Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2003: Uchwała V / 44 / 2003

Uchwała  Nr V/44/03
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 28 marca 2003r.
w sprawie inwestycji wieloletniej pod nazwą "Budowa sali sportowej w Mielżynie gm. Witkowo".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.: Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 Rada Miejska              w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1.
Podejmuje się inwestycje pod nazwą "Budowa sali sportowej w Mielżynie gm. Witkowo", o wartości ca. 1.600.000 zł. /słownie: jedenmilionsześćsettysięcyzłotych/ z przeznaczeniem:
w roku 2003 kwoty - ca 400.000 zł. /słownie: czterystatysięcyzłotych/.
w roku 2004 kwoty - ca 1.200.000 zł. /słownie: jedenmiliondwieścietysięcyzłotych/.

§ 2.
Źródłem finansowania inwestycji określonej w § 1 będą dochody własne gminy w latach 2003 - 2004, Dział 756, Rozdział 75621, Paragraf 001 

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo.

§ 4.
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Witkowie
Bogusław Mołodecki

Uzasadnienie
do uchwały Nr V/44/03 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 marca 2003r. w sprawie inwestycji wieloletniej p.n. "Budowa sali sportowej w Mielżynie gm. Witkowo."

Rozwój kultury fizycznej wymaga budowy nowych obiektów sportowych.
Budżet gminy i miasta Witkowo na rok 2003 określił wydatki inwestycyjne dla jednostek budżetowych w tym na budowę sali sportowej w Mielżynie w kwocie 400.000,00 zł. Podejmowana inwestycja przekracza tą kwotę, zatem podjęcie powyższej uchwały jest uzasadnione i konieczne.

drukuj pobierz pdf    

wstecz