Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2008: Uchwała XVII/150/08 w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z Parku Miejskiego w Witkowie

Uchwała Nr XVII/150/08
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 26 września 2008r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z Parku Miejskiego w Witkowie

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1.
Uchwala się regulamin korzystania z Parku Miejskiego w Witkowie znajdującego się przy ul. Wrzesińskiej stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo.

§ 3.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

§ 4.
Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki


Załącznik do uchwały
Nr XVII/150/08
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 26 września 2008r.

REGULAMIN PARKU MIEJSKIEGO W WITKOWIE

§ 1.
Park miejski, zwany dalej "Parkiem" mieści się w Witkowie przy ulicy Wrzesińskiej.

§ 2.
Administratorem Parku jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie.

§ 3.
Korzystanie z Parku jest nieodpłatne.

§ 4.
Park stanowi teren wypoczynkowo-rekreacyjny.

§ 5.
W celu zachowania walorów rekreacyjno- wypoczynkowych parku, zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa - zabrania się:
1. Zaśmiecania terenu;
2. Niszczenia i uszkadzania roślinności oraz rozkopywania gruntu;
3. Niszczenia i przestawiania ławek, koszy, tablic oraz siadania na oparciach ławek;
4. Umieszczania napisów oraz grafiki na drzewach i urządzeniach parkowych;
5. Spożywania napojów alkoholowych, przebywania w stanie nietrzeźwym;
6. Palenia ognisk;
7. Powodowania hałasu oraz używania sprzętu nagłaśniającego bez zgody administratora parku;
8. Wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych, wybuchowych oraz niebezpiecznych substancji chemicznych;
9. Prowadzania psów bez smyczy i bez kagańca. Obowiązkiem właściciela psa jest sprzątanie pozostawionych przez niego nieczystości.
10. Umieszczania bez zgody administratora parku tablic, napisów oraz ogłoszeń;
11. Organizowania imprez, prowadzenia handlu i usług bez zgody administratora parku;
12. Wjazdu na teren parku wszelkich pojazdów z wyjątkiem pojazdów mechanicznych uprzywilejowanych, pojazdów służb technicznych i służb dbających o utrzymanie czystości.

drukuj pobierz pdf    

wstecz