Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2008: Uchwała XV/141/08 w sprawie przystąpienia Gminy Witkowo do Stowarzyszenia Światowid w Łubowie

Uchwała utraciła moc. Patrz: Uchwała Nr VI/41/2015 z 29 kwietnia 2015 roku 

Uchwała  Nr XV/141/08
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Witkowo do Stowarzyszenia "Światowid" w Łubowie

Na podstawie art. 18 ust.1, 84 ust.3 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 10 ust.3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. "Prawo o stowarzyszeniach" (Dz.U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.)  art.15 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U.07. 64.427), Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.U.UE.L.05.277.1). Rada Miejska w Witkowie uchwala co następuje:

§1.
Przystępuje się do Stowarzyszenia "Światowid" z siedzibą w Łubowie, w charakterze członka zwyczajnego.

§2.
Przyjmuje się Statut Stowarzyszenia w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§3.
W Stowarzyszeniu Gminę Witkowo reprezentuje Burmistrz.

§4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§5.
Traci moc uchwała Nr XXIII/216/05 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 września
2005 r. w sprawie przystąpienia Gminy Witkowo do Stowarzyszenia "Światowid" w Łubowie.

§6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki


Uzasadnienie

do uchwały Nr XV/141/08 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie przystąpienia Gminy Witkowo do Stowarzyszenia "Światowid" w Łubowie.

Ustawa z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich (…) umożliwiła osobom prawnym w tym również jednostkom samorządu terytorialnego przystępowanie do stowarzyszeń w charakterze członka zwyczajnego. Do chwili obecnej Gmina Witkowo jest członkiem Stowarzyszenia "Światowid" w charakterze członka wspierającego, w związku z powyższym przystąpienie w charakterze członka zwyczajnego wymaga podjęcie uchwały.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz