Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2008: Uchwała XII/115/08 w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych w tym wysokości opłat w szkołach prowadzonych przez g.Witkowo

Uchwała Nr XII/115/08
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 28 marca 2008r.

w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych w tym wysokości opłat w szkołach prowadzonych przez Gminę Witkowo

Na podstawie art. 67a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281 poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1.
Uchwała określa:
1. zasady korzystania ze stołówek szkolnych,
2. wysokość opłat za korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych.

§ 2.
1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie danej szkoły.
2. Za zgodą dyrektora szkoły ze stołówki szkolnej mogą korzystać również uczniowie innej szkoły prowadzonej przez Gminę Witkowo, nauczyciele oraz inni pracownicy danej szkoły.

§ 3.
1. Stołówka szkolna przygotowuje posiłki w zależności od potrzeb osób korzystających.
2. O rodzajach przygotowywanych przez stołówkę szkolną posiłków decyduje dyrektor danej szkoły.
3. Ze stołówki szkolnej można korzystać w systemie miesięcznym albo jednorazowo/doraźnie, w przypadku wystarczającej liczby posiłków.

§ 4.
1. Za posiłki spożywane przez uczniów w stołówce szkolnej opłata równa jest kosztom surowców przeznaczonych do sporządzenia posiłku.
2. Opłata, o której mowa w  § 4 ust. 1 wynosi 2,70zł.

§ 5.
1. Za posiłki spożywane przez inne osoby opłata uwzględnia koszty surowca, koszty związane z wynagrodzeniem pracowników zatrudnionych w stołówce i składkami na ubezpieczenie społeczne tych pracowników i koszty związane z utrzymaniem stołówki.
2. Opłata, o której mowa w § 5 ust. 1 wynosi 6,00zł

§ 6.
1. W przypadkach uzasadnionych okolicznościami losowymi opłaty, o których mowa w §4 mogą ulec obniżeniu w całości lub części przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
2. O obniżeniu opłaty decyduje Burmistrz w drodze zarządzenia.

§ 7.
1. Opłaty, o których mowa w §4 i §5 są ustalane za posiłek oraz wnoszone miesięcznie.
2. Kwota, którą ponosi korzystający z posiłków stanowi iloczyn opłaty, o której mowa w §4 lub §5 oraz liczby posiłków w miesiącu.
3. Opłaty, o których mowa w § 7 ust. 1 wnosi się z góry do piętnastego dnia każdego miesiąca.

§ 8.
1. Korzystający ze stołówki w systemie miesięcznym zobowiązany jest zgłaszać intendentce zamiar nie korzystania w danym dniu/ dniach z posiłków.
2. Nie wywiązanie się z obowiązku określonego w ust. 1 powoduje konieczność poniesienia opłaty za posiłek.
3. Rozliczenie opłat za posiłki następuje w miesiącu następnym.

§ 9.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo.

§ 10.
Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacyjnym Gminy i Miasta Witkowo „Witkowskie Wiadomości Samorządowe” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie

§ 11.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

drukuj pobierz pdf    

wstecz