Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2008: Uchwała XI/107/08 w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie GiM Witkowo

UCHWAŁA Nr XI/107/08
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 15 lutego 2008 roku

w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy i Miasta Witkowo

Na podstawie art.2 ust.3 ustawy dnia 29 lipca 2005r. o sporcie kwalifikowanym /Dz.U.Nr 155,poz.1298 z późn.zm./ Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1.
Określa się warunki i tryb wsparcia dla rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy i Miasta Witkowo w postaci Regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki


UZASADNIENIE

do uchwały Nr XI/107/08 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 15 lutego 2008 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy i Miasta Witkowo

W dniu 5 października 2007 roku weszła w życie znowelizowana w dniu 23 sierpnia 2007r. ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o sporcie kwalifikowanym.
Rozszerzony został art.2 o zapis zezwalający organowi stanowiącemu na określenie w drodze uchwały warunków i trybu wspierania, w tym finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego. Daje to możliwość udzielania dotacji z budżetu gminy i miasta klubom sportowym na terenie Gminy i Miasta Witkowo, które od kilku lat uzyskują znaczące sukcesy we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Wyniki te świadczą o dużym zaangażowaniu i wysiłku naszych sportowców w podnoszeniu poziomu sportowego wiodących gier zespołowych promujących Gminę i Miasto Witkowo.
Biorąc pod uwagę ten wkład pracy, osiągnięcia sportowe oraz rolę jaką odgrywają Witkowscy sportowcy w promocji Gminy i Miasta, Rada Miejska postanawia w drodze uchwały określić warunki i tryb wspierania, w tym finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy i Miasta Witkowo.
Środki finansowe na ten cel corocznie zabezpieczane będą w budżecie gminy i miasta.
Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.


Załącznik  do uchwały Nr XI/107/08
Rady Miejskiej w Witkowie z dnia
15 lutego 2008 roku

REGULAMIN
udzielania wsparcia dla rozwoju sportu kwalifikowanego
na terenie Gminy i Miasta Witkowo

§ 1.

Regulamin określa warunki i tryb wsparcia dla rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy i Miasta Witkowo.

§ 2.

Wsparcie może mieć formę rzeczową lub finansową /dotacje/.

§ 3.

Wsparcie może być udzielane klubom sportowym z siedzibą na terenie gminy i miasta Witkowo spełniającym warunki sportu kwalifikowanego,a ponadto:

1.Uczestniczą w rozgrywkach o zasięgu ogólnopolskim tj. ekstraklasy, I ligi, II ligi, III ligi lub o zasięgu wojewódzkim,
2.Przygotowują zawodników w sportach indywidualnych do najwyższych rangą imprez: Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy lub Mistrzostw Polski,
3.Nie posiadają zaległości z tytułu zobowiązań cywilno-prawnych, a także podatków oraz innych danin o charakterze publiczno-prawnym.

§ 4.

Wielkość wsparcia oraz jego formę uzależnia się od wyników sportowych w okresie poprzedzającym ustalenie wsparcia, prognozę efektów a także stopnia zainteresowania daną dziedziną sportu przez lokalną społeczność lub zamiaru propagowania wśród niej danej dyscypliny sportu.

§ 5.

Przyznanie wsparcia w formie dotacji następuje pod warunkiem zapewnienia odpowiednich środków w uchwale budżetowej Gminy Witkowo.

§ 6.

1. Wnioski o wsparcie klub sportowy składa w terminie do 30 marca danego roku.
2. Wniosek powinien zawierać:
a/ oznaczenie podmiotu /nazwa klubu,siedziba/,
b/ określenie rodzaju działalności sportowej,
c/ przedstawienie danych określonych w § 4 regulaminu,
d/ rodzaj i wielkość proponowanego wsparcia wraz z uzasadnieniem.

§ 7.

Wniosek nie wiąże organu udzielającego wsparcia co do formy i wielkości wsparcia.

§ 8.

Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia, chyba że opóźnienie nastąpi z przyczyn obiektywnych.

§ 9.

O udzieleniu wsparcia organ gminy zawiadamia na piśmie klub w ciągu dwóch tygodni od podjęcia rozstrzygnięcia.

§ 10.

1. Organem udzielającym wsparcia jest Burmistrz Gminy i Miasta.
2. Burmistrz może powołać komisję d/s zaopiniowania wniosków o wsparcie.
3. Burmistrz może zasięgnąć opinii Gminnej Rady Sportu.

§ 11.

1. Udzielenie wsparcia następuje w formie umowy.
2. Umowa określa w szczególności :
  -  formę i wielkość wsparcia /dotacji/,
  -  cel udzielenia wsparcia jeśli przyznano dotację,
  -  sposób rozliczenia udzielonego wsparcia,
  -  zasady zwrotu jeśli udzielono dotacji.

§ 12.

Niewłaściwe lub niezgodne z umową wykorzystanie wsparcia może spowodować pozbawienie prawa do ubiegania się o wsparcie w latach następnych.

§ 13.

Klub, który otrzymał wsparcie zobowiązany jest przedłożyć Burmistrzowi sprawozdanie z jego wykorzystania w terminie określonym umową.

drukuj pobierz pdf    

wstecz