Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Protokoły z sesji RM - archiwum » Protokoł XXI sesji Rady Miejskiej (20.02.2009)
A A A

Protokoły z sesji RM - archiwum: Protokoł XXI sesji Rady Miejskiej (20.02.2009)

PROTOKOŁ Nr XXI/09

z sesji Rady Miejskiej w Witkowie, odbytej w dniu 20 lutego 2009r. o godz. 12,00 w sali posiedzeń Urzędu GiM, pod przewodnictwem p.Bogusława Mołodeckiego - Przewodniczącego Rady

Uczestniczący w sesji Radni - zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

Uczestniczący w sesji goście oraz sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli - zgodnie z listami obecności, stanowiącymi załączniki do niniejszego protokołu.

Otwarcia sesji dokonał p.Bogusław Mołodecki - Przewodniczący Rady. Powitał zebranych, a w szczególności p.Krystynę Żok i p.Telesfora Gościniaka - Radnych Rady Powiatu, p.Stanisława Rajkowskiego, który jako Dyrektor OKSiR-u po raz pierwszy uczestniczy w sesji Rady Miejskiej oraz p.Waldemara Serockiego - Prezesa Gnieźnieńskiego Oddziału Federacji Konsumentów. Po czym stwierdził na podstawie listy obecności, że w posiedzeniu uczestniczy 13 Radnych, na ogólną liczbę 15, a zatem Rada Miejska jest kompetentna do podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie zebrani wysłuchali hejnału gminy w wykonaniu p.Piotra Lesiaka.

Pan Przewodniczący przypomniał, że porządek obrad został Radnym podany w zawiadomieniach o sesji. Proponował dokonać w porządku obrad następujących zmian:

1/ punkt "5" dotyczący zatwierdzenia cen wody i ścieków rozpatrzyć przed zmianami w budżecie, jako punkt "11";

2/ na wniosek p.Burmistrza poszerzyć porządek o punkt brzmiący:

"Zmiana uchwały Nr XX/177/08 z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie przystąpienia i zatwierdzenia projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki p.n. "Im większe doświadczenie strażaka, tym wyższe poczucie bezpieczeństwa w otaczającym społeczeństwie".

Proponowany temat zostałby rozpatrzony jako punkt "13", po zmianach w budżecie, a numeracja kolejnych punktów uległaby przesunięciu.

Uwag bądź innych propozycji nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący Rady poddał ww. propozycje zmian pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie przyjęła ww. propozycje zmian porządku obrad.

Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
2. Interpelacje, zapytania i wnioski.
3. Informacja o działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja o funkcjonowaniu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo.
5. Uchwalenie Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej.
6. Zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Jaworowo.
7. Ustosunkowanie się kompetentnych osób do spraw przedstawionych w punkcie 2 porządku sesji.
8. Podjęcie uchwał dot. przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2009r.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIX/167/08 z dnia 27 listopada 2008r. dot. zaciągnięcia pożyczki.
11. Zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
12. Dokonanie zmian w budżecie gminy i miasta na 2009r.
13. Zmiana uchwały Nr XX/177/08 z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie przystąpienia i zatwierdzenia projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki p.n. "Im większe doświadczenie strażaka, tym wyższe poczucie bezpieczeństwa w otaczającym społeczeństwie".
14. Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej za 2008r.
15. Inne sprawy.
16. Zamknięcie obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Witkowie.


Ad.1. Jak wyżej.


Ad.2. W punkcie tym jako pierwszy głos zabrał p.Waldemar Serocki - Prezes Gnieźnieńskiego Oddziału Federacji Konsumentów. Poinformował na wstępie, że Federacja działa w Polsce od 1981r. Również w tym samym roku powstał w Gnieźnie Klub Konsumentów. Rada Krajowa skupia w swoich strukturach prawie 48 oddziałów, które do 2007r. funkcjonowały pod nazwą klubów. Oddział w Gnieźnie liczy 86 członków, swą działalnością obejmuje nie tylko miasto Gniezno, ale też teren całego Powiatu. Telefoniczne porady konsumenckie udzielane są również osobom spoza Powiatu. W 2008r. zanotowano 1500 zgłoszeń, z których 80 % dotyczyło jakości obuwia. Związane jest to głównie z "zalewaniem" polskiego rynku tanimi produktami z Chin. Pan Serocki poinformował również o okresach gwarancyjnych na różne artykuły i pozostawił do rozdania wśród uczestników sesji materiały na temat działalności Federacji.

W nawiązaniu do dużej liczby reklamacji obuwia, p.Henryk Mucha zwrócił się do p.Serockiego z pytaniem, jakie działania podejmuje Federacja, by zmniejszyć tę liczbę.

Jak wyjaśnił p.Serocki, sprawy te są przez Radę Krajową Federacji monitorowane w skali kraju. Federacja nie może ingerować w sprawy rynku, ale pomaga zgłaszającym się, zgodnie z prawnymi możliwościami.

Pan Przewodniczący Rady podziękował p.Prezesowi za wystąpienie, po czym o głos poprosił p.Tomasz Deskowski.

W związku z wolnymi środkami w budżecie gminy, p.Deskowski zwrócił się do p.Burmistrza z wnioskiem o rozważenie sfinansowania dla dziewcząt w wieku 12 - 13 lat, szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy.

Pan Franciszek Kozanecki - Sołtys Sołectwa Ćwierdzin poruszył problem przepełnionych pojemników na nieczystości z selektywnej zbiórki.


Ad.3. Informację o działalności Burmistrza Gminy i Miasta w okresie międzysesyjnym przedstawił p.Krzysztof Szkudlarek - Burmistrz Gminy i Miasta.

Uwag nie zgłoszono, informacja została przez Radę Miejską przyjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.4. Informację o działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo przedstawiła p.Wiesława Gąsiorowska - Dyrektor Biblioteki.

Pani Krystyna Żok - Radna Rady Powiatu podziękowała pracownikom Biblioteki za zakup książek do prezentacji maturalnych, bo to, jak stwierdziła, duża pomoc dla uczniów.

Do treści informacji uwag i pytań nie zgłoszono, informacja została przez Radę przyjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.5. Pan Przewodniczący poinformował, że z projektem Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej Radni zapoznali się na przedsesyjnych posiedzeniach Komisji i zaopiniowali go pozytywnie. Komisja Szkolnictwa proponuje wykreślić w §6 pkt 9 następujące słowa: "w okresie letnim".

Powyższa propozycja Komisji Szkolnictwa została przez Radę przyjęta jednogłośnie.

Innych uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXI/181/09 w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.6. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały o Planie Odnowy Miejscowości Jaworowo został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady i poprosił p.Burmistrza o omówienie przedmiotowego projektu.

Pan Burmistrz poinformował m.in., że opracowany dokument jest spójny ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju oraz Planem Rozwoju Lokalnego. Jest niezbędny, by złożyć wniosek o dofinansowanie tego projektu ze środków unijnych w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi". Jest też otwarty, mogą być dopisywane nowe zadania, może zmienić się kolejność realizacji zadań, w zależności od uruchomienia i dostępności środków unijnych. Plan zakłada realizację wielu zadań ze sfer społeczno-kulturalnych i gospodarczych życia mieszkańców. Do najważniejszych zadań należy zaliczyć remont świetlicy wiejskiej, zakup i wyposażenie świetlicy, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, budowa dróg i ścieżek, budowa sieci gazowej.

Uwag nie zgłoszono.

UCHWAŁA Nr XXI/182/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jaworowo na lata 2009-2016 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.7. W punkcie tym ustosunkowano się do następujących spraw, zgłoszonych w punkcie "2" porządku obrad:

- odnośnie szczepień - p.Przewodniczący Rady poinformował, że rozmawiał na ten temat telefonicznie z dr Nowakiem. Koszt jednego zastrzyku wynosi 400,-zł, a dla skuteczności konieczne są 3 zastrzyki. Gdyby więc szczepieniem objąć 100 dziewczynek, koszt wyniósłby 120tys.zł. Szczepienie dziewczynek w wieku 11 do 13 lat zabezpiecza przed nowotworem w 100%. Szczepieniem można objąć również kobiety, z tym że skuteczność wynosi 90%. W przypadku określonej liczby dziewcząt i kobiet, istnieje możliwość zastosowania obniżki ceny szczepień, bo im większa grupa osób, tym cena mniejsza. Niektóre gminy już podjęły ten temat. Pan Przewodniczący dodał, że sprawa ta wymaga przedyskutowania;

- odnośnie selektywnej zbiórki - p.Burmistrz poinformował, że problem pojawił się kilka miesięcy temu i gmina próbuje go rozwiązać. Pozyskiwanie tych surowców jest nadal nieopłacalne. Doprowadził do spotkania Komisji Finansów Rady Miejskiej z firmą ALKOM która ma zawartą z gminą umowę na wywóz nieczystości z terenu Osiedla Nr 5, na temat podpisania aneksu do tej umowy. Jak ustalono na tym spotkaniu, firma wywoziłaby za odpłatnością gminy nieczystości z selektywnej zbiórki również z pozostałej części miasta. Po dwóch dniach firma poinformowała go pisemnie, że są w stanie wywozić nieczystości jedynie z terenu Osiedla Nr 5 i wycofują się z dokonanych ustaleń i podpisania aneksu. Pan Burmistrz poinformował również, że prowadzi rozmowy z inną firmą nt. podpisania umowy. Przypomniał, że zgodnie z uchwałą, firmy (w tym również ZGK), są zobowiązane do selektywnej zbiórki. Problemem jest to, że miejsca selektywnej zbiórki stały się miejscem składowania wszystkich śmieci, a poza tym mimo próśb, plastyki nie są zgniatane. W najbliższym czasie odbędzie się spotkanie z firmami zajmującymi się wywozem nieczystości z terenu gminy, w tym również z ZGK. Pan Burmistrz poinformował również, że rozważa zmianę systemu zbiórki, na system workowy, przynajmniej na terenach wiejskich.


Ad.8. Pan Przewodniczący poinformował, że w niniejszym punkcie zostaną podjęte dwie uchwały z zakresu planowania przestrzennego: pierwsza dotycząca terenów w Witkowie i druga dotycząca terenów w Wiekowie. Projekty tych uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radnych na przedsesyjnych posiedzeniach Komisji. Spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekty uchwał kolejno pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXI/183/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania terenu działki nr 408/1 w miejscowości Witkowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

UCHWAŁA Nr XXI/184/09 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania terenu części działki nr 182/1 w Wiekowie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.9. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2009r. został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady, po czym poprosił p.Burmistrza o omówienie tego projektu.

Pan Burmistrz poinformował m.in., że w ramach omawianego Planu, przewiduje się takie prace jak: prace porządkowe na rzecz osób niedołężnych i niepełnosprawnych, opieka nad chorym, pomoc przy opiece nad dziećmi, prace porządkowe na rzecz placówek oświatowych i kulturalnych. Do wykonywania tych prac zostanie zatrudnionych 6 osób bezrobotnych, na okres 6 miesięcy, w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Koszty tego zatrudnienia zostaną częściowo sfinansowane przez Gminę.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXI/185/09 w sprawie jak wyżej została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Przerwa w obradach - od godz. 13,05 do godz. 13,20.


Ad.10. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIX/167/08 Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 2008r. dotyczącą zaciągnięcia pożyczki na kanalizację sanitarną w Witkowie, omówił p.Burmistrz Gminy i Miasta. Przypomniał, że w §1 uchwały Nr XIX/167/08 określono, że w 2008r. zostanie zaciągnięta pożyczka w wysokości 200tys.zł, a w 2009r. - 1.400tys.zł. W związku z tym, że gmina na etapie podpisywania umowy nie była już w stanie w 2008r. wydać tych 200tys.zł, przy podpisywaniu umowy określono, że całą kwotę pożyczki w wys. 1.600tys.zł, będziemy realizować w 2009r. Należy więc skorygować poprzednią uchwałę.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXI/186/09 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pod nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w Witkowie, w obrębie ulic: Strzałkowska, Zielona, Cmentarna, Wodociągowa, Skośna, Wrzesińska i Ogrodowa" i zabezpieczenia jej spłaty w formie weksla in blanco została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.11. Pan Przewodniczący poinformował, że w projekcie uchwały dotyczącej taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, proponuje się cenę wody w wysokości 2,08zł/m3 netto (2,23zł brutto) i cenę zrzutu ścieków w wysokości 4,24zł/m3 netto (4,54zł brutto). Komisje proponują następujące ceny:
1/ Komisja Rolnictwa odpowiednio: 2,01zł/m3 netto (2,15zł brutto) i 4,11zł/m3 netto (4,40zł brutto);
2/ Komisja Finansów odpowiednio: 2,08zł/m3 netto (2,23zł brutto) i 4,10zł/m3 netto (4,39zł brutto).
Obecnie obowiązują następujące ceny: cena wody - 1,95zł/m3 netto (2,09zł brutto), cena zrzutu ścieków - 3,64zł/m3 netto (3,89zł brutto). Następnie p.Przewodniczący poinformował, że w związku z sugestią Komisji Finansów, ZGK przedstawi skorygowaną taryfę zbiorowego odprowadzania ścieków, zgodną z propozycją Komisji Finansów, tj. 4,10zł/m3 netto (propozycja ceny wody pozostaje bez zmian).

Uwag nie zgłoszono, wobec tego p.Przewodniczący poddał pod głosowanie propozycje Komisji Finansów.
Propozycja ceny wody w wysokości 2,23zł brutto została przyjęła jednogłośnie.
Propozycja ceny zrzutu ścieków w wysokości 4,39zł brutto została przyjęta większością głosów (przy 1 głosie wstrzymującym się).

Następnie p.Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

UCHWAŁA Nr XXI/187/09 w sprawie jak wyżej została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.12. Pan Przewodniczący poinformował, że z planowanymi zmianami w budżecie gminy i miasta na 2009r. Radni zapoznali się na przedsesyjnych posiedzeniach Komisji, po czym oddał głos p.Halinie Rzepeckiej - Skarbnikowi Gminy i Miasta.

Pani Skarbnik odczytała projekt uchwały dotyczący zmiany budżetu na 2009r., po czym p.Przewodniczący spytał o ewentualne pytania.

Pytań nie zgłoszono.

UCHWAŁA Nr XXI/188/09 w sprawie zmiany budżetu na 2009r. została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.13. Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr XX/177/08 z dnia 29 grudnia 2008r. dotyczącej projektu p.n. "Im większe doświadczenie strażaka, tym wyższe poczucie bezpieczeństwa w otaczającym społeczeństwie" omówił p.Burmistrz Gminy i Miasta. Poinformował m.in., że umowa na realizację przedmiotowego projektu została już podpisana, zgodnie z wymogiem, pozostaje określić termin jego realizacji.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
UCHWAŁA Nr XXI/189/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/177/08 z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie przystąpienia i zatwierdzenia projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki p.n. "Im większe doświadczenie strażaka, tym wyższe poczucie bezpieczeństwa w otaczającym społeczeństwie" została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.14. Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady za 2008r. przedstawili:

1/ p.Henryk Mucha  -  sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej

2/ p.Grzegorz Kaźmierczak  -  sprawozdanie z działalności Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

3/ p.Ireneusz Kwapich  -  sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego

4/ p.Piotr Jóźwik  -  sprawozdanie z działalności Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej.

Do przedstawionych przez Przewodniczących Komisji sprawozdań nie zgłoszono uwag, zostały one przez Radę Miejską przyjęte i stanowią załączniki do niniejszego protokołu.


Ad.15. W punkcie tym poruszono następujące sprawy:

- p.Przewodniczący Rady poinformował, że kolejna sesja Rady Miejskiej planowana jest na dzień 27 marca br.;

- p.Henryk Mucha w nawiązaniu do poruszonej w punkcie "2" porządku obrad sprawy szczepień, proponował zaprosić dr Nowaka na kolejną sesję Rady.
Jak wyjaśnił p.Przewodniczący, istnieje możliwość zaproszenia na sesję osoby zajmującej się tym programem, ale uzgodni to jeszcze z dr Nowakiem.


Ad.16. Wobec wyczerpania się porządku obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Witkowie p.Przewodniczący zamknął jej obrady o godz. 14,00.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

Protokołowała:
H. Koźniewska

drukuj pobierz pdf    

wstecz