Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2003: Uchwała II / 22 / 2002

Uchwała Nr II/22/02
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 6 grudnia 2002 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miasta i gminy Witkowo.

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z póź. zm./ Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miasta i gminy Witkowo.
2. Przedmiotem planu zagospodarowania przestrzennego jest ustalenie przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach i zasadach zagospodarowania, ustalenie lokalnych warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz zagospodarownia terenu, zasad i warunków podziału terenów na działki.

§ 2.
Granice obszaru objętego opracowaniem przedstawia załącznik graficzny do uchwały - pomniejszona kopia mapy poglądowej  w skali 1 : 50 000 - kolorem żółtym.

§ 3.
Dopuszcza się sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wchodzących w skład obszaru, o którym mowa w § 1.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo.

§ 5.
Zobowiązuje się Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo do przeprowadzenia toku formalno - prawnego określonego w art. 18 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

Uzasadnienie
do Uchwały Nr II/22/02 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 6 grudnia 2002r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miasta i gminy Witkowo.

Teren, którego dotyczy przedmiot uchwały objęty jest planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym przez Radę Miasta i Gminy Witkowo Uchwałą Nr 78/XI/91 z dnia 27 czerwca 1991 r.
Z uwagi na utratę mocy obowiązywania planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 63 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dniem 1 stycznia 2003r.  zachodzi potrzeba sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Witkowo celem umożliwienia wydawania opinii do planowanych zamierzeń inwestycyjnych na terenie gminy.
W tej sytuacji należy podjąć uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

drukuj pobierz pdf    

wstecz