Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2008: Uchwała XII/112/08 w sprawie dopłaty do ceny wody na rzecz odbiorców ze wsi Królewiec

Uchwała Nr XII/112/08
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 28 marca 2008r.

w sprawie dopłaty do ceny wody na rzecz odbiorców ze wsi Królewiec.

Na podstawie art.24 ust.6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz.U. Nr 72, poz. 747 ze zm./ Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1.
Uchwala się dopłatę do ceny wody dostarczanej do odbiorców wsi Królewiec gmina Witkowo przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni w wysokości, różnicy między taryfą obowiązującą na terenie gminy Witkowo, a ceną sprzedawcy – tj. 0,39  zł za 1 m3 wody oraz opłatę abonamentową w wysokości 15,31 zł miesięcznie.

§ 2.
Traci moc uchwała Nr XIX/176/05 z dnia 18 lutego 2005r.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2008r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

Uzasadnienie

do uchwały Nr XII/112/08 Rady Miejskiej w Witkowie w sprawie dopłaty do ceny wody na rzecz odbiorców ze wsi Królewiec

Mieszkańcy całej gminy Witkowo za wyjątkiem wsi Królewiec, są zaopatrywani w wodę przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie. Wieś Królewiec zaopatrywana jest w wodę  przez  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni. Cena wody z ZGK w Witkowie jest niższa od ceny wody dostarczanej przez PWiK Sp. z o.o. we Wrześni.
Uchwalenie dopłaty uwzględnia trudną sytuację materialną mieszkańców wsi /wieś popegerowska/ i ujednolica taryfę /ceny wody/ dla wszystkich odbiorców wody na terenie gminy.
Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

drukuj pobierz pdf    

wstecz