Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2003: Uchwała IV / 33 / 2003

Uchwała Nr IV/33/03
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 21 lutego 2003r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. z 2001r Nr 71, poz. 747/ Rada Miejska w Witkowie uchwała, co następuje:

§ 1.
Zatwierdza się taryfę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki


Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów.

Tabela 1. Koszty eksploatacji i utrzymania wydziału wodociągów.
(wartość w tys.zł.)

 

Lp.

 

Wyszczególnienie

 

 

Rok

2002

 

Rok

2003

I.

Koszty eksploatacji i utrzymania

808,0

879,9

1.

Wynagrodzenia z narzutami

333,8

369,3

2.

Materiały

68,2

68,2

3.

Energia

131,9

141,0

4.

Opłaty za korzystanie ze środowiska

54,0

82,6

5.

Podatki i inne opłaty

53,2

35,9

6.

Usługi obce

45,3

46,0

7.

Pozostałe koszty

15,5

15,5

8.

koszty ogólnozakładowe

108,1

121,4

9.

Dochód lub marża zysku

80,8

88,0

10.

Wartość przychodów razem

888,8

967,9

11.

Gospodarstwa domowe:

755,5

822,7

12.

Przemysł

133,3

145,2

13.

Roczne zużycie wody w tys. m3

534,6

560,0

14.

Gospodarstwa domowe

454,4

476,0

15.

Przemysł

80,2

84,0

Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów.

Tabela 2. Koszty eksploatacji i utrzymania wydziału oczyszczalni ścieków.
(wartość w tyś. zł.)

 

lp.

 

Wyszczególnienie

 

Rok

2002

 

Rok

2003

I.

koszty eksploatacji i utrzymania

596,5

766,2

1.

Wynagrodzenia z narzutami

254,4

280,0

2.

Materiały

31,6

50,0

3.

Energia

100,6

108,8

4.

Opłaty za korzystanie ze środowiska

28,0

30,0

5.

Podatki i inne opłaty

35,5

158,2

6.

Usługi obce

25,1

23,0

7.

Pozostałe koszty

9,3

9,5

8.

Koszty ogólnozakładowe

112,0

106,7

9.

10.

Dochód lub marża zysku

Wartość przychodów razem

59,7

656,2

38,3

804,5

11.

Gospodarstwa domowe

557,8

683,4

12.

Przemysł

98,4

120,7

13.

Roczna sprzedaż ścieków w tyś. m3

311,3

357,5

14.

Gospodarstwa domowe

264,6

303,9

15.

Przemysł

46,7

53,6

Tabela 6. Kalkulacja cen za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej 1)

Lp.

Wyszczególnienie

Taryfowa grupa odbiorców usług

Gosp. domowe

Przemysł

Ogółem

0

1

2

3

4

1.

Zaopatrzenie w wodę

 

 

 

 

1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok

822,7

145,2

967,9

 

2) zużycie wody w m3/rok

476,0

84,0

560,0

 

3) cena 1m3 wody w zł/m3

1,73

1,73

1,73

2.

Odprowadzanie ścieków

 

 

 

 

1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok

683,8

120,7

804,5

 

2) odprowadzone ścieki w m3/rok

303,9

53,6

357,5

 

3) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/ m3

2,25

2,25

2,35

Uwaga:
1) opłaty są wprost proporcjonalne do ilości zużytej wody, w przypadku taryf wieloczłonowych tabelę należy odpowiednio rozszerzyć.
2) ceny usług podano w wartościach netto.

Tabela 9. Skutki finansowe zmiany cen stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

Lp.

Wyszczególnienie

Taryfa grupowa odbiorców usług

0

1

2

3

4

5

1.

Zaopatrzenie w wodę

 

 

 

 

 

Wartość przychodów

 

 

 

 

 

1) w roku obowiązywania nowych taryf

822,7

145,2

 

967,9

 

2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf

755,5

133,3

 

888,8

 

Wzrost przychodów „ 1)” „2)”%

108,9

108,9

 

108,9

2.

Odprowadzanie ścieków

 

 

 

 

 

Wartość przychodów

 

 

 

 

 

1) w roku obowiązywania nowych taryf

683,8

120,7

 

804,5

 

2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf

( pro forma )

557,8

98,4

 

656,2

 

Wzrost przychodów „ 1)” „2)”%

122,6

122,6

 

122,6

1) Wartość podano w tys. zł.

Tabela 10. Koszty bezpośrednie zaopatrzenia w wodę.

 

 

Lp.

 

 

 

Wyszczególnienie

Rok

obrachunkowy

poprzedzający

wprowadzenie

nowych taryf

w zł

Rok

obowiązywania

nowych

taryf

w zł

0

1

2

3

1.

 

Ujecie wody

 

 

Wynagrodzenia

177595

197600

Świadczenia na rzecz pracowników

5257

5300

Materiały- środki chemiczne

13868

13900

Energia

131863

141000

Usługi transportowe

 

 

Usługi remontowe

10636

10700

Pozostałe usługi

10183

10200

Podatki i opłaty

53170

81100

Amortyzacja

 

 

Pozostałe koszty

56695

73400

2.

Uzdatnianie wody

 

 

Wynagrodzenia

 

 

Świadczenia na rzecz pracowników

 

 

Materiały- środki chemiczne

 

 

Energia

 

 

Usługi transportowe

 

 

Usługi remontowe

 

 

Pozostałe usługi

 

 

Podatki i opłaty

 

 

Amortyzacja

 

 

Pozostałe koszty

 

 

3.

Sieć wodociągowa

 

 

Wynagrodzenia

39971

44500

Świadczenia na rzecz pracowników

2409

2500

Materiały- środki chemiczne

12710

12800

Energia

 

 

Usługi transportowe

 

 

Usługi remontowe

 

 

Pozostałe usługi

3737

3800

Podatki i opłaty

35421

22400

Amortyzacja

 

 

Pozostałe koszty

18592

13700

4.

Wodociągi razem

572107

632900

5.

Alokacja kosztów 1

235882

247000

6.

Koszty całkowite

807989

879900

Uwagi:
1) z tabeli 12.

Tabela 11. Koszty bezpośrednie odprowadzania ścieków

 

 

Lp.

 

 

            Wyszczególnienie

Rok

obrachunkowy

poprzedzający

wprowadzenie

nowych taryf

w zł

Rok

obowiązywania

nowych

taryf

w zł

0

1

2

3

1.

 

Sieć kanalizacyjna

-

-

Wynagrodzenia

1804

2000

Świadczenia na rzecz pracowników

-

-

Materiały- środki chemiczne

24

100

Energia

-

-

Usługi transportowe

-

-

Usługi remontowe

-

-

Pozostałe usługi

2648

2400

Podatki i opłaty

155

118200

Amortyzacja

-

-

Pozostałe koszty

1869

20000

2.

Przepompownie

 

 

Wynagrodzenia

39074

43000

Świadczenia na rzecz pracowników

1993

2100

Materiały- środki chemiczne

338

600

Energia

18811

20200

Usługi transportowe

-

-

Usługi remontowe

-

-

Pozostałe usługi

3428

3300

Podatki i opłaty

2963

3600

Amortyzacja

-

-

Pozostałe koszty

9996

11800

3.

Oczyszczalnia i odprowadzanie

 

 

Wynagrodzenia

175532

193200

Świadczenia na rzecz pracowników

5183

5200

Materiały- środki chemiczne

13531

29300

Energia

81784

88600

Usługi transportowe

-

-

Usługi remontowe

-

-

Pozostałe usługi

4096

3800

Podatki i opłaty

27130

29000

Amortyzacja

-

-

Pozostałe koszty

62144

55900

4.

Kanalizacja  razem

452503

632300

5.

Alokacja kosztów 1)

144185

133900

6.

Koszty całkowite

596688

766200

Uwagi:
1) z tabeli 12.
2) podane działy kategorie kosztów są przykładowe: należy podać faktycznie występujące w przedsiębiorstwie.

Tabela 12. Koszty pośrednie: warsztatów, wydziałów ogólnozakładowych, laboratorium wydziałów pomocniczych.

 

 

Lp.

 

 

            Wyszczególnienie2)

Rok

obrachunkowy

poprzedzający

wprowadzenie

nowych taryf

w zł

Rok

obowiązywania

nowych

taryf

w zł

0

1

2

3

1.

 

Koszty ogólnozakładowe

 

 

Wynagrodzenia

152219

169000

Świadczenia na rzecz pracowników

3622

3600

Materiały- środki chemiczne

59264

61500

Energia

-

-

Usługi transportowe

-

-

Usługi remontowe

15772

15700

Pozostałe usługi

19816

19100

Podatki i opłaty

52186

52300

Amortyzacja

-

-

Pozostałe koszty

77188

59700

2.

Laboratorium

 

 

Wynagrodzenia

 

 

Świadczenia na rzecz pracowników

 

 

Materiały- środki chemiczne

 

 

Energia

 

 

Usługi transportowe

 

 

Usługi remontowe

 

 

Pozostałe usługi

 

 

Podatki i opłaty

 

 

Amortyzacja

 

 

Pozostałe koszty

 

 

3.

Wydziały pomocnicze

 

 

Wynagrodzenia

 

 

Świadczenia na rzecz pracowników

 

 

Materiały- środki chemiczne

 

 

Energia

 

 

Usługi transportowe

 

 

Usługi remontowe

 

 

Pozostałe usługi

 

 

Podatki i opłaty

 

 

Amortyzacja

 

 

Pozostałe koszty

 

 

4.

Razem

380067

380900

5.

Alokacja kosztów 1) – przypisane do zaopatrzenia w wodę

235882

247000

6.

Koszty całkowite 1) – przypisane do odprowadzenia ścieków

144185

133900

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz