Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2008: Uchwała XVIII/159/08 w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Witkowo dla niepublicznych przedszkoli

Uchwała utraciła moc.
Patrz:
Uchwała Nr XXVI/261/2013 z 27 czerwca 2013 roku

Regionalna Izba Obrachunkowa orzekła nieważność zapisów zaznaczonych na czerwono w treści uchwały

Uchwała Nr XVIII/159/08
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 21 listopada 2008r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Witkowo dla niepublicznych przedszkoli

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1.
Dotacja z budżetu gminy na prowadzenie przedszkola niepublicznego udzielana jest osobom fizycznym i osobom prawnym prowadzącym przedszkole niepubliczne.

§ 2.
Dotacji udziela się na okres roku budżetowego na wniosek osoby prowadzącej niepubliczne przedszkole przedstawiony Burmistrzowi Gminy nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji (wzór wniosku stanowi zał. Nr 1 do niniejszej uchwały).

§ 3.
Wniosek, o którym mowa w § 2 powinien zawierać:
1) nazwę organu prowadzącego niepubliczne przedszkole,
2) nazwę i adres przedszkola,
3) numer i datę wpisu przedszkola do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
4) planowaną liczbę dzieci w przedszkolu, w tym liczbę dzieci nie będących mieszkańcami gminy wraz z adresem ich zamieszkania w okresach:
 a/ styczeń-sierpień,
 b/ wrzesień-grudzień.
5) wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja,
6) podpis i pieczątka osoby uprawnionej do składania wniosku.

§ 4.
1. Dotacja dla niepublicznego przedszkola przysługuje na każde dziecko w wysokości 75 % ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolu publicznym w przeliczeniu na jedno dziecko.
2. Przez wydatki bieżące rozumie się wysokość środków przeznaczonych w budżecie gminy dla przedszkola publicznego określoną w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy, pomniejszoną o wydatki na modernizację, inwestycję oraz opłaty wnoszone przez rodziców, podzieloną przez planowaną średnioroczną liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola publicznego.
3. Dotacją objęte są dzieci, o których mowa w § 4 ust. 1 będące mieszkańcami gminy (zameldowanymi na jej terenie) przy czym dotacja na dane dziecko przyznawana jest począwszy od miesiąca, w którym dziecko kończy 3 lata.

§ 5.
1. Osoba prowadząca przedszkole niepubliczne przekazuje Burmistrzowi Gminy Witkowo w terminie do 5-go dnia każdego miesiąca informację o planowanej (nie większej niż podana na wniosku o przyznanie dotacji) liczbie dzieci uczęszczających do przedszkola (wzór informacji stanowi zał. Nr 2 do niniejszej uchwały).
Za okres lipiec- sierpień przyjmuję się  liczbę dzieci faktycznie uczęszczających do przedszkola w miesiącu czerwcu danego roku.
2. Dotacja przekazywana jest w 12-ratach miesięcznych na rachunek przedszkola niepublicznego w terminie do 20-go dnia każdego miesiąca w oparciu o planowaną liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola.

§ 6.
1. Osoba prowadząca przedszkole rozlicza przyznane dotacje miesięcznie- po upływie danego miesiąca, a po zakończeniu roku kalendarzowego-roczne.
2. Warunkiem przekazania kolejnej raty dotacji jest złożenie przez prowadzącego niepubliczne przedszkole Burmistrzowi Gminy rozliczenia dotacji za miesiąc poprzedni zgodnie z ust. 2.
3. W celu rozliczenia dotacji przedszkole niepubliczne zobowiązane jest:
a) przedstawić do dnia 10-go każdego miesiąca pisemne rozliczenia dotacji za miesiąc ubiegły (wzór rozliczenia stanowi zał. Nr 3 do niniejszej uchwały),
b) sporządzić ostateczne rozliczenie dotacji za okres roczny w terminie do dnia 10 stycznia roku następnego.
4. Ewentualne nadpłaty bądź niedopłaty dotacji wykazane w rozliczeniu miesięcznym będą korygowane przy przekazaniu kolejnej raty dotacji.
5. Rozliczenia dotacji organ prowadzący przedszkole niepubliczne dokonuje na podstawie faktycznej liczby dzieci uczęszczających do placówki. Liczba ta, nie może przekraczać planowanej liczby dzieci podanej we wniosku o przyznanie dotacji.
6. Faktyczną liczbę dzieci w danym miesiącu organ prowadzący ustala jako średnią liczbę dzieci uczęszczających do danego przedszkola w tym miesiącu. Ustalając średnią liczbę dzieci danego miesiąca organ prowadzący sumuje dzieci każdego dnia i dzieli przez liczbę dni pracy przedszkola w tym miesiącu.

§ 7.
Do kontroli przyznawanych dotacji mają zastosowanie odpowiednie przepisy o rozliczaniu dotacji przyznawanych z budżetu gminy zgodnie z ustawa o finansach publicznych.

§ 8.
1. Przedszkole niepubliczne jest obowiązane prowadzić rozliczenie dotacji na podstawie ewidencji księgowej.
2. Dotacja nie wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi na konto Urzędu Gminy i Miasta Witkowo wraz z odsetkami ustawowymi naliczanymi od dnia przekazania dotacji.

§ 9.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo.

§ 10.
1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwała ma zastosowanie również do dotacji udzielonych w roku 2008.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVIII/159/08 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 21 listopada 2008r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Witkowo dla niepublicznych przedszkoli.

Podjęcie uchwały wynika z obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty- art. 90 ust.4.

Tryb kontroli wykorzystania dotacji określają przepisy ustawy o finansach publicznych. Celowo nie wprowadza się wskazania konkretnej ustawy o finansach publicznych gdyż od roku 2009 wchodzi w życie nowa ustawa.
Odniesienie do takich przepisów ma na celu ujednolicenie zasad kontroli wykorzystania wszelkich dotacji udzielonych z budżetu gminy.

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Załącznik nr 1 do Uchwały XVIII/159/08
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2008-11-25 15:54:11) 0
Załącznik nr 2 do Uchwały XVIII/159/08
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2008-11-25 15:46:07) 0
Załącznik nr 3 do Uchwały XVIII/159/08
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2008-11-25 15:45:48) 0
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz