Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji RM - archiwum: Protokoł XXIII sesji Rady Miejskiej (24.04.2009)

PROTOKOŁ Nr XXIII/09

z sesji Rady Miejskiej w Witkowie, odbytej w dniu 24 kwietnia 2009r. o godz. 12,00 w sali posiedzeń Urzędu GiM, pod przewodnictwem p.Bogusława Mołodeckiego - Przewodniczącego Rady

Uczestniczący w sesji Radni - zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

Uczestniczący w sesji goście oraz sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli - zgodnie z listami obecności, stanowiącymi załączniki do niniejszego protokołu.

Otwarcia sesji dokonał p.Bogusław Mołodecki - Przewodniczący Rady. Powitał zebranych, a w szczególności radną Rady Powiatu, sołtysów i ks. proboszcza. Stwierdził, że jest to ważna dla samorządu sesja, sesja absolutoryjna. Po czym p.Przewodniczący stwierdził na podstawie listy obecności, że w posiedzeniu uczestniczy 15 Radnych, na ogólną liczbę 15, a zatem Rada Miejska jest kompetentna do podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie zebrani wysłuchali hejnału gminy w wykonaniu p.Witolda Biegalskiego.

Pan Przewodniczący przypomniał, że porządek obrad został podany Radnym w zawiadomieniach o sesji. Na wniosek Burmistrza zaproponował poszerzenie porządku o punkt brzmiący:

"Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na realizację zadania budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 260 w m. Mielżyn".

Proponowany temat zostałby rozpatrzony jako punkt "13", przed zmianami w budżecie, a numeracja kolejnych punktów uległaby przesunięciu.

Uwag bądź innych propozycji nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał propozycję poszerzenia porządku obrad pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie przyjęła ww. propozycję zmiany porządku obrad.

Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
2. Interpelacje, zapytania i wnioski.
3. Informacja o działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy i Miasta i Urzędu Gminy i Miasta za 2008r.
5. Sprawozdanie z realizacji "Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy i Miasta Witkowo", uchwalonej uchwałą Nr XXII/228/01 z dnia 26.01.2001r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze na terenie gminy Witkowo.
7. Ustosunkowanie się kompetentnych osób do spraw przedstawionych w punkcie 2 porządku sesji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
9. Zmiana uchwały Nr XXVI/248/06 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Witkowo.
10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej położonej w Witkowie.
11. Uchylenie uchwały Nr XXIV/230/05 z dnia 25.XI.2005r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Witkowo.
12. Ustalenie opłaty za wstęp na teren Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na realizację zadania budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 260 w m. Mielżyn.
14. Dokonanie zmian w budżecie gminy i miasta na 2009r.
15. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy i miasta za 2008r. i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta.
16. Inne sprawy.
17. Zamknięcie obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Witkowie.


Ad.1. Jak wyżej.


Ad.2. W punkcie tym Radni, Sołtysi, Przewodniczący Zarządów Osiedli zgłosili następujące sprawy:

- p.Franciszek Kozanecki - Sołtys Sołectwa Ćwierdzin:
1/ podziękował p.Burmistrzowi za ustawienie w Sołectwie dwóch wiat autobusowych;
2/ wnioskował o ponowne posadowienie znaku drogowego (ograniczenie szybkości do 50km/h) w Ćwierdzinie, zniszczonego przez nieznanych sprawców;

- p.Janina Wędzikowska - Sołtys Sołectwa Mąkownica:
1/ podziękowała p.Burmistrzowi za nowe wiaty autobusowe;
2/ wnioskowała o wyczyszczenie rowu w rejonie placu zabaw oraz od posesji p.Jakubowskiego do posesji p.Matuszaka;

- p.Tadeusz Jaskólski - Sołtys Sołectwa Strzyżewo zwrócił się do p.Krystyny Żok - Radnej Powiatu Gnieźnieńskiego ze słowami podziękowania za poparcie sprawy modernizacji drogi z Witkowa do Powidza.
Pani Krystyna Żok poinformowała, że w ramach tej inwestycji planowana jest budowa ścieżki rowerowej od ul.Dębińskiej do Strzyżewa (po czym skręci w polną drogę);

