Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Protokoły z sesji RM - archiwum » Protokoł XXIV sesji Rady Miejskiej (2.06.2009)
A A A

Protokoły z sesji RM - archiwum: Protokoł XXIV sesji Rady Miejskiej (2.06.2009)

PROTOKOŁ Nr XXIV/09

z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Witkowie, odbytej w dniu 2 czerwca 2009r. o godz. 15,00 w sali posiedzeń Urzędu GiM, pod przewodnictwem p.Bogusława Mołodeckiego - Przewodniczącego Rady

Uczestniczący w sesji Radni - zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

Ponadto w sesji uczestniczyli:

- p.Krzysztof Szkudlarek  -  Burmistrz Gminy i Miasta
- p.Marian Gadziński  -  Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta
- p.Elżbieta Kiełpińska  -  Sekretarz Gminy i Miasta.

Otwarcia sesji dokonał p.Bogusław Mołodecki - Przewodniczący Rady. Powitał zebranych, stwierdził na podstawie listy obecności, że w posiedzeniu uczestniczy 14 Radnych, na ogólną liczbę 15, (p.Tomasz Deskowski usprawiedliwił swoją nieobecność), a zatem Rada Miejska jest kompetentna do podejmowania prawomocnych uchwał. Poinformował, że sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta (wniosek ten stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Porządek sesji został Radnym podany w zawiadomieniach o sesji. Pan Przewodniczący spytał o ewentualne uwagi dodając, że ponieważ sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta, zmian porządku nie można wprowadzić bez jego zgody.

Uwag nie zgłoszono.

Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do ceny wody na rzecz odbiorców ze wsi Królewiec.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii odnośnie projektowanych specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000.
4. Dokonanie zmian w budżecie gminy i miasta na 2009r.
5. Inne sprawy.
6. Zamknięcie obrad XXIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Witkowie.


Ad.1. Jak wyżej.


Ad.2. Pan Przewodniczący przypomniał, że co roku Rada Miejska podejmuje uchwałę dotyczącą dopłat mieszkańcom wsi Królewiec, do ceny wody. Kwota dopłaty to różnica między ceną wody obowiązującą na terenie Gminy Witkowo, a ceną wody obowiązującą w Gminie Września, z której mieszkańcy Królewca są zaopatrywani oraz opłata abonamentowa. Pan Przewodniczący stwierdził ponadto, że projekt uchwały w przedmiotowej sprawie, Radni otrzymali przed sesją. Spytał o ewentualne uwagi.
Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał przedmiotowy projekt pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXIV/206/09 w sprawie dopłaty do ceny wody na rzecz odbiorców ze wsi Królewiec została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.3. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały dotyczący wyrażenia opinii odnośnie projektowanych obszarów Natura 2000, Radni otrzymali wraz z uzasadnieniem, przed sesją. Z projektu uchwały i uzasadnienia wynika, że wyrażamy negatywną opinię, ponieważ utworzenie na terenie Gminy specjalnych obszarów ochrony siedlisk utrudnia gospodarowanie. Spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXIV/207/09 w sprawie wyrażenia opinii odnośnie projektowanych specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.4. Pan Krzysztof Szkudlarek - Burmistrz Gminy i Miasta poinformował, że głównym powodem zwołania sesji, jest konieczność uzupełnienia złożonego przez Gminę wniosku do Urzędu Marszałkowskiego, o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Uzupełnienie polega m.in. na zmianie nieprawidłowego zdaniem Urzędu Marszałkowskiego zapisu w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, określającego, że 500 tys.zł będzie pochodziło ze środków unijnych, a pozostałe środki - inwestora. Kwotę 500tys.zł też należy na tym etapie przyjąć jako środki własne. Termin uzupełnienia został wyznaczony do czwartku. Przy okazji podejmowania uchwały o zmianach w budżecie, w projekcie uchwały proponuje się również uwzględnienie zwiększonych dochodów budżetowych, wynikających z większego ich wykonania oraz z dofinansowania (na rekultywację dróg 100tys.zł) i dotacji celowych. Następnie p.Burmistrz przedstawił propozycję rozdysponowania tych dodatkowych środków, m.in. na nowe zadania majątkowe.

Odnosząc się do propozycji wprowadzenia do budżetu zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ruchocinek, Mielżyn Górny, Kołaczkowo, Witkówko" (20tys.zł na opracowanie dokumentacji), p.Grzegorz Kaźmierczak proponował opracowanie projektu technicznego również na Skorzęcin Leśnictwo.

Powyższa propozycja wywołała dyskusję na temat zakresu przedmiotowego zadania.

W związku z pytaniem p.Przewodniczącego Rady, pan Burmistrz poinformował, że Nadleśnictwo nie wykazuje zainteresowania kanalizowaniem Leśniczówki.

Pan Eugeniusz Czaplicki wskazał na celowe jego zdaniem włączenie do zakresu zadania (projektu), wsi Dębina, a przynajmniej zabudowania przy trasie.

Propozycję tę poparł p.Edwin Dzieciuchowicz.

Pan Ireneusz Kwapich zwrócił uwagę na fakt, że realizacja projektów wymaga kilku lat i dlatego jego zdaniem lepiej byłoby nie zlecać opracowania zbyt wielu projektów jednocześnie.

Pan Burmistrz stwierdził, że w omawianym projekcie priorytetem jest Ruchocinek, a przy okazji zostałby opracowany projekt dokumentacji również na Kołaczkowo, Witkówko oraz Mielżyn Góry. Można rozważyć dopisanie w projekcie Dębiny, z tym że kanalizacja nie obejmowałaby całej miejscowości, najwyżej posesje przy drodze z Ruchocinka do Witkowa. Odnośnie Skorzęcina Leśnictwa, p.Burmistrz proponował ująć ten teren w odrębnym projekcie, wspólnie ze Skorzęcinem Rybakówką.

Po dokładnym omówieniu przez p.Burmistrza Wieloletniego Planu Inwestycyjnego stanowiącego załącznik nr 5 do projektu uchwały o zmianach w budżecie, ustalono, że zakres omówionego wyżej zadania dotyczącego kanalizacji, zostanie poszerzony o miejscowość Dębina.

Po czym p.Przewodniczący spytał o ewentualne inne uwagi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXIV/208/09 w sprawie zmiany budżetu na 2009 rok została podjęta większością głosów (13 głosów "za", 1 wstrzymujący się) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Nawiązując do zadań ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, p.Eugeniusz Czaplicki zwrócił się do p.Burmistrza z pytaniem, czy opracowany jest projekt na rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie. Dodał m.in., że zadanie jest duże, więc Radni chcieliby wiedzieć, co planuje się w ramach tego projektu.

Pan Burmistrz potwierdził, że zakres prac i koszt jest duży. Do wniosku została opracowana niezbędna dokumentacja, w której wykazane są zadania, ich powierzchnia i lokalizacja. Natomiast nie ma jeszcze dokumentacji technicznej, która będzie wykonana po otrzymaniu dofinansowania, zgodnie z zakresem prac określonych we wniosku. Planuje się m.in. wymianę ciągów pieszo-jezdnych, modernizację pozostałych lamp, renowację mola, schodów, nowe boiska ze sztuczną nawierzchnią, place zabaw.


Ad.5. W punkcie tym poruszono następujące sprawy:

- p.Burmistrz przedstawił sprawę przydzielenia mieszkania komunalnego dla rodziny pani Moniki J. Ostatnio zainteresowana deklarowała wyremontowanie we własnym zakresie gminnego budynku w Gaju, pomimo tego, że budynek jest w złym stanie technicznym. Pani Monika zainteresowała swoją sytuacją różne fundacje, oferujące udzielenie jej pomocy. Pan Burmistrz poinformował ponadto, że rozważał przetransportowanie na grunt należący do ww. rodziny pawilonu po byłej stacji paliw w Ruchocinku, ale koszty takiego transportu byłyby zbyt duże, w stosunku do uzyskanego efektu. Prosił Radę o wyrażenie stanowiska w sprawie mieszkania w Gaju.
W podsumowaniu krótkiej dyskusji p.Przewodniczący sugerował zaproponowanie ww. fundacjom wyremontowania ww. budynku w Gaju, po podpisaniu przez gminę stosownego porozumienia z p.Moniką;

- p.Burmistrz przedstawił sprawę ustawienia nowego pomnika - samolotu S - 22, na terenie Osiedla Nr 5.
Pan Przewodniczący Rady i p.Marian Walczak sugerowali skonsultowanie tej sprawy z mieszkańcami Osiedla Nr 5 (Wspólnotami Mieszkaniowymi);

- p.Przewodniczący Rady poinformował o chuligańskim wybryku dokonanym w Gnieźnie przez czterech mieszkańców Witkowa;

- p.Roman Popek poruszył sprawę trwającego remontu Stadionu Miejskiego (wolne tempo prac, brak pracowników, nie ujęcie w przedmiarach 40m2 malowania ściany i wymiany paneli w biurze);

- p.Eugeniusz Czaplicki poruszył sprawę likwidacji dowozu uczniów z Ruchocinka i sugerował zorganizowanie zebrania z mieszkańcami Ruchocinka na temat dowozów.
Jak wyjaśnił p.Burmistrz, problem polega na tym, czy uruchomimy w przyszłym roku szkolnym dowozy dzieci z Ruchocinka do Witkowa, a nikt nie mówi o likwidacji dowożenia. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, Ruchocinek należy do obwodu szkolnego w Mielżynie. Jednak od lat dowozimy dzieci do Mielżyna i do Witkowa. Rodzice uczniów, którzy uczęszczają do szkół w Witkowie chcieliby, by dzieci dalej były dowożone do Witkowa i złożyli pisemną prośbę o dowożenie. Pismo to wymaga przeanalizowania. Pan Burmistrz poinformował ponadto, że zostanie sporządzone zestawienie z liczbą uczniów z Ruchocinka dojeżdżających do Witkowa do poszczególnych szkół i poszczególnych klas.
Pan Marian Gadziński - Zastępca Burmistrza przypomniał, że wyjaśniał Radnym tę sprawę na posiedzeniu Komisji Rolnictwa. Chodzi tu nie tylko o koszt kursu autobusu, ale również o dużą różnicę w wysokości subwencji na ucznia w szkole wiejskiej i na ucznia w szkole w mieście.


Ad.6. Wobec wyczerpania się porządku obrad XXIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Witkowie, p.Przewodniczący Rady zamknął jej obrady o godz. 16,15.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

Protokołowała:
H. Koźniewska

drukuj pobierz pdf    

wstecz