Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2008: Uchwała XIII/123/08 w sprawie inwestycji wieloletniej pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w Witkowie, w obrębie ulic: Strzałkowska, Zielona,...

Uchwała Nr XIII/123/08
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 29 kwietnia 2008 roku

w sprawie inwestycji wieloletniej pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w Witkowie, w obrębie ulic: Strzałkowska, Zielona, Cmentarna, Wodociągowa, Skośna, Wrzesińska i Ogrodowa".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e i art. 58 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm./ Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Przystępuje się do realizacji inwestycji pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w Witkowie, w obrębie ulic: Strzałkowska, Zielona, Cmentarna, Wodociągowa, Skośna, Wrzesińska i Ogrodowa" do wysokości ca 2.023.000 zł. /słownie: dwa miliony dwadzieścia trzy tysiące złotych/.
2. Zapewnia się środki finansowe na w/w inwestycję realizowanej w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego w następujących kwotach :
 - w roku 2008 - ca 200.000 zł. /słownie: dwieście tysięcy złotych/,
 - w roku 2009 - ca 1.823.000 zł. /słownie: jeden milion osiemset dwadzieścia trzy tysiące złotych/,
 - w roku 2010 - ca 0,00 zł /słownie: zero złotych/.

§ 2.
Źródłem finansowania inwestycji określonej w § 1 będą dochody własne gminy w latach 2008 - 2010 dział 756 rozdział 75621 § 0010.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§ 4.
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

Uzasadnienie
do uchwały Nr XIII/123/08 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie inwestycji wieloletniej pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w Witkowie, w obrębie ulic: Strzałkowska, Zielona, Cmentarna, Wodociągowa, Skośna, Wrzesińska i Ogrodowa".

Podjęcie uchwały jest uzasadnione w związku z koniecznością uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej, a tym samym poprawy stanu sanitarnego terenów południowej części  miasta Witkowa.
Źródłem finansowania inwestycji będą środki własne z dochodów uzyskanych w latach 2008-2010 oraz pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Inwestycja planowana jest w cyklu wieloletnim w związku z powyższym zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

drukuj pobierz pdf    

wstecz