Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2003: Uchwała II / 16 / 2002

Uchwała Nr II/16/02 Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 6 grudnia 2002r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/329/02 Rady Miejskiej z dnia 26 kwietnia 2002r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 13 ust. 1, art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543/ Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§1.
W uchwale Nr XXXII/329/02 z dnia 26 kwietnia 2002r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata wprowadza się następujące zmiany:

1. użyte w uchwale słowa „ Zarząd Gminy i Miasta” zastępuje się słowami „ Burmistrz Gminy i Miasta”

2. W § 4 uchwały dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„w uzasadnionych przypadkach Burmistrz może zwrócić się do Rady Miejskiej o wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości do zasobu gminnego”.

§2.   
Pozostała część uchwały pozostaje bez zmian.

§ 3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

UZASADNIENIE

do uchwały Nr II/16/02 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 6 grudnia 2002r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/329/02 Rady Miejskiej z dnia 26 kwietnia 2002r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata.
W związku ze zmianą ustawy o samorządzie gminnym, przypisującą kompetencje Zarządów gmin Burmistrzom, konieczna jest aktualizacja przedmiotowej uchwały. 

drukuj pobierz pdf    

wstecz