Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Protokoły z sesji RM - archiwum » Protokoł XXII sesji Rady Miejskiej (27.03.2009)
A A A

Protokoły z sesji RM - archiwum: Protokoł XXII sesji Rady Miejskiej (27.03.2009)

PROTOKOŁ Nr XXII/09

z sesji Rady Miejskiej w Witkowie, odbytej w dniu 27 marca 2009r. o godz. 12,00 w sali posiedzeń Urzędu GiM, pod przewodnictwem p.Bogusława Mołodeckiego - Przewodniczącego Rady

Uczestniczący w sesji Radni - zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

Uczestniczący w sesji goście oraz sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli - zgodnie z listami obecności, stanowiącymi załączniki do niniejszego protokołu.

Otwarcia sesji dokonał p.Bogusław Mołodecki - Przewodniczący Rady. Powitał zebranych, a w szczególności p.Łukasza Czerwińskiego - przedstawiciela medycznego Działu Szczepionek w Warszawie. Poinformował, że w sesji miał uczestniczyć również Prokurator Prokuratury Rejonowej w Słupcy, ale nie przybył z uwagi na rozprawę sądową. Po czym p.Przewodniczący stwierdził na podstawie listy obecności, że w posiedzeniu uczestniczy 14 Radnych, na ogólną liczbę 15, a zatem Rada Miejska jest kompetentna do podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie zebrani wysłuchali hejnału gminy w wykonaniu p.Witolda Biegalskiego.

Pan Przewodniczący przypomniał, że porządek obrad został Radnym podany w zawiadomieniach o sesji i spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono.

Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
2. Interpelacje, zapytania i wnioski.
3. Informacja o działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy i miasta za 2008r.
5. Informacja o funkcjonowaniu szkół podstawowych na terenie miasta i gminy.
6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami.
7. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego w sprawie planu ochrony dla Powidzkiego Parku Krajobrazowego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy i Miasta Witkowo na lata 2009-2032".
9. Ustosunkowanie się kompetentnych osób do spraw przedstawionych z punkcie 2 porządku sesji.
10. Podjęcie uchwały dotyczącej regulaminu wynagradzania nauczycieli.
11. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009r.
12. Ustalenie opłat za korzystanie z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Gniezno na zapewnienie opieki bezdomnym psom z terenu miasta i gminy Witkowo.
14. Dokonanie zmian w budżecie gminy i miasta na 2009r.
15. Inne sprawy.
16. Zamknięcie obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Witkowie.


Ad.1. Jak wyżej.


Ad.2. W punkcie tym jako pierwszy głos zabrał p.Łukasz Czerwiński - przedstawiciel medyczny Działu Szczepionek w Warszawie. Poinformował m.in., że rocznie zapada na raka szyjki macicy, do którego prowadzi wirus brodawczaka ludzkiego, 3.200 do 3.600 kobiet, z których 2.000 umiera. Ważna jest profilaktyka pierwotna, polegająca na szczepieniu. Od 2006r. na polskim rynku są dwie szczepionki - czterowalentna i dwuwalentna. Szczepionki podaje się w wieku 9-10 lat, do 26 roku życia, najlepiej dziewczynkom w wieku 12 do 13 lat. W związku z pytaniem p.Henryka Muchy o skuteczność i koszty szczepionki, p.Czerwiński wyjaśnił m.in., że badania mówią o 5-7 letniej skuteczności, choć trudno jest określić, ile dla efektu potrzeba przeciwciał. Szczepionka nie jest refundowana, jej cena na wolnym rynku wynosi 411,-zł do 440,-zł za 1 dawkę, a potrzebne są 3 dawki. Szczepienie nie jest tanie, ale przynosi efekt profilaktyczny.
Pan Przewodniczący Rady pytał o inne samorządy.
Pan Czerwiński poinformował, że inicjatywę przeprowadzenia i sfinansowania szczepień podjęły zarówno duże miasta jak np. Gdynia, ale również małe gminy, w których szczepi się 100-150 dziewczynek. Szczepionka jest młoda i nie sądzi, by w najbliższych 7 latach była refundowana.
Pani Janina Wędzikowska - Sołtys Sołectwa Mąkownica pytała o starsze kobiety oraz o kobiety chore, a p.Anna Pawluk - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 - o konieczne odstępy czasu między szczepieniami.
Jak wyjaśnił p.Czerwiński, szczepionka nie leczy, ma zapobiegać, rejestruje się kobiety w wieku do 26 lat. Poinformował o odstępach czasu między szczepieniami i dodał, że w razie potrzeby czas ten można skrócić.
Pan Grzegorz Kaźmierczak pytał, czy samorządy praktykowały przeprowadzenie omawianych szczepień z częściowym finansowaniem, tj. część kosztu z samorządu, część - od zainteresowanych (osób szczepionych).
Pan Czerwiński potwierdził, że słyszał o takich przypadkach i obiecał zorientować się w tej sprawie i podać nazwę samorządu. W związku z pytaniem p.Przewodniczącego Rady o lekarzy w naszym rejonie uprawnionych do dokonywania szczepień, p.Czerwiński poinformował, że najbliższa jest Poradnia w Gnieźnie (przy Pogotowiu), ponadto przychodnie w rejonie Poznania.

Pan Przewodniczący Rady poinformował, że sprawę omawianych szczepień należy nagłośnić i poszukać środków finansowanych na ten cel. W biurze Rady można zapoznać się z materiałami, m.in. z poradnikiem dla samorządów. Po czym p.Przewodniczący podziękował p.Czerwińskiemu za przybycie i przedstawienie tematu.

Pan Adolf Pławczyk - Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 5 poruszył następujące sprawy:
1/ poinformował, że mimo obietnic nie została wymieniona grożąca porażeniem lampa na terenie Osiedla. Zgodnie z ostatnią obietnicą, sprawa ma być załatwiona we wtorek;

2/ zwrócił się do Kierownika ZGK z informacją, że prosił firmę ALKOM o przycięcie drzew przy ul.Braci Łukowskich, ale firma ta wymaga przedstawienia pisemnej zgody;

3/ prosił Komendanta Komisariatu Policji, by policyjne patrole uczulić na przestrzeganie przez kierowców znaków zakazu zatrzymywania i postoju na terenie Osiedla Nr 5.

Pan Stanisław Janas - Sołtys Sołectwa Gaj zwrócił się do p.Burmistrza z prośbą o połatanie dziur na drodze do Żeleźnicy.

Pani Janina Wędzikowska - Sołtys Sołectwa Mąkownica prosiła o namalowanie pasów - przejścia dla pieszych w Mąkownicy, do przystanku autobusowego. Pytała ponadto o sprawę organizacji ruchu w Witkowie przy kościele - od strony byłego CPN.

Pan Edward Rutecki - Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 2 wnioskował o wykonanie chodnika na końcu ulicy Szkolnej (na ul.Dębińską) oraz połatanie wyrw na ul.Sportowej.


Ad.3. Informację o działalności Burmistrza Gminy i Miasta w okresie międzysesyjnym przedstawił p.Krzysztof Szkudlarek - Burmistrz Gminy i Miasta.

Do treści informacji pytań nie zgłoszono, informacja została przez Radę Miejską przyjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.4. Informację o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy i miasta za 2008r. przedstawił p.Piotr Cejman - Komendant Komisariatu Policji.

Po czym p.Przewodniczący spytał o ewentualne pytania.

Pan Tomasz Deskowski zwrócił się do p.Komendanta z pytaniem, czy umożliwienie stałego podglądu kamer z monitoringu na Komisariacie, poprawiłoby pracę Policji.

Pan Komendant udzielił twierdzącej odpowiedzi. Dodał, że obecne usytuowanie odczytów z kamer jest kłopotliwe. Np. w Strzałkowie zatrudniono do dokonywania odczytów 1 osobę, w Witkowie nie ma takiej sytuacji, a Komisariat nie może wyznaczyć policjanta do odczytów. Podkreślił, że sam odczyt przestępstwa nie kończy procedury o ukaranie, wymaga to dalszych działań, np. ustalenia właściciela samochodu itd.

Innych pytań nie zgłoszono. Informacja została przez Radę Miejską przyjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.5. Informację o funkcjonowaniu Szkoły Podstawowej Nr 2 przedstawiła p.Jolanta Jakubas-Zawiślak - Dyrektor Szkoły.
W końcowej części swego wystąpienia, pani Dyrektor podziękowała p.Burmistrzowi i Radzie Miejskiej za pozytywne działanie i popieranie szkolnych inicjatyw.

Informację o funkcjonowaniu Szkoły Podstawowej Nr 3 przedstawiła p.Anna Pawluk - Dyrektor Szkoły.
W końcowej części swego wystąpienia pani Dyrektor stwierdziła m.in., że w codziennej pracy Szkoła spotyka się z życzliwością i przychylnością władz samorządowych i pracowników Urzędu Gminy i Miasta.

Informację o funkcjonowaniu Szkoły Podstawowej w Gorzykowie przedstawił p.Zdzisław Bosacki - Dyrektor Szkoły.
Na zakończenie swego wystąpienia pan Dyrektor podziękował p.Burmistrzowi i Radzie Miejskiej za bardzo dobrą współpracę, a Radnemu - p.Krzysztofowi Bykowskiemu za pomoc i zaangażowanie w życie Szkoły.

Do przedstawionych informacji pytań nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący Rady stwierdził, że informacje zostały przez Radę Miejską przyjęte.
Przedmiotowe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu.


P r z e r w a w obradach - od godz. 13,20 do godz. 13,45.


Po przerwie p.Przewodniczący Rady poinformował, że z uwagi na złe samopoczucie, p.Roman Popek opuścił obrady, w związku z czym od tej chwili w sesji uczestniczy 13 Radnych.

Następnie kontynuowano obrady.


Ad.6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami przedstawił p.Burmistrz Gminy i Miasta.

Pytań nie zgłoszono. Sprawozdanie zostało przez Radę Miejską przyjęte i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.7. Pan Przewodniczący poinformował, że z projektem rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego w sprawie planu ochrony dla Powidzkiego Parku Krajobrazowego Komisje zapoznały się na przedsesyjnych posiedzeniach i zaopiniowały go pozytywnie. Spytał p.Burmistrza i Radnych o ewentualne uwagi.

Uwag i pytań nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXII/190/09 w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego w sprawie planu ochrony dla Powidzkiego Parku Krajobrazowego została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.8. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy i Miasta Witkowo na lata 2009-2032" został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady. Spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono.

UCHWAŁA Nr XXII/191/09 w sprawie jak wyżej została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.9. W punkcie tym p.Burmistrz ustosunkował się do następujących spraw, poruszonych w punkcie "2" porządku obrad:

- odnośnie łatania dziur w drogach - poinformował, że wystąpił do firm z zapytaniem o cenę remontu dróg, w tym na remont cząstkowy i na spryskanie nawierzchni emulsją. Dodał, że brał pod uwagę m.in. drogę w Gaju;

- odnośnie przejścia dla pieszych - powiedział, że wystąpi w tej sprawie do Zarządu Dróg Wojewódzkich;

- odnośnie terenu przy byłym CPN - wyjaśnił możliwości parkowania w tym rejonie, poinformował o planowanej w tym rejonie zmianie organizacji ruchu oraz zachęcił do parkowania przy targowisku;

- odnośnie ul.Szkolnej - p.Burmistrz poinformował, że problemem jest posadowiony w tym rejonie słup elektryczny, są obawy, że przy prowadzeniu tam prac, słup może się przewrócić. Dodał, że spróbuje, aby Zakład Energetyczny obniżył posadowienie tego słupa;

- odnośnie wyrw na ul.Sportowej - część wyrw została już załatana, pozostałe będą wykonane po otrzymaniu ofert na remont cząstkowy;

- odnośnie lampy na ul.Jasnej - pracownik otrzymał dyspozycje miesiąc temu, więc jest zaskoczony, że sprawa jeszcze nie została załatwiona. Wyciągnie konsekwencje;

- odnośnie ścięcia gałęzi - ZGK nie otrzymał z gminy takiego zlecenia, ale należy ustalić, czy jest taka potrzeba. Pan Burmistrz stwierdził, że osobiście nie podoba mu się zbyt mocne cięcie drzew na Osiedlu, cięcia pielęgnacyjne powinny być mniej drastyczne.


