Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Protokoły z sesji RM - archiwum » Protokoł XII sesji Rady Miejskiej (28.03.2008)
A A A

Protokoły z sesji RM - archiwum: Protokoł XII sesji Rady Miejskiej (28.03.2008)

PROTOKOŁ  Nr XII/08

z sesji  Rady Miejskiej w Witkowie, odbytej w dniu 28 marca 2008r. o godz. 12,00 w sali posiedzeń Urzędu GiM, pod przewodnictwem p.Bogusława Mołodeckiego - Przewodniczącego Rady

Uczestniczący w sesji Radni - zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

Uczestniczący w sesji goście oraz sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli - zgodnie z listami obecności, stanowiącymi załączniki do niniejszego protokołu.

Otwarcia sesji dokonał p.Bogusław Mołodecki - Przewodniczący Rady. Powitał zebranych, stwierdził na podstawie listy obecności, że w posiedzeniu uczestniczy 14 Radnych, na ogólną liczbę 15, a zatem Rada Miejska jest kompetentna do podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie zebrani wysłuchali hejnału gminy w wykonaniu trębacza p.Kazimierza Lesiaka.

Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego w dniu 7 marca br. sołtysa Sołectwa Sokołowo - Czesława Starczewskiego.

Pan Przewodniczący przypomniał, że porządek obrad, został Radnym podany w zawiadomieniach o sesji. Na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta proponował poszerzyć porządek sesji o punkt brzmiący: "Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej, stanowiącej część działki nr 159, położonej w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie" i rozpatrzenie go jako punkt "17", przed punktem dotyczącym zmian w budżecie. Numeracja pozostałych punktów uległaby odpowiedniej zmianie.

Innych uwag do porządku obrad nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał ww. propozycję poszerzenia porządku, pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie przyjęła propozycję poszerzenia porządku obrad.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
2. Interpelacje, zapytania i wnioski.
3. Informacja o działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Wielkopolskiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego nt. gazyfikacji Gminy Witkowo.
5. Wystąpienie Starosty Gnieźnieńskiego nt. bieżących spraw Powiatu.
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy i miasta za 2007r.
7. Informacja o funkcjonowaniu szkół podstawowych na terenie miasta i gminy.
8. Ustosunkowanie się kompetentnych osób do spraw przedstawionych w punkcie 2 porządku sesji.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej strażnicą OSP, położoną w Mielżynie.
10. Zatwierdzenie Planów Odnowy Miejscowości: Chłądowo, Małachowo Złych Miejsc, Ruchocin, Ruchocinek i Wiekowo.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do ceny wody na rzecz odbiorców ze wsi Królewiec.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego dotyczącego przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia w formie "weksla in blanco."
14. Zmiana uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych w tym wysokości opłat w szkołach prowadzonych przez Gminę Witkowo.
16.Zmiana uchwały Nr XVIII/169/04 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej, stanowiącej część działki nr 159, położonej w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie.
18. Dokonanie zmian w budżecie gminy i miasta na 2008r.
19. Inne sprawy.
20. Zamknięcie obrad XII sesji Rady Miejskiej w Witkowie.


Ad.1. Jak wyżej.


Ad.2. W punkcie tym zgłoszono następujące sprawy:

- p.Tadeusz Chorn - Sołtys Sołectwa Malenin w imieniu Rady Sołeckiej i własnym podziękował p.Burmistrzowi za wyrównanie drogi;

- p.Jerzy Skrzypek ponownie zgłosił sprawę wymiany znaków drogowych na terenie Osiedla Nr 5. Stwierdził, że niektóre znaki jak np. znak przy Hotelu czy na ul.Mickiewicza, usytuowane są zbyt nisko.


Ad.3. Informację o działalności Burmistrza Gminy i Miasta w okresie międzysesyjnym przedstawił p.Krzysztof Szkudlarek - Burmistrz Gminy i Miasta.

W trakcie czytania ww. informacji dokonano za pomocą rzutnika prezentacji zdjęć z ważniejszych wydarzeń i z realizacji ważniejszych inwestycji.

Uwag nie zgłoszono. Informacja międzysesyjna została przez Radę Miejską przyjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.4. Informację na temat gazyfikacji Gminy Witkowo przedstawił p.Jacek Łoda - Dyrektor Biura Inwestycji i Remontów, Prokurent Wielkopolskiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
Przedmiotowa informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Prezentacja multimedialna obejmowała następuje części: o firmie - z kart historii, informacje o realizowanej inwestycji, przebieg działań informacyjnych, korzyści dla gminy wynikające z realizacji inwestycji.

Następnie wywiązała się tematyczna dyskusja.

Jako pierwszy o głos poprosił p.Adolf Pławczyk - Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 5 w Witkowie. Zwrócił się do Dyrektora z pytaniem o termin rozpoczęcia inwestycji.
Jak poinformował p.Łoda, Operator ma wszystkie potrzebne decyzje administracyjne i środowiskowe, do inwestycji są przygotowani. Inwestycja może być rozpoczęta po uzyskaniu pozwolenia na budowę, a termin uzyskania tego dokumentu zależy od Starosty. Dodał, że środki finansowe są zabezpieczone.

Pan Stanisław Janas - Sołtys Sołectwa Gaj stwierdził, że z rolnikami nikt dokładnie nie rozmawiał na temat gazu, a to przez ich grunty ma przebiegać sieć, więc gaz w pierwszej kolejności powinien być doprowadzony dla rolników, a z wsią zawarty akt notarialny. Rolnicy pisemnie wyrażali zgodę w tym zakresie, gmina winna podpisać z Operatorem stosowną umowę.
Pan Dyrektor wyjaśnił, że z właścicielami gruntów, przez które będzie przebiegać sieć gazowa wysokiego ciśnienia były przeprowadzane negocjacje. Dodał, że Gaj będzie gazyfikowany, Wielkopolski Operator spisze z gminą porozumienie nt. gazyfikacji.

Pan Henryk Mucha stwierdził, że mieszkańców będzie interesowała wysokość opłat za przyłącze i cena gazu, czy będzie porównywalna z ceną gazu butlowego.
Jak wyjaśnił p.Dyrektor, w gazownictwie obowiązują taryfy cenowe, ustalane na wniosek Polskiego Urzędu Naftowego i Gazownictwa i są to ceny wszędzie jednakowe. Mogą się różnić jedynie w zależności od rodzaju gazu. Od 2009r. gaz będzie tylko wysokometanowy, w jednakowej cenie. Gdy będzie drożał węgiel i propan-butan, będzie również drożał gaz, cena musi pokryć poniesione koszty. Na straży cen stoi Urząd Regulacji i Energii, który ich monitoruje.

Pan Przewodniczący Rady pytał o orientacyjny koszt przyłącza do sieci gazowej.
Pan Dyrektor poinformował, że od kwietnia br. obowiązywać będą nowe taryfy gazowe, ale odbiorcy płacić będą tylko 1 kosztów. Koszt przyłącza zależy od jego długości. Dla odbiorców najkorzystniejsza finansowo jest sytuacja, gdy oprócz kuchenki gazowej korzysta się również z innych urządzeń gazowych. Korzystanie z gazu tylko dla kuchenki gazowej, nie kalkuluje się.
W związku z pytaniem p. Adama Kujawy - Sołtysa Sołectwa Skorzęcin o gaz dla Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie, p.Dyrektor wyjaśnił, że Skorzęcin mieści się w II grupie.

Pan Ireneusz Kwapich pytał o odszkodowania dla właścicieli gruntów, przez które przebiegać będzie sieć gazowa.
Pan Dyrektor potwierdził fakt planowanej wypłaty odszkodowań, których wysokość będzie negocjowana, w oparciu o opinie biegłych. Przez 5 lat w uprawach rolnych będą niższe plony, więc będą się starali wyrównać to odszkodowaniem. Będą też odszkodowania za zlokalizowanie gazociągu wysokiego ciśnienia.

Pan Bernard Malawko - Sołtys Sołectwa Ruchocin poruszył sprawę ewentualnej kolizji sieci gazowej z urządzeniami melioracyjnymi.
Pan Dyrektor wyjaśnił, że sprawy związane z przebiegiem sieci są uzgadniane ze Spółką Wodną. Zasada jest taka, że będą się starali przejść z siecią gazową pod urządzeniami melioracyjnymi, a to co zostanie uszkodzone, zostanie naprawione. Jednak właściciele gruntu również winni dopilnować prawidłowości wykonania prac.

Dziękując p.Jackowi Łoda - Dyrektorowi Biura Inwestycji i Remontów WOSD za obszerną informację, p.Przewodniczący Rady stwierdził, że liczy na współpracę. Nawiązując do planowanego terminu realizacji II etapu inwestycji (2010r.), p.Przewodniczący stwierdził, że Rada zdąży rozliczyć tę inwestycję jeszcze przed końcem swojej kadencji.

W związku z tym, że wystąpienie Starosty Gnieźnieńskiego zostało zaplanowane  na godz. 13,30, p.Przewodniczący zaproponował by do czasu przybycia Starosty Rada rozpatrzyła punkt "6" porządku obrad. Propozycja  została przez Radę zaakceptowana.


Ad.6. Informację o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy i miasta za 2007r. przedstawił p.Piotr Cejman - Komendant Komisariatu Policji w Witkowie.
Przedmiotowa informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie p.Przewodniczący spytał o ewentualne pytania.

Pan Grzegorz Kaźmierczak zwrócił się do p.Komendanta z pytaniem o nazwisko dzielnicowego dla miejscowości Gaj, p.Henryk Mucha poruszył sprawę radaru na ul.Gnieźnieńskiej, a p.Adam Kujawa - Sołtys Sołectwa Skorzęcin - sprawę koniecznej odnowy elewacji budynku Komisariatu.

Pan Komendant poinformował, co następuje: dzielnicowym dla mieszkańców Gaju jest pan Całuj. Nie może udzielić informacji na temat radaru. Z uwagi na znaczne zmniejszenie budżetu Policji w stosunku do roku 2006, odnowienie elewacji nie było w 2007r. możliwe. Większym problemem są będące w dyspozycji Komisariatu trzy samochody o dużym przebiegu.

W nawiązaniu do ww. samochodów, p.Przewodniczący poinformował, że na dzisiejszej sesji w punkcie "18" w uchwale zmieniającej budżet  przewidziana jest dotacja dla Policji, na zakup samochodu.

Innych uwag i pytań nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący stwierdził przyjęcie informacji przez Radę Miejską.
 

Przerwa w obradach - od godz. 13,20 do godz. 13,45.


Ad.5. Pan Przewodniczący powitał przybyłego na sesję p.Krzysztofa Ostrowskiego - Starostę Gnieźnieńskiego, po czym oddał mu głos.

Pan Starosta podziękował za zaproszenie, następnie zaproponował, że jego wystąpienie będzie się składać z dwóch części: pierwszej poświęconej priorytetom Powiatu i drugiej - poświęconej sprawom dotyczącym Gminy Witkowo.
W pierwszej części pan Starosta poinformował m.in. o podjętych działaniach mających na celu poprawę pracy Starostwa (m.in. Wydziału Komunikacji), staraniach o pozyskanie środków na inwestycje, planowanych inwestycjach, o likwidacji dwóch placówek oświatowych (schronisko młodzieżowe i "Zielona szkoła"). W drugiej części poinformował m.in. o planowanych na terenie Gminy Witkowo inwestycjach. Modernizacja drogi Witkowo-Wiekowo planowana jest ze środków Powiatu i środków unijnych w stosunku 1:1, koszt ma wynieść 6 mln zł. Przetarg na tę inwestycję opóźnia się, ale nie z winy Powiatu. Budżet jest napięty, ale może będzie możliwość wykonania chodnika w Witkówku o dł. 300m za kwotę 90tys.zł (Burmistrz wstępnie deklarował kwotę dofinansowania 30tys.zł) i nakładki bitumicznej w Skorzęcinie na 830m2 - koszt 208tys.zł. Pan Starosta poinformował również, że Burmistrzowi zależy ponadto na chodniku przy ul.Wrzesińskiej, a Powiat jest otwarty na takie propozycje, przy współfinansowaniu gmin w wysokości 1/3 środków.

W tematycznej dyskusji uczestniczy sesji zwrócili się do pana Starosty z następującymi pytaniami:

Pan Tadeusz Jaskólski - Sołtys Sołectwa Strzyżewo prosił o informację, czy planowana jest budowa chodnika w Strzyżewie.
Pan Starosta udzielił twierdzącej odpowiedzi i dodał, że prace przy planowanej drodze Witkowo-Wiekowo będą wykonywane kompleksowo.

Pan Przewodniczący Rady pytał, czy Powiat Słupca będzie kontynuował modernizację drogi od Wiekowa w stronę Powidza.
Jak wyjaśnił pan Starosta, z posiadanych przez niego informacji wynika, że droga dalej nie będzie modernizowana, Powiat Słupca ma raczej inne priorytety. 

Pan Piotr Jóźwik poruszył sprawę wykorzystania budynku przy ul.Warszawskiej w Witkowie przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, zwanego "czerwonym budynkiem" i zwrócił uwagę na potrzebę zainwestowania w znajdujące się w tym kompleksie szkolnym boisko do piłki ręcznej.
Pan Starosta wyjaśnił, że od poprzedniej kadencji czynione są próby sprzedaży tego budynku. Była osoba chętna, ale się wycofała. Po dokonanym rozeznaniu zostanie w najbliższym czasie rozpisany przetarg na całość nieruchomości, są potencjalni chętni na kupno. W budynku pozostało mieszkanie, a Biblioteka zostanie przeniesiona do budynku Szkoły. Część pozyskanych środków zostanie przeznaczona na potrzeby Szkoły, np. na ww. boisko. Powiat zamierza pobudować 4 boiska szkolne ze środków unijnych, m.in. w Witkowie, ale na 2008r. otrzymano z Ministerstwa środki tylko na 1 boisko.  Może do końca kadencji uda się zrealizować wszystkie te boiska.
Uzupełniając wypowiedź pana Starosty, p. Telesfor Gościniak - Radny Rady Powiatu wyjaśnił, że ww. budynek niszczeje, ale nie było wcześniej koniunktury. Wyraził nadzieję, że teraz sprzedaż zostanie w najbliższych miesiącach sfinalizowana.

Pan Przewodniczący Rady podziękował panu Staroście za wystąpienie.

W związku z przybyciem na sesję p. Włodzimierza Pilarczyka - Dyrektora ZOZ w Gnieźnie, p.Przewodniczący Rady proponował rozpatrzyć obecnie punkt "12" porządku sesji, dotyczący przekształcenia ZOZ-u.

Wniosek p.Przewodniczącego w powyższej sprawie, został przez Radę przyjęty jednogłośnie.


Ad.12. Pan Przewodniczący poprosił Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie p.Włodzimierza Pilarczyka, o przedstawienie sprawy planowanego przekształcenia ZOZ-u.
Pan Dyrektor poinformował, że Starostwo Powiatowe zwróciło się do Rady Miejskiej w Witkowie o zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu, ponieważ w przypadku przekształcenia  ZOZ konieczne jest zasięgnięcie takiej opinii. Podziękował za szybkie wprowadzenie tego tematu do porządku sesji, po czym wyjaśnił istotę przekształcenia. Planowana jest likwidacja 4 - stanowiskowej Stacji Dializ, natomiast prywatna firma która wygrała przetarg na przejęcie tej działalności buduje 12 - stanowiskową  Stację, co pozwoli przy dwuzmianowej pracy dializować 52 pacjentów i to na razie wystarczy. Zapotrzebowanie na dializy szacowane jest na ok.60 - 70 pacjentów. Firma będzie miała 10-letni kontrakt, jest w stanie prowadzić dializy taniej i zapewnić rynek zbytu dla swoich produktów. Na tej zmianie najbardziej skorzystają pacjenci, dializy dla nich nadal będą bezpłatne, w ramach NFZ , ale nie będą musieli być dializowani w nocy. Skorzysta również Szpital, który będzie miał wpływy za dzierżawę i wpływy za zlecany transport pacjentów. Na zakończenie swego wystąpienia pan Dyrektor zwrócił się do Radnych z prośbą o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu. Korzystając z obecności na sesji, podziękował za dofinansowanie zakupu karetki.

Do projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej p.n. "Zespół Opieki Zdrowotnej" w Gnieźnie polegającego na likwidacji Stacji Dializ i Poradni Nefrologicznej Konsultacyjnej nie zgłoszono uwag.

Wobec powyższego p.Przewodniczący Rady poddał projekt ww. uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA  Nr XII/109/08 w sprawie jak wyżej została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Przewodniczący Rady poinformował Dyrektora ZOZ-u, że na dzisiejszej sesji będzie również rozpatrzona sprawa dofinansowania zakupu łóżka kardiologicznego i zapewnił, że będzie rozpatrzona pozytywnie.


Przerwa  w obradach - od godz. 14,25 do godz. 14,50.


Ad.7. Informacje o funkcjonowaniu szkół podstawowych na terenie miasta i gminy przedstawili kolejno:

1/ p.Jolanta Jakubas-Zawiślak  -  Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Witkowie;
2/ p.Małgorzata Napierała  -  Z-ca Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Witkowie;
3/ p.Zdzisław Bosacki  -  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gorzykowie.

Po czym p.Przewodniczący spytał o ewentualne uwagi i pytania.

Pan Grzegorz Kaźmierczak zwrócił się do Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 z pytaniem, czy jest zadowolona z monitoringu, ponieważ słyszał opinie, że jest to cyt."udręka" dla nauczycieli.

Jak wyjaśniła p.Jolanta Jakubas-Zawiślak, w jej odczuciu konieczność instalowania monitoringu jest porażką społeczeństwa. Szkoła zawsze stawiała na dialog z dziećmi, pracowało się im bez monitoringu dobrze i nadal pracuje się dobrze. Stwierdziła, że w ich przypadku monitoring jest potrzebny tylko przy wejściu do budynku Szkoły, by budynek nie był dewastowany przez starszą młodzież. Dodała, że w związku z monitoringiem Szkoła otrzyma zniżkę z tytułu ubezpieczenia.

Innych uwag i pytań nie zgłoszono, informacje zostały przez Radę Miejską przyjęte i stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

(Uwaga  protokolantki: informacja o funkcjonowaniu Szkoły Podstawowej w Mielżynie, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, zostanie przedstawiona na listopadowej sesji).


Ad.8. W punkcie tym p.Krzysztof Szkudlarek - Burmistrz Gminy i Miasta  ustosunkował się do poruszonej w punkcie "2" porządku obrad sprawy wymiany znaków drogowych na Osiedlu Nr 5. Poinformował, że znaki na drogach gminnych zostały wymienione, ale w związku z uwagą Radnego zostaną jeszcze raz sprawdzone.


Ad.9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej strażnicą OSP, położoną w Mielżynie omówił p.Burmistrz. Poinformował, że OSP Mielżyn - właściciel nieruchomości o pow. 1.800m2 zwrócił się do samorządu z propozycją przekazania tej nieruchomości gminie, jako darowizny. Taką wolę wyraziło zebranie wiejskie i zebranie strażackie, zwołane dla omówienia tego tematu. Celowe jest przyjęcie omawianej nieruchomości, by zapewnić dobre utrzymanie i wykorzystanie świetlicy.

Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA  Nr XII/110/08 w sprawie jak wyżej została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.10. Pan Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości: Chłądowo, Małachowo Złych Miejsc, Mielżyn, Ruchocin, Ruchocinek, Wiekowo na lata 2008-2015 został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady. Uchwała jest konieczna, by pozyskać środki z funduszy strukturalnych, m.in. na remont świetlic wiejskich. Po czym p.Przewodniczący spytał o ewentualne uwagi do projektu uchwały.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA  Nr XII/111/08 w sprawie jak wyżej została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.11. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały w sprawie dopłaty do ceny wody dotyczy mieszkańców Królewca, którzy korzystają z ujęcia wody z Gminy Września.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA  Nr XII/112/08 w sprawie dopłaty do ceny wody na rzecz odbiorców ze wsi Królewiec została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.13. Projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia w formie "weksla in blanco" omówił p.Burmistrz. Poinformował, że w związku z możliwością ubiegania się o środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu "Blisko boisko", konieczne jest zabezpieczenie do kwoty możliwego do pozyskania dofinansowania, tj. do kwoty 300tys.zł. Natomiast 200tys.zł środków własnych zabezpieczamy w budżecie gminy.

Uwag nie zgłoszono.

UCHWAŁA  Nr XII/113/08 w sprawie jak wyżej została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.14. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały dotyczący zmiany zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rolnictwa i Komisję Finansów. Komisja Szkolnictwa z projektem uchwały się zapoznała. Po czym spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono.

UCHWAŁA  Nr XII/114/08 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.15. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych w tym wysokości opłat w szkołach prowadzonych przez gminę Witkowo Komisje Rady analizowały na przedsesyjnych posiedzeniach. Komisje zgodnie proponują zmianę w §4 i w §5 projektu, polegającą na ustaleniu opłat za posiłki w stołówkach szkolnych w wysokości 2,70zł za posiłki spożywane przez uczniów i 6,-zł za posiłki spożywane przez inne osoby. Pan Burmistrz proponuje w projekcie uchwały odpowiednio: 2,50zł i 4,50zł, wobec tego powstała rozbieżność. Następnie p.Przewodniczący poprosił p.Mariana Gadzińskiego - Zastępcę Burmistrza, o omówienie projektu uchwały.

Pan Marian Gadziński przypomniał, że uchwała w omawianej sprawie została podjęta na grudniowej sesji, ale Wojewoda Wielkopolski uchylił ją, ponieważ została podjęta o 2 dni za wcześnie. Uchwała ma określić zasady korzystania ze stołówek oraz ceny posiłków. Wspólnie z Burmistrzem proponowali ustalenie ceny posiłku w wysokości 2,50 dla uczniów i 4,50zł dla innych osób. Na posiedzeniach Komisji Radni stwierdzili, że należy podwyższyć  te ceny do wysokości 2,70zł i 6,-zł.

Jak dodał p.Burmistrz, ceny 2,50zł i 4,50zł wynikały z przedstawionych przez dyrektorów szkół kalkulacji.

Na pytanie p.Przewodniczącego czy podtrzymuje swoją propozycję, p.Burmistrz udzielił twierdzącej odpowiedzi.

Następnie p.Przewodniczący spytał o ewentualne uwagi.

Pan Ireneusz Kwapich wyjaśniając stanowisko Komisji Rolnictwa stwierdził, że proponowane ustalenie cen posiłków w wyższej wysokości, związane jest ze wzrostem cen m.in. energii elektrycznej.

Innych uwag i propozycji nie zgłoszono.

Pan Przewodniczący stwierdził, że propozycja Komisji jest propozycją najdalej idącą i poddał tę propozycję pod głosowanie.

Za ustaleniem cen posiłków w wysokości 2,70zł i 6,-zł Radni opowiedzieli się jednogłośnie. Wobec tego p. Przewodniczący stwierdził, że w projekcie omawianej uchwały zmieni się §4 ust.2 i §5 ust.2.

UCHWAŁA  Nr XII/115/08 w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych w tym wysokości opłat w szkołach prowadzonych przez Gminę Witkowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.16. Projekt uchwały dotyczący zmiany kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli omówił p.Marian Gadziński - Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta. Poinformował m.in., że dotychczasowa uchwała w tej sprawie z 2004r. zdewaluowała się. Projekt uchwały został przygotowany m.in. w związku z sugestiami Związku Nauczycielstwa Polskiego i dyrektorów szkół i te sugestie uwzględnia.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał przedmiotowy projekt pod głosowanie.

UCHWAŁA  Nr XII/116/08 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/169/04 Rady Miejskiej w Witkowie w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.17. Projekt uchwały dotyczący wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie, omówił p.Burmistrz Gminy i Miasta. Poinformował m.in., że projekt dotyczy 13 domków letniskowych i świetlicy po TONSIL-u. Zgłosiła się osoba chętna do prowadzenia w tych obiektach działalności rekreacyjno-wypoczynkowej przez okres 5 lat. Ustalenie w przetargu ceny wywoławczej w wysokości 50tys.zł czynszu dzierżawnego rocznie, byłoby dla gminy korzystne. Z uwagi na czas dzierżawy powyżej 3 lat, konieczne jest podjęcie uchwały przez Radę. Pan Burmistrz poinformował ponadto, że uzyskał w omawianej sprawie wstępną akceptację Radnych na posiedzeniu Komisji Finansów.

Uwag nie zgłoszono, w związku z tym p.Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA  Nr XII/117/08 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej, stanowiącej część działki nr 159, położonej w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.18. Proponowane zmiany w budżecie gminy i miasta na 2008r. omówiła p.Halina Rzepecka - Skarbnik Gminy i Miasta.

Do projektu uchwały w tej sprawie uwag nie zgłoszono.

UCHWAŁA  Nr XII/118/08 w sprawie zmiany budżetu na 2008r. została podjęta większością głosów (13 głosów "za", 1 wstrzymujący się) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.19. W punkcie tym p.Przewodniczący Rady poruszył następujące sprawy:

1/ poinformował o możliwości przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, np. na rzecz "Promyka" lub OSP. Osoby mający większe dochody mają możliwość przekazania 6% podatku;

2/ odczytał ważniejsze fragmenty uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 marca br.
Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Poproszona o wyjaśnienie pani Skarbnik poinformowała, że uchwała RIO nie jest postępowaniem nadzorczym, a jedynie wskazaniem nieprawidłowości. Wyjaśniła, że wskazanie dotyczy rozwiązanej na poprzedniej sesji rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego i osobiście nie zgadza się z przedstawionym przez RIO stanowiskiem. W związku z wyznaczonym przez RIO terminem do usunięcia nieprawidłowości, wskazanie zostało uwzględnione w dzisiejszej uchwale zmieniającej budżet;

3/ poinformował, że kolejna sesja Rady Miejskiej planowana jest na dzień 25 kwietnia 2008r.


Ad.20. Wobec wyczerpania się porządku obrad XII sesji Rady Miejskiej w Witkowie, p.Przewodniczący Rady zamknął jej obrady o godz. 15,50.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

Protokołowała:
H. Koźniewska

drukuj pobierz pdf    

wstecz