Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2003: Uchwała IV /31 / 2003

Uchwała Nr IV/31/03
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 21 lutego 2003 r.
w sprawie inwestycji wieloletniej pod nazwą ,,Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Ostrowite Prymasowskie"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e i art. 58 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002r.: Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 / oraz art. 110 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /tj. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r./ Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§1.
1. Przystępuje się do realizacji inwestycji pod nazwą "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Ostrowite Prymasowskie " gmina Witkowo do wysokości ca 450.000 zł /słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych/.
2. Zapewnia się środki finansowe na na w/w inwestycję realizowanej w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego w następujących kwotach:
w roku 2003 - ca 50.000 zł /słownie: pięćdziesiąt  tysięcy złotych/,
w roku 2004 - ca 175.000 zł /słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych/,
w roku 2005 - ca 0,00 zł /słownie: zero złotych/.

§2.
Źródłem finansowania inwestycji określonej w § 1. będą dochody własne gminy w latach 2003 - 2004, Dział 756 rozdział 75621 § 001 oraz inne środki do pozyskania w wysokości 225.000 zł /słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych/.

§3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo.

§4.
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

Uzasadnienie
do Uchwały Nr IV/31/03 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie inwestycji wieloletniej pod nazwą "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Ostrowite Prymasowskie"

Podjęcie uchwały jest uzasadnione w związku z koniecznością zaopatrzenia gospodarstw wiejskich w wodę, a tym samym poprawę stanu sanitarnego terenów wiejskich na obszarze gminy Witkowo.
Źródłem finansowania inwestycji będą środki własne z dochodów uzyskanych w latach 2003-2005 oraz wnioskowane środki pomocowe  współfinanasowne ze środków Unii Europejskiej na rozwój i poprawę infrastruktury obszarów wiejskich.
Inwestycja planowana jest w cyklu wieloletnim w związku z powyższym zasadne jest podjęcie w/w uchwały.

drukuj pobierz pdf    

wstecz