Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2008: Uchwała XVIII/160/08 w sprawie zmiany uchwały Nr X/94/07 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla GiM Witkowo na 2008r.

Uchwała Nr XVIII/160/08
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 21 listopada 2008r.

w sprawie zmiany uchwały Nr X/94/07 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Witkowo na 2008r. 

Na podstawie art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z póź.zm.) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1.
W uchwale Nr X/94/07 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Witkowo na 2008r. zmienionej Uchwałą Nr XV/138/08 z dnia 30 czerwca 2008r. §1 ust. 2. otrzymuje brzmienie:
"Na realizację zadań, o których mowa w ust. 1, przeznacza się środki finansowe w kwocie 247.622,00zł."

§ 2.
W załączniku do uchwały Nr X/94/07 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Witkowo na 2008r. zmienionym Uchwałą Nr XV/138/08 z dnia 30 czerwca 2008r. dokonuje się zmiany harmonogramu działań i preliminarza wydatków w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Załącznik do Uchwały XVIII/160/08
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2008-11-25 15:47:11) 0
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz