Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych » Konkurs na stanowisko dyrektora OKSiR w Witkowie
A A A

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych: Konkurs na stanowisko dyrektora OKSiR w Witkowie

BURMISTRZ GMINY I MIASTA WITKOWO
ogłasza konkurs na stanowisko
DYREKTORA
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie

Warunki przystąpienia do konkursu:

1. Obywatelstwo polskie.

2. Wykształcenie wyższe, wskazane z zakresu zarządzania, ekonomii, kultury.

3. Doświadczenie zawodowe, co najmniej 5-cio letni staż pracy, preferowane doświadczenie na stanowisku kierowniczym.

4. Znajomość zasad finansowych, ekonomicznych i organizacyjnych funkcjonowania instytucji kultury, znajomość zagadnień z obszaru działania OKSiR w tym ustaw: o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o kulturze fizycznej, o sporcie kwalifikowanym, o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz ustaw: Prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych i samorządzie gminnym.

5. Umiejętność pozyskiwania środków pozabudżetowych na działalność OKSiR, umiejętność przygotowania i realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych i krajowych.

6. Umiejętności organizacyjno-menedżerskie.

7. Umiejętność kierowania zespołami ludzkimi.

8. Kreatywność.

9. Dobry stan zdrowia.

10. Dyspozycyjność.

11. Preferowana znajomość języka obcego.

Oferty konkursowe winny zawierać:

1. Pisemne uzasadnienie motywacji przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją organizacji i działania OKSiR uwzględniającą sprawy: programowe, finansowe, kadrowe oraz administracyjno-gospodarcze.

2. Curriculum vitae (cv) wraz ze zdjęciem, kwestionariusz osobowy, informacje kandydata o osiągnięciach zawodowych (referencje).

3. Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie (dyplom ukończenia studiów wyższych) i kwalifikacje.

4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym (wystawione przez lekarza medycyny pracy).

5. Świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy, oświadczenie kandydata o okresie zatrudnienia w aktualnym miejscu pracy.

6. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

7. Kopia dowodu osobistego.

8. Oświadczenie kandydata, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.

9. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

10. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

11. Inne dokumenty według uznania kandydata.

Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów uniemożliwia przystąpienie do drugiego etapu konkursu.

Zgłoszenia do konkursu należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem "Konkurs na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie" w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1 (pokój nr 21) w terminie do 25 listopada 2008r. do godz. 15.00 (decyduje data dostarczenia).

Oferty, dostarczone po upływie podanego terminu nie będą rozpatrywane.

Kandydat ma prawo zapoznać się z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 16 grudnia 2008r.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach.
Pierwszy etap - sprawdzenie ofert pod względem formalnym, bez udziału kandydatów.
Drugi etap - komisja konkursowa przeprowadza indywidualne rozmowy, podczas których kandydaci prezentują swój program organizacji i funkcjonowania OKSiR. Kandydaci dopuszczeni do drugiego etapu konkursu o terminie i miejscu rozmowy zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.witkowo.pl.

Osobą upoważnioną do bezpośrednich kontaktów z kandydatami jest Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie Pan Marian Gadziński nr tel. 061 4 778194 w. 20

Burmistrz Gminy i Miasta
(-)Krzysztof Szkudlarek

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2008-10-24 15:27:49) 0
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz