Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2003: Uchwała VIII / 68 / 2003

Uchwała Nr VIII/68/03 
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 19 września 2003r. 

w sprawie rozpatrzenia zarzutu zgłoszonego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie ulic: Poznańskiej, Parkowej, Polnej, Armii Poznań i Podgórnej w Witkowie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity  Dz. U. z 1999r. Nr 15 poz. 139 ze zm.) w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717) Rada Miejska w Witkowie po rozpatrzeniu zarzutu do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie ulic: Poznańskiej, Parkowej, Polnej, Armii Poznań i Podgórnej w Witkowie, postanawia:

§ 1
1. Uwzględnić w całości zarzut zgłoszony przez Panów Marka Szeszyckiego i Tomasza Szeszyckiego zam. w Witkowie, ul. Warszawska 35.
2. Uzasadnienie uchwały stanowi jej integralną część.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki


U z a s a d n i e n i e

do uchwały Nr VIII/ 68 /03 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 19 września 2003r. w sprawie rozpatrzenia zarzutu zgłoszonego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie ulic: Poznańskiej, Parkowej, Polnej, Armii Poznań i Podgórnej w Witkowie, Rada Miejska ustaliła, co następuje :
Panowie Marek Szeszycki i Tomasz Szeszycki w dniu 28.05.2002r. złożyli wniosek o przeznaczenie w planie dla działek będących ich własnością, terenów pod zabudowę handlowo-usługową i mieszkaniową. W ramach tego zamierzali pobudować pawilon handlowy o powierzchni  900m2 oraz cztery budynki o powierzchni zabudowy ca  250m2 3-kondygnacyjne z poddaszem użytkowym, w których część parterowa przeznaczona będzie na działalność gospodarczą. Projekt planu obejmujący w/w działki został wyłożony do wglądu, a właściciele lub władający nieruchomościami, których interes prawny może być naruszony ustaleniami planu, zostali o terminie wyłożenia zawiadomieni na piśmie. Na podstawie art. 24 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym Panowie Marek Szeszycki i Tomasz Szeszycki wnieśli zarzut, gdyż przez ustalenia przyjęte w projekcie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został naruszony interes prawny Panów Marka Szeszyckiego i Tomasza Szeszyckiego, a mianowicie zostały ograniczone możliwości inwestycyjne. Zdaniem Panów Marka Szeszyckiego i Tomasza Szeszyckiego projekt ogranicza powierzchnię zabudowy terenu do 30%, co jest nieekonomiczne i nieracjonalne.
Rada zważyła, co następuje: zarzut Panów Marka Szeszyckiego i Tomasza Szeszyckiego jest zasadny. W zapisie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Witkowo, uchwalonego uchwałą Nr 78/XI/91 z dnia 27.06.1991r. Rady Narodowej Miasta i Gminy Witkowo stanowiącej załącznik Nr 3 do wymienionej uchwały (Dz. Urz. Woj. Konińskiego Nr 6, poz. 54 z 2 lipca 1991r.), w jego ustaleniach ogólnych stwierdza się potrzebę intensyfikacji zabudowy na terenach już zabudowanych, na których ta zabudowa jest zbyt ekstensywna. W przypadku zapisu tego planu zwiększenie to nastąpiło. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Witkowo nie zawiera zakazu zabudowania gruntów w mniejszym stopniu niż 50%. Taka zabudowa nie będzie stanowiła naruszenia innych przepisów, zatem uwzględnienie zarzutów mogło nastąpić, a wyznaczenie intensyfikacji zabudowy do 50% pozwoli zaspokoić potrzeby właścicieli nieruchomości /skarżących/ nie naruszając zasad zabudowy Witkowa.

drukuj pobierz pdf    

wstecz