Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji RM - archiwum: Protokoł XXVIII sesji Rady Miejskiej (29.12.2009)

PROTOKOŁ Nr XXVIII/09

z sesji Rady Miejskiej w Witkowie, odbytej w dniu 29 grudnia 2009r. o godz. 12,00 w sali posiedzeń Urzędu GiM, pod przewodnictwem p.Bogusława Mołodeckiego – Przewodniczącego Rady


Uczestniczący w sesji Radni – zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

Uczestniczący w sesji goście oraz sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli – zgodnie z listami obecności, stanowiącymi załączniki do niniejszego protokołu.


Otwarcia sesji dokonał p.Bogusław Mołodecki – Przewodniczący Rady. Powitał zebranych, stwierdził na podstawie listy obecności, że w posiedzeniu uczestniczy 14 Radnych, na ogólną liczbę 15, a zatem Rada Miejska jest kompetentna do podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie zebrani wysłuchali hejnału gminy w wykonaniu saksofonisty p.Witolda Biegalskiego.

Pan Przewodniczący przypomniał, że porządek obrad został podany Radnym w zawiadomieniach o sesji. Zaproponował poszerzenie porządku o dwa punkty brzmiące:

1/ „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009” – na wniosek Burmistrza;

2/ „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata.”

Zaproponował, by powyższe tematy rozpatrzyć jako punkt „11” i punkt „12”, po zmianach w budżecie, a numeracja kolejnych punktów uległaby przesunięciu. Po czym p.Przewodniczący spytał o ewentualne inne uwagi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał powyższe propozycje poszerzenia porządku obrad, kolejno pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie przyjęła obydwie propozycje zmiany porządku obrad.

Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
2. Interpelacje, zapytania i wnioski.
3. Informacja o działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010r.
5. Uchwalenie Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2010r.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XX/173/08 z dnia 29 grudnia 2008r. dotyczącą przystąpienia do realizacji zadania pn. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”.
7. Podjęcie uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie ul.Czerniejewskiej.
8. Uchylenie uchwały Nr XXV/216/09 z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie części działki nr 47/7 w Witkowie.
9. Ustosunkowanie się kompetentnych osób do spraw przedstawionych w punkcie 2 porządku sesji.
10. Dokonanie zmian w budżecie gminy i miasta na 2009r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata.
13. Uchwalenie budżetu gminy i miasta na 2010r.
14. Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej oraz planów pracy stałych Komisji Rady na okres od stycznia 2010r. do końca kadencji.
15. Inne sprawy.
16. Zamknięcie obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Witkowie.


Następnie p.Przewodniczący poinformował o śmierci Teofila Robaszkiewicza - Sołtysa Sołectwa Kamionka, którego termin pogrzebu zbiegł się z dzisiejszą sesją Rady.

Na czas pogrzebu, p.Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach.

Przerwa trwała od godz. 12,10 do godz. 14,00.

Po wznowieniu obrad, p. Przewodniczący przedstawił charakterystykę zmarłego Sołtysa. Pan Teofil Robaszkiewicz był aktywnym działaczem społecznym, długoletnim Radnym Rady Narodowej. W 1981r. pełnił funkcję Przewodniczącego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”, od 1982r. funkcję Prezesa Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, a w latach 1990 do 1995 był aktywnym Radnym Rady Miejskiej w Witkowie, Przewodniczącym Komisji Rolnictwa, członkiem Zarządu Gminy i Miasta w Witkowie od 1994r. do marca 1995r. Był również długoletnim Prezesem Gminnej Spółki Wodnej w Witkowie. W 1990 roku zainicjował rozbudowę drogi Witkowo-Kamionka, a w 1995r. – odbudowę zastawki na rzece Bawół w Witkowie, w celu nawodnienia ok. 75 ha użytków zielonych. Był jednym z inicjatorów poprawy stanu środowiska w Kołaczkowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków dla funkcjonujących tam zakładów. Do czerwca 1995r. prowadził specjalistyczne gospodarstwo rolne o pow. 34 ha. Był wieloletnim Sołtysem Sołectwa Kamionka. W lutym 2000r. został wyróżniony przez Radę Miejską tytułem „Honorowego Obywatelstwa Gminy i Miasta Witkowo”. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego śp. Teofila Robaszkiewicza.

Po czym kontynuowano obrady, zgodnie z porządkiem sesji.


Ad.2. W punkcie tym zgłoszono następujące sprawy:

- p.Adolf Pławczyk – Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 5 w imieniu mieszkańców tego Osiedla podziękował w szczególności p.Burmistrzowi, Przewodniczącemu Rady Miejskiej i Radnym, za trud i pracę na rzecz upiększenia Osiedla. Życzył, by współpraca w 2010 roku była co najmniej taka jak w 2009r.;

- p.Ewa Wiatrowska – Sołtys Sołectwa Małachowo Kępe podziękowała w imieniu mieszkańców za zainstalowanie instalacji grzewczej w świetlicy wiejskiej;

- p.Stanisław Przybylski – Sołtys Sołectwa Mielżyn:
1/ zwrócił uwagę, że po ostatnich opadach śniegu, drogi gminne nie były posypane piaskiem;
2/ w imieniu pań i panów Sołtysów oraz panów Przewodniczących Zarządów Osiedli złożył zebranym życzenia noworoczne;

- p.Tomasz Krajniak – Sołtys Sołectwa Folwark w imieniu mieszkańców Sołectwa i swoim, podziękował za inwestycje wykonane w świetlicy wiejskiej, a w szczególności za wymianę okien, co podniosło standard świetlicy.


Ad.3. Informację o działalności Burmistrza Gminy i Miasta w okresie międzysesyjnym przedstawił p.Krzysztof Szkudlarek – Burmistrz Gminy i Miasta.

W trakcie czytania ww. informacji dokonano za pomocą rzutnika prezentacji zdjęć z ważniejszych wydarzeń i z realizacji ważniejszych inwestycji.
 
Do treści informacji uwag nie zgłoszono. Informacja została przez Radę Miejską przyjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.4. Pan Przewodniczący poinformował, że obecnie w sesji uczestniczy 12 Radnych, po czym poprosił p.Mariana Gadzińskiego – Zastępcę Burmistrza Gminy i Miasta o przedstawienie projektu uchwały dotyczącej Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010r.

Pan Marian Gadziński poinformował m.in., że co roku gmina jest zobowiązana do uchwalenia ww. Programu. Planuje się, że za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wpłyną środki w wysokości 190tys.zł, które rozdysponowano szczegółowo na zadania określone w preliminarzu.

Pytań nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
UCHWAŁA Nr XVIII/249/09 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Witkowo na 2010r. została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.5. Projekt uchwały dotyczący Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2010r. przedstawił p.Marian Gadziński – Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta. Poinformował m.in., że również ten Program winien być uchwalany co roku. Program obejmuje pięć priorytetowych zadań publicznych, w następujących sferach: powierzenie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży; wsparcie finansowe w organizacji półkolonii i obozów dla dzieci i młodzieży; wsparcie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych; wsparcie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowych; wsparcie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXVIII/250/09 w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2010 została podjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 12 Radnych) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.6. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XX/173/08 został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady. Spytał o ewentualne uwagi.

Pan Burmistrz wyjaśnił, że planowane na 2010r. środki finansowe, zostają przeniesione na 2014r.

Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXVIII/251/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/173/08 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie” została podjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 12 Radnych) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.7. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały dotyczący przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul.Czerniejewskiej, został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady. Spytał o ewentualne uwagi.

O głos poprosił p.Burmistrz i poinformował, że nie ujęto w projekcie terenu działek nr 41/1 i 41/2, w związku z czym wnosi o korektę, tj. uzupełnienie §1 o powyższe numery działek. Pan Burmistrz wyjaśnił, że chodzi o przygotowanie alternatywnego terenu dla budownictwa wysokiego. Gmina ma już przygotowane tereny przy ul.Powidzkiej, ale lepiej jest mieć alternatywne tereny na omawiany cel, aby stworzyć możliwość wyboru miejsca.

Uwag i pytań nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał pod głosowanie proponowaną przez p.Burmistrza korektę, polegającą na dodaniu w tytule i w treści §1 działki nr 41/1 i 41/2.

Ww. korekta została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Po czym p.Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały, wraz z przyjętą poprawką.

UCHWAŁA Nr XXVIII/252/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 689/5, 41/1 i 41/2, położonych w miejscowości Witkowo została podjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 12 Radnych) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.8. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały dotyczący uchylenia uchwały Nr XXV/216/09 został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady. Spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał przedmiotowy projekt pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXVIII/253/09 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/216/09 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr 47/7 w Witkowie została podjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 12 Radnych) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.9. W punkcie tym p.Krzysztof Szkudlarek – Burmistrz Gminy i Miasta ustosunkował się do następujących spraw, zgłoszonych w punkcie „2” porządku sesji:

- odnośnie zimowego utrzymania dróg – wyjaśnił, że drogi oznaczone są kategoriami. Drogi gminne to kategoria V, posypywane są piaskiem na interwencję. Stara się racjonalnie dysponować środkami zaplanowanymi na ten cel. Drogi muszą być przejezdne, są i będą odśnieżane, natomiast posypywane będą w razie takiej potrzeby na sygnał i niekoniecznie całe ciągi. Z pewnością na łukach dróg, wzniesieniach i przy przystankach, bo takie obowiązują zasady zimowego utrzymania dróg;

- odnośnie spraw związanych ze świetlicami wiejskimi i z Osiedlem Nr 5, p.Burmistrz stwierdził, że miło jest słyszeć tak wiele podziękowań.


Ad.10. Proponowane w budżecie gminy i miasta na 2009r. zmiany, przedstawiła wraz z uzasadnieniem p.Halina Rzepecka – Skarbnik Gminy i Miasta.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXVIII/254/09 w sprawie zmiany budżetu na 2009 rok została podjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 12 Radnych) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.11. Projekt uchwały dotyczący wydatków niewygasających omówiła pani Skarbnik Gminy i Miasta.

Uwag nie zgłoszono.

UCHWAŁA Nr XXVIII/255/09 w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 została podjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 12 Radnych) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.12. Pan Przewodniczący przypomniał, że temat dzierżawy gruntu w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie na okres dłuższy niż 3 lata, był już przedmiotem obrad listopadowej sesji (uchwała w tej sprawie nie została wtedy podjęta). Na posiedzeniach Komisji, odbytych przed niniejszą sesją, Radni zapoznali się z pismem Spółki, zainteresowanej przedmiotową dzierżawą. Spółka zamierza zainwestować w znajdujące się na dzierżawionym w OW gruncie swoje obiekty, kwotę ok. 600tys.zł (w tym środki unijne), utworzyć 3 stanowiska pracy i całoroczny kompleks. Pan Przewodniczący odczytał uzasadnienie do projektu uchwały i spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXVIII/256/09 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata, została podjęta większością głosów (11 „za”, 1 wstrzymujący się – w głosowaniu uczestniczyło 12 Radnych) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Przerwa w obradach – od godz. 14,50 do godz. 15,00.


Ad.13. Pan Przewodniczący poinformował, że zgodnie z procedurą uchwalanie budżetu poprzedzone jest przedstawieniem projektu uchwały budżetowej, opinii stałych Komisji Rady oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, przedstawieniem ewentualnych autopoprawek wniesionych przez Burmistrza, dyskusją i głosowaniem nad autopoprawkami, głosowaniem nad poprawkami wniesionymi w toku debaty nad projektem budżetu, a następnie poddanie pod głosowanie projektu uchwały budżetowej wraz z przyjętymi poprawkami.

Po czym p.Przewodniczący poprosił p.Burmistrza o omówienie projektu budżetu gminy i miasta na 2010r.

Pan Burmistrz przedstawił projekt budżetu z tematycznym komentarzem, w którym poinformował m.in. o planowanych dochodach i wydatkach budżetu z podziałem na bieżące i majątkowe, o deficycie, przychodach i rozchodach, o dotacjach, rezerwach finansowych, zadaniach zleconych, o udzielanych Burmistrzowi upoważnieniach. Poinformował również, że duże inwestycje planuje się realizować przy udziale środków unijnych.

Następnie p.Przewodniczący poinformował, że opracowany przez Burmistrza Gminy i Miasta projekt budżetu na 2010r. Komisja Rolnictwa i Komisja Szkolnictwa analizowały na posiedzeniach w listopadzie br. Wypracowane przez te Komisje opinie, zostały przekazane Komisji Finansów, która zgodnie z procedurą uchwalania budżetu zapoznała się z nimi i wypracowała własną opinię w tym przedmiocie. Następnie opinie Komisji zostały przekazane p.Burmistrzowi, który na dzisiejszej sesji przedkłada Radzie projekt budżetu do uchwalenia.

Po powyższej informacji, p.Przewodniczący poprosił p.Grzegorza Kaźmierczaka – Przewodniczącego Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego o przedstawienie opinii Komisji na temat projektu budżetu.
Przedstawione przez p.Kaźmierczaka opinie stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Następnie p.Przewodniczący przedstawił uchwałę Nr 22/SO-7/Ko Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyrażającą pozytywną opinię o projekcie budżetu oraz uchwałę Nr 40/SO-7/P/2009/Ko Składu Orzekającego RIO wyrażającą pozytywną opinię o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy i Miasta dołączonej do projektu uchwały budżetowej na 2010r.

Do treści ww. uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej pytań i uwag nie zgłoszono, stanowią one załączniki do niniejszego protokołu.

Pan Burmistrz Gminy i Miasta przedstawił propozycje dokonania poprawek w projekcie budżetu gminy i miasta, tzw. autopoprawka, z uzasadnieniem.

Po czym p.Przewodniczący otworzył dyskusję nad projektem budżetu.

O głos poprosił p.Hocine Taibi – Prezes Gminnego Klubu Sportowego „Vitcovia” w Witkowie. Stwierdził, że przydzielone Klubowi środki finansowe w budżecie na 2010r. wystarczą tylko na 9 miesięcy. W związku z tym w imieniu Zarządu Klubu prosił o przeznaczenie większej kwoty, by wystarczyło na 12 miesięcy. Jeśli Klub nie otrzyma wystarczających środków, to cyt. „Klubu nie będzie, członkowie Zarządu podadzą się do dymisji”.

Jak wyjaśnił p.Przewodniczący, uchwalenie budżetu nie zamyka możliwości jego zmian, których będzie wiele w ciągu roku, mogą się też zmienić środki w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Około lutego będzie wiadomo, ile środków można będzie Klubowi przyznać. Ważne jest, by Klub utrzymał płynność finansową i w styczniu otrzymał część środków na swoją działalność. Pan Przewodniczący stwierdził również, że rok 2009 to pierwszy rok działalności nowego Dyrektora OKSiR-u, który wdrożył się w obowiązki i należałoby przyjrzeć się współpracy Klubu z OKSiR-em. Ponieważ gmina nie może w 100% finansować działalności Klubu, Klub winien poszukać oszczędności.

Pan Grzegorz Kaźmierczak – Przewodniczący Komisji Finansów stwierdził, że nie wie dlaczego koszty działalności Klubu wzrosły tak bardzo. Na ostatnim spotkaniu Prezes Klubu twierdził, że środków wystarczy, a obecnie mówi o 115tys.zł. Skąd więc taka różnica.

Jak wyjaśnił pan Prezes, co roku brakuje środków na działalność Klubu, ostatnio znacznie wzrosły koszty m.in. sędziów. Członkowie Zarządu płacili ze swoich prywatnych pieniędzy m.in. koszty sędziów, gospodarza, trenerów. Klub nie oczekuje jednak, że gmina sfinansuje działalność Klubu w 100%.

Pan Grzegorz Kaźmierczak zaprosił pana Prezesa Klubu na posiedzenie Komisji Finansów, w celu omówienia kosztów działalności Klubu.
Zaproszenie zostało przez p.Prezesa przyjęte.

Pan Franciszek Kozanecki – Sołtys Sołectwa Ćwierdzin zwrócił się do Prezesa Klubu z pytaniem, czy prawdą jest, że trenujący w „Vitcovii” zawodnicy, otrzymują za treningi wynagrodzenie.

Pan Prezes zaprzeczył i wyjaśnił, że zawodnicy otrzymują diety za udział w meczach. Dodał, że kocha Witkowo, Klub jest dla niego bardzo ważny i dlatego, gdy zawodnicy wygrają mecz, ze swoich prywatnych pieniędzy daje im pewne kwoty, ale to jego sprawa. W związku z pytaniem p.Grzegorza Kaźmierczaka pan Prezes poinformował, że w Klubie jest ok. 120 zawodników, w tym ok. 110 z Gminy Witkowo i ok. 40 dzieci. Zaledwie kilku zawodników jest z Gniezna.

Pan Przewodniczący stwierdził, że temat Klubu Sportowego „Vitcovia” można omówić na lutowej sesji. Odnosząc się do powyższych wyjaśnień pana Prezesa, p.Przewodniczący zwrócił uwagę na konieczność rozgraniczenia dwóch spraw: seniorzy z zawodnikami spoza Gminy Witkowo grający w lidze i mający osiągnięcia oraz ok. 100 dzieci i młodzieży z naszego terenu, z których mogą wyrosnąć dobrzy zawodnicy i być może nie będzie potrzeby gry zawodników spoza gminy.

Pan Burmistrz Gminy i Miasta poinformował, że działalność Prezesa i Zarządu Klubu to nie tylko rozwój kultury fizycznej i sportu, ale również doskonała działalność promująca gminę Witkowo i za to panu Prezesowi podziękował.

