Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Protokoły z sesji RM - archiwum » Protokoł XXIX sesji Rady Miejskiej (12.02.2010)
A A A

Protokoły z sesji RM - archiwum: Protokoł XXIX sesji Rady Miejskiej (12.02.2010)

PROTOKOŁ Nr XXIX/10

z sesji Rady Miejskiej w Witkowie, odbytej w dniu 12 lutego 2010r. o godz. 12,00 w sali posiedzeń Urzędu GiM, pod przewodnictwem p.Bogusława Mołodeckiego – Przewodniczącego Rady

Uczestniczący w sesji Radni – zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

Uczestniczący w sesji goście oraz sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli – zgodnie z listami obecności, stanowiącymi załączniki do niniejszego protokołu.

Otwarcia sesji dokonał p.Bogusław Mołodecki – Przewodniczący Rady. Powitał zebranych, a w szczególności p.Renatę Robaszkiewicz, która po raz pierwszy uczestniczy w sesji, jako Sołtys Sołectwa Kamionka.

Zebrani przyjęli panią Sołtys oklaskami.

Przechodząc do dalszych obrad, p.Przewodniczący stwierdził na podstawie listy obecności, że w posiedzeniu uczestniczy 14 Radnych, na ogólną liczbę 15, a zatem Rada Miejska jest kompetentna do podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie zebrani wysłuchali hejnału gminy w wykonaniu p.Witolda Biegalskiego.

Pan Przewodniczący przypomniał, że porządek obrad został podany Radnym w zawiadomieniach o sesji i spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono.

Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
2. Interpelacje, zapytania i wnioski.
3. Informacja o działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja o działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo.
5. Zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
6. Podjęcie uchwały o nadaniu nazwy ulicy w Witkowie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i wysokości udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy gminy Witkowo oraz ich stawek procentowych.
8. Ustosunkowanie się kompetentnych osób do spraw przedstawionych w punkcie 2 porządku sesji.
9. Zatwierdzenie Planów Odnowy Miejscowości (Skorzęcin, Strzyżewo, Malenin, Mąkownica, Kołaczkowo, Gorzykowo, Ruchocinek, Mielżyn, Jaworowo).
10. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2010r.
11. Zmiana uchwały Nr XXVIII/249/09 z dnia 29 grudnia 2009r. dotyczącej Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010r.
12. Zmiana uchwały Nr XXVII/233/09 z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
13. Dokonanie zmian w budżecie gminy i miasta na 2010r.
14. Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej za 2009r.
15. Inne sprawy.
16. Zamknięcie obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Witkowie.


Ad.1. Jak wyżej.


Ad.2. W punkcie tym Sołtysi i Przewodniczący Zarządów Osiedli zgłosili następujące sprawy:

- p.Beata Starczewska – Sołtys Sołectwa Sokołowo podziękowała p.Burmistrzowi i firmom zajmującym się zimowym utrzymaniem dróg, za sprawne odśnieżanie, mimo tak trudnych warunków;

- p.Ewa Wiatrowska – Sołtys Sołectwa Małachowo Kępe podziękowała p.Burmistrzowi oraz p.Biadaszowi – przedstawicielowi Spółdzielni Kółek Rolniczych, za sprawne odśnieżanie dróg gminnych. Dodała, że drogi powiatowe są gorzej utrzymane;

- p.Jadwiga Walerczyk – Sołtys Sołectwa Malenin przyłączyła się do podziękowań i podkreśliła dobry stan dojazdów do posesji;

- p.Janina Wędzikowska – Sołtys Sołectwa Mąkownica prosiła o odśnieżenie drogi do posesji państwa Olewskich;

- p.Edward Rutecki – Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 2 w Witkowie poinformował o bałaganie, spowodowanym przez firmę wywożącą śnieg. Pracownicy tej firmy zasypali śniegiem parking;

- p.Adolf Pławczyk – Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 5 w Witkowie;
1/
stwierdził, że z odśnieżaniem dróg jest dobrze, ale prosi by pamiętać o ul. Wojska Polskiego i ul.Jasnej przy garażach oraz o parkingach. Następnie podziękował p.Marianowi Walczakowi – pracownikowi ZGK, za jego starania i reagowanie na każde zgłoszenie;
2/ prosił o ustawienie wcześniejszego wyłączania oświetlenia ulicznego, ponieważ dzień jest już dłuższy i o godz. 7,00 jest już widno;

- p.Stanisław Przybylski – Sołtys Sołectwa Mielżyn stwierdził, że niektórzy mieszkańcy są niecierpliwi, chcieliby mieć odśnieżone drogi natychmiast po opadach śniegu, co nie jest możliwe. Dodał, że Spółdzielni Kółek Rolniczych należą się słowa podziękowania.


Ad.3. Informację o działalności Burmistrza Gminy i Miasta w okresie międzysesyjnym tj. od 2 stycznia do 11 lutego 2010r. przedstawił p.Krzysztof Szkudlarek – Burmistrz Gminy i Miasta.

W trakcie czytania ww. informacji dokonano za pomocą rzutnika prezentacji zdjęć z ważniejszych wydarzeń i z realizacji ważniejszych inwestycji.

Do treści informacji pytań nie zgłoszono. Informacja została przez Radę Miejską przyjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.4. Informację o działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Witkowie przedstawiła p.Wiesława Gąsiorowska – Dyrektor Biblioteki.
Przedmiotowa informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Nawiązując do treści przedstawionej informacji, p.Przewodniczący prosił o wyjaśnienie w kwestii daru od Miasta Stołecznego Warszawa.

Jak wyjaśniła pani Dyrektor, pod koniec 2009r. Biblioteka w Witkowie i Filia Biblioteki w Kołaczkowie otrzymały książki pt. „Warszawa Fryderyka Chopina”, jako dar od Miasta Stołecznego Warszawa – Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Następnie o głos poprosił p.Telesfor Gościniak – Radny Rady Powiatu Gnieźnieńskiego. Stwierdził, że w przedstawionej informacji padło dużo budujących stwierdzeń, Biblioteka ma niemałe osiągnięcia, pracowników cechuje otwartość i uprzejmość i warto by przemianować ją na Bibliotekę Powiatową. Obecnie funkcję tę pełni Biblioteka w Kłecku, ale nie jest porównywalna z Biblioteką w Witkowie. Pan Gościniak dodał, że będzie na ten temat rozmawiał z p.Burmistrzem.

Pani Krystyna Żok – Radna Rady Powiatu podkreśliła profesjonalizm pracowników Biblioteki i podziękowała za pomoc udzieloną młodzieży Zespołu Szkół Ponadgminazjalnych i za współpracę. Dodała, że gdyby Witkowska Biblioteka pełniła funkcję Powiatowej, wypożyczanie książek byłoby ułatwione.

Odnosząc się do powyższej propozycji, p.Przewodniczący stwierdził, że czekamy na propozycje ze strony Starostwa. Po czym stwierdził, że Rada Miejska informację przyjęła.


Ad.5. Pan Przewodniczący poinformował, że wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej o zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków analizowany był na przedsesyjnych posiedzeniach Komisji. Jednak w załączonym do wniosku zestawieniu proponowanych cen, wkradł się błąd pisarski: proponowana w oparciu o kalkulację cena wody – to 2,12zł za m3 netto (2,27zł brutto), a nie jak błędnie wpisano - 2,14zł/m3. Natomiast cena zrzutu ścieków pozostaje bez zmian, tj. 4,10zł/m3 netto. Obecnie obowiązują następujące ceny: cena wody – 2,08zł/m3 netto (2,23zł brutto), cena zrzutu ścieków – 4,10zł/m3 netto (4,39zł brutto). Następnie p.Przewodniczący spytał o ewentualne uwagi do projektu uchwały dotyczącej zatwierdzenia omawianych taryf.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXIX/259/10 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.6. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały dotyczący nadania nazwy ulicy w Witkowie w rejonie ul.Gnieźnieńskiej, Radni analizowali na przedsesyjnych posiedzeniach Komisji. Komisja Rolnictwa proponuje nazwę „Jana Witkowskiego”, Komisja Szkolnictwa oraz Komisja Finansów proponują nazwę „Bolesława Chrobrego”.

Jak wyjaśnił p.Ireneusz Kwapich – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, w dniu posiedzenia Komisji Rolnictwa, nie wpłynął jeszcze do Urzędu Gminy i Miasta wniosek mieszkańców tej ulicy z propozycjami nazwy. Obecnie Komisja przychyla się do nazwy „Bolesława Chrobrego”.

Wobec powyższego p.Przewodniczący stwierdził, że jest zgodność Komisji, by wybrać jedną z propozycji mieszkańców – nazwę „Bolesława Chrobrego” i poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXIX/260/10 w sprawie nadania nazwy ulicy w Witkowie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.7. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały dotyczący bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, Komisje analizowały na przedsesyjnych posiedzeniach. Komisja Rolnictwa zaopiniowała projekt pozytywnie, natomiast Komisja Szkolnictwa i Komisja Finansów proponują zmienić brzmienie §3 dotyczącego stawek procentowych bonifikat, określając je „do wysokości 90%.” W projekcie uchwały p.Burmistrz proponuje przedmiotowe stawki „do wysokości 70%.”

Pan Piotr Jóźwik – Przewodniczący Komisji Szkolnictwa wyjaśnił, że są mieszkania w których utrzymanie i podniesienie standardu mieszkańcy wnieśli duży wkład oraz sytuacje mieszkań o niskim standardzie. Zdaniem członków Komisji, p.Burmistrz powinien mieć możliwość analizowania takich sytuacji i odpowiedniego różnicowania bonifikat.

Innych uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał pod głosowanie propozycję określenia w §3 stawek procentowych bonifikat „do wysokości 90%.”

Za powyższą propozycją głosowało 7 Radnych, przeciwnych było 6 Radnych, 1 wstrzymał się od głosu.

Pan Przewodniczący stwierdził, że większością głosów propozycję przyjęto i spytał o ewentualne uwagi do projektu uchwały.

Uwag nie zgłoszono.

UCHWAŁA Nr XXIX/261/10 w sprawie określenia warunków i wysokości udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy gminy Witkowo oraz ich stawek procentowych została podjęta większością głosów (13 „za”, 1 wstrzymujący się) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.8. W punkcie tym p.Burmistrz Gminy i Miasta ustosunkował się do następujących spraw, zgłoszonych w punkcie „2” porządku obrad:

- odnośnie zimowego utrzymania dróg – stwierdził, że było kilka podziękowań i kilka uwag dotyczących odśnieżania. Zima w tym roku przyczyniła się do tego, że w najtrudniejszych, newralgicznych momentach na drogach gminnych jeździło 14 pojazdów na dobę, a jest to koszt ok. 25tys.zł. Jednak niezależnie od kosztów, gmina stara się, by drogi gminne były przejezdne. Do tej pory były trzy ataki zimy, ale najgorszy był drugi, bo niezbędny był ciężki sprzęt, a udrożnienie dróg wymagało kilkunastu godzin pracy. Stan dróg gminnych, stwierdził dalej p.Burmistrz, jest dobry, gorzej jest z drogami powiatowymi, odnośnie których często miał sygnały m.in. od Sołtysa Jaworowa, czy Sołtysa Piasków. Gmina wywiozła dość dużo śniegu i to nie tylko z dróg gminnych, ale też np. z ul.Warszawskiej i ul.Poznańskiej. W dniu dzisiejszym wywożony jest śnieg z ul.Szkolnej. Jeśli, jak poinformował p.Edward Rutecki, firma przy wywożeniu śniegu zrobiła bałagan na parkingu, to z pewnością to uprzątnie. W razie potrzeby zostanie wywieziony śnieg również z ul.Wojska Polskiego. W dalszej wypowiedzi p.Burmistrz przyznał za p.Pławczykiem, że p.Marian Walczak dobrze koordynował omawiane prace. Następnie poinformował o rozwiązanym już problemie z firmą ALKOM i wyjaśnił, że odśnieżanie terenów przy garażach, należy do obowiązków ich użytkowników;

- odnośnie oświetlenia ulicznego – p.Burmistrz poinformował, że potrzeba przesunięcia czasu wyłączania lamp została już zgłoszona. Prosił o sygnały na ten temat z terenów wiejskich.


Ad.9. Pan Przewodniczący poprosił p.Burmistrza o omówienie projektów uchwał dotyczących zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości.

Pan Burmistrz poinformował m.in., że przedmiotowe Plany są niezbędnym dokumentem do uzyskania dofinansowania ze środków unijnych, dokumentami programowymi. Uczestniczył w 9 zebraniach wiejskich, na których podjęto uchwały o przedmiotowych Planach Odnowy. Plany te wymagają zatwierdzenia przez Radę Miejską. Pan Burmistrz poinformował również o planach realizacji dwóch dużych projektów (boiska, świetlice wiejskie, chodniki), w tym jeden w ramach Lokalnej Grupy działania. Projekty te mają na celu podniesienie atrakcyjności wsi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekty uchwał kolejno pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXIX/262/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Skorzęcin na lata 2010-2017 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

UCHWAŁA Nr XXIX/263/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Strzyżewo Witkowskie na lata 2010-2017 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

UCHWAŁA Nr XXIX/264/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Malenin na lata 2010-2017 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
UCHWAŁA Nr XXIX/265/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mąkownica na lata 2010-2017 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

UCHWAŁA Nr XXIX/266/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gorzykowo na lata 2010-2017 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

UCHWAŁA Nr XXIX/267/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ruchocinek na lata 2010-2017 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

UCHWAŁA Nr XXIX/268/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mielżyn na lata 2010-2017 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

UCHWAŁA Nr XXIX/269/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jaworowo na lata 2010-2017 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

UCHWAŁA Nr XXIX/270/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kołaczkowo na lata 2010-2017 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Przerwa w obradach – od godz. 13,10 do godz. 13,40.


Ad.10. Pan Przewodniczący poinformował, że od kilku lat Rada podejmuje uchwałę o pracach społecznie użytecznych. Roczne potrzeby w zakresie wykonywania tych prac na 2010r. to 1440 godzin, dla 6 osób, przez okres 6 miesięcy. Pan Przewodniczący poinformował również, że Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie i spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXIX/271/10 w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2010r. została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.11. Pan Przewodniczący poprosił p.Mariana Gadzińskiego – Zastępcę Burmistrza Gminy i Miasta o omówienie projektu uchwały, zmieniającej Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010r.

Pan Gadziński poinformował o dodatkowych środkach w wysokości 50tys.zł, jakie wpłynęły za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Środki te należy wprowadzić do uchwalonego w grudniu 2009r. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010r. Pan Gadziński dodał, że na posiedzeniach Komisji przedstawiał szczegółowo, na jakie zadania proponuje się zwiększenie środków.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXIX/272/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/249/09 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Witkowo na 2010r. została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.12. Pan Przewodniczący poinformował, że w związku z wyborem p.Renaty Robaszkiewicz na Sołtysa Sołectwa Kamionka, konieczne jest wprowadzenie jej nazwiska do uchwały dotyczącej inkasa podatków.

Uwag nie zgłoszono, w związku z czym p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXIX/273/10 zmieniająca uchwałę Nr XXVII/233/09 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.13. Pan Przewodniczący poprosił p.Burmistrza Gminy i Miasta o przedstawienie autopoprawki do uchwały zmieniającej budżet na 2010r.

Po odczytaniu ww. autopoprawki, p.Burmistrz wyjaśnił, że proponowane zmiany wiążą się m.in. ze zmniejszeniem się deficytu budżetowego.

Uwag nie zgłoszono.

Przedstawiona autopoprawka została przez Radę Miejską przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Po czym p.Halina Rzepecka – Skarbnik Gminy i Miasta przedstawiła proponowane zmiany w budżecie, z uwzględnieniem przyjętej autopoprawki.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

UCHWAŁA Nr XXIX/274/10 w sprawie zmiany budżetu na 2010r. została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.14. Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady za 2009r. przedstawili:

1/ p.Henryk Mucha  -  sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej

2/ p.Grzegorz Kaźmierczak  -  sprawozdanie z działalności Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

3/ p.Ireneusz Kwapich  -  sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego

4/ p.Piotr Jóźwik  -  sprawozdanie z działalności Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej.

Do przedstawionych przez Przewodniczących Komisji sprawozdań nie zgłoszono uwag, zostały one przez Radę Miejską przyjęte i stanowią załączniki do niniejszego protokołu.


Ad.15. W punkcie tym poruszono następujące sprawy:

- p.Przewodniczący Rady:
1/ przedstawił pisemne stanowisko Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie ogłoszenia roku 2010 „Rokiem Roty” na terenie Województwa Wielkopolskiego, z prośbą o włączenie się samorządów w te obchody i upowszechnianie znajomości tekstu roty.
Pan Przewodniczący proponował omówić powyższe pismo na posiedzeniach Komisji, w celu wypracowania propozycji;

2/ przedstawił pismo Państwowej Komisji Wyborczej i komentując je stwierdził, że Radni mogą zapoznać się z tym pismem na posiedzeniach Komisji, ale raczej w naszej gminie granice okręgów wyborczych nie ulegną zmianie;

3/ przedstawił uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej, stanowiącą pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego;

4/ poinformował, że kolejna sesja Rady Miejskiej planowana jest na dzień 26 marca br.;

5/ poprosił Radnych, by pozostali na sali obrad po zakończeniu sesji, w celu omówienia sprawy ukonstytuowania Komitetu ds. Obchodów 20-lecia Samorządu.

Nawiązując do pisma Sejmiku Samorządowego, p.Henryk Mucha proponował, by po przygotowaniu tekstu roty, odśpiewać ją na sesji.

Pan Przewodniczący proponował zastanowić się nad tym, na posiedzeniach Komisji.


Ad.16. Wobec wyczerpania się porządku obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Witkowie, p.Przewodniczący zamknął jej obrady – o godz. 14,20.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

Protokołowała:
H. Koźniewska

drukuj pobierz pdf    

wstecz