Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2008: Uchwała XV/136/08 w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli

Uchwała Nr XV/136/08
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 30 czerwca 2008r.

w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli

Na podstawie art.14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§1.
1. Uchwała określa zasady i wysokość ponoszonych opłat z tytułu uczęszczania dziecka do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Witkowo.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
  a) przedszkolu – należy rozumieć przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Witkowo
  b) w pełnym wymiarze godzin – należy rozumieć maksymalny czas przebywania dziecka w przedszkolu z korzystaniem z 3 posiłków – tj. 9 godzin.
  c) niepełnym wymiarze godzin - należy rozumieć czas przebywania dziecka w przedszkolu nie dłuższy niż 5 godzin, obejmujący 1 lub 2 posiłki.
  d) rocznym przygotowaniu przedszkolnym – należy rozumieć obowiązkowy rok przygotowania dziecka, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.
  e) podstawie programowej – należy rozumieć czas, w którym dziecko przebywa w przedszkolu ustalony w statucie przedszkola. 

§2.
Ustala się następujące stawki opłat za świadczenia przedszkoli:  
1. Za dziecko uczęszczające do przedszkola:
  a) w pełnym wymiarze godzin kwotę: 70,00 zł miesięcznie,
  b) w niepełnym wymiarze godzin z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 kwotę:
  • 50,00 zł miesięcznie dla dzieci przebywających w przedszkolu do 5 godzin i korzystających z 2 posiłków,
  • 40,00 zł miesięcznie dla dzieci przebywających w przedszkolu do 5 godzin i korzystających z 1 posiłku.

2. Za dziecko uczęszczające do przedszkola w pełnym wymiarze godzin realizujące równocześnie obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego kwotę 45,00zł miesięcznie.

3. Za dziecko uczęszczające do przedszkola w niepełnym wymiarze godzin realizujące równocześnie obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego:
  a) 30,00 zł miesięcznie dla dzieci przebywających w przedszkolu do 5 godzin i korzystających z 2 posiłków,
  b) 25,00 zł miesięcznie  dla dzieci przebywających w przedszkolu do 5 godzin i korzystających z 1 posiłku.

4. W przypadku uczęszczania równocześnie do tego samego przedszkola rodzeństwa opłata wynosi na drugie i następne dziecko 35,00zł miesięcznie.”

§3.
Za dziecko korzystające z przedszkola w zakresie podstawy programowej, nie korzystające z wyżywienia, a jedynie z napojów odpłatność wynosi 5,00zł miesięcznie.

§4.
1.Opłaty określone w §2 są opłatami stałymi niezależnymi od faktycznej obecności dziecka w przedszkolu.

2. W okresie wakacji letnich opłaty określone w §2 są naliczane proporcjonalnie do liczby dni obecności dziecka w przedszkolu, zgodnie z deklaracją złożoną przez rodzica dyrektorowi danego przedszkola.

§5.
Opłaty określone w uchwale są płatne z góry do dnia 11 i 20 każdego miesiąca.

§6.
Traci moc uchwała Nr XIV/122/04 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli.

§7.
Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta.

§8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2008r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

drukuj pobierz pdf    

wstecz