Ad.10. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt regulaminu dotyczący wynagradzania nauczycieli został uzgodniony z Oddziałem Związku Nauczycielstwa Polskiego w Witkowie. ZNP zaakceptował treść projektu, proponując jedynie po §13 wprowadzić zapis informujący, że "zasady ustalania wymiaru etatu i godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli, którym przydzielono godziny w ramach różnych pensów, określa odrębna uchwała". Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy projekt regulaminu i proponowany przez ZNP zapis, z tym że Komisja Szkolnictwa i Komisja Finansów proponuje zapis ten umieścić w §13 jako ust.2, tj. nie tworzyć dodatkowego paragrafu. Po powyższym wprowadzeniu, p.Przewodniczący poprosił p.Mariana Gadzińskiego - Zastępcę Burmistrza, o krótkie omówienie przedmiotowego projektu.

Pan Gadziński przypomniał, że w listopadzie 2008r. Rada Miejska uchwaliła regulamin wynagradzania nauczycieli. Jednak nowelizacja Karty Nauczyciela, która weszła w życie 21 stycznia br. zniosła obowiązek corocznego uchwalania takiego regulaminu i wprowadziła pewne zamieszanie. Po wystąpieniu do Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego o opinię, otrzymaliśmy odpowiedź, że ich zdaniem organ prowadzący nie musi corocznie wydawać regulaminu. Natomiast prawnicy z Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych orzekli, że niezależnie od tego, czy na 2009r. był uchwalony regulamin, do 23 kwietnia br. regulamin musi być uchwalony od nowa. W związku z tym przedstawia Radzie projekt regulaminu do uchwalenia. Praktycznie treść regulaminu się nie zmienia, z wyjątkiem zapisu wynikającego z ww. zmiany przepisów i z propozycji ZNP. Pan Zastępca dodał, że jego zdaniem nie ma żadnych przeszkód, by proponowany przez ZNP zapis w projekcie ująć.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXII/192/09 w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.11. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009r. został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady. Po czym poprosił p.Mariana Gadzińskiego - Zastępcę Burmistrza Gminy i Miasta o krótkie omówienie przedmiotowego projektu.

Pan Gadziński poinformował, że z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wpłynęły dodatkowe środki w wysokości 50tys.zł. Proponuje się, by część tych środków przeznaczyć na zakup nowych urządzeń do parku przy ul.Wrzesińskiej, a pozostałą część - na szeroko pojęte bezpieczeństwo na terenie gminy. Ponadto z 2008r. przeszła na ten rok kwota 27tys.zł, jako środki niewygasające, które proponuje się przeznaczyć na zwiększenie środków na zaplanowane wcześniej zadania. Trzecia zmiana polega na zmianie zapisu dotyczącego realizatora Programu. Wpisano w projekcie, że realizatorem jest Urząd Gminy i Miasta (bo tak jest prawidłowo), dopisano również Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, placówki oświatowe i inne podmioty, chcące uczestniczyć w realizacji Programu.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXII/193/09 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Witkowo na 2009r. została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.12. Pan Przewodniczący poinformował, że Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały dotyczący opłat za korzystanie z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie. Komisja Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego proponuje, by przed każdą stawką opłaty umieścić zapis: "nie mniej niż". Odnosząc się do propozycji Komisji Finansów, p.Przewodniczący stwierdził, że jego zdaniem proponowany zapis byłby niezgodny z prawem, ponieważ Rada Miejska winna uchwalić konkretne stawki. Wojewoda w ramach nadzoru nad aktami wydawanymi przez rady, mógłby taką uchwałę uchylić. Dodał, że negocjacje mogłyby być dopuszczalne tylko w przypadku zbiorowej imprezy.

Pan Grzegorz Kaźmierczak - Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego wyjaśnił, że przedmiotowa propozycja została zgłoszona po rozmowie z dyrektorem Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. Chodziło o stworzenie dyrektorowi możliwości negocjacji stawek, w zależności od obłożenia miejsc.

Jak stwierdził p.Henryk Mucha, tak określone stawki źle by się kojarzyły.

Po czym p. Przewodniczący Rady poddał propozycję (wniosek) Komisji Finansów pod głosowanie.

Za wnioskiem Komisji Finansów głosował 1 Radny, 11 Radnych było przeciwnych, 1 Radny wstrzymał się od głosu.

Pan Przewodniczący stwierdził, że wniosek nie został przez Radę Miejską przyjęty i spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono.

UCHWAŁA Nr XXIII/194/09 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/51/07 z dnia 27 kwietnia 2007r. Rady Miejskiej w Witkowie w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie została podjęta większością głosów (przy 1 głosie wstrzymującym się) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.13. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały dotyczący środków na zapewnienie opieki bezdomnym psom został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady. Na realizację tego zadania proponuje się dotację celową w wys. 5tys.zł. Spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXII/195/09 w sprawie podjęcia współdziałania z Miastem Gniezno w celu zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu miasta i gminy Witkowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.14. Pan Przewodniczący poprosił p.Burmistrza o przedstawienie autopoprawki do uchwały budżetowej na 2009r.

Po przedstawieniu autopoprawki, p.Burmistrz odnosząc się do proponowanego poszerzenia zakresu zadania majątkowego pn. "Drogi publiczne gminne" o dodanie ulicy Łąkowej (dywanik asfaltowy), wyjaśnił, że środki wg kosztorysu są niższe niż zaplanowane na ten cel środki w budżecie, dlatego proponuje ująć w przetargu również to zadanie. W związku z pytaniem p.Grzegorza Kaźmierczaka, p.Burmistrz poinformował, że chodzi o odcinek ul.Łąkowej ok. 220mb, tj. ok. 1300m2. Koszt całego zadania wyniesie ok. 40 do 50 tys.zł.

Przedstawiona przez p.Burmistrza autopoprawka, została przez Radę Miejską przyjęta jednogłośnie.

Po czym p.Halina Rzepecka - Skarbnik Gminy i Miasta przedstawiła proponowane zmiany w budżecie gminy i miasta, z uwzględnieniem przyjętej autopoprawki.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXII/196/09 w sprawie zmiany budżetu na 2009 rok została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W kontekście podjętej uchwały, p.Przewodniczący zwrócił się do Radnych z propozycją, by z uwagi na obszerność uchwał zmieniających budżet, kserować dla Radnych tylko projekt uchwały z uzasadnieniem (które są najważniejsze), bez załączników. Załączniki do projektu uchwały kserowane byłyby na żądanie.

Radni zaakceptowali powyższą propozycję.
 

Ad.15. W punkcie tym poruszono następujące sprawy:

- ks. proboszcz Stanisław Goc - zaprosił zebranych na świętowanie w ramach rekolekcji oraz na apel w dniu 2 kwietnia, z okazji IV rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II i I rocznicy odsłonięcia Pomnika Papieża. Złożył również zebranym życzenia wielkanocne;

- p.Przewodniczący Rady:
1/ odczytał "Protest społeczny dotyczący lokalizacji kompleksu sportowego ORLIK Witkowo" (protest - w załączeniu) i poinformował, że do pisma dołączono listy z podpisami ok. 270 osób popierających ten protest. Pan Przewodniczący dodał, że na spotkaniu z działaczami Klubu Sportowego "Vitcovia" obiecał zawodnikom, że sprawa ta zostanie przedstawiona na sesji, dlatego w całości pismo odczytał. Po czym otworzył dyskusję.

Pan Grzegorz Kaźmierczak zwrócił się do p.Anny Pawluk - Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 z pytaniem, czy również jest przeciwna lokalizacji przedmiotowego kompleksu na Strzelnicy.
Pani Dyrektor stwierdziła, że nie zna na tyle sprawy, by się wypowiadać.

Następnie głos zabrał p. Burmistrz. Stwierdził, że nie zgadza się z częścią treści protestu i stwierdzeniem, że jego propozycja jest lokalizacją optymalną, bo to stwierdzenie nie do końca jest prawdziwe, bo takiego wniosku nie poddał pod głosowanie, a ta propozycja lokalizacji była jedna z kilku.

W związku z pytaniem p.Adolfa Pławczyka, czy listy podpisów będą dostępne w Internecie, p.Przewodniczący poinformował, że większość podpisów złożyli nauczyciele wychowania fizycznego.

Jak stwierdził p.Ireneusz Kwapich, decyzja została już podjęta. 

Pan Marek Sucholas stwierdził, że "ORLIK" to idea obiektu wolnostojącego, a wybrana lokalizacja - na Strzelnicy, jest jego zdaniem dobrym miejscem.

Pan Henryk Mucha stwierdził, że jedną z propozycji usytuowania omawianych obiektów, był Stadion, jednak przeniesienie znajdujących się tam kortów w inne miejsce, byłoby rozrzutnością i marnotrawstwem, ponieważ na ich przygotowanie wydatkowano znaczne kwoty.

Nawiązując do treści protestu, p.Piotr Jóźwik zwrócił uwagę, że autorzy protestu piszą m.in. o zachowanie boiska treningowego, co pozwoli w dalszej perspektywie na rozwój piłki nożnej. W przypadku remontu boiska, mecze muszą się rozgrywać poza miastem. Z uwagi na dobrą nawierzchnię, na Strzelnicy mogą się też rozgrywać mecze w okresie wiosennym i jesiennym. Lokalizacja "ORLIKA" na płycie Stadionu pozwoli odciążyć płytę główną. Dodał, że każde miasto powinno mieć porządne, zapasowe boisko piłkarskie.

Pan Tomasz Deskowski zwrócił uwagę, że "Vitcovia" to tylko 11 osób, a na klub sportowy samorząd nie musi łożyć. Osoby chcące zajmować się sportem, winny szukać sponsorów. Gmina natomiast powinna myśleć o szkoleniu sportowym dzieci i młodzieży, które nie musi być prowadzone przez "Vitcovię", można je zlecić np. Uczniowskim Klubom Sportowym. Drużyny młodzików nie muszą mieć zapasowego boiska, nie jest to wymagane. Usytuowanie "ORLIKA" na Stadionie byłoby dla "Vitcovii" wygodne, ale na Strzelnicę można dojechać rowerami bądź samochodami.

Pan Piotr Jóźwik przypomniał, że w bieżącym roku wchodzi w życie program pilotażowy "Animator". "ORLIK" to program narodowy dla ratowania piłki nożnej w Polsce. Przewiduje się dofinansowanie zajęć z młodzieżą w wysokości 1.000,-zł miesięcznie do instruktora, a drugie 1.000,-zł z budżetu gminy. Poinformował, że instruktor piłki nożnej ze Szkoły Podstawowej Nr 3 - p.Nowaczyk zwrócił uwagę, że nie jest w stanie iść z małymi dziećmi (I, II, III i IV klasa) na Strzelnicę (duża odległość od centrum), a szczególnie z dziećmi z wiosek, ponieważ treningi odbywają się przed odjazdem drugiego autobusu szkolnego. Ale możliwe są treningi na Stadionie. Pan Jóźwik zwrócił również uwagę, że boiska "ORLIK" powstaną w każdej gminie i odczytał cel tegorocznego turnieju sportowego, przeznaczonego dla małych dzieci.

Nawiązując do kwestii zapasowego boiska, p.Marek Sucholas przypomniał, że przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych planowane jest boisko ze sztuczną nawierzchnią i odniósł się do kwestii lokalizacji, która jak stwierdził, nie ma większego znaczenia.

Pan Przewodniczący poinformował, że na spotkaniu z działaczami "Vitcovii" pytał, kiedy zawodnicy Klubu ostatni raz grali na zapasowym boisku (Strzelnicy) i co stoi na przeszkodzie, by wykorzystać boiska na wsiach. Uzyskał odpowiedź, że nie pamiętają kiedy w tym miejscu grali, było to dawno, ponieważ jak stwierdzili, konieczne jest przystosowanie Strzelnicy do gry. A koszt tego przystosowania - to ich zdaniem ok. 100tys.zł. Aby protest mógł być pozytywnie rozpatrzony, stwierdził dalej p.Przewodniczący, konieczne byłoby poszukanie środków w wysokości ok. 220tys.zł (zniszczenie kortów, zmiana planu). Z pewnością można przeznaczyć pewne środki, np. 150tys.zł na dokończenie zagospodarowania drugiej części Stadionu, by stał się wizytówką, a obiekty "ORLIKA" usytuować tam, gdzie to zostało już zaplanowane, tj. na Strzelnicy. Celowe jest stworzenie w tym miejscu ośrodka sportu, kultury i rekreacji, z konieczną ochroną. Można też zorganizować po prawej stronie nowoczesną strzelnicę sportową, za ok. 250tys.zł, z zapleczem gastronomicznym i np. mini golfem.

Nawiązując do wypowiedzi p.Przewodniczącego, p.Jóźwik przyznał, że na Stadion musimy wydać określone środki, np. 150tys.zł, a z drugiej strony mamy w centrum miasta nowoczesny obiekt, który służy wszystkim szkołom. Po czym w kontekście ochrony obiektów, zadał pytanie, co będzie, jeśli "ORLIK" zostałby spalony, co Radni przyjęli ze zdziwieniem i niedowierzaniem.

Podsumowując długą dyskusję, p.Przewodniczący zgłosił wniosek, by autorom protestu udzielił negatywnej odpowiedzi i poddał go pod głosowanie.

Wniosek został przyjęty większością głosów (przy 1 głosie wstrzymującym);

2/ odczytał pismo p.Stefana Maciejaka dotyczące zanieczyszczania powietrza, w rejonie placów zabaw, spalinami; 

3/ przedstawił pismo Senatora Rzeczypospolitej Polskiej - Ireneusza Niewiarowskiego , dotyczące funduszu sołeckiego i zaproponował, by pismo zostało omówione na posiedzeniach Komisji, szczególnie Komisji Rolnictwa;

4/ przedstawił pismo strażaków - uczestników kursu "strażak-ratownik" o wyjaśnienie kwestii ekwiwalentu za udział w szkoleniu i stwierdził, że sprawa wymaga rozpatrzenia pod względem prawnym.
Pan Burmistrz przypomniał, że na jednej z poprzednich sesji Rada Miejska uchwaliła ekwiwalenty dla członków OSP, które dotyczą również udziału w szkoleniach. Zarząd M-G OSP sugeruje, by uczestnikom szkoleń ekwiwalentu nie wypłacać. Wypłata ekwiwalentu za realizowane teraz szkolenie obciąży budżet gminy kwotą 16tys.zł. Rada Miejska może rozważyć zróżnicowanie stawek ekwiwalentu;

5/ odczytał skargę Prokuratury Rejonowej w Słupcy na uchwałę Nr XXVII/275/01 Rady Miejskiej Witkowie dotyczącą m.in. liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Skarga zostanie przekazana z dokumentacją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, z naszą odpowiedzią na skargę;

6/ poinformował, że kolejna sesja Rady Miejskiej planowana jest na dzień 24 kwietnia br.


Ad.16. Wobec wyczerpania się porządku obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Witkowie, p.Przewodniczący Rady zamknął jej obrady - o godz. 15,20.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

Protokołowała:
H. Koźniewska

drukuj pobierz pdf    

wstecz