Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Protokoły z sesji RM - archiwum » Protokoł XXVI sesji Rady Miejskiej (18.09.2009)
A A A

Protokoły z sesji RM - archiwum: Protokoł XXVI sesji Rady Miejskiej (18.09.2009)

PROTOKOŁ Nr XXVI-09

z sesji Rady Miejskiej w Witkowie, odbytej w dniu 18 września 2009r. o godz. 12,00 w sali posiedzeń Urzędu GiM, pod przewodnictwem p.Bogusława Mołodeckiego – Przewodniczącego Rady

Uczestniczący w sesji Radni – zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

Uczestniczący w sesji goście oraz sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli – zgodnie z listami obecności, stanowiącymi załączniki do niniejszego protokołu.

Otwarcia sesji dokonał p.Bogusław Mołodecki – Przewodniczący Rady. Powitał zebranych, a w szczególności p.Krzysztofa Ostrowskiego – Starostę Gnieźnieńskiego, p.Katarzynę Jórgę – Prezesa Stowarzyszenia „Światowid” z Łubowa, p.Krystynę Żok i p.Waldemara Webnera – Radnych Rady Powiatu Gnieźnieńskiego. Pan Przewodniczący dodał, że p.Telesfor Gościniak – Radny Rady Powiatu nie mógł w dzisiejszej sesji uczestniczyć. Następnie p.Przewodniczący stwierdził na podstawie listy obecności, że w sesji uczestniczy 12 Radnych, na ogólną liczbę 15, a zatem Rada Miejska jest kompetentna do podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie zebrani wysłuchali hejnału gminy.

Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego w dniu 21 lipca br. sołtysa Sołectwa Malenin – Tadeusza Chorna.

Pan Przewodniczący poinformował, że w związku ze śmiercią sołtysa, w dniu 17 sierpnia odbyło się w Sołectwie zebranie wyborcze. Na sołtysa wybrano panią Jadwigę Walerczyk.

Zebrani na sali obrad oklaskami powitali nową panią Sołtys.

Pan Przewodniczący przypomniał, że porządek obrad został Radnym podany w zawiadomieniach o sesji. Na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta proponował wprowadzić do porządku obrad punkt brzmiący: „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na realizację projektu „Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Priorytet 8. Działanie 8.3.” i rozpatrzenie go jako punkt „15”, przed dokonaniem zmian w budżecie.

Innych uwag do porządku obrad nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał ww. propozycję poszerzenia porządku pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie przyjęła propozycję poszerzenia porządku obrad.


Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
2. Interpelacje, zapytania i wnioski.
3. Informacja o działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Wystąpienie Starosty Gnieźnieńskiego.
5. Wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia „Światowid”.
6. Podsumowanie przebiegu sezonu letniego (informacja Dyrektora OK,SiR-u i informacja Komendanta Komisariatu Policji).
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXI/185/09 w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2009r.
8. Ustosunkowanie się kompetentnych osób do spraw przedstawionych w punkcie 2 porządku sesji.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie miejscowości Małachowo Złych Miejsc i Witkówko, z przeznaczeniem na lokalizację elektrowni wiatrowych.
10. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od sprzedaży nieruchomości (Skorzęcin, Mąkownica, Mielżyn).
11. Podjęcie uchwały w sprawie deklaracji przystąpienia Gminy i Miasta Witkowo do Stowarzyszenia o nazwie „Rybactwo Ziemi Piastowskiej”.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr X/91/03 w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z targowiska zwierząt przy ul.Kosynierów Miłosławskich w Witkowie.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XX/186/05 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
14. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy i miasta za I półrocze 2009r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na realizację projektu „Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Priorytet 8. Działanie 8.3.
16. Dokonanie zmian w budżecie gminy i miasta na 2009r.
17. Wyrażenie Opinii o celowości budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2010r. w ramach rekultywacji, finansowanych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
18. Inne sprawy.
19. Zamknięcie obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Witkowie.


Ad.1. Jak wyżej.


Ad.2. W punkcie tym zgłoszono następujące sprawy:

- p.Adolf Pławczyk – Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 5 zwrócił się do Komendanta Komisariatu Policji z prośbą o uaktywnienie patroli policyjnych w godzinach wieczornych w miejscach w których zbiera się młodzież (m.in. przy Placu Zabaw na ul.Słowackiego i przy boisku ze sztuczną nawierzchnią w rejonie ul.Czerniejewskiej);

- p.Edward Rutecki – Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 2 wyraził negatywną opinię na temat działalności ZGK w zakresie wywożenia śmieci. Stwierdził, że cyt. „przedtem mieszkańcy byli zadowoleni”, a obecnie pojemniki z selektywnej zbiórki są przepełnione, guliki nie czyszczone, zaśmiecone.


Ad.3. Informację o działalności Burmistrza Gminy i Miasta w okresie międzysesyjnym tj. od 27 czerwca do 17 września przedstawił p.Krzysztof Szkudlarek – Burmistrz Gminy i Miasta.

W trakcie czytania ww. informacji dokonano za pomocą rzutnika prezentacji zdjęć z ważniejszych wydarzeń i z realizacji ważniejszych inwestycji.

Przedstawioną przez p.Burmistrza informację, zebrani na sali przyjęli oklaskami.

Do treści informacji pytań nie zgłoszono. Informacja została przez Radę Miejską przyjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.4. Pan Przewodniczący oddał głos p.Krzysztofowi Ostrowskiemu – Staroście Gnieźnieńskiemu.

Pan Starosta podziękował za zaproszenie, przeprosił, że nie mógł uczestniczyć w sesji czerwcowej, po czym zaproponował, że jego wystąpienie będzie się składać z części dotyczącej priorytetów Powiatu i części dotyczącej Gminy Witkowo.

W pierwszej części pan Starosta poinformował m.in., że na początku kadencji przyjęto punkty strategiczne i w związku z tym określono następujące kierunki działania Zarządu Powiatu i Rady Powiatu: 1/ administracja; 2/ pozyskiwanie środków z unii europejskiej; 3/ inwestycje; 4/ oświata (edukacja). Na początku bieżącego roku przyjęto kolejny kierunek działania – sport. Następnie pan Starosta omówił kolejno poszczególne kierunki. Poinformował m.in. o działaniach mających na celu usprawnienie administracji (począwszy od Wydziału Komunikacji), o skróceniu okresu załatwiania interesantów wszystkich Wydziałów, o planowanym usytuowaniu administracji w jednym kompleksie budynków (na ul.Jana Pawła II), o pozyskanych środkach unijnych m.in. na rozbudowę szpitala, na oznakowanie szlaków turystycznych i na dodatkowe lekcje matematyki dla uczniów gimnazjów z Trzemeszna i Witkowa, o planach rewitalizacji budynku przy ul.Sobieskiego na nowoczesny obiekt oświatowy. W drugiej części wystąpienia pan Starosta poinformował m.in. o zaplanowanych na terenie Gminy inwestycjach. Budowa boiska do piłki ręcznej ze sztuczną nawierzchnią zostanie zrealizowana do końca listopada br. Wybrano również w drodze przetargu wykonawcę drogi Witkowo-Wiekowo, prace rozpoczną się w przyszłym tygodniu. Ścieżka rowerowa na trasie Witkowo-Skorzęcin będzie budowana wspólnie z gminą. Po uporządkowaniu stanu prawnego terenu w Folwarku, zostanie również zrealizowana ścieżka rowerowa w tym rejonie gminy.

W tematycznej dyskusji uczestnicy sesji zwrócili się do pana Starosty z następującymi pytaniami:

Pan Grzegorz Kaźmierczak – Radny Rady Miejskiej zwrócił uwagę na niedokończoną drogę powiatową w Ostrowitym Prymasowskim, która łączyłaby trzy drogi.

Pan Starosta zapewnił, że pamiętają o tej drodze, ale nie starcza środków finansowych na wszystkie potrzeby. Wg wyliczenia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg, aby odpowiednio zmodernizować wszystkie drogi powiatowe, potrzebne byłyby środki w wysokości 200mln zł. Natomiast budżet Powiatu wynosi nieco ponad 100mln zł.

Pan Stanisław Janas – Sołtys Sołectwa Gaj poruszył problem nie przycinanych i nie pielęgnowanych drzew, rosnących przy drogach, np. przy drodze Sokołowo-Skorzęcin i przy drodze do Ostrowitego Prymasowskiego. Rozrośnięte gałęzie przeszkadzają kierowcom.

Jak wyjaśnił pan Starosta, drogi mają różnych właścicieli. Powiat na bieżąco przycina trawę przy drogach powiatowych. Sprawę gałęzi przekaże do sprawdzenia.

Innych pytań nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący podziękował panu Staroście za wystąpienie.

Pan Starosta jeszcze raz podziękował za zaproszenie.


Ad.5. Pan Przewodniczący Rady oddał głos p.Katarzynie Jórga – Prezesowi Stowarzyszenia „Światowid” w Łubowie.

Pani Prezes poinformowała m.in., że w czerwcu br. Stowarzyszenie podpisało z Urzędem Marszałkowskim umowę na wdrażanie zasad strategii rozwoju. W październiku br. planowany jest nabór na małe projekty, skierowane m.in. do samorządów. Można się ubiegać o środki na edukację, doposażenie świetlic, kultywowanie tradycji, modernizację różnych jednostek itd. Środki są refundowane, wnioski można składać od 20 października. Pani Prezes zaprosiła na szczegółowe szkolenie w tym zakresie, które odbędzie się na początku października. Prosiła również o przekazanie tej informacji zainteresowanym.

Pan Grzegorz Kaźmierczak zwrócił się do pani Prezes z pytaniem, czy jakikolwiek podmiot pozyskał z Lidera duże środki.

Pani Prezes udzieliła negatywnej odpowiedzi i wyjaśniła, że dopiero będzie taka możliwość, w ramach ww. małych projektów. Innych pytań nie zgłoszono, w związku z czym pani Prezes podziękowała za umożliwienie jej wystąpienia na sesji.


Ad.6. Pan Przewodniczący zaproponował, aby w pierwszej kolejności informację o przebiegu sezonu letniego przedstawił Komendant Komisariatu Policji w Witkowie, a następnie Dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie.

Rada Miejska wyraziła zgodę na powyższą kolejność przedstawienia informacji.

Pan Jan Rabiej – Komendant Komisariatu Policji na wstępie swego wystąpienia, nawiązując do sukcesów wymienionych we wcześniej przedstawionych informacjach, poinformował o złym stanie technicznym budynku Komisariatu i złym wyposażeniu stanowisk pracy (m.in. brak sprzętu do pisania). Po czym odczytał „Informację o stanie bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy Witkowo oraz Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie w okresie sezonu letniego 2009r.”

Przedmiotowa informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W odpowiedzi na prośbę p.Adolfa Pławczyka, zgłoszoną w punkcie „2” porządku sesji, pan Komendant wyjaśnił, że teren Witkowa patrolowany jest w godzinach od 2000 do 2200 oraz w godzinach od 2200 do 2400. Jeśli potrzebna jest interwencja, należy to zgłaszać telefonicznie. Niestety jest zbyt mała liczba funkcjonariuszy, by było więcej patroli.

Pytań nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący podziękował p.Komendantowi za przedstawienie informacji.

Informację nt. przebiegu sezonu letniego 2009 w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie przedstawił p.Stanisław Rajkowski – Dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie. Komentując przedstawiony przebieg sezonu, p.Dyrektor wskazał na konieczność zwiększenia w przyszłości liczby pieszych patroli policyjnych od piątku do niedzieli. Wskazał również na celowość obowiązywania zakazu spożywania napojów alkoholowych od 4,5% wzwyż, w miejscach publicznych (na ławkach, promenadach, plaży itd.), choć jak przyznał, egzekwowanie tego może być trudne.

Przedstawiona przez Dyrektora informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Do przedstawionej informacji pytań nie zgłoszono.

Pan Przewodniczący poruszył sprawę godzin otwarcia dyskotek w OW w Skorzęcinie.

Jak poinformował p.Dyrektor, na zewnątrz lokali muzyka może rozbrzmiewać do godz. 2400, natomiast w lokalach zamkniętych – do godz. 500 . Uważa za swój sukces uzyskanie porozumienia z restauratorami odnośnie ww. godziny 2400 . Mogła mieć jednak miejsce sytuacja, że po tej godzinie hałasowali wracający z dyskoteki jej uczestnicy.

Informacja Komendanta Komisariatu Policji oraz informacja Dyrektora OK,SiR-u zostały przez Radę Miejską przyjęte.


Ad.7. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXI/185/09 w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2009r. został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady Miejskiej. Spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXVI/221/09 w sprawie zmiany rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2009r. stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXI/185/09 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 20 lutego 2009r. została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.8. W punkcie tym ustosunkowano się do następujących spraw, poruszonych w punkcie „2” porządku sesji:

Pan Przewodniczący Rady poinformował p.Edwarda Ruteckiego – Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 2, że na kolejnej sesji Rada zajmie się sprawami związanymi z wywozem nieczystości, zmianą regulaminu utrzymania czystości i porządku.

Pan Stanisław Tomaszewski – Kierownik ZGK poinformował p.Edwarda Ruteckiego, że zgłoszone przez niego wnioski i uwagi zostaną przekazane odpowiednim organom.

(odpowiedzi na zgłoszoną przez p.Adolfa Pławczyka sprawę patroli policyjnych, Komendant Komisariatu Policji udzielił w punkcie „6” porządku sesji).


Przerwa w obradach – od godz. 13,55 do godz. 14,20.


Ad.9. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały dotyczący przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Małachowie Złych Miejsc i Witkówku, Komisje analizowały na przedsesyjnych posiedzeniach. Komisja Szkolnictwa oraz Komisja Finansów pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy projekt, natomiast Komisja Rolnictwa proponuje, by w tytule uchwały, po słowie „lokalizacji” dopisać słowo „dwóch”, określające liczbę elektrowni. Ponadto dokonać takiego uzupełnienia również w dalszej części projektu.

O głos poprosił p.Ireneusz Kwapich – Przewodniczący Komisji Rolnictwa. Poinformował, że po analizie powyższej propozycji, Komisja wycofuje swój wniosek o uzupełnienie omawianego projektu.

Innych uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXVI/222/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie miejscowości Małachowo Złych Miejsc i Witkówko, z przeznaczeniem na lokalizację elektrowni wiatrowych została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.10. Pan Przewodniczący poinformował, że w niniejszym punkcie zostaną podjęte trzy uchwały, dotyczące bonifikaty od sprzedaży nieruchomości położonych w Skorzęcinie, Mąkownicy i Mielżynie.

1/ Skorzęcin (lokal mieszkalny w budynku poszkolnym).

Pan Przewodniczący poinformował, że Komisje zgodnie proponują zastosowanie bonifikaty w wysokości 20% i spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXVI/223/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od sprzedaży nieruchomości położonej w Skorzęcinie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

2/ Mąkownica (nieruchomość poszkolna).

Pan Przewodniczący poinformował, że Komisje proponują zastosowanie następującej bonifikaty: Komisja Rolnictwa i Komisja Finansów – 30%, Komisja Szkolnictwa – 35%. Po czym poddał pod głosowanie propozycję najdalej idącą, tj. 35%.

Za powyższą propozycją głosowało 6 Radnych, 6 Radnych wstrzymało się od głosu, wobec czego p.Przewodniczący poinformował, że Rada przyjęła propozycję w wysokości 35%.

W związku ze zgłoszonymi przez p.Ireneusza Kwapicha wątpliwościami co do prawidłowości wyniku powyższego głosowania, p.Przewodniczący wyjaśnił, że propozycja została przyjęta, ponieważ nie było głosów przeciwnych, a głosów wstrzymujących się nie bierze się pod uwagę. Następnie p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXVI/224/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od sprzedaży nieruchomości położonej w Mąkownicy została podjęta większością głosów (10 głosów „za”, 1 głos przeciwny, 1 wstrzymujący się) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

3/ Mielżyn (lokal mieszkalny w budynku komunalnym).

Pan Przewodniczący poinformował, że Komisje zgodnie proponują zastosowanie bonifikaty w wysokości 40% i spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.

UCHWAŁA Nr XXVI/225/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od sprzedaży nieruchomości, położonej we Mielżynie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.11. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały dotyczący przystąpienia do Stowarzyszenia „Rybactwo Ziemi Piastowskiej” została pozytywnie zaopiniowana przez Komisje Rady. Spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXVI/226/09 w sprawie deklaracji przystąpienia Gminy i Miasta Witkowo do Stowarzyszenia o nazwie „Rybactwo Ziemi Piastowskiej” została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.12. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały zmieniający uchwałę z 2003r. o targowisku zwierząt w Witkowie, został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady. Dodał, że uchwała wejdzie w życie po jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał przedmiotowy projekt pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXVI/227/09 w sprawie zmiany uchwały Nr X/91/03 z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z targowiska zwierząt przy ul.Kosynierów Miłosławskich w Witkowie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.13. Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała Nr XX/186/05 dotyczy przyznawania tzw. stypendiów socjalnych. Prokuratura Rejonowa w Słupcy wystąpiła do Rady Miejskiej o uchylenie zapisów §10 tej uchwały, stwierdzając, że rada gminy nie ma kompetencji do definiowania pojęcia „zdarzenie losowe”. Wobec tego uchylenie tego paragrafu jest zasadne. Po tym tematycznym wprowadzeniu, p.Przewodniczący spytał o ewentualne pytania.

Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXVI/228/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/186/05 z dnia 29 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.14. Pan Przewodniczący poinformował, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych, informację o przebiegu wykonania budżetu gminy i miasta za I półrocze br. Rada otrzymała – na ręce Przewodniczącego – pod koniec sierpnia. Radni otrzymali przedmiotową informację – pierwszy raz w wersji elektronicznej – na początku września i była ona analizowana na przedsesyjnych posiedzeniach merytorycznych Komisji. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała na temat informacji pozytywną opinię, również Komisje pozytywnie, bez uwag zaopiniowały wykonanie budżetu za I półrocze br. Następnie p.Przewodniczący zaproponował nieodczytywanie informacji, z uwagi na jej obszerność. Spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono. Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Miejska przyjęła informację o przebiegu wykonania budżetu gminy i miasta za I półrocze 2009r.

Przedmiotowa informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.15. Projekt uchwały dotyczący projektu „Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego” przedstawił p.Krzysztof Szkudlarek – Burmistrz Gminy i Miasta. Poinformował m.in., że finansowe wsparcie realizacji zadania województwa pobudzi aktywność gospodarczą, społeczną i edukacyjną mieszkańców. Gmina złożyła wstępną deklarację w tym temacie i w efekcie 25 mieszkańców naszej gminy objętych opieką społeczną, będzie mogło korzystać z dostępu do bezpłatnego Internetu, przez okres 8 lat, począwszy od 2010r. Aby jednak podpisać stosowne porozumienie, konieczne jest podjęcie przez Radę Miejską uchwały. Pan Burmistrz dodał, że 85% kosztów całego projektu, stanowić będą fundusze unijne.

Po krótkiej dyskusji na temat docelowej technicznej możliwości bezpłatnego Internetu dla wszystkich mieszkańców, p.Przewodniczący spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXVI/229/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na realizację projektu „Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Priorytet 8. Działanie 8.3. została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 

Ad.16. Uzasadnienie do proponowanych zmian w budżecie gminy i miasta na 2009r. przedstawiła p.Halina Rzepecka – Skarbnik Gminy i Miasta. Udzieliła również wyjaśnień na pytanie p.Zenona Mietlickiego, dotyczące umniejszenia przez Wojewodę dotacji celowej.

Innych pytań i uwag nie zgłoszono, w związku z czym p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXVI/230/09 w sprawie zmiany budżetu na 2009 rok została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.17. Pan Przewodniczący poinformował, że Komisje Rady zgłosiły następujące propozycje dróg do rekultywacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych:

- Komisja Szkolnictwa proponuje:
1/ jedną z dwóch dróg w Ostrowitym Prymasowskim tzn. Konno – Ostrowite Prym. lub Ostrowite Prym. – Jerzykowo;
2/ drogę w Ruchocinku;
3/ drogę Odrowąż – Gorzykowo.

- Komisja Finansów proponuje:
1/ drogę Ostrowite Prymasowskie – Jerzykowo;
2/ drogę w Ruchocinku;
3/ drogę w Ćwierdzinie.

- Komisja Rolnictwa wypracowała ostateczną opinię w dniu dzisiejszym, tuż przed sesją. Pan Przewodniczący poprosił p.Ireneusza Kwapicha – Przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie propozycji.

Pan Kwapich poinformował, że Komisja Rolnictwa proponuje następujące drogi:
1/ drogę Ostrowite Prymasowskie – Jerzykowo;
2/ drogę w Ruchocinku;
3/ drogę Kamionka – Skorzęcin.
Pan Kwapich dodał, że potrzeb w omawianym zakresie jest dużo, ale środki są ograniczone.

Pan Paweł Lisiak zgłosił wniosek o ujęcie do rekultywacji drogi Odrowąż – Mielżyn. Ponadto w związku z dużą liczbą zgłoszonych dróg, proponował przeprowadzić losowanie.

Odnosząc się do powyższej propozycji p.Lisiaka, p.Przewodniczący wyjaśnił, że Regulamin Rady Miejskiej nie przewiduje możliwości losowania.

Pan Ireneusz Kwapich proponował rozważyć opracowanie harmonogramu, według którego rekultywowane byłyby drogi gminne.

Pan Grzegorz Kaźmierczak proponował rozważyć zaplanowanie na rekultywację większych środków w budżecie gminy.

Jak wyjaśnił p.Przewodniczący, powyższa propozycja może być przez Radnego zgłoszona do projektu budżetu na 2010r.

Po czym przystąpiono do głosowania.
 
Za propozycją drogi Ostrowite Prymasowskie – Jerzykowo głosowało 6 Radnych, 5 było przeciwnych, 1 wstrzymał się od głosu.

Propozycja została przyjęta.

Za propozycją drogi w Ruchocinku głosowało 7 Radnych, 1 był przeciwny, 4 wstrzymało się od głosu.

Propozycja została przyjęta.

Za propozycją drogi Odrowąż – Mielżyn (wniosek p.Lisiaka) głosowało 7 Radnych, 3 było przeciwnych, 2 wstrzymało się od głosu.

Pan Przewodniczący poinformował, że propozycja została przyjęta, jako dodatkowa. W Opinii Rady Miejskiej zostaną ujęte trzy drogi: Ostrowite Prymasowskie – Jerzykowo; droga w Ruchocinku; droga Odrowąż – Mielżyn.

Wypracowana przez Radę Miejską Opinia o celowości budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2010r. w ramach rekultywacji, finansowanych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 
Ad.18. W punkcie tym poruszono następujące sprawy:

- p.Przewodniczący Rady:
1/ poinformował, że Wojewódzki Sąd Administracyjny na wniosek Prokuratora Rejonowego w Słupcy orzekł nieważność §3 ust.4 uchwały Nr XXVII/275/01 Rady Miejskiej w Witkowie, dotyczącej punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Unieważniony zapis dotyczy legitymowania osób kupujących alkohol;

2/ odczytał pismo Fundacji „Trzeźwy umysł” dotyczące efektów kolejnej edycji kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”;

3/ poinformował o piśmie Marszałka Województwa zapraszającym do udziału w wydarzeniach w ramach Światowych Dni Innowacji. Zainteresowani Radni mogą zapoznać się z pismem w biurze Rady Miejskiej;

4/ poinformował, że kolejna sesja Rady Miejskiej planowana jest na dzień 20 listopada br.;

- p.Krystyna Żok – Radna Rady Powiatu prosiła o odnowienie pomnika Powstańca Świerkowskiego, w związku z rocznicą jego śmierci.

Jak zapewnił p.Burmistrz, płyta zostanie odnowiona.


Ad.19. Wobec wyczerpania się porządku obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Witkowie, p.Przewodniczący zamknął jej obrady o godz. 15,05.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

Protokołowała:
H. Koźniewska

drukuj pobierz pdf    

wstecz