Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2008: Uchwała XII/114/08 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz...

Uchwała  Nr XII/114/08
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 28 marca 2008 roku.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1.
W uchwale Nr XXXII/329/02 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 kwietnia 2002r. roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata, /Dz.Urz.Woj.Wlkp Nr 94, poz.2324 z 3 lipca 2002r., Nr 166, poz. 5010 z 17 grudnia 2002r. i Nr 56, poz.1758 z 27 kwietnia 2005r./ wprowadza się następujące zmiany:
1. Tytuł działu I otrzymuje brzmienie: "ZASADY OGÓLNE GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI GMINNYMI"
2. W § 6 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
"W przypadku zbywania nieruchomości lub ich części może być pobierany zadatek."
3. § 9 otrzymuje brzmienie:
"Upoważnia się Burmistrza do oddawania do korzystania nieruchomości stanowiących mienie komunalne w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość."

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym   Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

UZASADNIENIE
Do uchwały XII/114/08 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 marca 2008r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata.

Zmiana niniejszej uchwały podyktowana jest zmianą przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) w zakresie dotyczącym art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a.
Zmiany dotyczą określenia nieruchomości (ustawa skreśla gruntowe), oraz umożliwienia oddania do korzystania nieruchomości na kolejne okresy tym samym podmiotom (przedtem sprawa nieuregulowana).

drukuj pobierz pdf    

wstecz