Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Protokoły z sesji RM - archiwum » Protokoł XIII sesji Rady Miejskiej (29.04.2008)
A A A

Protokoły z sesji RM - archiwum: Protokoł XIII sesji Rady Miejskiej (29.04.2008)

PROTOKOŁ  Nr XIII/08

z sesji  Rady Miejskiej w Witkowie, odbytej w dniu 29 kwietnia 2008r. o godz. 12,00 w sali posiedzeń Urzędu GiM, pod przewodnictwem p.Bogusława Mołodeckiego - Przewodniczącego Rady

Uczestniczący w sesji Radni - zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

Uczestniczący w sesji goście oraz sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli - zgodnie z listami obecności, stanowiącymi załączniki do niniejszego protokołu.

Otwarcia sesji dokonał p.Bogusław Mołodecki - Przewodniczący Rady. Powitał zebranych, stwierdził na podstawie listy obecności, że w posiedzeniu uczestniczy 15 Radnych, na ogólną liczbę 15, a zatem Rada Miejska jest kompetentna do podejmowania prawomocnych uchwał.

Po wysłuchaniu hejnału gminy w wykonaniu trębacza p.Kazimierza Lesiaka, p.Przewodniczący Rady poinformował, że pan Lesiak będzie reprezentował gminę w IX Przeglądzie Hejnałów Miast Wielkopolski, który odbędzie się w dniu 18 maja br. w Murowanej Goślinie. Życzył p.Lesiakowi powodzenia.

Pan Przewodniczący przypomniał, że porządek obrad, został Radnym podany w zawiadomieniach o sesji i spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.

2. Interpelacje, zapytania i wnioski.

3. Informacja o działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Gminy i Miasta za 2007r.

5. Sprawozdanie z realizacji "Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy i Miasta Witkowo" uchwalonej uchwałą Nr XXII/228/01 z dnia 26 stycznia 2001r.

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIV/219/05 Rady Miejskiej z dnia 25 listopada 2005r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za wstęp na teren Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.

8. Ustosunkowanie się kompetentnych osób do spraw przedstawionych w punkcie 2 porządku sesji.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Gorzykowie.

10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie inwestycji wieloletniej pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w Witkowie, w obrębie ulic: Strzałkowska, Zielona, Cmentarna, Wodociągowa, Skośna, Wrzesińska i Ogrodowa".

13. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za korzystanie z kortów tenisowych w Witkowie.

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenie w jednostkach budżetowych gminy Witkowo.

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej na prace remontowe przy kościele p.w. Wszystkich Świętych w Mielżynie, wpisanym do rejestru zabytków.

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gnieźnieńskiemu na realizację zadania "Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Witkówko oraz w Witkowie przy ul. Wrzesińskiej."

17. Dokonanie zmian w budżecie gminy i miasta na 2008r.

18. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy i miasta za 2007r. i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta.

19. Inne sprawy.

20. Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Witkowie.


Ad.1. Jak wyżej.


Ad.2. W punkcie tym Radni, Sołtysi i Przewodniczący Zarządów Osiedli poruszyli następujące sprawy:

- p.Tomasz Deskowski:
1/ prosił o informację nt. realizacji uchwały Rady Miejskiej Nr VII/66/07 z czerwca 2007r. dot. zawarcia porozumienia międzygminnego o powierzeniu Miastu Gniezno przygotowania i wykonania zadania p.n. "System unieszkodliwiania odpadów komunalnych…"oraz rozważenie możliwości cyklicznego informowania Rady o realizacji tej uchwały;

2/ w imieniu mieszkańców ul.Młyńskiej, pytał o plany odnośnie budowy kanalizacji burzowej w tym rejonie i utwardzenia nawierzchni bocznych ulic;

- p.Stanisław Janas - Sołtys Sołectwa Gaj prosił o wyrównanie równiarką drogi w Gaju. Prosił ponadto, by informacje do wywieszenia przez sołtysów były kserowane jednostronnie;

- p.Janina Wędzikowska - Sołtys Sołectwa Mąkownica podziękowała za ustawienie kosza na śmieci, wycięcie krzewów i wyrównanie drogi. Prosiła o wyrównanie drogi od Mąkownicy do Dębiny;

- p.Adolf Pławczyk - Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 5:
1/ prosił o rozważenie sprawy oświetlenia parku (tzw. małpi gaj), bo żadna lampa nie świeci. Zasugerował ponadto częstsze patrole policyjne w tym rejonie;

2/ prosił o załatanie dużej dziury w jezdni - na dojeździe do bloku przy ul.Czerniejewskiej 16a;

3/ wskazał na potrzebę wykoszenia trawy od skrzyżowania ulic Żwirki i Wigury i Płk Hynka, od Klubu Garnizonowego w stronę "Biedronki";

4/ prosił o usunięcie dwóch gałęzi w ww. parku, na których siadają gołębie i zanieczyszczają teren;
5/ poinformował, że dzięki pomocy p.Mariana Walczaka została wyczyszczona kanalizacja sanitarna, ale wyczyszczenia wymaga również kanalizacja burzowa;

6/ prosił o podjęcie odpowiednich działań, mających na celu zabezpieczenie lotki samolotu (grozi oderwaniem) znajdującego się na terenie przy Szkole Podstawowej Nr 3;

- p.Marek Sucholas:
1/ pytał, czy w ramach planowanej budowy kanalizacji sanitarnej uwzględniono posesje p.Szczerby, p.Janickiego i p.Dolaty, na ul.Strzałkowskiej;

2/ pytał, czy prowadzono rozmowy z firmą ochroniarską na temat patroli na terenie gminy;

- p.Edward Rutecki - Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 2 poinformował, że na ul.Sportowej wybiły się dziury, a studzienki kanalizacyjne wystają ponad jezdnię.


Ad.3. Informację o działalności Burmistrza Gminy i Miasta w okresie międzysesyjnym przedstawił p.Krzysztof Szkudlarek - Burmistrz Gminy i Miasta.

Uwag nie zgłoszono. Informacja została przez Radę Miejską przyjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 
Ad.4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Gminy i Miasta za 2007r.przedstawił p.Krzysztof Szkudlarek - Burmistrz Gminy i Miasta.

W trakcie czytania ww. sprawozdania dokonano za pomocą rzutnika prezentacji zdjęć z ważniejszych wydarzeń i z realizacji ważniejszych inwestycji.

Uwag nie zgłoszono. Sprawozdanie zostało przez Radę przyjęte i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

----------

Pan Przewodniczący Rady poinformował, że dysponuje cegiełkami na nowy Sztandar dla OSP w Witkowie, które można nabyć w czasie trwania sesji. Poświęcenie nowego Sztandaru nastąpi w dniu 10 maja br. podczas uroczystości Gminnego Dnia Strażaka. Po czym p.Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach.

  
Przerwa w obradach - od godz. 13,10 do godz. 13,25.

      
Ad.5. Sprawozdanie z realizacji "Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy i Miasta Witkowo" przedstawił p.Burmistrz Gminy i Miasta.

Do treści sprawozdania uwag nie zgłoszono, zostało ono przez Radę przyjęte i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.6. Pan Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIV/219/05 dotyczącą zwolnień w podatku od nieruchomości, został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady.

Pan Burmistrz wyjaśnił, że projekt dotyczy kina w Witkowie, poprzednie zapisy uchwały nie określały precyzyjnie zwolnienia tego typu placówek z podatku od nieruchomości.

Do odczytanego przez p.Burmistrza projektu uchwały uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XIII/119/08 zmieniająca uchwałę Nr XXIV/219/05 Rady Miejskiej z dnia 25 listopada 2005r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.7. Pan Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały dotyczący opłat za wstęp na teren Ośrodka Wypoczynkowego został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady i spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono.

UCHWAŁA Nr XIII/120/08 w sprawie ustalenia opłat za wstęp na teren Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.8. W punkcie tym p.Krzysztof Szkudlarek - Burmistrz Gminy i Miasta ustosunkował się do spraw zgłoszonych w punkcie 2 porządku obrad:

- odnośnie porozumienia międzygminnego - p.Burmistrz przypomniał, że dotyczy ono systemu unieszkodliwiania odpadów komunalnych i budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie. Wystąpi do Prezydenta Gniezna o pisemne udzielenie informacji o  realizacji uchwały;

- odnośnie ul.Młyńskiej - poinformował, że sieć burzowa wykonywana jest na długości ulic prostopadłych do ul.Młyńskiej, na końcach których będą kratki ściekowe, a na ulicach równoległych burzówki się nie przewiduje. Odnośnie utwardzenia nawierzchni - planowane są dwa odcinki, na ulicach prostopadłych do ul.Młyńskiej. Decyzja co do rodzaju utwardzenia (asfalt) zapadła wcześniej;

- odnośnie drogi z Mąkownicy do Dębiny - nawierzchnia tej drogi zostanie poprawiona, ale wycinka krzewów może będzie wykonana jesienią;

- odnośnie oświetlenia parku - część opraw obrócono tak, by  świeciły na park. W przyszłości można zamontować jedną lampę w środku parku;

- odnośnie dziury w jezdni - zostanie ona naprawiona;

- odnośnie wysokiej trawy - zwrócimy się do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej o uporządkowanie terenu;

- odnośnie sieci burzowej - Zakład Gospodarki Komunalnej dokona jej przeglądu;

- odnośnie samolotu - p.Burmistrz poinformował, że zwrócimy się do dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 o zabezpieczenie ruchomej części.
 Jak wyjaśniła p.Anna Jędrzejczak - Prezes ZNP, dyrektor zajęła się już tym problemem;

- odnośnie kanalizacji sanitarnej na ul.Strzałkowskiej - p.Burmistrz poinformował, że na dzień dzisiejszy nie planuje się wykonania kanalizacji na wskazanym przez Radnego odcinku. Jest to z ekonomicznego punktu widzenia bardzo kosztowne zadanie. Zadanie może być wykonane, jeśli mimo dużego kosztu, Rada tak zdecyduje;

- odnośnie patroli - temat jest aktualny, wczoraj przeprowadzono na ten temat rozmowy z firmą ochroniarską. Planuje się, że patrole będą prowadzone od 1 czerwca w mieście i w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie;

- odnośnie ul.Sportowej - lepszym rozwiązaniem byłoby obniżenie włazów studzienek, a nie budowanie nowej nawierzchni ulicy.


Ad.9. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Gorzykowie został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady i spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono.

UCHWAŁA Nr XIII/121/08 w sprawie jak wyżej została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.10. Pan Przewodniczący poinformował, że Komisja Rolnictwa i Komisja Szkolnictwa pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych. Natomiast Komisja Finansów proponuje wykreślić z projektu uchwały zapisy dotyczące działek w Witkowie, z uwagi na konieczność wyjaśnienia sprawy przebiegu kanalizacji burzowej w tym rejonie.

Jak wyjaśnił p.Grzegorz Kaźmierczak - Przewodniczący Komisji Finansów, przez działki w Witkowie przebiega kanalizacja burzowa, należałoby więc zdaniem Komisji podjąć uchwałę o sprzedaży tych działek dopiero po wyjaśnieniu tej sprawy.

Pan Burmistrz potwierdził fakt przebiegu przez ww. działki sieci kanalizacji, która nie była zinwentaryzowana. Stwierdził, że w przetargu, przy sprzedaży można jednak zastrzec konieczność przebudowy sieci, na granicy działek, potencjalni nabywcy będą wiedzieć o przebiegu sieci. Działki są nieduże, jeśli kupi je jeden nabywca, to może nie będzie potrzeby przebudowy sieci. W związku z uwagą p.Piotra Jóźwika, żeby w przetargu sprzedać działki jako całość, p.Burmistrz stwierdził, że teoretycznie można grunt sprzedać jako jedną nieruchomość, składającą się z trzech działek. Wyraził zdanie, że wykreślenie działek z projektu uchwały nie jest zasadne.

Wobec powyższych wyjaśnień p.Kaźmierczak stwierdził, że nie ma uwag.

Również inni Radni nie zgłosili uwag, w związku z tym p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XIII/122/08 w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych została podjęta większością głosów (14 "za", 1 wstrzymujący się) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Przed przystąpieniem do kolejnego punktu p.Przewodniczący zaproponował, by w pierwszej kolejności przegłosować projekt uchwały dotyczący inwestycji wieloletniej (pkt 12 porządku obrad), a jeśli Rada uchwałę w tej sprawie podejmie, poddać pod głosowanie projekt uchwały dotyczący zaciągnięcia pożyczki na tę inwestycję (pkt 11 porządku obrad).

Rada Miejska jednogłośnie wyraziła zgodę na zaproponowaną przez p.Przewodniczącego zamianę kolejności rozpatrzenia ww. punktów.


Ad.12. Do projektu uchwały w sprawie inwestycji wieloletniej pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w Witkowie, w obrębie ulic: Strzałkowska, Zielona, Cmentarna, Wodociągowa, Skośna, Wrzesińska i Ogrodowa uwag nie zgłoszono.

Wobec powyższego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XIII/123/08 w sprawie jak wyżej została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.11. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały dotyczący zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu, Komisje Rady zaopiniowały pozytywnie.

Pan Burmistrz poinformował, że główny ciężar finansowy wprowadzanego do budżetu nowego zadania - budowy kanalizacji sanitarnej w Witkowie, przypadnie w budżecie na 2009r. Gmina nie ma możliwości ubiegania się o środki unijne w tym zakresie, stąd propozycja zaciągnięcia pożyczki.

Pan Przewodniczący poinformował, że projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady i spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono.

UCHWAŁA Nr XIII/124/08  w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w Witkowie, w obrębie ulic: Strzałkowska, Zielona, Cmentarna, Wodociągowa, Skośna, Wrzesińska i Ogrodowa" została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.13. Pan Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie opłat za korzystanie z kortów tenisowych w Witkowie Radni zaopiniowali pozytywnie, na przedsesyjnych posiedzeniach Komisji i spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono.

UCHWAŁA  Nr XIII/125/08 w sprawie jak wyżej została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 

Ad.14. Pan Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały dotyczący dochodów własnych w jednostkach budżetowych gminy, został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady i spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono.

UCHWAŁA  Nr XIII/126/08 w sprawie określenia źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenie w jednostkach budżetowych gminy Witkowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.15. Pan Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały dotyczący udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej w Mielżynie został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady i spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono.

UCHWAŁA  Nr XIII/127/08 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej na prace remontowe przy kościele p.w. Wszystkich Świętych w Mielżynie, wpisanym do rejestru zabytków została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.16. Pan Przewodniczący Rady poinformował o pozytywnej opinii Komisji wyrażonej na temat projektu uchwały dotyczącej pomocy finansowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego, po czym spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono.

UCHWAŁA  Nr XIII/128/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gnieźnieńskiemu na realizację zadania "Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Witkówko oraz w Witkowie przy ul.Wrzesińskiej" została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.17. Pani Halina Rzepecka - Skarbnik Gminy i Miasta poinformowała, że już po posiedzeniach Komisji wpłynęło pismo informujące o przyznaniu przez Wojewodę dotacji w wysokości 42.770,-zł na nauczanie języka angielskiego w klasach I szkół podstawowych, co wiąże się z koniecznością dokonania przez Burmistrza autopoprawki w projekcie uchwały zmieniającej budżet na 2008r.

Autopoprawka została przyjęta przez Radę jednogłośnie, po czym pani Skarbnik przedstawiła proponowane zmiany w budżecie, z uwzględnieniem ww. autopoprawki.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

UCHWAŁA  Nr XIII/129/08 w sprawie zmiany budżetu na 2008r. została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Przerwa w obradach - od godz. 14,20 do godz. 14,35.


Ad.18. Pan Przewodniczący poinformował, że realizację budżetu za 2007r. Radni analizowali na przedsesyjnych posiedzeniach, a wcześniej otrzymali sprawozdanie na ten temat. Otworzył dyskusję, prosząc na jej wstępie p.Henryka Muchę - Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie wniosku Komisji w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta.
Sprawozdanie z wykonania budżetu oraz przedstawiony przez p.Muchę wniosek stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Pan Przewodniczący poinformował, że ww. wniosek Komisji przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej i został on przez tę Izbę zaopiniowany pozytywnie. Odczytał ważniejsze fragmenty uchwały Nr 38/SO-8/Ab/2008/Ko Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 kwietnia 2008r. w sprawie wyrażenia opinii o ww. wniosku Komisji Rewizyjnej. W nawiązaniu do zawartej w opinii uwagi brzmiącej: "Z przedstawionych dokumentów nie wynika jednak jakich konkretnych czynności kontrolnych umożliwiających zweryfikowanie rzeczowego wykonania zadań z finansowym ich ujęciem w księgach rachunkowych i sprawozdaniach finansowych dokonała Komisja i jakie były jej ustalenia", p.Przewodniczący zasugerował Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, by na kolejnym szkoleniu organizowanym przez RIO wyjaśnił znaczenie tej uwagi.

Następnie p.Przewodniczący odczytał ważniejsze fragmenty uchwały Nr 50/SO-8/2008/Ko Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 kwietnia br. wyrażającą pozytywną opinię o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2007r.
Przedmiotowe opinie RIO stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

W dalszej dyskusji głos zabrali:

- p.Grzegorz Kaźmierczak - Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za 2007r. i wnioskuje o udzielenie absolutorium Burmistrzowi;

- p.Ireneusz Kwapich - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego poinformował, że Komisja szczegółowo analizowała wykonanie budżetu i wydała w tym zakresie pozytywną opinię. Stwierdził, że przygotowanie budżetu wymaga ogromnej wiedzy o finansach, a żeby go wykonać, trzeba zabiegać o środki, przygotować przetargi i pilnować terminowości wykonania zadań. Pogratulował Burmistrzowi tak dobrze wykonanego budżetu;

- p.Piotr Jóźwik - Przewodniczący Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej poinformował, że Komisja również pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za 2007r. i podziela uwagi przedmówcy;

- p.Tomasz Deskowski stwierdził, że budżet 2007r. to bardzo dobry budżet i dobrze wykonany, o czym świadczą przedstawione dokumenty. Ma jednak pewne niedosyty odnoszące się do kultury (nie było znaczącego akcentu w tej dziedzinie), ekologii (brak systemowego rozwiązania problemu odpadów), rekreacji (małe wykorzystanie bazy noclegowej, deficyt finansowy OKSiR, sprawa inwestorów strategicznych), bezpieczeństwa (charakter monitoringu, patrole). Ponadto "pozostawiliśmy na uboczu" nieużytkowane budynki w Ruchocinku;

- p.Marek Sucholas poinformował, że w wyniku rozmów z mieszkańcami, sygnalizuje sprawę wadliwej nawierzchni boiska przy ul.Czerniejewskiej, sprawę nietrafionej lokalizacji hali sportowej i krytej pływalni, sprawę utraty boisk przejętych przez Agencję Mienia Wojskowego, sprawę remontu elewacji w Gimnazjum (nie wykonano dachu), sprawę nie planowanych dróg rowerowych, sprawę kończącego się w polu asfaltu na drodze Mąkownica-Ruchocin i sprawę nie zakupionego busa dla OKSiR-u;

- p.Henryk Mucha odnosząc się do powyższych uwag stwierdził, że Komisja Rewizyjna zajmuje się kontrolą budżetu całościowo. Podziękował pani Skarbnik i kolegom Radnym - członkom Komisji Rewizyjnej, bo kolejny raz wypracowany przez Komisję wniosek przyjęto bez zastrzeżeń. Uwaga Regionalnej Izby nie ma istotnego znaczenia, ponieważ członkowie Komisji nie są specjalistami od finansów, ale zgodnie z sugestią p.Przewodniczącego wyjaśni tę uwagę na najbliższym szkoleniu. Pan Mucha dodał, że wniosek został bardzo dobrze napisany;

- p.Przewodniczący Rady stwierdził, że wystąpienia p.Deskowskiego i p.Sucholasa bardziej pasowałyby w punkcie 4 porządku obrad. Zgłoszone przez Radnych uwagi z pewnością zostały przez Burmistrza zapisane, ale część uwag dotyczy Rady Miejskiej, ponieważ Burmistrz nie podejmował ważnych kroków bez zgody Rady. Budżet został dobrze wykonany, choć zawsze można sobie życzyć jeszcze większych środków.

W związku z wyczerpaniem się dyskusji, p.Przewodniczący poddał wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta, pod głosowanie.

Za wnioskiem głosowali wszyscy Radni.

Pan Przewodniczący pogratulował Burmistrzowi udzielonego jednogłośnie absolutorium. Zebrani przyjęli jego wypowiedź oklaskami.

Podjęta przez Radę Miejską  uchwała  Nr XIII/130/08 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie z tytułu wykonania budżetu za 2007r. została odczytana przez p.Przewodniczącego Rady i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie głos zabrał p.Krzysztof Szkudlarek - Burmistrz Gminy i Miasta. Podziękował Radzie za udzielone absolutorium. Stwierdził, że budżet był dobry, a zarazem trudny do wykonania. Podziękował tym, którzy przyczynili się do realizacji budżetu, pracownikom Urzędu Gminy i Miasta, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy, a przede wszystkim Radzie Miejskiej, która podchodzi do budżetu bardzo merytorycznie. Odnosząc się do poruszonych przez p.Deskowskiego i p.Sucholasa spraw, poinformował o prowadzonych rozmowach na temat busa, o opinii biegłych nt. stanu dachu Gimnazjum, o przyczynach wycofania się Holenderskiego inwestora (decyzja Rady by gruntu nie sprzedawać), o relatywniejszej sprzedaży pojedyńczych domków letniskowych, o prewencyjnej z założenia roli monitoringu. Pan Burmistrz poinformował ponadto, że wystąpienia w dyskusji traktuje jako cenne uwagi, propozycje do kolejnego budżetu, przedmiot rozważań na posiedzeniach Komisji Rady. Podziękował za pracę i wniosek Komisji Rewizyjnej. Wyraził życzenie, by budżet 2008r. udało się tak dobrze zrealizować, jak budżet ubiegłoroczny i dodał, że każdy kolejny budżet jest coraz trudniejszy, bo coraz większe mamy wymagania.


Ad.19. W punkcie tym poruszono następujące sprawy:

- p.Przewodniczący Rady:
1/ odczytał projekt opinii Rady Miejskiej w sprawie obciążenia w trybie przetargu prawem odpłatnego użytkowania części nieruchomości, stanowiącej działkę nr 5088/18, położoną w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie.

Pan Burmistrz poinformował, że w dniu wczorajszym w rozmowie z inwestorem zainteresowanym budową kompleksu odnowy biologicznej na ww. części działki, podkreślał kwestię bezpieczeństwa gminy, w przypadku rezygnacji inwestora z planowanej inwestycji. Inwestor jest zainteresowany wykorzystaniem gruntu przez okres 20 do 30 lat. Istnieje możliwość zawarcia w umowie zapisu określającego, że w przypadku rezygnacji inwestora, gmina nie zwróci poniesionych przez niego nakładów. Pan Burmistrz poinformował ponadto, że przedstawi Radzie treść ogłoszenia o przetargu w omawianej sprawie, po jego opracowaniu.

Do projektu  ww. opinii uwag nie zgłoszono, wobec p.Przewodniczący poddał ją pod głosowanie.

Opinia została przez Radę przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu;
2/ poinformował o piśmie nauczycieli Gimnazjum korzystających ze stołówki szkolnej, o wyjaśnienie treści uchwały podjętej na marcowej sesji Rady, a dotyczącej zasad korzystania ze stołówek szkolnych. Po czym poinformował o skierowanym do Dyrektora Gimnazjum piśmie o zajęcie stanowiska w tej sprawie, odczytał udzieloną przez Dyrektora odpowiedź i  odpowiedź udzieloną nauczycielom Gimnazjum;
3/ poinformował o wszczętym przez Wojewodę Wielkopolskiego postępowaniu nadzorczym w sprawie stwierdzenia nieważności §6 ust.2 uchwały Nr XII/115/08 z dnia 28 marca br. dot. zasad korzystania ze stołówek szkolnych. Kwestionowany zapis uchwały brzmi: "O obniżeniu opłaty decyduje Burmistrz w drodze zarządzenia";
4/ przypomniał Radnym o upływającym w dniu 30 kwietnia terminie złożenia oświadczeń majątkowych;
5/ poinformował, że kolejna sesja Rady Miejskiej planowana jest na dzień 27 czerwca br.;
6/ poinformował, że obchody Święta 3 Maja rozpoczną się mszą św. o godz. 10,30 a o godz. 11,30 - pod Pomnikiem. Natomiast 10 maja od godz. 15,30 odbędą się obchody 140-lecia OSP w Witkowie, w tym wręczenie dla OSP nowego sztandaru. Prosił Radnych o liczniejszy udział w gminnych uroczystościach;
7/ poinformował, że ze sprzedaży cegiełek na zakup sztandaru dla OSP, zebrano na sesji kwotę 230,-zł (pokwitowanie wpłaty tej kwoty na rzecz OSP - stanowi załącznik do nin. protokołu);

- p.Krzysztof Szkudlarek - Burmistrz Gminy i Miasta poinformował, że wystosował do zaprzyjaźnionej Gminy niemieckiej Am Dobrock zaproszenie na uroczystości 140-lecia OSP. Z zaproszenia skorzysta kilkuosobowa delegacja, na czele z panią Burmistrz;

- p.Marian Gadziński - Zastępca Burmistrza poinformował, że tegoroczne "Dni Witkowa" rozpoczną się 27 czerwca.


Ad.20. Wobec wyczerpania się porządku obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Witkowie, p.Przewodniczący zamknął jej obrady o godz. 15,40.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

Protokołowała:
H. Koźniewska

drukuj pobierz pdf    

wstecz