Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Protokoły z sesji RM - archiwum » Protokoł XIV sesji Rady Miejskiej (26.05.2008)
A A A

Protokoły z sesji RM - archiwum: Protokoł XIV sesji Rady Miejskiej (26.05.2008)

PROTOKOŁ  Nr XIV/08

z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Witkowie, odbytej w dniu 26 maja 2008r. o godz. 8,30 w sali posiedzeń Urzędu GiM, pod przewodnictwem p.Bogusława Mołodeckiego - Przewodniczącego Rady

Uczestniczący w sesji Radni - zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

Ponadto w sesji uczestniczyli:

- p.Krzysztof Szkudlarek  -  Burmistrz Gminy i Miasta
- p.Marian Gadziński  -  Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta
- p.Elżbieta Kiełpińska  -  Sekretarz Gminy i Miasta
- p.Halina Rzepecka  -  Skarbnik Gminy i Miasta.


Otwarcia sesji dokonał p.Bogusław Mołodecki - Przewodniczący Rady. Powitał zebranych, stwierdził na podstawie listy obecności, że w posiedzeniu uczestniczy 14 Radnych, na ogólną liczbę 15, a zatem Rada Miejska jest kompetentna do podejmowania prawomocnych uchwał. Sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta (wniosek ten stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Porządek sesji został Radnym podany w zawiadomieniach o sesji. Pan Przewodniczący spytał o ewentualne uwagi dodając, że ponieważ sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta, zmian porządku nie można wprowadzić bez jego zgody.

Uwag nie zgłoszono.

Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.
3. Dokonanie zmian w budżecie gminy i miasta na 2008r.
4. Inne sprawy.
5. Zamknięcie obrad XIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Witkowie.


Ad.1. Jak wyżej.


Ad.2. Pan Przewodniczący poinformował, że rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewoda Wielkopolski unieważnił uchwałę Nr XII/115/08 Rady Miejskiej z dnia 28 marca 2008r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych w tym wysokości opłat w szkołach prowadzonych przez Gminę Witkowo. Gminie przysługuje prawo zaskarżenia rozstrzygnięcia w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia, a więc do 2 czerwca br. Po powyższym wprowadzeniu  p.Przewodniczący odczytał ww. rozstrzygnięcie Nr NK.I-5.0911-252/08 z dnia 28 kwietnia 2008r.(które stanowi załącznik do niniejszego protokołu) oraz projekt uchwały Rady w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.
Uzasadniając celowość podjęcia ww. uchwały, p.Przewodniczący stwierdził, że w gminie funkcjonują dwa organy: Rada Miejska jako organ stanowiący i Burmistrz jako organ wykonawczy. Zdaniem radcy prawnego Urzędu Gminy i Miasta Rada może upoważnić Burmistrza do obniżania opłat za korzystanie ze stołówek, na indywidualny wniosek. Skoro Wojewoda uważał, że takiego upoważnienia Rada nie mogła w uchwale udzielić, mógł unieważnić tylko zapis na ten temat (§6 ust.2), a nie unieważniać całą uchwałę.

Pan Burmistrz podzielił stanowisko p.Przewodniczącego i stwierdził celowość zaskarżenia omawianego rozstrzygnięcia nadzorczego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Pan Henryk Mucha prosił o wyjaśnienie, czy Wojewoda podważa również podwyższone przez Radę Miejską opłaty za korzystanie ze stołówek szkolnych.
Jak wyjaśnił p.Burmistrz, Wojewoda ma zastrzeżenia jedynie do ww. upoważnienia.

Innych uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA  Nr XIV/131/08 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.3. Proponowane zmiany w budżecie gminy i miasta na 2008r. przedstawiła p.Halina Rzepecka - Skarbnik Gminy i Miasta.

Następnie głos zabrał pan Burmistrz. Poinformował, że w piątek 23 maja wpłynęło do Urzędu Gminy i Miasta pismo Komendanta Powiatowej Policji w Gnieźnie, o zwiększenie dotacji na zakup radiowozu policyjnego i przekazanie środków do 15 czerwca. Pan Burmistrz przypomniał, że początkowo zaplanowaliśmy na ten cel kwotę 20tys.zł. Ponieważ Gmina Niechanowo przekazała na omawiany zakup kwotę 8tys.zł, tj. proporcjonalnie do liczby mieszkańców, ale mniej niż wcześniej zakładano, brakuje na omawiany cel kwota 9tys.zł.

Po odczytaniu przez p.Burmistrza ww. pisma, wywiązała się krótka dyskusja.

Radni jednogłośnie ustalili zwiększyć dotację na zakup radiowozu o kwotę 5tys.zł. To zwiększenie dotacji zostanie uwzględnione w uchwale zmieniającej budżet gminy i miasta na 2008r.

Innych uwag nie zgłoszono.

UCHWAŁA Nr XIV/132/08 w sprawie zmiany budżetu na 2008r. została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 
Ad.4. W punkcie tym poruszono następujące sprawy:

- p.Przewodniczący Rady w kontekście planowanej przez Komisję Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego kontroli w OW w Skorzęcinie, poinformował o problemie z zabezpieczeniem energetycznym, w miniony weekend. Wskazał na konieczność podjęcia tematu modernizacji starej sieci.
Pan Ireneusz Kwapich - Przewodniczący Komisji Rolnictwa wskazał na kwestię zaplanowania środków w budżecie na ww. modernizację.

Ustosunkowując się do powyższej sprawy, p.Burmistrz GiM stwierdził, co następuje: temat jest trudny, poruszany od kilku lat. Prowadzono na ten temat rozmowy m.in. z Zakładem Energetycznym w Kaliszu. Przekazanie sieci ZE, którego zadaniem jest dystrybucja energii, jest teoretycznie możliwe, ale sieć musi być sprawna technicznie i musi być uregulowany stan własnościowy gruntu pod stacjami trafo. Modernizacja sieci kosztowałaby ok. 2mln zł. Sytuacja jest patowa. Pan Burmistrz dodał, że ponownie nawiąże kontakt ze specjalistyczną firmą w sprawie bieżącej konserwacji;

- p. Roman Popek:
1/ poruszył problem złej sytuacji w zakresie zabezpieczenia porządku publicznego;
2/ w związku z wypadkiem, jaki miał miejsce na drodze Kołaczkowo-Folwark, wnioskował o wykoszenie poboczy dróg, szczególnie na łukach;
3/ wnioskował o uzupełnienie 20m masy asfaltowej na poboczu drogi gminnej z Witkowa do Skorzęcina (pierwszy i drugi łuk drogi) oraz o uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.

Odnosząc się do ww. sprawy porządku publicznego p.Burmistrz poinformował, że z piątku na sobotę teren OW zabezpieczała duża grupa policjantów i grupa ochroniarzy. Takie akcje będą się często powtarzać, zabezpieczono na ten cel dodatkowe środki w budżecie. Pan Burmistrz dodał, że najskuteczniejsze patrole są mieszane, ponieważ policjanci mają większe uprawnienia niż pracownicy ochrony. W związku z uwagą p.Jerzego Skrzypka na temat psów dla Policji, p.Burmistrz wskazał na duże koszty utrzymania psów i kwestię miejsca ich stałego zamieszkania.


Ad.5. Wobec wyczerpania się porządku obrad XIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Witkowie, p.Przewodniczący Rady zamknął jej obrady o godz. 9,20.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

Protokołowała:
H. Koźniewska

drukuj pobierz pdf    

wstecz