Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Protokoły z sesji RM - archiwum » Protokoł XI sesji Rady Miejskiej (15.02.2008)
A A A

Protokoły z sesji RM - archiwum: Protokoł XI sesji Rady Miejskiej (15.02.2008)

PROTOKOŁ  Nr XI/08

z sesji Rady Miejskiej w Witkowie, odbytej w dniu 15 lutego 2008r. o godz. 12,00 w sali posiedzeń Urzędu GiM, pod przewodnictwem p.Bogusława Mołodeckiego - Przewodniczącego Rady

Uczestniczący w sesji Radni - zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

Uczestniczący w sesji goście oraz sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli - zgodnie z listami obecności, stanowiącymi załączniki do niniejszego protokołu.


Otwarcia sesji dokonał p.Bogusław Mołodecki - Przewodniczący Rady. Powitał zebranych, stwierdził na podstawie listy obecności, że w posiedzeniu uczestniczy 11 Radnych, na ogólną liczbę 15, a zatem Rada Miejska jest kompetentna do podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie zebrani wysłuchali hejnału gminy w wykonaniu trębacza p.Kazimierza Lesiaka.

Pan Przewodniczący przypomniał, że porządek obrad został Radnym podany w zawiadomieniach o sesji. Ponieważ Regionalna Izba Obrachunkowa wszczęła w styczniu br. postępowanie nadzorcze w odniesieniu do podjętej na grudniowej sesji uchwały Nr X/101/07, w porządku dzisiejszej sesji ponownie ujęto ten temat. Jednak w wyniku podjętego postępowania, Regionalna Izba orzekła nieważność nie całej uchwały, ale tylko trzech zapisów w jej załączniku, o czym poinformowano Radę już po wysłaniu zawiadomień na sesję. Nie ma zatem potrzeby ponownego podejmowania tej uchwały i w związku z tym zaproponował wykreślenie z porządku obrad punktu "10" brzmiącego:

"Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków".

Innych uwag do porządku obrad nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał ww. propozycję wykreślenia punktu, pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie zdecydowała wykreślić punkt "10" z porządku obrad. Orzeczenie Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące ww. uchwały Nr X/101/07 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
2. Interpelacje, zapytania i wnioski.
3. Informacja o działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja o funkcjonowaniu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo.
5. Zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
7. Podjęcie uchwały o nadaniu nazwy ulicy w Witkowie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy i miasta Witkowo.
9. Ustosunkowanie się kompetentnych osób do spraw przedstawionych w punkcie 2 porządku sesji.
10. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej za 2007r.
11. Dokonanie zmian w budżecie gminy i miasta na 2008r.
12. Inne sprawy.
13. Zamknięcie obrad XI sesji Rady Miejskiej w Witkowie.


Ad.1. Jak wyżej.


Ad.2. W punkcie tym Radni i Przewodniczący Zarządu Osiedla zgłosili następujące sprawy:

- p.Marek Sucholas:
1/ poruszył sprawę częstych awarii oświetlenia ulicznego np. na ul.Poznańskiej, Gnieźnieńskiej i Stary Rynek;

2/ wskazał na potrzebę doświetlenia przejścia dla pieszych na ul.Poznańskiej np. naprzeciw Euro-Samu i na ul.Skorzęckiej od ul.Warszawskiej do ul.Kosynierów Miłosławskich;

3/ prosił o informację, czy gmina otrzymała odpowiedź z Energetyki z Kalisza, w sprawie linii energetycznej w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie;

 - p.Jerzy Skrzypek wskazał na potrzebę zweryfikowania ustawienia znaków drogowych na terenie Osiedla Nr 5;

- p.Adolf Pławczyk - Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 5:
1/ poinformował, że 12 lutego br. odbyło się spotkanie Zarządu Osiedla Nr 5 z Prezesem firmy ALKON, p.Nowakiem. Prezes zarzuca gminie zaniedbanie składowiska nieczystości w Chłądowie, przez co samochody grzęzną w błocie. W związku z tym firma zamierza przewozić nieczystości z terenu Witkowa do Gniezna. Ale wtedy nie wpłyną pieniądze do budżetu ZGK, czy gminy;

2/ poinformował, że od kilku miesięcy zwraca się z interwencją w sprawie lamp usytuowanych między Ogródkami Działkowymi a blokami na ul.Jasnej. Lampy są zgniłe, a z uwagi na przewody pod napięciem, jest niebezpiecznie. Prosił o podjęcie działań w tym temacie;

3/ podziękował p.Burmistrzowi za wysprzątanie terenu Osiedla Nr 5;

- p.Przewodniczący Rady odczytał odpowiedź Burmistrza Gminy i Miasta na interpelację p.p.Tomasza Deskowskiego i Marka Sucholasa, złożoną na grudniowej sesji Rady, a dotyczącą powołania straży gminnej.
Przedmiotowa odpowiedź stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W nawiązaniu do ww. odpowiedzi, p.Marek Sucholas proponował podjąć temat świadczenia usług przez firmę ochroniarską (tzw. patrole ochronne).


Ad.3. Informację o działalności Burmistrza Gminy i Miasta w okresie międzysesyjnym przedstawił p.Krzysztof Szkudlarek - Burmistrz Gminy i Miasta.
 
W trakcie czytania ww. informacji dokonano za pomocą rzutnika prezentacji zdjęć z ważniejszych wydarzeń i z realizacji ważniejszych inwestycji.

W nawiązaniu do ww. informacji, p.Przewodniczący zaprezentował uczestnikom sesji "Kryształowe Serce", które gmina otrzymała z rąk Dyrektora Gnieźnieńskiego ZOZ i Kierownika Pododdziału Intensywnej Opieki Kardiologii Szpitala przy ul.św. Jana, jako wyraz podziękowania za pomoc w zakupie leków dla osób z zawałem serca. Poinformował, że w Gnieźnie jest jedyny w Polsce ZOZ, gdzie kilka lat temu wprowadzono przedszpitalną pomoc w przypadku zawału, a podawany lek zmniejsza uszkodzenie serca w przypadku zawału. Prawdopodobnie w Gnieźnie będzie Ośrodek, do którego z całego Powiatu będą dowożeni zawałowcy.

Pan Burmistrz dodał, że lek, którego zakup gmina dofinansowała 2 lata temu, to lek ratujący życie, choć nie zawsze pomaga . Koszt tego leku dla 1 pacjenta wynosi 5 do 7tys. złotych.

Pani Krystyna Żok - Radna Powiatu Gnieźnieńskiego poinformowała, że dzięki połączeniu komputerowemu, lekarze mogą udzielać informacji ratownikom. Do Gniezna będą przewożeni pacjenci z ościennych powiatów.

Pan Przewodniczący stwierdził, że informacja o działalności międzysesyjnej, została przez Radę Miejską przyjęta.
Przedmiotowa informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.4. Informację o funkcjonowaniu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy przedstawiła p.Wiesława Gąsiorowska - Dyrektor Biblioteki.

Uwag nie zgłoszono, informacja została przez Radę Miejską przyjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.5. Projekt uchwały dotyczący taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, omówił p.Burmistrz Gminy i Miasta.
Poinformował m.in., że zestawienie taryf na okres od 1 kwietnia 2008r. do 31 marca 2009r. przygotował Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie, na podstawie zasad określonych w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Taryfowe ceny i stawki dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych świadczonych przez ZGK, z wyłączeniem odbiorców hurtowych z Królewca i dostarczających ścieki z terenów nieskanalizowanych. Zgodnie z ww. taryfami cena wody wynosić będzie 1,95zł netto za m3, a odprowadzania ścieków - 3,64zł netto za m3.

Pan Przewodniczący poinformował, że Komisja Finansów i Komisja Rolnictwa pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały, akceptując kalkulację ceny wody w wysokości 1,95zł netto za m3 (tj. brutto 2,09zł) i cenę odprowadzania ścieków w wysokości 3,64zł netto za m3 (tj. brutto 3,89zł). Spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA  Nr XI/105/08 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.6. Pan Przewodniczący poinformował, że Komisja Finansów i Komisja Rolnictwa pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały dotyczący górnych stawek opłat ponoszonych za usługi w zakresie odpadów komunalnych. Proponuje się za odbiór odpadów komunalnych - 75,-zł za m3, a za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych do punktu zlewnego - 15,-zł za m3. Spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA  Nr XI/106/08 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.7. Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały dotyczący nadania nazwy ulicy w Witkowie, został przygotowany w związku z pisemnym wnioskiem części współwłaścicieli działek, usytuowanych w rejonie ul.Osiedlowej. Jednak zgodnie z ustawą o drogach publicznych, Rada może nadać nazwę ulicy stanowiącej drogę prywatną, ale pod warunkiem wyrażenia zgody przez wszystkich współwłaścicieli. W związku z tym, że nie wszyscy współwłaściciele drogi wyrazili zgodę na proponowaną nazwę "ul.Stanisława Gaworzewskiego", podjęcie uchwały byłoby niezgodne z ww. przepisami. Po powyższym wyjaśnieniu, p.Przewodniczący poddał projekt uchwały o nadaniu nazwy ulicy w Witkowie, pod głosowanie.

Za podjęciem ww. uchwały nie głosował żaden Radny, wszyscy jednogłośnie opowiedzieli się przeciw podjęciu uchwały.
Uchwała  nie została podjęta.


Ad.8. O omówienie projektu uchwały dotyczącego warunków i trybu wspierania, w tym finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego p.Przewodniczący Rady poprosił p.Mariana Gadzińskiego - Zastępcę Burmistrza Gminy i Miasta.

Pan Gadziński poinformował, że znowelizowana ustawa o sporcie kwalifikowanym daje możliwość dofinansowania klubów sportowych na terenie gminy. Do tej pory przekazywanie Klubowi Sportowego "Vitcovia" środków na realizację zadań publicznych, wymagało innej, dłuższej procedury, m.in. ogłoszenia konkursu. Pan Gadziński poinformował ponadto, że na przedsesyjnym posiedzeniu Komisja Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego proponowała w §3 ust.1 załącznika do uchwały wykreślić słowa "lidze okręgowej" lub dopisać słowa "A i B klasy". Stwierdził, że lepszym rozwiązaniem wydaje się ww. wykreślenie. Ponadto ze swej strony p.Gadziński zwrócił uwagę na błąd pisarski w §3 załącznika do uchwały. Zamiast słów "…z siedzibą na terenie miasta Witkowo…", winno być "…z siedzibą na terenie gminy i miasta Witkowo…".

Innych uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał ww. dwie propozycje zmian pod głosowanie.

Za wykreśleniem słów "lidze okręgowej" i uzupełnieniem zapisu "..z siedzibą na terenie gminy i miasta Witkowo…" Radni opowiedzieli się jednogłośnie.

UCHWAŁA  Nr XI/107/08 w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy i Miasta Witkowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.9. W punkcie tym p.Krzysztof Szkudlarek - Burmistrz Gminy i Miasta ustosunkował się do następujących spraw, poruszonych w punkcie 2 porządku obrad:

- odnośnie awarii oświetlenia ulicznego - wyjaśnił, że lampy na ul.Poznańskiej stanowią majątek gminy. Ostatnią awarię spowodowała wichura, trzeba było sprowadzać specjalne urządzenie aby wykryć awarię. Duża awaryjność oświetlenia występujena natomiast na ul.Kosynierów Miłosławskich, zgłaszał to Kierownikowi Frankowskiemu, podczas rozmowy nt. opracowania zakresu wymiany opraw oświetleniowych na terenie gminy. W najbliższym czasie zostanie opracowana analiza, by ustalić co jest główną przyczyną awarii. Na ul.Poznańskiej i Stary Rynek awarie zdarzają się sporadycznie;

- odnośnie przejść dla pieszych - doświetlenie jest potrzebne na ul.Poznańskiej przy Euro-Samie i przy Domu Towarowym. Na Starym Rynku, po ubiegłorocznym zainstalowaniu dodatkowej lampy, jest wystarczające oświetlenie. Natomiast na ul.Poznańskiej rozważa ewentualną wymianę lamp na ww. przejściach, które zamontowaliśmy m.in. na ul.Słonecznej i Sportowej. Jeśli chodzi o skrzyżowanie w okolicy ul.Skorzęckiej do ul.Kosynierów Miłosławskich, temat ten był już wcześniej zgłaszany. Projektant opracowuje dokumentację techniczną na tegoroczny zakres prac, jeśli podejmie się opracowania dokumentacji na dodatkowy zakres łącznie z pozwoleniem na budowę, wtedy zostanie zamontowana dodatkowa latarnia, ale to wymaga  uzgodnień;

- odnośnie sieci energetycznej w OW - rozwinie ten temat w punkcie "Inne sprawy";

- odnośnie znaków drogowych - jesteśmy w trakcie ich wymiany;

- odnośnie składowiska w Chłądowie - to sygnał, aby Zakład Gospodarki Komunalnej w sposób bardziej  zadowalający je eksploatował, co pozwoli na swobodne rozładowywanie z samochodów;

- odnośnie wymiany lamp w rejonie Ogródków Działkowych - p.Burmistrz poinformował, że było już zlecenie i sądził, że ta najgorsza z tych lamp została już wymieniona. Ale skoro nie, to spowoduje, by nastąpiło to w najbliższym czasie.


P r z e r w a    w obradach - od godz. 13,00 do godz. 13,25.


Ad.10. Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej za 2007r. przedstawili:

1/ p.Henryk Mucha  -  sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej

2/ p.Grzegorz Kaźmierczak  -  sprawozdanie z działalności Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

3/ p.Ireneusz Kwapich  -  sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego

4/ p.Piotr Jóźwik  -  sprawozdanie z działalności Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej.

Do przedstawionych sprawozdań nie zgłoszono uwag, zostały one przez Radę Miejską przyjęte i stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

 
Ad.11. Proponowane zmiany w budżecie gminy i miasta na 2008r. przedstawiła p.Halina Rzepecka - Skarbnik Gminy i Miasta.

Pan Przewodniczący poinformował, że Komisje zapoznały się z przedstawionymi zmianami na przedsesyjnych posiedzeniach. Spytał Radnych o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono.

UCHWAŁA Nr XI/108/08 w sprawie zmiany budżetu na 2008r. została podjęta większością głosów (10 "za", 1 przeciw)  i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.12. W punkcie tym poruszono następujące sprawy:

- p.Przewodniczący Rady:
1/ poinformował o rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego dot. orzeczenia nieważności uchwały Nr X/100/07 z dnia 28 grudnia 2007r. o zasadach korzystania ze stołówek szkolnych. Przedmiotowe rozstrzygnięcie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Jak wyjaśnił p.Marian Gadziński, uchwała została podjęta o dwa dni za wcześnie, nie obowiązywał jeszcze znowelizowany przepis. Ponieważ w najbliższym czasie przewidywana jest nowelizacja ustawy o systemie oświaty, po tej nowelizacji zostanie ponownie przygotowany projekt uchwały;

2/ kolejna sesja Rady Miejskiej planowana jest na dzień 28 marca br.;

- p.Burmistrz Gminy i Miasta:
1/ poinformował, że w dniu wczorajszym uczestniczył wspólnie z Zastępcą Burmistrza w spotkaniu w Zakładzie Energetycznym w Kaliszu. Zakład przejąłby sieć energetyczną w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie, ale musiałaby spełniać dwa warunki: być sprawna technicznie i mieć uregulowany stan prawny. Żadnego warunku nie spełnia. Inna propozycja, to wystąpienie dzierżawców do Energetyki z wnioskiem o przyłączenie do sieci energetycznej, zgodnie z ustawą prawo energetyczne. Przed laty gmina wykonała inwentaryzację i dokumentację na modernizację omawianej sieci i wyszedł koszt ok. 1,5 mln zł. Jeśli Energetyka twierdzi, że sieć jest bezwartościowa, nie będzie wydawał kolejnych pieniędzy na dokumentację i modernizację, ale będzie się starał nakłonić dzierżawców, by wystąpili  do Energetyki z wnioskami, choć mogą nie być zainteresowani, ponieważ mają zasilanie. Minimalne zapotrzebowanie na energię to 4,5KW to dla wszystkich równa się ok. 300-400tys.zł. Gmina winna zdecydować, czy jest skłonna partycypować w kosztach modernizacji sieci, czy jesteśmy skłonni współfinansować koszty zasilania, bo i tak jest to majątek gminny. Dzierżawcy płacą 10% więcej za energię, na konserwację linii, po uwzględnieniu wniosków dzierżawców przez Energetykę, nie płaciliby tych 10%. Doraźnym działaniem byłaby sprzedaż energii przez specjalistyczną firmę, bez pośrednictwa OKSiR-u. Jeśli Rada wyrazi zgodę na partycypację dzierżawców w kosztach modernizacji sieci i będzie taka możliwość, zaproponuje odpowiednią zmianę w umowach dzierżawy.
Następnie wywiązała się dyskusja. Pan Przewodniczący Rady wskazał na konieczność innego traktowania dzierżawców prowadzących w OW działalność handlową (winni płacić więcej), niż dzierżawców mających domki letniskowe. W związku z pytaniem p.Marka Sucholasa, p.Burmistrz poinformował, że pobrana w OW energia finansowo się zbilansowała.
Stwierdzono, że inwestowanie przez gminę w Ośrodek Wypoczynkowy jest konieczne. Należy spróbować przekonać dzierżawców do wystąpienia do Energetyki i partycypować w kosztach modernizacji sieci.
Ponieważ zdecydowana większość Radnych głosowała za podjęciem przez Burmistrza ww. działań, p.Przewodniczący Rady zwrócił się do p.Burmistrza ze stwierdzeniem, że Rada Miejska wstępnie akceptuje przystąpienie do powyższych działań (I wariant);

2/ p.Burmistrz poinformował o odwołanym spotkaniu na temat zainwestowania na Orlej Górze. Zainteresowany inwestor (Holender) wycofał się, podając cztery powody swojej decyzji tj. zbyt mała powierzchnia działki, zbyt wysoka cena, niekorzystna dla niego coroczna opłata za użytkowanie gruntu oraz udział w przetargu;

3/ poinformował, że w przyszłym tygodniu będzie dysponował alternatywną koncepcją rozbudowy budynku Urzędu Gminy i Miasta (bez wieżyczki, która nie pasuje do całości budynku) i przedstawi ją Radnym;

- p.Henryk Mucha w nawiązaniu do punktu 7 porządku sesji stwierdził, że trudno jest mu zrozumieć, dlaczego ustawa blokuje nadanie nazwy ulicy prywatnej, warunkując to wyrażeniem zgody przez wszystkich właścicieli drogi. Nazwa ulicy będzie konieczna przy meldowaniu się mieszkańców.

Jak stwierdził p.Przewodniczący, Stanisław Gaworzewski to człowiek, który zasługuje, by jego imieniem nazwać bardziej odpowiednią ulicę. Rada winna dać czas właścicielom ulicy, by uzgodnili nazwę;

- p.Marek Sucholas stwierdził, że po przeanalizowaniu na posiedzeniu Komisji zmian w budżecie gminy i miasta, proponuje rozważyć przejęcie przez gminę tzw. czerwonego budynku w Witkowie (były internat Zespołu Szkół Rolniczych), należącego do Starostwa, ponieważ przeznaczenie budynku OKSiR-u jest dla niego cyt. "nieczytelne". Proponował ponadto znaleźć większe środki na Strzelnicę, by temat zagospodarowania tego terenu zakończyć.
W nawiązaniu do ww. sprawy budynku OKSiR, p.Burmistrz przedstawił szkic rozbudowy tego budynku (w tym rzut piętra), z szerokim komentarzem. Poinformował, że w poniedziałek zostaną wprowadzone poprawki.

Pani Krystyna Żok - Radna Rady Powiatu Gnieźnieńskiego odnośnie ww. budynku Starostwa stwierdziła, że to budynek okazały, historyczny, odpowiedni na różnego rodzaju spotkania i imprezy i winien pozostać w gestii miasta. Cienkie mury można zburzyć, parter przerobić na dużą salę, a na I piętrze urządzić sale do różnych zajęć. W związku z uwagą p.Grzegorza Kaźmierczaka, że swego czasu gmina była zainteresowana tym budynkiem, ale Starostwo nie chciało go przekazać, a teraz jest to cyt. "kompletna ruina", pani Żok stwierdziła, że wtedy odbywały się jeszcze zajęcia szkolne. Zajęcia odbywają się również obecnie, ale ze względów bhp, zajęcia nie mogą się odbywać na I piętrze.

Pan Przewodniczący Rady stwierdził, że przejmiemy budynek, jeśli Starostwo chciałoby go gminie przekazać za przysłowiową złotówkę.


Ad.13. Wobec wyczerpania się porządku obrad XI sesji Rady Miejskiej w Witkowie, p.Przewodniczący Rady zamknął jej obrady o godz. 14,25.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

Protokołowała:
H. Koźniewska

drukuj pobierz pdf    

wstecz