Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2008: Uchwała XV/134/08 w sprawie w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego g.Witkowo w m.Ćwierdzin...

Uchwała Nr XV/134/08
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 30 czerwca 2008r.

w sprawie w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo w miejscowości Ćwierdzin - działki  o numerach od 274 do 298 oraz od 301 do 306

Na podstawie art.12 ust.1 i art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§1
Uchwala się zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo w miejscowości Ćwierdzin - działki o numerach od 274 do 298 oraz od 301 do 306, uchwalonego uchwałą Nr XXVI/198/97 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 22 listopada 1997r., zwaną dalej zmianą  studium.

§2
Załącznikami do niniejszej uchwały są:
1) część tekstowa, stanowiąca załącznik nr 1, zawierająca uwarunkowania, kierunki zagospodarowania przestrzennego, uzasadnienie rozwiązań i syntezę ustaleń;
2) część graficzna, stanowiąca załącznik nr 2, obejmująca obszar objęty zmianą studium, opracowana w skali 1: 10 000, przedstawiona na rysunku obok obowiązującego studium;
3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu zmiany studium, stanowiący załącznik nr 3.

§3
Zmiana studium dotyczy wskazania terenu występowania zewidencjonowanych złóż kopalin naturalnych, korekty przebiegu dróg powiatowych oraz określenia terenów pod zainwestowanie.

§4
Zobowiązuje się Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo do ujęcia niniejszej zmiany studium w kompleksowej aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo.

§5
Traci moc uchwała Nr XXVI/198/97 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 22 listopada 1997r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo w części uregulowanej niniejszą uchwałą.

§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Załacznik do Uchwały XV/134/08
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2008-07-14 13:29:42) 0
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz