Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej: Sprawozdanie z działalności Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie za 2009r.

SPRAWOZDANIE
z działalności Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Rady Miejskiej w Witkowie za 2009r.

Zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Miejską planem pracy, Komisja odbyła w 2009r. 14 posiedzeń.

Głównymi tematami było:
- rozliczenie finansowe preliminarza wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2008r. oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii;
- okresowe informacje o organizowanych przez gminę przetargach;
- okresowe sprawdzanie realizacji inwestycji i remontów;
- okresowe oceny sytuacji finansowej szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli;
- informacja o sytuacji finansowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej;
- informacja o kosztach zimowego utrzymania dróg oraz spotkanie z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg;
- ocena ściągalności podatków w 2008r. i w trakcie roku 2009;
- zapoznanie się z umorzeniami podatków w 2008r. i w trakcie 2009 roku;
- zapoznanie się z planowanymi pracami remontowymi w obiektach oświatowych;
- ocena dokonanych przez gminę sprzedaży mienia komunalnego;
- okresowa ocena realizacji budżetu gminy i miasta w trakcie roku budżetowego;
- wypracowanie propozycji stawek podatkowych na 2010r.;
- realizacja remontów budynków komunalnych;
- wypracowanie opinii nt. projektu budżetu gminy i miasta na 2010r.;
- finansowe podsumowanie sezonu letniego;
- zapoznanie się z sytuacją mieszkaniową na terenie gminy i z informacją o wydanych decyzjach o warunkach zabudowy;
- dwukrotnie omawiano sprawę monitoringu przepompowni ścieków;
- zapoznano się z wnioskami pokontrolnymi Regionalnej Izby Obrachunkowej;
- rozważano wniosek zgłoszony przez Komisję Rewizyjną nt. ewentualnego przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej;
- wspólnie z Burmistrzem i Komendantem Komisariatu Policji analizowano sytuację finansową Komisariatu i omawiano możliwości dofinansowania Policji z budżetu gminy.

Ponadto na każdym posiedzeniu Komisji omawiane były bieżące problemy z życia gminnej społeczności oraz wypracowywane opinie na tematy będące przedmiotem kolejnych sesji Rady Miejskiej. W dniu 27 lutego, na wspólnym posiedzeniu z Komisją Szkolnictwa i Komisją Rolnictwa, szeroko omówiono zagadnienia związane z funkcjonowaniem Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.

Zgłaszane na posiedzeniach wnioski dotyczyły m.in. poprawy ściągalności opłaty klimatycznej, kosztów utrzymania szkół, modernizacji sieci energetycznej w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie, koniecznych prac remontowych w szkołach, Przedszkolu i mieszkaniach komunalnych, monitoringu, poprawy nawierzchni dróg, rozwiązania sprawy mieszkań w budynkach Szkół Nr 2 i 3. O możliwości i terminie realizacji wniosków, Komisja była okresowo informowana. Część wniosków wymagających dużych środków finansowych, oczekuje na realizację.

Dziękuję!

Przewodniczący Komisji
Grzegorz Kaźmierczak

drukuj pobierz pdf    

wstecz