Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sprawozdania z pracy jednostek: Sprawozdanie z funkcjonowania SP 3 w Witkowie w roku szkolnym 2008/2009

Funkcjonowanie
Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie
Rok szkolny 2008/2009
(27.03.2009r.)

W roku szkolnym 2008/2009 obowiązek szkolny realizuje 311 uczniów (stan na 26.03.2009r.) w 13 oddziałach. We wrześniu 2008 roku naukę rozpoczęło 307 uczniów. W oddziale przedszkolnym obowiązek rocznego przygotowania spełnia 24 sześciolatków.

W naszej szkole uczy się 6 uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi - jeden z nich to chłopiec autystyczny i ma nauczanie indywidualne na poziomie klasy piątej, dwoje uczniów realizuje program szkoły specjalnej, pozostali uczniowie włączeni są w zespół klasy czwartej i zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno - pedagogicznej realizują program w oparciu o metody pracy dostosowane do ich deficytów. Sześcioro uczniów i dwoje dzieci mają orzeczenia o niepełnosprawności.

Zajęcia edukacyjne rozpoczynają się o godzinie 8.05, a kończą o 14.15. W piątki zajęcia kończą się o godzinie 13.15.

Uczniowie naszej szkoły mają zapewnioną pomoc w przezwyciężaniu trudności w nauce i w niwelowaniu innych deficytów rozwojowych. 113 uczniów uczęszcza na zajęcia korekcyjno-wyrównawcze, logopedyczne i rewalidacyjne, a 68 uczniów klas I-III i dzieci z oddziału przedszkolnego korzysta z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

W każdym tygodniu odbywa się 12 godzin zajęć korekcyjno-wyrównawczych (w tym 10 prowadzonych społecznie), 5 godzin zajęć logopedycznych, 7 godzin gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

W szkole prowadzone są również liczne zajęcia pozalekcyjne, na których uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień. Są to koła przedmiotowe (matematyczne, przyrodnicze, rosyjskiego, polonistyczne, ortograficzne), koła artystyczne (plastyczne, taneczne, artystyczne, chór szkolny), Uczniowski Klub Sportowy i inne (Ognisko Misyjne, Szkolne Koło Caritas). Łącznie na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne uczęszcza ponad 232 uczniów, a 30% z tej liczby bierze udział w kilku różnych zajęciach. Wszystkie koła prowadzone są przez nauczycieli nieodpłatnie.

Uczniowie naszej szkoły bardzo aktywnie uczestniczą w przedsięwzięciach ujętych w szkolnym kalendarzu imprez i uroczystości oraz biorą udział w konkursach i zawodach sportowych organizowanych na szczeblu szkoły, gminy, powiatu, regionu i województwa. W br. szkolnym wzięliśmy udział w kilku konkursach przedmiotowych:
· w Wojewódzkim Konkursie Humanistycznym i Matematyczno-Przyrodniczym - dwoje uczniów zakwalifikowało się do etapu rejonowego,
· Ogólnopolskich Olimpiadach z Matematyki, Języka Polskiego, Języka Angielskiego,
· Międzynarodowym Konkursie Matematycznym ,,Kangur 2009".

Poza tym uczniowie brali udział w innych konkursach i zawodach sportowych, w których odnosili sukcesy indywidualne i zespołowe, m. in.:
· I miejsce w Gminnym Turnieju Tabliczki Mnożenia Klas Czwartych,
· I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim,
· w Gminnym Konkursie Ortograficznym Klas II-III na poziomie klas II uczniowie naszej szkoły zajęli II i III miejsce, a wśród klas III - II miejsce,
· I i II miejsce w Powiatowym Międzyszkolnym Turnieju Wiedzy dla uczniów klas II ,,Wiem, Myślę, Liczę",
· Wyróżnienie w konkursie plastycznym ,,Postać Powstańca" organizowanym w ramach realizacji projektu edukacyjnego ,,Pamięć niech trwa",
· III miejsce w klasyfikacji drużynowej w Ogólnopolskim Biegu Ulicznym Osiedla ,,Winiary" w Gnieźnie,
· IX miejsce w klasyfikacji indywidualnej w Ogólnopolskim Biegu im. Bronisława Szwarca (Poznań Malta),
· II miejsce w klasyfikacji indywidualnej w XIX Ogólnopolskim Biegu Niepodległości,
· II miejsce dziewcząt i chłopców w Mistrzostwach Gminy w Koszykówce,
· I miejsce dziewcząt w Mistrzostwach Gminy w Rzucankę Siatkarską.

Szkoła była organizatorem konkursów na szczeblu gminy:
· ortograficznego dla klas II-III,
· recytatorskiego dla uczniów klas IV-VI

Ponad 40% uczniów (121), to dzieci dojeżdżające do szkoły z okolicznych wiosek. Najwięcej uczniów dojeżdża z Wiekowa (24), Kołaczkowa (16), Skorzęcina (15), Sokołowa (13), Ruchocinka (9), Kamionki (9) i Folwarku i Piasków (13). Pozostała grupa 12 uczniów mieszka w Ostrowitem Prymasowskim i Gaju. Do szkoły dojeżdżają również uczniowie ze Strzyżewa, Małachowa, Mąkownicy i Malenina (łącznie 9). Do oddziału przedszkolnego dowożonych jest 18 dzieci z Wiekowa, Skorzęcina, Sokołowa, Kamionki i Strzyżewa.

Wszystkie dzieci dojeżdżające objęte są opieką świetlicy szkolnej. Ponadto ze świetlicy korzysta również grupa 38 uczniów mieszkających w Witkowie. Łącznie ze świetlicy szkolnej w tym roku szkolnym korzysta 175 uczniów i dzieci z oddziału przedszkolnego. W świetlicy zatrudnionych jest dwóch nauczycieli w pełnym wymiarze godzin i 3 w łącznym wymiarze 26 godzin tygodniowo.

Z obiadów wydawanych w stołówce szkolnej korzysta w chwili obecnej 181 uczniów i kilku pracowników szkoły:
· ze Szkoły Podstawowej Nr 3 - 125 uczniów (w tym 58 obiadów finansowanych jest przez MGOPS);
· ze Szkoły Podstawowej Nr 2 - 56 uczniów (w tym 33 obiady finansowane są przez MGOPS). W okresie jesienno-zimowym (od października do końca marca) wszyscy uczniowie naszej szkoły spożywają w salach lekcyjnych (wspólnie z nauczycielami) drugie śniadanie. Kuchnia szkolna przygotowuje w tym okresie ciepłą herbatę. Od ponad roku wszyscy uczniowie naszej szkoły piją nieodpłatnie mleko.

W bieżącym roku szkolnym pracuje 25 nauczycieli pełnozatrudnionych i 4 niepełnozatrudnionych. W szkole zatrudnionych jest 8 pracowników niepedagogicznych w pełnym wymiarze godzin i 3 w wymiarze niepełnym. Od lipca 2008r. nastąpiła zmiana personalna na stanowisku głównego księgowego, zatrudnionego w szkole w wymiarze 1 etatu.

W br. szkolnym pracujemy nad doskonaleniem jakości kształcenia i wychowania:
- poprzez rozwijanie twórczego, kreatywnego myślenia,
- monitorowanie realizacji podstawy programowej,
- upowszechnianie praw dziecka i człowieka metodą projektu,
- aktywne włączenie się w realizację zadań wynikających z projektu edukacyjnego ,,Pamięć niech trwa" (obchody 90.Rocznicy Powstania Wielkopolskiego),
- praca nad proponowanymi zmianami w systemie oświaty dotyczącymi
 edukacji przedszkolnej i I etapu szkoły podstawowej.

W bieżącym miesiącu organ nadzorujący przeprowadził kompleksową wizytację szkoły. 25 marca została ona podsumowana przez wizytatora KO na posiedzeniu rady pedagogicznej, które odbyło się z udziałem Pana Burmistrza GiM Witkowo oraz Przewodniczącej Rady Rodziców. Pracę szkoły we wszystkich jej obszarach oceniono bardzo wysoko.

Możemy się poszczycić prężnie działającą Radą Rodziców, która w niezmienionym składzie działa drugi rok szkolny. W tak krótkim czasie we współpracy z pozostałymi organami szkoły podjęła już wiele działań na rzecz pozyskania dodatkowych środków pieniężnych (trzy kiermasze świąteczne, na których rodzice sprzedawali własne wytwory, dwie dochodowe zabawy karnawałowe, festyn środowiskowy). Uzyskane fundusze rodzice przeznaczają m.in. na nagrody i wyróżnienia dla uczniów biorących udział w organizowanych przez Radę Rodziców konkursach (cyklicznie raz w miesiącu) oraz na zakup upominków dla wszystkich uczniów z okazji świąt, Dnia Dziecka, pasowania na ucznia, zakończenia roku szkolnego. Ze swoich funduszów zakupili również na potrzeby szkoły bezprzewodowy sprzęt nagłaśniający.

Szczególnie owocna jest współpraca organów szkoły w zakresie wdrażania zmian, które wprowadziła ustawa oświatowa, m.in. porozumienie w sprawie Programu Wychowawczego i Profilaktyki, opiniowanie dokumentów szkolnych, omawianie istotnych spraw związanych z funkcjonowaniem szkoły.

Budżet szkoły w 2008 roku pozwolił na realizację wszystkich zadań ujętych planie finansowym i zapewnił jej prawidłowe funkcjonowanie. W końcowych miesiącach roku, dzięki przychylności władz samorządowych Gminy i Miasta Witkowa, mogliśmy zrealizować kolejne ważne przedsięwzięcia, a mianowicie doposażyć szkołę w niezbędny sprzęt i środki dydaktyczne.

W codziennej pracy spotykamy się z życzliwością i przychylnością ze strony władz samorządowych i pracowników Urzędu GiM. W sytuacjach trudnych zawsze możemy liczyć na wsparcie i pomoc.

Wszystkie zadania wynikające z funkcji dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej szkoły, realizowane są rytmicznie, z dużym zaangażowaniem wszystkich jej podmiotów i owocują poczuciem satysfakcji z wykonywanej pracy.
 
Witkowo, 27.03.2009r.

drukuj pobierz pdf    

wstecz