Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2008: Uchwała XI/105/08 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr XI/105/08
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 15 lutego 2008r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Na podstawie art 24 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz.U. Nr 72, poz. 747 ze zm./ Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1.
Zatwierdza się taryfę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki


I. Informacja ogólna

1) Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązujące na terenie gminy Witkowo na okres 12 m-cy od dnia 1.04.2008 do dnia 31.03.2009r.

2) Opracowane zostały na podstawie zasad określonych w art.20-23 Ustawy z dnia 7.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U.Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą oraz Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886) zwanego dalej rozporządzeniem.

3) Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie z wyłączeniem odbiorców hurtowych z miejscowości Królewiec i dostarczających ścieki z terenów nieskanalizowanych.

4) Zgodnie z art.22 ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych oraz na cele przeciwpożarowe.


II. Taryfowe grupy odbiorców

Uwzględniając sposób korzystania z usług wodociągowo-kanalizacyjnych oraz koszty eksploatacji urządzeń nie dokonano podziału odbiorców usług na taryfowe grupy. Zarówno w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę jak i zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono 1 grupę ogółem.


III. Rodzaje i wysokości cen i stawek opłat.

W rozliczeniach z odbiorcami usług obowiązuje taryfa jednoczłonowa, wyliczona na zasadzie alokacji prostej. W rozliczeniach za pobraną wodę i odprowadzanie ścieki obowiązują ceny wyrażone w złotych za m3 w wysokości ustalonej dla danej grupy odbiorców.
Obciążeń za wodę dokonuje się na podstawie odczytów wodomierzy. W przypadku ich braku lub okresowej niesprawności przyjmuje się średnie zużycie za okres ostatnich 3 lub 6 miesięcy w zależności od częstotliwości odczytów. Obciążenia za odprowadzane ścieki dokonuje się w oparciu o wskazanie urządzeń pomiarowych a w przypadku ich braku (co dotyczy 100% odbiorców usług) zgodnie z art. 27, art. 5 ustawy ustala się jako równą ilości wody pobranej lub określonej w odrębnej umowie.


Zestawienie  cen za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

Ceny za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

1) zaopatrzenie w wodę cena za m 3 wody w zł/m3  -  1,95

2) odprowadzanie ścieków cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m3  -  3,64

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz