Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2008: Uchwała XVI/146/08 w sprawie inwestycji wieloletniej pod nazwą *Modernizacja budynku komunalnego w Ruchocinku gm. Witkowo*

Uchwała Nr XVI/146/08
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 5 września 2008 roku

w sprawie inwestycji wieloletniej pod nazwą "Modernizacja budynku komunalnego w Ruchocinku gm. Witkowo".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e i art. 58 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220,  nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806/ oraz art. 110 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych / tj. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r. / Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje :

§1.
1. Przystępuje się do realizacji inwestycji pod nazwą ,, Modernizacja budynku komunalnego w Ruchocinku gm. Witkowo" do wysokości ca 550 000 zł / słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych /.
2. Zapewnia się środki finansowe na w/w inwestycję realizowaną w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego w następujących kwotach :
w roku 2008  - ca 150 000 zł  / słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych /,
w roku 2009 - ca 400 000 zł / słownie: czterysta tysięcy złotych /,
w roku 2010 - ca 0,00 zł / słownie: zero złotych /.

§2.
Źródłem finansowania inwestycji określonej w § 1. będą dochody własne gminy w latach 2008 - 2010, Dział 756 rozdział 75621 § 0010  w wysokości 550 000 zł / słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych/.

§3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo.

§4.
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVI/146/08 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 5 września 2008r. w sprawie inwestycji wieloletniej pod nazwą "Modernizacja budynku komunalnego w Ruchocinku gm. Witkowo".

Podjęcie uchwały jest uzasadnione w związku z koniecznością zwiększenia zasobu lokalowego gminy Witkowo poprzez urządzenie lokali socjalnych w budynku komunalnym w miejscowości Ruchocinek.
Źródłem finansowania inwestycji będą środki własne z dochodów uzyskanych w latach 2008-2010.
Inwestycja planowana jest w cyklu wieloletnim w związku z powyższym zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

drukuj pobierz pdf    

wstecz