Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Protokoły z sesji RM - archiwum » Protokoł XXV sesji Rady Miejskiej (26.06.2009)
A A A

Protokoły z sesji RM - archiwum: Protokoł XXV sesji Rady Miejskiej (26.06.2009)

PROTOKOŁ Nr XXV/09

z sesji Rady Miejskiej w Witkowie, odbytej w dniu 26 czerwca 2009r. o godz. 12,00 w sali posiedzeń Urzędu GiM, pod przewodnictwem p.Bogusława Mołodeckiego – Przewodniczącego Rady

Uczestniczący w sesji Radni – zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

Uczestniczący w sesji goście oraz sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli – zgodnie z listami obecności, stanowiącymi załączniki do niniejszego protokołu.

Otwarcia sesji dokonał p.Bogusław Mołodecki – Przewodniczący Rady. Powitał zebranych, a w szczególności p.Jana Rabieja, który objął obowiązki Komendanta Komisariatu Policji w Witkowie oraz radnych Rady Powiatu. Po czym p.Przewodniczący wspólnie z p.Krzysztofem Szkudlarkiem – Burmistrzem Gminy i Miasta złożyli nowemu Komendantowi życzenia dobrej współpracy z samorządem i wręczyli prezent w postaci odczynników do testera narkotyków.

Składaniu życzeń i wręczaniu prezentu towarzyszyły oklaski zebranych na sali.

Przechodząc do dalszych obrad, p.Przewodniczący stwierdził na podstawie listy obecności, że w posiedzeniu uczestniczy 15 Radnych, na ogólną liczbę 15, a zatem Rada Miejska jest kompetentna do podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie zebrani wysłuchali hejnału gminy w wykonaniu p.Witolda Biegalskiego.

Pan Przewodniczący przypomniał, że porządek obrad został podany Radnym w zawiadomieniach o sesji. W związku z tym, że Starosta Gnieźnieński nie może uczestniczyć w sesji, p.Przewodniczący zgłosił autopoprawkę do porządku obrad, polegającą na wykreśleniu punktu „4”, brzmiącego „Wystąpienie Starosty Gnieźnieńskiego”. Ponadto na wniosek Burmistrza zaproponował dokonać w porządku sesji następujących zmian:

- wykreślić z porządku punkt „14” dotyczący zmiany uchwały Nr XXIV/219/05 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, w związku z negatywnym zaopiniowaniem projektu przez wszystkie Komisje Rady;
- wprowadzić do porządku trzy punkty w brzmieniu:
 1/ „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na prace remontowe zbiorników wodnych wysokociśnieniowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej”;
 2/ „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej na prace remontowe przy kościele p.w. Wszystkich Świętych w Mielżynie, wpisanym do rejestru zabytków”;
 3/ „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej na prace remontowe przy kościele p.w. Świętego Mikołaja w Witkowie, wpisanym do rejestru zabytków.”

Ponieważ wprowadzane punkty związane są z budżetem, p.Przewodniczący proponował rozpatrzyć je tuż przed punktem dotyczącym zmian w budżecie, jako odpowiednio: punkt „15”, punkt „16” i punkt „17”. Numeracja pozostałych punktów porządku sesji, uległaby odpowiedniej zmianie.

Innych uwag i propozycji nie zgłoszono. Pan Przewodniczący wyjaśnił, że jego autopoprawka nie podlega głosowaniu, po czym poddał proponowane przez p.Burmistrza zmiany, kolejno pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie przyjęła powyższe zmiany w porządku obrad.
 
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
2. Interpelacje, zapytania i wnioski.
3. Informacja o działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Dyrektora Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji o przygotowaniu do sezonu letniego.
5. Informacja o przygotowaniu Komisariatu Policji do zabezpieczenia porządku publicznego w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
7. Ustosunkowanie się kompetentnych osób do spraw przedstawionych w punkcie 2 porządku sesji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli.
9. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Mąkownicy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za korzystanie z kortów tenisowych w Witkowie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obszarze części działek 5240/2, 5241/1, 214 oraz działek 215 i 216 z przeznaczeniem pod drogę dojazdową do terenów eksploatacji kruszywa naturalnego ze złóż Ćwierdzin i Ćwierdzin KR położonych w miejscowości Ćwierdzin.
14. Podjęcie uchwały dot. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Witkowie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na prace remontowe zbiorników wodnych wysokociśnieniowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej na prace remontowe przy kościele p.w. Wszystkich Świętych w Mielżynie, wpisanym do rejestru zabytków.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej na prace remontowe przy kościele p.w. Św. Mikołaja w Witkowie, wpisanym do rejestru zabytków.
18. Dokonanie zmian w budżecie gminy i miasta na 2009r.
19. Inne sprawy.
20. Zamknięcie obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Witkowie.


Ad.1. Jak wyżej.


Ad.2. W punkcie tym Radni, Sołtysi i Przewodniczący Zarządu Osiedla zgłosili następujące sprawy:

- p.Tomasz Deskowski:
1/ pytał, jak wyglądają prace nad podjęciem decyzji o wprowadzeniu szczepień dla dziewczynek w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy;

2/ pytał o sprawę proponowanego przez niego na jednej z poprzednich sesji, przeniesienia miejsca odczytu z kamer monitoringu, do budynku Komisariatu Policji;

- p.Zenon Mietlicki poruszył sprawę dziur na 4 przejazdach kolejowych: na ul.Gnieźnieńskiej oraz na drogach w kierunku: Miroszki, Małachowa Wierzbiczany, Kołaczkowa;

- p.Edward Rutecki – Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 2 w Witkowie, wyraził niezadowolenie w związku ze zmienionymi zasadami wywozu nieczystości (nowe umowy, częstotliwość wywozu – raz w miesiącu);

- p.Tadeusz Jaskólski – Sołtys Sołectwa Strzyżewo zwrócił się do p.Krystyny Żok – radnej Rady Powiatu z pytaniem o zaawansowanie spraw związanych z modernizacją drogi w kierunku Powidza.


Ad.3. Informację o działalności Burmistrza Gminy i Miasta w okresie międzysesyjnym przedstawił p.Krzysztof Szkudlarek – Burmistrz Gminy i Miasta.

W trakcie czytania ww. informacji dokonano za pomocą rzutnika prezentacji zdjęć z ważniejszych wydarzeń i z realizacji ważniejszych inwestycji.
 
Do treści informacji uwag nie zgłoszono. Informacja została przez Radę Miejską przyjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


W związku z koniecznością uczestniczenia Komendanta Komisariatu Policji w odprawie służbowej, p.Przewodniczący Rady proponował zamienić kolejność rozpatrzenia punktów „4” i „5”.

Rada Miejska jednomyślnie wyraziła zgodę na powyższą zmianę.


Ad.5. Pan Jan Rabiej – Komendant Komisariatu Policji przedstawił w skrócie przebieg swojej pracy zawodowej, po czym przedstawił informację o przygotowaniu Komisariatu do zabezpieczenia porządku publicznego w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie.

Pan Grzegorz Kaźmierczak zwrócił się do p.Komendanta z pytaniem, czy Policja będzie korzystać w OW z dotychczasowego budynku.

Pan Komendant udzielił twierdzącej odpowiedzi.

Innych pytań nie zgłoszono. Informacja została przez Radę Miejską przyjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.4. Informację o przygotowaniu do sezonu letniego przedstawił p.Stanisław Rajkowski – Dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji.

Do przedstawionej informacji pytań nie zgłoszono, została ona przez Radę Miejską przyjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.6. Pan Przewodniczący poinformował, że sprawę wydzielenia w budżecie środków na fundusz sołecki, Radni rozważali na przedsesyjnych posiedzeniach Komisji. Komisja Rolnictwa i Komisja Finansów zajęły stanowisko, by nie wyodrębniać w budżecie na 2010r. przedmiotowego funduszu. Sprawa ta była omawiana wcześniej na naradzie z sołtysami, w dniu 19 czerwca br. Po tym tematycznym wprowadzeniu p.Przewodniczący spytał o ewentualne uwagi.

Pan Zenon Mietlicki – Radny Rady Miejskiej (i jednocześnie Sołtys Sołectwa Małachowo Złych Miejsc) stwierdził, że Sołtysi nie chcą wyodrębnienia omawianego funduszu, opowiadają się za realizowaniem przez Burmistrza zadań na wsiach na dotychczasowych zasadach.

Innych uwag i pytań nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący zaproponował, by §1 projektu uchwały brzmiał: „Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2010 środków stanowiących fundusz sołecki”.

Uwag nie zgłoszono, w związku z tym p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXV/209/09 w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki została podjęta większością głosów (przy 3 głosach wstrzymujących się) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.7. W punkcie tym kompetentne osoby ustosunkowały się następujących spraw, zgłoszonych w punkcie „2” porządku sesji:
1/ p.Burmistrz Gminy i Miasta:
- odnośnie szczepionek stwierdził, że jeśli taka jest wola Rady Miejskiej, to można wrócić do tematu i zaplanować na ten cel środki. Pan Burmistrz przypomniał, że na jednej z wcześniejszych sesji wysłuchaliśmy informacji na temat przedmiotowych szczepień, a teraz czas na decyzję i finansowe zabezpieczenie;

- odnośnie monitoringu – poinformował o technicznej możliwości dokonywania odczytów w Komisariacie Policji. Konieczne jednak byłoby zainstalowanie odpowiedniego łącza internetowego i zakupienie rutera, a to już inwestycja. Drugi numer telefoniczny na abonament, z dostępem do Internetu, musiałby znajdować się w budynku Komisariatu. Pan Burmistrz dodał, że prowadził na ten temat rozmowy z Komendantem Komisariatu Policji;

- odnośnie dziur na przejazdach kolejowych – p.Burmistrz stwierdził, że gmina te dziury połata;

2/ p.Stanisław Tomaszewski – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej ustosunkował się do sprawy wywozu nieczystości. Poinformował m.in., że baza nowych umów wynika z ustawy i zmienionego przez Radę Miejską regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy. Dotychczas ZGK wywoził nieczystości „na telefon”, z różną częstotliwością, ale było to niezgodne z prawem. Obecnie obowiązuje minimalna częstotliwość wywozu – 1 raz w miesiącu, w związku z tym konieczna jest zmiana umów.
Jak stwierdził p.Edward Rutecki, mieszkańców nie stać na taki system wywozu nieczystości. Próbę dalszego wyjaśnienia sprawy przez Kierownika ZGK, p.Przewodniczący przerwał, proponując, by dalszą rozmowę na ten temat panowie kontynuowali w czasie przerwy.


Przerwa w obradach – od godz. 13,10 do godz. 13,35.


Pan Przewodniczący poinformował, że od tego momentu w sesji uczestniczyć będzie 14 Radnych, ponieważ p.Roman Popek z ważnych, uzasadnionych powodów opuścił salę obrad. Po czym kontynuowano obrady.


Ad.8. Pan Przewodniczący poprosił p.Mariana Gadzińskiego – Zastępcę Burmistrza Gminy i Miasta o omówienie projektu uchwały, dotyczącej odpłatności za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli.

Pan Marian Gadziński omówił ww. projekt, wraz z następującą autopoprawką:
- w §1, w związku ze zmianą przepisów, które przewidują możliwość uczęszczania do szkół dzieci 5-letnich, proponował zmienić brzmienie pkt 2d następująco: „rocznym przygotowaniu przedszkolnym – należy rozumieć obowiązkowy rok przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole”;
- w §2 pkt 3 proponował wprowadzić dodatkowy ppkt w brzmieniu: „Dzieci realizujące w przedszkolu obowiązkowe roczne przygotowanie do szkoły w zakresie podstawy programowej, przebywające w przedszkolu do 5 godzin i nie korzystające z wyżywienia, nie wnoszą żadnych opłat”.
Podpunkt ten otrzymałby numer 4, a kolejny podpunkt – numer 5;
- w §8, w związku z tym, że jest to prawo miejscowe, konieczne jest wprowadzenie zapisu: „Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego”.

Pan Przewodniczący zwrócił się do Radnych z pytaniem, czy zrozumieli przedstawione przez p.Gadzińskiego poprawki.

Uwag i pytań nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką, pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXV/210/09 w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli została podjęta jednogłośnie (w głosowaniu wzięło udział 13 Radnych) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.9. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie została zaopiniowana przez Komisje Rady pozytywnie. Spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał przedmiotowy projekt pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXV/211/09 w sprawie jak wyżej została podjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 13 Radnych) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.10. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Mąkownicy, został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady. Zwrócił uwagę, że w §1 błędnie wpisano słowo „nabywców”, a poprawnie winno być „najemcy”. Prosił Radnych o naniesienie poprawki, po czym spytał o ewentualne uwagi do omawianego projektu.

Uwag nie zgłoszono.

UCHWAŁA Nr XXV/212/09 w sprawie jak wyżej została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.11. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały dotyczący opłat za korzystanie z kortów tenisowych, Komisja Szkolnictwa i Komisja Finansów analizowały na przedsesyjnych posiedzeniach. Komisja Szkolnictwa proponuje dokonać w §1 projektu uchwały następujących zmian:
1/ po słowach „w Witkowie” wpisać słowa „na osobę”;
2/ w związku z powyższym określić „opłatę normalną” w wysokości 5,- zł/1 godz., a „opłatę ulgową” – w wysokości 3,-zł/1 godz.;
3/ wykreślić słowa „nawierzchnia bitumiczna 4,-zł/1 godz.”.
Następnie p.Przewodniczący poinformował, że Komisja Finansów zaakceptowała proponowane przez Komisję Szkolnictwa zmiany opisane w punkcie 1 i 2, proponuje natomiast pozostawić zapis o nawierzchni bitumicznej, z tym że określić opłatę w wysokości 1,-zł/1 godz. Po powyższym wprowadzeniu p.Przewodniczący spytał o ewentualne uwagi.

Pan Piotr Jóźwik poruszył niewyjaśnioną jego zdaniem kwestię, czy karnet dotyczy połowy boiska.

Odnosząc się do proponowanej przez Komisję Finansów opłaty za korzystanie z nawierzchni bitumicznej p.Grzegorz Kaźmierczak poinformował, że z utrzymaniem tej nawierzchni wiążą się pewne kwoty, więc zdaniem Komisji należy pobierać choćby symboliczną opłatę.

Pan Henryk Mucha poparł powyższe stanowisko Komisji Finansów dodając, że należy cyt. „ uczyć młodzież, że trzeba płacić, a to nieduże pieniądze”.

Innych uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Komisji Finansów, zawierający propozycje najdalej idące.

Za powyższym wnioskiem głosowało 13 Radnych, 1 Radny był przeciwny.

Pan Przewodniczący stwierdził, że wniosek został przez Radę Miejską przyjęty, po czym poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z przegłosowanymi poprawkami.

UCHWAŁA Nr XXV/213/09 w sprawie opłat za korzystanie z kortów tenisowych w Witkowie została podjęta większością głosów (przy 1 głosie wstrzymującym się) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.12. Pan Przewodniczący poinformował, że Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały dotyczący zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej. Przedmiotowa zmiana polega na zaktualizowaniu zapisu o ustawie o pracownikach samorządowych. Poinformował również, że w związku ze zmianą przepisów, Statut nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, wobec czego prosił Radnych o naniesienie w §2 zmiany zapisu, tj. wpisanie „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uwag nie zgłoszono.

UCHWAŁA Nr XXV/214/09 w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie została podjęta większością głosów (przy 1 głosie wstrzymującym się) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.13. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały dotyczący miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Ćwierdzinie został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady. Spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał przedmiotowy projekt pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXV/215/09 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obszarze części działek 5240/2, 5241/1, 214 oraz działek 215 i 216 z przeznaczeniem pod drogę dojazdową do terenów eksploatacji kruszywa naturalnego ze złóż Ćwierdzin i Ćwierdzin KR, położonych w miejscowości Ćwierdzin została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.14. Pan Przewodniczący poinformował, że Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały dotyczący sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Witkowie. Wyjaśnił, że chodzi o teren pod budowę kaplicy wojskowej i spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono.

UCHWAŁA Nr XXV/216/09 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr 47/7 w Witkowie została podjęta większością głosów (przy 1 wstrzymującym się) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.15. Pan Przewodniczący poinformował, że na przedsesyjnych posiedzeniach Komisji Radni zostali poinformowani o sprawie dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, ale projekt uchwały w tej sprawie otrzymali tuż przed dzisiejszą sesją. Po czym poprosił p.Burmistrza o omówienie przedmiotowego projektu.

Pan Burmistrz poinformował, że w związku z wymogiem Sanepid-u, Zakład Gospodarki Komunalnej zwrócił się do gminy o dotację na piaskowanie antykorozyjne zbiorników wodnych wysokociśnieniowych. Piaskowanie dotyczyłoby powierzchni ca 347m2, na ogólną kwotę 10tys.zł. Po czym odczytał projekt uchwały w tej sprawie.

Pan Paweł Lisiak spytał, czy omawiane prace remontowe poprawią jakość wody.

Jak wyjaśnił p.Stanisław Tomaszewski – Kierownik ZGK, piaskowanie zbiorników nie ma wpływu na stan wody.
 
Innych uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXV/217/09 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na prace remontowe zbiorników wodnych wysokociśnieniowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 


Ad.16. Pan Przewodniczący omówił projekt uchwały dotyczący dotacji dla Parafii w Mielżynie, na prace remontowe dachu kościoła, po czym spytał o ewentualne uwagi.

Pan Marian Gadziński – Zastępca Burmistrza proponował w §1 projektu uchwały wykreślić słowo „dach”, by pozostał zapis „remont kościoła”. Wyjaśnił, że dach był remontowany w ubiegłym roku, więc może lepiej byłoby zmienić zapis, by nie było problemu z rozliczeniem dotacji.

Powyższa propozycja wywołała dyskusję na temat zakresu omawianych prac remontowych.

Pan Burmistrz odczytał wniosek Parafii o przydzielenie omawianej dotacji na „dalszy ciąg prac remontowych na dachu kościoła”.

Wobec powyższego ustalono pozostawić brzmienie §1 projektu uchwały bez zmian.

UCHWAŁA Nr XXV/218/09 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej na prace remontowe przy Kościele p.w. Wszystkich Świętych w Mielżynie, wpisanym do rejestru zabytków została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.17. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały o udzieleniu dotacji Parafii w Witkowie, dotyczy kwoty 15 tys.zł na odrestaurowanie muru (parkanu) wokół Kościoła. Po czym spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXV/219/09 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej na prace remontowe przy Kościele p.w. Św. Mikołaja w Witkowie, wpisanym do rejestru zabytków została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.18. Proponowane zmiany w budżecie gminy i miasta na 2009r., uwzględniające podjęte w punktach 15, 16 i 17 uchwały, omówiła p.Halina Rzepecka – Skarbnik Gminy i Miasta.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały w tej sprawie pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXV/220/ 09 w sprawie zmiany budżetu na 2009 rok została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.19. W punkcie tym p.Przewodniczący Rady poruszył następujące sprawy:

1/ poinformował, że rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewoda Wielkopolski stwierdził nieważność zapisu w uchwale Nr XXII/192/09 z dnia 27 marca br. dotyczącego regulaminu wynagradzania nauczycieli. Uchylony zapis brzmi: „z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009r.”;

2/ poinformował, że Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu pismem z dnia 3 czerwca wskazało na nieprawidłowości w uchwale Nr XXIII/204/09 z marca br. dotyczącej zmian w budżecie. Postępowanie nadzorcze zostało jednak umorzone;

3/ poinformował, że w dniu 10 czerwca br. wpłynęło pismo Gnieźnieńskiej Izby Gospodarczej oferującej współpracę w dziedzinach dotyczących gospodarki i przedsiębiorczości. Radni zapoznali się z przedmiotowym pismem na przedsesyjnych posiedzeniach;

4/ poinformował, że kolejna sesja Rady Miejskiej planowana jest na dzień 18 września br.;

5/ poinformował, że w związku z jego urlopem, w lipcu zastępować go będzie Wiceprzewodniczący Rady p.Marian Walczak.


Ad.20. Wobec wyczerpania się porządku obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Witkowie, p.Przewodniczący zamknął jej obrady o godz. 14,10, życząc zebranym udanych urlopów.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

Protokołowała:
H. Koźniewska 

drukuj pobierz pdf    

wstecz