Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2008: Uchwała XV/143/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza GiM w Witkowie

Uchwała Nr XV/143/08
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 30 czerwca 2008r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 4  pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1593 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 146, poz.1223 z późn. zm.) Rada Miejska w Witkowie  uchwala, co  następuje:

§ 1.
Przyznaje się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie p.Krzysztofowi Szkudlarkowi  wynagrodzenie  miesięczne:
1/ wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4.600,-zł.
2/ dodatek funkcyjny w kwocie 1.800,-zł.
3/ dodatek za wysługę lat w wysokości 16% wynagrodzenia zasadniczego;
4/ dodatek specjalny w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

§2.
Traci moc uchwała Nr II/10/06 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie.

§3.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Witkowie.

§4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wynagrodzenia począwszy od 1 lipca 2008r.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej
Bogusław Mołodecki

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XV/143/08 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie

W dniu 22 kwietnia 2008r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 73, poz. 431). Zostały w nim m.in. określone nowe przedziały kwotowe poszczególnych elementów wynagrodzenia wójta/burmistrza. Wobec powyższego należało dostosować wynagrodzenie do nowych przepisów.

drukuj pobierz pdf    

wstecz