Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2008: Uchwała XV/135/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu z przeznaczeniem pod drogę dojazdową do terenów eksploatacji kruszywa naturalnego...

Uchwała Nr XV/135/08
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 30 czerwca 2008r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obszarze części działek 5240/2, 5241/1, 214 oraz działek 215 i 216 z przeznaczeniem pod drogę dojazdową do terenów eksploatacji kruszywa naturalnego ze złóż Ćwierdzin i Ćwierdzin KR, położonych w miejscowości Ćwierdzin, gm. Witkowo.

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005r. Nr 133, poz. 954) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1
Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obszarze części działek 5240/2, 5241/1, 214 oraz działek 215 i 216 z przeznaczeniem pod drogę dojazdową do terenów eksploatacji kruszywa naturalnego ze złóż Ćwierdzin i Ćwierdzin KR, położonych w miejscowości Ćwierdzin, gm. Witkowo.

§ 2
Granice obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zaznaczono na mapie ewidencyjnej w skali 1:5000, stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3
Zakres ustaleń planu powinien odpowiadać wymogom określonym w art. 15 ust. 2 i 3, art. 16 ust. 1 i 2 oraz zawierać opracowania, o których mowa w art. 17, pkt 4 i 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

Uzasadnienie

do uchwały Nr XV/135/08 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 czerwca 2008r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obszarze części działek 5240/2, 5241/1, 214 oraz działek 215 i 216 z przeznaczeniem pod drogę dojazdową do terenów eksploatacji kruszywa naturalnego ze złóż Ćwierdzin i Ćwierdzin KR, położonych w miejscowości Ćwierdzin, gm. Witkowo.

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi realizację obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo, uchwalonego uchwałą Nr XXVI/198/97 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 22 listopada 1997r. a także kierunków wywozu kruszywa ze złóż Ćwierdzin i Ćwierdzin KR drogą dojazdową w obszarze terenów leśnych, nie objętą granicami opracowania  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego uchwałą Nr IV/39/07 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 lutego 2007r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 119, poz. 2766).

Sporządzenie miejscowego planu umożliwi dojazd środkami transportu do terenów eksploatacji kruszywa naturalnego - złóż Ćwierdzin i Ćwierdzin KR poprzez teren istniejącej drogi w obszarze terenów leśnych, tj.: części działek nr 5240/2 i 5241/1, będących w trwałym zarządzie Lasów Państwowych. W związku z tym, konieczne jest ich wyłączenie z produkcji leśnej poprzez opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 7 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995r. (Dz.U. z 2004r. Nr 121, poz. 1266 ze zmianami) oraz zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami).

Wyznaczenie miejscowym planem, przedmiotowej drogi w obszarze części działek leśnych nr 5240/2 i 5241/1 oraz części działki nr 214 i działek nr 215 i 216, umożliwi wykonanie drogi dojazdowej i połączenie terenów eksploatacji kruszywa naturalnego z drogą publiczną gminną.

Przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostało poprzedzone sporządzeniem analizy - stanowiącej załącznik do niniejszego uzasadnienia.

Podjęcie niniejszej uchwały przez Radę Miejską z uwagi na brak możliwości wyznaczenia alternatywnej drogi dojazdowej do planowanej inwestycji - terenów eksploatacji kruszywa oraz uwarunkowania prawne (ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995r.) uważa się za zasadne.


Witkowo, dnia 16.04.2008r.

Analiza uzasadniająca przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obszarze części działek 5240/2, 5241/1, 214 oraz działek 215 i 216 z przeznaczeniem pod drogę dojazdową do terenów eksploatacji kruszywa naturalnego ze złóż Ćwierdzin i Ćwierdzin KR, położonych w miejscowości Ćwierdzin, gm. Witkowo.

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz. 41 Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005r. Nr 133, poz. 954) stwierdza się, że tereny działek położonych w sąsiedztwie terenów eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Ćwierdzin i Ćwierdzin KR, nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w zapisach Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo, uchwalonym uchwałą Nr XXVI/198/97 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 22 listopada 1997r. przedmiotowe nieruchomości w części stanowią drogę w obszarze terenów leśnych.

Wnioskowany teren do sporządzenia miejscowego planu pod drogę dojazdową, położony jest przy granicy terenów eksploatacji kruszywa naturalnego złoża Ćwierdzin i Ćwierdzin KR, dla których obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony uchwałą Nr IV/39/07 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 lutego 2007r., ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 119, poz. 2766. 

Wnioskowany teren pod realizację odcinka drogi dojazdowej umożliwi połączenie drogi publicznej gminnej z terenami projektowanej eksploatacji kruszywa naturalnego.

drukuj pobierz pdf    

wstecz