- p.Stanisław Przybylski - Sołtys Sołectwa Mielżyn:
1/ pytał o termin dokończenia kanalizacji sanitarnej w Mielżynie i chodnika na ul.Strzałkowskiej;
2/ wskazał na potrzebę budowy chodnika na ul.Szkolnej;
3/ wnioskował o urządzenie placów zabaw dla dzieci w każdej wsi sołeckiej;
4/ przekazał p.Stanisławowi Tomaszewskiemu - Kierownikowi ZGK uwagę o złej jakości wody z wodociągu oraz pytał o powód zanieczyszczenia Strugi w marcu br.;

- p.Tomasz Deskowski:
1/ odczytał interpelację dotyczącą braku dostatecznej informacji na temat realizacji porozumienia gmin w kwestii unieszkodliwiania odpadów komunalnych i interpelację dotyczącą przeniesienia podglądu monitoringu z pomieszczeń Sali Historii do budynku Komisariatu Policji. Pismo zostało podpisane również przez p.Marka Sucholasa.
Złożone na ręce p.Przewodniczącego Rady ww. pismo, stanowi załącznik do niniejszego protokołu;
2/ proponował rozważyć, czy nie celowe byłoby nieodpłatne przekazywanie drewna pozyskanego z wycinki lasów gminnych, osobom potrzebującym, poprzez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
3/ poinformował o pytaniach mieszkańców, czy budowana na Rynku fontanna nie będzie zasłaniała skrzyżowania;

- p.Marek Sucholas:
1/ w kontekście wyboru priorytetów inwestycyjnych stwierdził, że zaplanowaliśmy w br. ulice: Piękną, Radosną, Łąkową, a zapomnieliśmy o ul.Dworcowej;
2/ wskazał na zaniedbaną ul.Jana Pawła II, szczególnie przejście od ul.Czerniejewskiej;
3/ proponował dokonać przeglądu chodników pod kątem przejść dla niepełnosprawnych. Podał przykład małej widoczności takiego przejścia - przy Szkole Nr 2 i 3;
4/ poruszył sprawę zbiorników retencyjnych, w kontekście stepowienia Wielkopolski i zagrożenia p.poż.;
5/ wskazał na konieczność ustalenia konkretnych osób odpowiedzialnych za porządek na takich obiektach jak Park przy Pomniku, Strzelnica, Ogródek Jordanowski;

- p.Edward Rutecki - Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 2 w Witkowie w imieniu mieszkańców podziękował p.Burmistrzowi za zamontowanie barierki przy stawie w rejonie ul.Szkolnej;

- p.Henryk Mucha zwrócił uwagę na konieczność poprawienia źle wmontowanych w chodniki kratek burzowych.

 
Ad.3. Informację o działalności Burmistrza Gminy i Miasta w okresie międzysesyjnym przedstawił p.Krzysztof Szkudlarek - Burmistrz Gminy i Miasta.

Do treści informacji uwag i pytań nie zgłoszono, informacja została przez Radę Miejską przyjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy i Miasta i Urzędu Gminy i Miasta za 2008r. przedstawił p.Krzysztof Szkudlarek - Burmistrz Gminy i Miasta.

W trakcie czytania ww. sprawozdania, dokonano za pomocą rzutnika prezentacji zdjęć z ważniejszych wydarzeń i z realizacji ważniejszych inwestycji.

Do treści sprawozdania pytań nie zgłoszono, sprawozdanie zostało przez Radę Miejską przyjęte i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Przerwa w obradach - od godz. 13,35 do godz. 14,00.


Ad.5. Sprawozdanie z realizacji "Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy i Miasta za 2008r." przedstawił p.Krzysztof Szkudlarek - Burmistrz Gminy i Miasta.

Do treści sprawozdania pytań nie zgłoszono, sprawozdanie zostało przez Radę Miejską przyjęte i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.6. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały dotyczący warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady. Po czym zwrócił się do Zastępcy Burmistrza - p.Mariana Gadzińskiego jako projektodawcy uchwały oraz do Radnych z pytaniem o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXIII/197/09 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze na terenie gminy Witkowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.7. W punkcie tym ustosunkowano się do następujących spraw, zgłoszonych w punkcie "2" porządku obrad:

- p.Burmistrz Gminy i Miasta:
- odnośnie wiat autobusowych - poinformował, że podnoszenie estetyki gminy między innymi poprzez wymianę wiat i tworzenie odpowiednich warunków do oczekiwania na przyjazd autobusu jest ważne dla gminy. W 2008r. dokonano wymiany 6 wiat, a w br. zakupiono 8 wiat;

- odnośnie znaku drogowego - znak zostanie ponownie posadowiony;

- odnośnie czyszczenia rowów - prace te w niezbędnym zakresie zostaną wykonane w ramach robót publicznych;

- odnośnie kanalizacji - poinformował, że na najbliższej sesji zaproponuje wprowadzenie do budżetu zadania wieloletniego (w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym) w obszarach: Ruchocinek, Chłądowo, Kołaczkowo oraz Mielżyn-Góry;

- odnośnie chodnika przy ul.Strzałkowskiej w Mielżynie - p.Burmistrz poinformował, że zadanie to będzie realizowane wspólnie z Wielkopolskim Zarządem Dróg;

- odnośnie chodnika przy ul.Szkolnej w Mielżynie - decyzja co do ewentualnego wprowadzenia tego zadania do realizacji, zostanie podjęta w terminie późniejszym;

- odnośnie placów zabaw - p.Burmistrz stwierdził, że w ubiegłych latach urządziliśmy w kilku miejscowościach wiejskich place zabaw, w ramach programu unijnego. Do Urzędu Marszałkowskiego został złożony wniosek na remont kolejnych świetlic wiejskich, przy większości których będą urządzone place zabaw. Natomiast to nie oznacza, że w każdej miejscowości będzie plac zabaw. Pan Burmistrz podał ponadto przykłady dobrze wykorzystywanych świetlic i placów zabaw;

- odnośnie porozumienia gmin (unieszkodliwianie odpadów) - temat został też poruszony w informacji międzysesyjnej. W budżecie gminy na 2009r. mamy zabezpieczone środki w wysokości 5,-zł od mieszkańca. Pan Burmistrz poinformował również o planie działań na br. (wnioski z mapami o wydanie decyzji środowiskowych, dokumentacja techniczna, przetarg). Dodał, że wystąpi w tej sprawie do Prezydenta Gniezna o uzyskanie pełnej informacji o zaawansowaniu prac przy realizacji projektu;

- odnośnie monitoringu - poinformował, że wcześniej rozmawiał z Komendantem Komisariatu Policji nt. technicznych możliwości lokalizacji miejsca odczytywania kamer w budynku Komisariatu. Przeniesienie jest teoretycznie możliwe, ale wiązałoby się z koniecznością opracowania dokumentacji technicznej, okablowanie sieci. W związku z tym, że nie będzie Sezonowego Posterunku Policji w Skorzęcinie, może warto wrócić do tematu powołania straży gminnej. Wtedy niecelowe byłoby przeniesienie podglądu. Pan Burmistrz dodał, że jest to temat przyszłościowy, trzeba obliczyć związane z tym koszty;
 
- odnośnie drewna - przekazanie pozyskanego przez gminę drewna podopiecznym Ośrodka Pomocy Społecznej mogłoby spotkać się z zarzutem niezgodności z prawem, bo ono podlega sprzedaży. Można również zakładać, że uzyskane ze sprzedaży drewna dochody, wpływają na zwiększenie środków przeznaczonych na opiekę społeczną;

- odnośnie fontanny - p.Burmistrz przedstawił graficzny projekt tej budowli i poinformował o jej wymiarach ( wysokość 2,5m);

- odnośnie priorytetów - poinformował, że droga po byłym POM jest drogą prywatną, natomiast drogę między Ogrodem Działkowym a barakami planuje ująć w przyszłorocznym budżecie;

- odnośnie ul.Jana Pawła II - stwierdził, że teren będzie uporządkowany. Gmina jest zainteresowana wykonaniem na tej ulicy objazdu dla samochodów ciężarowych. Ostatnie pismo zarządcy drogi w tej sprawie pozytywnie odnosi się do tej sprawy (pod pewnymi warunkami), dla kontynuowania tematu będzie w maju rozmawiał z Powiatowym Zarządem Dróg. Stwierdził dalej, że zarządca drogi nie wyegzekwował budowy dojścia do "Polo-Marketu", ale biorąc pod uwagę zasadność i słuszność zgłaszanych przez Radnych i mieszkańców uwag, wystosował w 2008r. w tej sprawie pismo do PZD, o uwzględnienie w planach budżetowych na 2009r. Jak wynika z posiadanych informacji, z powodu braku środków finansowych, Powiat nie ujął tego zadania w planie na bieżący rok. Jeśli chodzi o teren gminny w tym rejonie (od targowiska w kierunku "Biedronki", pas gruntu o szer. ok. 6m), jego uporządkowanie, przebudowa jest przedwczesne, ponieważ nie zapadła jeszcze ostateczna decyzja co do budowy obwodnicy;

- odnośnie niepełnosprawnych - p.Burmistrz poinformował, że generalnie tam gdzie były i są budowane nowe nawierzchnie, przejścia są przystosowane dla niepełnosprawnych. Prosił o zgłaszanie zbyt wysokich krawężników, jeśli są takie miejsca. Pan Burmistrz dodał, że nie słyszał uwag na ten temat;

- odnośnie zbiorników retencyjnych - p.Burmistrz odczytał pismo, jakie gmina otrzymała w lutym br. z Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Pismo dotyczy programu budowy 3 obiektów małej retencji na terenie gminy Witkowo, z terminem realizacji do 2015r., przy udziale środków unijnych. Program przewiduje: zastawki piętrzące na Jeziorze Białym (600tys.zł) i Jeziorze Piłka (600tys.zł) oraz zbiornik w Małachowie (8.000tys.zł);

- odnośnie osób odpowiedzialnych za poszczególne tereny - p.Burmistrz poinformował, że wymienionymi przez Radnego terenami zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej i od decyzji Kierownika ZGK zależy, komu personalnie przypisze poszczególne obiekty. Gmina rozlicza z zadań nie pracowników Zakładu, ale Kierownika. Pan Burmistrz dodał, że na kolejnym spotkaniu p.Kierownik przedstawi nazwiska osób odpowiedzialnych za poszczególne tereny (obiekty);

- odnośnie barierki - została zamontowana, bo taka była potrzeba, by zapewnić bezpieczeństwo;

- odnośnie kratek burzowych - poinformował, że kratki zostały zamontowane na prośbę właścicieli posesji, którzy zapewniali, że będą dbać o ich czystość. Likwidację kratek wykona się podczas prac przy sieci gazociągu;

- p.Stanisław Tomaszewski - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej:
- odnośnie osób odpowiedzialnych za tereny - potwierdził, że poda ich nazwiska na kolejnej sesji. Poruszył też problem dewastacji obiektów przez młodzież i podał przykład zniszczenia urządzeń w Ogródku Jordanowskim;

- odnośnie wody - p.Kierownik poinformował, że jakość wody badana jest w zakresie biologii i zawartości żelaza, z częstotliwością uzgodnioną z Sanepid-em. Wyniki były dobre. Nie wykonuje się badań na zawartość kamienia, zanieczyszczenia wyłapywane są przez filtry. Zdarza się po awariach, że smak bądź zapach wody jest gorszy;

- odnośnie oczyszczalni ścieków - p.Kierownik wyjaśnił, że w okresach wiosennych i jesiennych do oczyszczalni trafia woda deszczowa, co jest niewskazane, ponieważ woda ta pogarsza oczyszczanie ścieków. Pan Kierownik poinformował ponadto m.in., że będą likwidowane nielegalne przyłącza deszczowe do kanalizacji sanitarnej.


Ad.8. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały dotyczący górnych stawek za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady. Spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał przedmiotowy projekt pod głosowanie.
UCHWAŁA Nr XXIII/198/09 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych została podjęta większością głosów (przy 1 głosie wstrzymującym się) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.9. Pan Przewodniczący poinformował, że z projektem uchwały dotyczącej zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Komisje Rady Miejskiej zapoznały się na przedsesyjnych posiedzeniach. Przedmiotowy projekt zaopiniowano pozytywnie, z tym że Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego proponuje, by w projekcie uchwały umieścić dwa dodatkowe zapisy, dotyczące wywozu nieczystości przez właścicieli działek letniskowych. Zapisy te miałyby następujące brzmienie:

"W §9 ust.2 dodaje się pkt 9a o następującej treści: właściciele działek letniskowych zobowiązani są wyposażyć nieruchomość w 1 kubeł o pojemności przynajmniej 240 l".

"c/ przynajmniej raz w miesiącu dla właścicieli działek letniskowych w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku".

Po czym p.Przewodniczący spytał o ewentualne inne propozycje.

Odnosząc się do drugiego z proponowanych przez Komisję Rolnictwa zapisów, p.Przewodniczący stwierdził, że czas od kwietnia do końca października, to jego zdaniem zbyt długi okres, powinno to być realnie określone.

Jak stwierdzili panowie: Ireneusz Kwapich - Przewodniczący Komisji Rolnictwa oraz Henryk Mucha i Grzegorz Kaźmierczak - członkowie Komisji Rolnictwa, właściciele działek letniskowych przyjeżdżają również w październiku.

Pan Burmistrz przypomniał, że śmieci remontowe i porządkowe, winny być wywożone odrębnie, za opłatą.

Innych uwag i propozycji nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący zgłosił wniosek, by proponowanemu przez Komisję Rolnictwa zapisowi, nadać brzmienie: "przynajmniej raz w miesiącu dla właścicieli działek letniskowych w okresie od 1 maja do 30 września każdego roku".

Powyższy wniosek został przez Radę przyjęty jednogłośnie.
 
Po czym p.Przewodniczący poddał projekt uchwały z powyższymi zmianami, pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXIII/199/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/248/06 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 lutego 2006r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Witkowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.10. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej położonej w Witkowie, Komisje Rady analizowały na przedsesyjnych posiedzeniach i wyraziły następujące opinie: 1/ Komisja Szkolnictwa proponuje przeanalizować przeznaczenie działki określonej w projekcie uchwały oraz pozostałych trzech działek gminnych położonych w tym rejonie; 2/ Komisja Rolnictwa oraz Komisja Finansów wyraziły pozytywne opinie.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXIII/200/09 w sprawie jak wyżej została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.11. Pan Przewodniczący zwrócił się do p.Burmistrza Gminy i Miasta z prośbą o krótkie omówienie projektu uchwały dotyczącej uchylenia uchwały Nr XXIV/230/05.

Pan Burmistrz poinformował m.in., że o uchylenie przedmiotowej uchwały wystąpiła Prokuratura Rejonowa w Słupcy, powołując się na orzecznictwo administracyjne, z którego wynika, że uchwała o bonifikacie od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności nieruchomości, nie może mieć charakteru aktu prawa miejscowego, tj. aktu o charakterze generalnym ustalającym ogólną zasadę udzielenia bonifikaty lecz powinna być podejmowana dla indywidualnego nabywcy.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXIII/201/09 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/230/05 dotyczącej wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność gminy Witkowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.12. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały dotyczący opłat za wstęp na teren Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie, Komisje analizowały na przedsesyjnych posiedzeniach. Komisje wyraziły następujące opinie: 

Komisja Szkolnictwa proponuje:
1/ opłatę tygodniową za wstęp pojazdem wielośladowym ustalić w wysokości 25,-zł (pkt 6);
2/ opłatę tygodniową za wstęp pojazdem wielośladowym ustalić w wysokości 40,-zł (pkt 7);
3/ opłatę cało-sezonową dla mieszkańców Gminy Witkowo ustalić w wysokości 30,-zł (pkt 9).

Pozostałe opłaty proponowane przez p.Burmistrza zaopiniowano pozytywnie;

Komisja Rolnictwa proponuje:
1/ opłatę za jednodniowy wstęp motorowerem ustalić w wysokości 3,-zł (pkt 3).
Pozostałe opłaty proponowane przez p.Burmistrza zaopiniowano pozytywnie;

Komisja Finansów proponuje:
1/ opłatę tygodniową za wstęp pojazdem wielośladowym ustalić w wysokości 25,-zł (pkt 6) tak jak proponuje również Komisja Szkolnictwa;
2/ opłatę dwutygodniową za wstęp pojazdem wielośladowym ustalić w wysokości 45,-zł (pkt 7);
3/ opłatę cało-sezonową dla mieszkańców Gminy Witkowo ustalić w wysokości 30,-zł (pkt 9) tak jak proponuje również Komisja Szkolnictwa.
 
Pozostałe opłaty proponowane przez p.Burmistrza zaopiniowano pozytywnie.

Po powyższym wprowadzeniu, p.Przewodniczący otworzył dyskusję.

Ponieważ nikt w dyskusji głosu nie zabrał, p.Przewodniczący poddał pod głosowanie kolejno te propozycje, w których wystąpiły rozbieżności:

1/ propozycję Komisji Rolnictwa, jako propozycję najdalej idącą, by opłatę za jednodniowy wstęp motorowerem ustalić w wysokości 3,-zł.
Powyższa propozycja została przez Radę Miejską przyjęta większością głosów (11 głosów "za");

2/ propozycję Komisji Szkolnictwa i Komisji Finansów, by opłatę tygodniową za wstęp pojazdem wielośladowym ustalić w wysokości 25,-zł.
Powyższa propozycja została przez Radę przyjęta większością głosów (11 głosów "za", 4 wstrzymujące się);

3/ propozycję Komisji Finansów, jako propozycję Komisji najdalej idącą, by opłatę dwutygodniową za wstęp pojazdem wielośladowym ustalić w wysokości 45,-zł.
Powyższa propozycja została przez Radę przyjęta większością głosów (10 głosów "za", 2 przeciw, 3 wstrzymujące się);

4/ propozycję Komisji Szkolnictwa i Komisji Finansów, by opłatę cało-sezonową dla mieszkańców Gminy Witkowo ustalić w wysokości 30,-zł.
Powyższa propozycja została przez Radę przyjęta jednogłośnie.

Po czym p.Przewodniczący spytał o ewentualne uwagi do treści projektu uchwały.

Uwag nie zgłoszono.

UCHWAŁA Nr XXIII/202/09 w sprawie ustalenia opłaty za wstęp na teren Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.13. Pan Przewodniczący zwrócił się do p.Burmistrza z prośbą o omówienie projektu uchwały, dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

Pan Burmistrz poinformował, że gminie zależy na pobudowaniu chodnika przy drodze wojewódzkiej w Mielżynie, dlatego występowaliśmy w tej sprawie z wnioskiem. W sprawę tę zaangażowany był również Radny i mieszkańcy z tego terenu. Po kilku latach zabiegów udało się spowodować, że Wojewódzki Zarząd Dróg jest skłonny pobudować taki chodnik i wystąpił do gminy z propozycją dofinansowania. W związku z tym należałoby zarezerwować środki w budżecie i podjąć stosowną uchwałę. Proponował, by środki na powyższy cel, w wysokości 30tys.zł, przesunąć z działu "Transport" z paragrafu "Chodniki". W związku z pytaniami Radnych, p.Burmistrz wyjaśnił, że według jego informacji, chodnik planowany jest przez cały Mielżyn, natomiast koszt zadania nie jest jeszcze mu znany.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXIII/203/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na realizację zadania budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 260 w miejscowości Mielżyn została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.14. Przedstawiając autopoprawkę do uchwały budżetowej na 2009r. p.Burmistrz Gminy i Miasta stwierdził m.in., że uwzględnia ona podjętą w poprzednim punkcie uchwałę o pomocy finansowej dla Województwa (30.000,-zł) oraz decyzję Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu planu dotacji celowych na zadania z zakresu opieki społecznej (7.980,-zł).

Powyższa autopoprawka została przez Radę Miejską przyjęta bez uwag.

Nawiązując do propozycji przedstawionej na poprzedniej sesji (kserowanie projektu uchwały budżetowej bez załączników), p.Przewodniczący stwierdził, że od dnia zakończenia przedsesyjnych posiedzeń Komisji, jest to już trzecia wersja zmian w budżecie. Trudno więc byłoby zdążyć z kserowaniem dla Radnych projektów uchwały, dlatego tak jak to ustalono, zainteresowani Radni mogą mieć wgląd do aktualnej wersji, w biurze Rady.

Po czym p.Halina Rzepecka - Skarbnik Gminy i Miasta przedstawiła proponowane zmiany w budżecie, z uwzględnieniem przyjętej autopoprawki.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXIII/204/09 w sprawie zmiany budżetu na 2009r. została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.15. Pan Przewodniczący poinformował, że realizację budżetu gminy i miasta za 2008r. Radni analizowali na przedsesyjnych posiedzeniach Komisji, a wcześniej otrzymali sprawozdanie na ten temat. Otworzył dyskusję, prosząc na jej wstępie p.Henryka Muchę - Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie wniosku Komisji w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta.
Sprawozdanie z wykonania budżetu oraz przedstawiony przez pana Muchę wniosek stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Pan Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ww. wniosek Komisji przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej i został on przez tę Izbę zaopiniowany pozytywnie. Odczytał ważniejsze fragmenty uchwały Nr 42/SO-8/Ab/2009/Ko Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 kwietnia br. w sprawie wyrażenia opinii o ww. wniosku Komisji Rewizyjnej. Następnie Pan Przewodniczący odczytał ważniejsze fragmenty uchwały Nr 39/SO-8/2009/Ko Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 8 kwietnia br. stanowiącej opinię o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy i miasta za 2008r. Podkreślił, że jest to opinia pozytywna, bez uwag.
Przedmiotowe opinie RIO stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

W dalszej dyskusji głos zabrali:

- p.Grzegorz Kaźmierczak - Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego poinformował, że na posiedzeniu w dniu 22 kwietnia br. Komisja analizowała wykonanie budżetu za 2008r. i popiera wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie Burmistrzowi absolutorium;

- p.Ireneusz Kwapich - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego poinformował, że Komisja analizowała wykonanie budżetu za 2008r. i wydała opinię pozytywną. Stwierdził, że jest to bardzo dobry budżet i niełatwy, ale bardzo dobrze wykonany. Jest 15-stym budżetem skonstruowanym przez Burmistrza, który co roku konstruuje trudne budżety, ale "pilnuje" by były dobrze wykonane. Przyznał, że niewielu burmistrzów może się pochwalić takim wykonaniem budżetu. W dalszej wypowiedzi p.Kwapich wyraził nadzieję, że kolejne budżety będą równie odważne i dobrze wykonane, pogratulował konstrukcji takiego budżetu i takiego wykonania, w dużym procencie;

- p.Piotr Jóźwik - Przewodniczący Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej stwierdził, że środki finansowe i przedsięwzięcia w zakresie kultury, oświaty, sportu i opieki społecznej zostały zrealizowane zgodnie z planem budżetowym na 2008r., wobec czego Komisja dołącza się do gratulacji;

- p.Henryk Mucha - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej podziękował w szczególności pani Skarbnik oraz paniom Halinie Koźniewskiej i Annie Kwapich za pomoc przy konstruowaniu wniosku Komisji, a także członkom Komisji za ich zaangażowanie. Stwierdził, że nie jest łatwo opracować wniosku absolutoryjnego, ale po raz kolejny wniosek został przyjęty przez RIO bez zastrzeżeń. Stwierdził dalej, że trudno jest wydać zaplanowane środki, o czym najlepiej wie p.Burmistrz, ale również niełatwo jest tak to opisać, by RIO treści wniosku nie kwestionowała i oceniła pozytywnie. Niestety wiele gmin nie uzyskuje takich not, jak Komisja Rewizyjna naszej gminy.

W związku z wyczerpaniem się tematu dyskusji, p.Przewodniczący poddał wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta, pod głosowanie.

Za udzieleniem absolutorium głosowali wszyscy Radni.

Wynik głosowania zebrani przyjęli oklaskami.

Podjęta przez Radę Miejską uchwała Nr XXIII/205/09 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie z tytułu wykonania budżetu za 2008r. została odczytana przez p.Przewodniczącego Rady i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie p.Przewodniczący odczytał gratulacje w następującym brzmieniu:

"Człowiek powinien próbować pozostawić po sobie jakiś ślad. Wtedy życie, nawet jeśli nie jest łatwe-będzie pełniejsze. Tym śladem może być wszystko, co jest dziełem naszej aktywności, pod warunkiem, że nie powstawało kosztem innego człowieka lub przeciwko niemu".

Feliks Falk

"W imieniu własnym i Radnych Rady Miejskiej w Witkowie składamy Panu serdeczne gratulacje z okazji otrzymania po raz 15-sty absolutorium z tytułu realizacji budżetów Gminy i Miasta Witkowo. Były to czasy podejmowania bardzo ważnych, ale i zarazem trudnych decyzji, które wymagały od wszystkich wzajemnego zrozumienia, życzliwości i gotowości do współdziałania.
Pana dotychczasowe dokonania są niewątpliwie przykładem trwałości wielkopolskiej gospodarności, aktywności i przedsiębiorczości. Działania Pana zaowocowały osiągnięciami na trwałe wpisanymi w historię Gminy i Miasta Witkowo, a zdobyta tą drogą pozycja wzmocniła wolę społeczności lokalnej do dalszego działania i sprzyja rozwojowi naszego samorządu lokalnego.
Gratulując Panu dotychczasowych osiągnięć, życzymy aby kolejne lata przynosiły znaczące sukcesy i satysfakcję z wykonywanej pracy oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Przewodniczący oraz Radni Rady Miejskiej w Witkowie ."

Wręczając p.Burmistrzowi odczytane gratulacje oraz bukiet róż, p.Przewodniczący poinformował, że na odwrocie gratulacji znajdują się podpisy wszystkich Radnych.

Wręczaniu gratulacji i kwiatów towarzyszyły oklaski uczestników sesji.

Następnie głos zabrał p.Krzysztof Szkudlarek - Burmistrz Gminy i Miasta. Podziękował za udzielone absolutorium Komisji Rewizyjnej za jej pracę, która pozwoliła sformułować wniosek pozytywnie oceniony przez RIO. Podziękował Przewodniczącym poszczególnych Komisji Rady i wszystkim Radnym. Stwierdził, że to 15-ste absolutorium, ale nie byłoby takiego absolutorium, gdyby nie tak dobra współpraca z Radą, którą sobie bardzo ceni. Podziękował również pracownikom Urzędu Gminy i Miasta, Sołtysom, księdzu proboszczowi. Stojąc na czele samorządu, stwierdził dalej p.Burmistrz, jak każdemu Radnemu zależy mu na dobru mieszkańców. To służba, która ma zaspokajać potrzeby mieszkańców, których oczekiwania są duże. Znając realia, staramy się w miarę możliwości, te potrzeby zaspokajać. Ceni dyskusje, które wnoszą dużo dobrego, bo każdy może mieć różne zdanie w danej sprawie, ale w efekcie dyskusji podejmowane są decyzje jednym głosem. Pan Burmistrz stwierdził również, że to już kolejne absolutorium i że od początku ma zaszczyt i przyjemność współpracować z większością Radnych. Udaje się tworzyć budżety trudne, odważne i z rozmachem, jak mówili Przewodniczący Komisji, ale nie miałby odwagi podejmować takich decyzji jak np. ostatni projekt o środki unijne w wysokości ponad 5 mln zł, gdyby nie to dobre zrozumienie. A droga do pozytywnego rozpatrzenia takich wniosków jest bardzo długa. Dziękując jeszcze raz Radnym i wszystkim których wcześniej wymienił, p. Burmistrz stwierdził, że bez dobrej współpracy nie byłoby satysfakcji za minione lata, z realizacji ważnych zadań. Doceniam, stwierdził dalej p.Burmistrz, że Radni rozumieją możliwości, a to jest bardzo ważne, bo marzenia, pragnienia czy chęci to jedno, a my wiemy co możemy realizować i znamy ich możliwości. Samorząd zawsze będzie miał wiele zadań do wykonania, ale z satysfakcją stwierdza, że jako samorząd Witkowa, stworzyliśmy dobry zespół. W innych samorządach jest różnie, ale z pewnością gorzej jest tam, gdzie nie ma woli współpracy. U nas taka wola jest, za co jeszcze raz dziękuje.

Wystąpienie p.Burmistrza przyjęto oklaskami.


Ad.16. W punkcie tym p.Przewodniczący poinformował, że kolejna sesja Rady Miejskiej planowana jest na dzień 26 czerwca br. Przypomniał ponadto Radnym, o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych, do końca kwietnia br.


Ad.17. Wobec wyczerpania się porządku obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Witkowie, p.Przewodniczący zamknął jej obrady o godz. 15,45.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

Protokołowała:
H. Koźniewska

drukuj pobierz pdf    

wstecz