Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2008: Uchwała XIII/120/08 w sprawie ustalenia opłaty za wstęp na teren OW w Skorzęcinie

Uchwała  Nr XIII/120/08
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 29 kwietnia 2008r.

w sprawie ustalenia  opłaty za wstęp na teren Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie

Na podstawie art.4 ust.1 pkt.2, ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej  /Dz.U. z 1997r. Nr 9 poz.43 z późn. zm./ Rada Miejska w Witkowie uchwala , co następuje:

§ 1.
1. Ustala się następujące opłaty za korzystanie z terenu Ośrodka Wypoczynkowego     
w Skorzęcinie oraz plaży:
1/ za wstęp od osoby - pieszej i rowerzysty  -  1,00zł
2/ za jednodniowy wstęp motocyklem, motorowerem  -  2,00 zł
3/ za jednodniowy wstęp pojazdem wielośladowym-od poniedz.do czwartku  -  5,00zł
4/ za jednodniowy wstęp pojazdem  wielośladowym-od piątku do niedzieli  -  7,00 zł
5/ tygodniowa za wstęp pojazdem wielośladowym  -  20,00 zł
6/ dwutygodniowa za wstęp pojazdem wielośladowym  -  35,00 zł
7/ cało-sezonowa za wstęp pojazdem wielośladowym  -  80,00 zł
8/ cało-sezonowa dla mieszkańców gm. Witkowo  -  30,00 zł
9/ cało-roczna dla użytkowników wieczystych gruntu  -  80,00 zł

2. Dzierżawcom gruntów na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie przysługuje karnet bezpłatny.

3.  Opłaty wymienione w ust. 1 pkt. 1-9 ulegają obniżeniu o 50%, jeśli pojazd należy do inwalidy, który okaże się dokumentem stwierdzającym inwalidztwo.

4. W przypadku stwierdzenia braku ważnego biletu wstępu  ustala się opłatę w wysokości  50,- zł.

§ 2.
Poboru opłaty dokonują inkasenci upoważnieni przez Burmistrza w sezonie letnim / zgodnie z  § 19 pkt. 6 Uchwały Rady Miejskiej w Witkowie Nr XI/98/04  z dnia 30 stycznia 2004r. w sprawie ustalenia zasad zarządu oraz korzystania z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie  Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 26 poz.727 z dnia 4.03.2004r./

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza  się Burmistrzowi.

§ 4.
Traci moc Uchwała Nr XXVIII/263/06 z dnia 28 kwietnia 2006r. Rady Miejskiej w Witkowie w sprawie ustalenia opłaty za wstęp na teren Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie i plażę.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6.
Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki


Uzasadnienie
do Uchwały  Nr XX/184/05 Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 29 marca 2005r. w sprawie ustalenia opłaty za wstęp na teren Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie i plażę.

W związku z pojawieniem się w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie nowej formy władania gruntem tj. "użytkownik wieczysty", konieczna jest aktualizacja uchwały w sprawie ustalenia opłaty za wstęp na teren Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie i plażę.

drukuj pobierz pdf    

wstecz