Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2003: Uchwała VIII / 66 / 2003

Uchwała Nr VIII/66/03
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 19 września 2003r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów działek położonych w miejscowościach: Skorzęcin, Strzyżewo Witkowskie, Małachowo Wierzbiczany, Witkowo, Wiekowo, Małachowo Złych Miejsc, Kołaczkowo, Chłądowo gm. Witkowo

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1
Burmistrz Gminy i Miasta w Witkowie przystąpi do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów następujących działek położonych w miejscowościach:

1. Skorzęcin część działki nr 35/12 o pow. ca 1,5 ha z przeznaczeniem pod budownictwo letniskowe,
Skorzęcin działka nr 36/47 o pow. 5,9487 ha z przeznaczeniem pod budownictwo letniskowe,

2. Strzyżewo Witkowskie działki nr 14/2, 14/3, 14/4, 14/5 o łącznej pow. 3,33 ha z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,

3. Małachowo Wierzbiczany część działek nr 14/3, 17 o pow. ca 2,0 ha z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,

4. Witkowo część działki nr 687 oraz działki nr 37, 38, 1112/5 o łącznej pow. ca 2,3 ha z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
Witkowo działka nr 1617/10 o pow. 0,09 ha z przeznaczeniem pod budowę zakładu piekarniczo – cukierniczego,
Witkowo działka nr 80/25 o pow. 0,0401 ha z przeznaczeniem pod rzemiosło prywatne,

5. Wiekowo część działki nr 205 o pow. ca 3,5 ha z przeznaczeniem pod budownictwo letniskowe,
Wiekowo część działki nr 211/3 o pow. 0,1500 ha z przeznaczeniem pod budownictwo letniskowe,
Wiekowo część działki nr 210/34 o pow. ca 1,00 ha z przeznaczeniem pod budownictwo letniskowe,

6. Małachowo Złych Miejsc działki nr 91/7 i 91/8 o pow. ca 1,23 ha z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowo – usługowe,

7. Kołaczkowo działka nr 18/4 o pow. ca 0,4000 ha z przeznaczeniem pod obiekty użyteczności publicznej (przedszkole, świetlica wiejska, biblioteka),

8. Chłądowo działka nr 157/4 o pow. 6,1503 ha z przeznaczeniem pod tereny planowanej eksploatacji kruszywa naturalnego oraz tereny przeznaczone pod stawy rybne.

§ 2
Tereny objęte opracowaniem przedstawiają załączniki graficzne do uchwały – kopie map zasadniczych w skali 1:1000, kopie map ewidencyjnych w skali 1:500, 1:5000, 1:2500.

§ 3
Szczegółowy zakres ustaleń planu powinien odpowiadać wymogom określonym w art. 15 ust. 2 i 3, art. 16 ust. 1 i 2 oraz zawierać opracowania, o których mowa w art. 17, pkt 4 i 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 
§ 4
Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Witkowie: Nr XXX/246/98 z dnia 15 czerwca 1998r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 179 oraz części działki nr 205 w Wiekowie,  Nr XXXVI/346/02 z dnia 27 września 2002r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów działek położonych w miejscowościach Skorzęcin, Strzyżewo Witkowskie, Małachowo Wierzbiczany, Witkowo gm. Witkowo i Nr V/47/03 z dnia 28 marca 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działek położonych w miejscowościach: Małachowo Złych Miejsc, Kołaczkowo, Witkowo gm. Witkowo.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§ 6
Zobowiązuje się Burmistrza Gminy i Miasta do:
1/ ogłoszenia w miejscowej prasie oraz obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów,
2/ zawiadomienia na piśmie organów właściwych do uzgodnienia projektów miejscowych planów,
3/ zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego i Sejmiku Samorządowego w Poznaniu o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

 
U z a s a d n i e n i e

do uchwały Nr VIII/ 66 /03 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 19 września 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów działek położonych w miejscowościach: Skorzęcin, Strzyżewo Witkowskie, Małachowo Wierzbiczany, Witkowo, Wiekowo, Małachowo Złych Miejsc, Kołaczkowo, Chłądowo gm. Witkowo

Plan zostanie opracowany na wniosek właścicieli gruntów. Stanowi on realizację wytycznych obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  terenu Gminy i Miasta Witkowo zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Witkowie Nr XXVI/198/97 z dnia 22 listopada 1997r.


Witkowo, dnia 08.09.2003r.


ANALIZA UZASADNIAJĄCA PRZYSTĄPIENIE DO OPRACOWANIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW DZIAŁEK POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCIACH:
WIEKOWO, CHŁĄDOWO, SKORZĘCIN gm. WITKOWO

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) stwierdzono, że działki położone w miejscowościach: Wiekowo, Chłądowo, Skorzęcin gm. Witkowo zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego przez Radę Narodową Miasta i Gminy Witkowo Uchwałą nr 78/XI/91 z dnia 27 czerwca 1991r. (Dz. Urz. Województwa Konińskiego Nr 6, poz. 54 z dnia 2 lipca 1991r. to tereny upraw polowych i ogrodniczych, a w zapisie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Witkowo uchwalonego Uchwałą Nr XVI/198/97 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 22 listopada 1997r. są to:
- Wiekowo istniejące tereny rolnicze z kierunkiem zagospodarowania przestrzennego  pod rekreację,
- Chłądowo istniejące tereny rolnicze położone na  udokumentowanym złożu surowców mineralnych,
- Skorzęcin istniejące tereny rolnicze z kierunkiem zagospodarowania przestrzennego pod rekreację.
Plan zostanie opracowany na wniosek właścicieli nieruchomości, jednocześnie umożliwi dalszy rozwój terenów wiejskich gminy Witkowo.
Tok prac nad opracowaniami jest tokiem uspołecznionym. Nie kontynuowanie tych prac mogłoby wywołać konsekwencje natury formalnej.
W załączeniu mapy z naniesionymi granicami obszaru objętego przedmiotowym opracowaniem.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz