 3 placów zabaw na Osiedlu Nr 5 (m.in. plac zabaw przy ul.Słowackiego i przy ul.Czerniejewskiej 16a).

Pan Komendant wyjaśnił, że teren Osiedla jest patrolowany pieszo, ale nie zawsze jest to możliwe.

Innych uwag i pytań nie zgłoszono, informacja została przez Radę Miejską przyjęta.


Ad.5. Informację o funkcjonowaniu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Witkowie przedstawiła p.Jolanta Jakubas-Zawiślak – Dyrektor Szkoły.
Na zakończenie swego wystąpienia pani Dyrektor poinformowała, że na stronie internetowej Szkoły zainteresowani mogą się zapoznać z wszystkimi zdarzeniami, jakie mają miejsce w Szkole. Po czym zwróciła się do Burmistrza i Rady ze słowami podziękowania za dobrą współpracę.

Informację o funkcjonowaniu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Witkowie przedstawiła p.Małgorzata Napierała – Zastępca Dyrektora Szkoły.
Na zakończenie wystąpienia p.Napierała również podziękowała za dobrą współpracę z samorządem.

Informację o funkcjonowaniu Szkoły Podstawowej w Gorzykowie przedstawił p.Zdzisław Bosacki – Dyrektor Szkoły.
W końcowej części swego wystąpienia, pan Dyrektor podziękował p.Burmistrzowi i Radzie Miejskiej za wyrozumiałość i bardzo dobrą współpracę.

Do przedstawionych informacji uwag i pytań nie zgłoszono, informacje zostały przez Radę Miejską przyjęte i stanowią załączniki do niniejszego protokołu.


Ad.6. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały dotyczący zapewnienia opieki bezdomnym psom Komisje Rady analizowały na przedsesyjnych posiedzeniach i zaopiniowały go pozytywnie. Spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.


UCHWAŁA Nr XXX/275/10 w sprawie podjęcia współdziałania z Miastem Gniezno w celu zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu miasta i gminy Witkowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.7. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie, został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady Miejskiej. Dodał, że tylko w jednym przypadku proponuje się podwyższenie ceny (za korzystanie z domku 2-osobowego) z kwoty 110,-zł na 120,-zł. Spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXX/276/10 w sprawie jak wyżej została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.8. W punkcie tym kompetentne osoby ustosunkowały się do następujących spraw, zgłoszonych w punkcie „2” porządku sesji:

- p.Burmistrz Gminy i Miasta:
1/ odnośnie naprawy drogi Dębina-Witkowo wyjaśnił, że jest to droga powiatowa. Gmina od dłuższego czasu stara się przekonać Powiatowy Zarząd Dróg do ułożenia nowej nawierzchni, ale Powiat nie ma środków na ten cel;

2/ odnośnie gazyfikacji – przypomniał, że w 2009r. realizowany był I etap tej inwestycji, w 2010r. rozpoczął się II etap. Odnośnie gazyfikacji posesji w Dębinie – jeśli będzie duże zainteresowanie potencjalnych odbiorców gazu, Spółka podejmie decyzję o budowie sieci w pozostałej części miejscowości;

3/ odnośnie parkingu przy ul.Powst.Wlkp. – p.Burmistrz wyjaśnił, że parking jest utwardzony i kierowcy mogą z niego korzystać. Ułożenie dodatkowej nawierzchni asfaltowej może być propozycją do przyszłorocznego budżetu. Na Komisje Rady skierujemy propozycję ustawienia znaku drogowego w tym rejonie;

4/ odnośnie pasów dla pieszych w Mąkownicy - p.Burmistrz poinformował, że decyzja w tej sprawie zapadła w ubiegłym roku, po wykonaniu przez ZGK chodnika do przystanku autobusowego, następnie zostaną namalowane pasy;

5/ odnośnie dziur w jezdni – p.Burmistrz wyjaśnił, że wyłoniony przez gminę wykonawca będzie w kwietniu łatał dziury w jezdniach na terenie całej gminy;

- p.Stanisław Tomaszewski – odnośnie wywozu nieczystości poinformował, że wywóz odbywa się zgodnie z przepisami regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Nie znając dokładnie sytuacji, nie może udzielić wyjaśnień.

Pan Przewodniczący proponował, by p.Sołtys Mielżyna omówił szczegóły sprawy z p.Kierownikiem, np. na przerwie.


Przerwa w obradach – od godz. 13,20 do godz. 13,35.


Pan Przewodniczący poinformował, że p.Roman Popek zmuszony był opuścić obrady, dlatego od tej chwili w sesji uczestniczyć będzie 13 Radnych.


Ad.9. Pan Przewodniczący poinformował, że sprawę wydzielenia w budżecie środków na fundusz sołecki, Radni rozważali na przedsesyjnych posiedzeniach Komisji. Sprawa ta była omawiana wcześniej na naradzie z sołtysami, w dniu 18 marca br. Biorąc pod uwagę opinię sołtysów, Komisje proponują nie wyodrębniać w budżecie na 2011r. przedmiotowego funduszu. Po czym p.Przewodniczący spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXX/277/10 w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie środków stanowiących fundusz sołecki (nie wyodrębnienie) została podjęta większością głosów (12 „za”, 1 głos wstrzymujący się) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.10. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały zmieniający regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady. Po czym zwrócił się p.Burmistrza i p.Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej, czy mają jakieś uwagi.

Pan Burmistrz i p.Kierownik ZGK udzielili przeczącej odpowiedzi.
Pan Stanisław Tomaszewski dodał, że nie ma tekstu projektu uchwały i prosił o przekazanie treści podjętej uchwały Sołtysom.

Odnosząc się do powyższej uwagi p.Kierownika ZGK, p.Przewodniczący poinformował, że projekty uchwał są do wglądu w biurze Rady Miejskiej i na stronie internetowej. Po czym zwrócił się do Radnych z pytaniem o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono.

UCHWAŁA Nr XXX/278/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/248/06 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 lutego 2006r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Witkowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.11. Pan Przewodniczący poinformował, że Kapituła opiniująca kandydatów, którym nadany zostanie tytuł „Honorowego Obywatelstwa Gminy i Miasta Witkowo” to Komisja Rady, więc zgodnie z obowiązującymi przepisami, musi składać się tylko z Radnych. Ale na zaproszenie Przewodniczącego Kapituły, w jej pracach mogą uczestniczyć inne osoby. Po czym p.Przewodniczący zaproponował następujący skład Kapituły:
 
1/ p.Roman Popek - Przewodniczący Kapituły;
2/ p.Tomasz Deskowski - Członek
3/ p.Piotr Jóźwik - Członek
4/ p.Ireneusz Kwapich - Członek

Następnie p.Przewodniczący poinformował, że p.Roman Popek i p.Tomasz Deskowski (nieobecni na sesji), wyrazili wcześniej zgodę na kandydowanie do składu omawianej Komisji. Po czym na pytanie p.Przewodniczącego, p.Jóźwik i p.Kwapich również wyrazili zgodę.

Pan Burmistrz zgłosił kandydaturę p.Henryka Muchy, który wyraził zgodę na udział w pracach ww. Komisji.

Innych uwag i propozycji nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXX/279/10 w sprawie powołania doraźnej Komisji – Kapituły opiniującej kandydatów, którym nadany zostanie tytuł „Honorowego Obywatelstwa Gminy i Miasta Witkowo” została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.12. Pan Przewodniczący poinformował, że doraźna Komisja do spraw Komunalizacji Mienia obradować będzie w razie potrzeby. Projekt uchwały w tej sprawie Radni zaopiniowali pozytywnie na przedsesyjnych posiedzeniach.

Po odczytaniu projektu uchwały, p.Przewodniczący zwrócił się do p.p.Ireneusza Kwapicha, Grzegorza Walczaka i Mariana Walczaka, czy wyrażają zgodę na pracę w omawianej Komisji.

Ww. Radni wyrazili zgodę.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał go pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXX/280/10 w sprawie powołania Komisji do spraw Komunalizacji Mienia została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.13. Proponowane zmiany do budżetu gminy i miasta na 2010r. przedstawiła wraz z uzasadnieniem p.Halina Rzepecka – Skarbnik Gminy i Miasta. Udzieliła również wyjaśnienia na pytanie p.Grzegorza Kaźmierczaka nt. zmniejszonych dochodów.

Innych uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXX/281/10 w sprawie zmiany budżetu na 2010r. została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.14. W punkcie tym p.Przewodniczący Rady Miejskiej:

1/ odczytał projekt Oświadczenia Rady Miejskiej dotyczącego ustanowienia pamiątkowego Medalu „Za zasługi w rozwoju Gminy Witkowo” i spytał o uwagi do jego treści.

Uwag nie zgłoszono, powyższe Oświadczenie zostało przez Radę Miejską przyjęte jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu;

2/ przedstawił pismo Fundacji „Państwo Obywatelskie” i zaproponował, by Rada upoważniła Burmistrza do podpisania w imieniu Gminy Witkowo „Apelu o stworzenie Narodowego Programu Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym”.
Powyższa propozycja została przez Radę przyjęta jednogłośnie;

3/ poinformował o piśmie Starosty Gnieźnieńskiego o przekazanie zadeklarowanej kwoty 1000,-zł na pokrycie kosztu publikacji książkowej. Kwota ta została uwzględniona w dzisiejszej uchwale o zmianie budżetu;

4/ przedstawił uchwałę Nr 5/402/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 marca br. wskazującą na nieprawidłowości w uchwale Nr XXIX/274/10 Rady Miejskiej z dnia 12 lutego br. dotyczącej zmian w budżecie. Nieprawidłowości zostały usunięte w dzisiejszej uchwale zmieniającej budżet;

5/ poinformował, że kolejna sesja Rady Miejskiej planowana jest na dzień 30 kwietnia br.;

6/ poprosił Radnych, by po zakończeniu sesji pozostali na sali obrad, na pierwszym spotkaniu Komitetu Organizacyjnego Obchodów 20-lecia Samorządu Terytorialnego w Gminie Witkowo.


Ad.15. Wobec wyczerpania się porządku obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Witkowie, p.Przewodniczący zamknął jej obrady o godz. 14,10.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

Protokołowała:
H. Koźniewska

drukuj pobierz pdf    

wstecz