Następnie p.Przewodniczący zwrócił się do Radnych o ewentualne pytania i uwagi.

Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawioną przez p.Burmistrza autopoprawkę.

Autopoprawka została przez Radę Miejską przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 12 Radnych) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Do treści projektu uchwały w sprawie budżetu na 2010 rok uwag i pytań nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał przedmiotowy projekt, wraz z przyjętą autopoprawką, pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXVIII/257/09 w sprawie budżetu na 2010 rok została podjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 12 Radnych) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Przewodniczący pogratulował p.Burmistrzowi jednogłośnie przyjętego budżetu, który, jak stwierdził, jest jego szesnastym budżetem.

Dziękując Radzie za zgodne uchwalenie budżetu, p.Burmistrz stwierdził m.in., co następuje: projekt budżetu przygotowuje Burmistrz, ale jest to dzieło wszystkich Radnych, pracowników Urzędu Gminy i Miasta i Sołtysów. Wyraził nadzieję, że budżet 2010 roku będzie jednym z lepszych budżetów, jeśli chodzi o zadania inwestycyjne. Udało się złożyć wiele wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych, z dużymi szansami na pozytywne ich rozpatrzenie. Pan Burmistrz dodał, że z taką Radą, takimi Sołtysami i pracownikami Urzędu, można realizować nawet tak trudny budżet.

 
Ad.14. Pan Przewodniczący poinformował, że z projektem planu pracy Rady Miejskiej na okres od stycznia 2010r. do końca kadencji Radni zapoznali się na przedsesyjnych posiedzeniach Komisji i zaopiniowali go pozytywnie, proponując jednocześnie poszerzenie przedmiotowego planu o uroczystą sesję majową, związaną z planowanymi obchodami 20-lecia powstania samorządu. Po czym odczytał przedmiotowy plan pracy i spytał o ewentualne uwagi.
Uwag nie zgłoszono.

Następnie plany pracy poszczególnych Komisji przedstawili:
1/ p.Henryk Mucha  - plan pracy Komisji Rewizyjnej

2/ p.Grzegorz Kaźmierczak  - plan pracy Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

3/ p.Ireneusz Kwapich  - plan pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publ.

4/ p.Piotr Jóźwik  - plan pracy Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej.

Odnosząc się do planowanego w maju posiedzenia Komisji Szkolnictwa z tematem dotyczącym boisk sportowych na terenie OW w Skorzęcinie, p.Burmistrz wyraził wątpliwość, czy w tym czasie boiska będą już wykonane, bo planowany termin zakończenia tego zadania to 15 czerwca 2010r.

Jak wyjaśnił p.Piotr Jóźwik – Przewodniczący Komisji Szkolnictwa, Komisja chciałaby obejrzeć te boiska w trakcie ich budowy.

Innych uwag do planów pracy Komisji nie zgłoszono.

Do projektu uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy: Rady Miejskiej w Witkowie i planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na okres od stycznia 2010r. do końca kadencji uwag nie wniesiono.

UCHWAŁA Nr XXVIII/258/09 w sprawie jak wyżej została podjęta jednogłośnie (14 Radnych) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.15. W punkcie tym poruszono następujące sprawy:

- p.Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że kolejna sesja Rady planowana jest na dzień 12 lutego 2010r.;

- p.Henryk Mucha poinformował, że po zapoznaniu się z planem przebudowy boisk, ma do p.Burmistrza pytanie, czy boisko do piłki ręcznej będzie boiskiem wielofunkcyjnym. Proponował ponadto rozważyć przeniesienie znajdującego się w pobliżu placu zabaw dla dzieci, z uwagi na brak możliwości skutecznego wychwytywania spadających piłek.
Jak wyjaśnił p.Burmistrz, decyzji w tej sprawie jeszcze nie ma, ale jest propozycja, by była tam trawa piłkarska. A odnośnie placu zabaw – przyznał rację panu Mucha.
Pan Przewodniczący dodał, że może to być wniosek do Komisji Szkolnictwa, na jej styczniowe posiedzenie.


Ad.16. Wobec wyczerpania się porządku obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Witkowie, p.Przewodniczący zamknął jej obrady o godz. 16,10 życząc zebranym zdrowia, wytrzymałości i dobrej współpracy w Nowym Roku, a prasie – dobrych artykułów.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

Protokołowała:
H. Koźniewska

drukuj pobierz pdf    

wstecz